Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 543/QĐ-UBND năm 2010 ban hành các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết vào ngày thứ bảy hàng tuần trên địa bàn tỉnh Đăk Nông do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông ban hành

Số hiệu: 543/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Lê Diễn
Ngày ban hành: 28/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 543/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 28 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT VÀO NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 64/TTr-SNV, ngày 14 tháng 4 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là danh sách các cơ quan, đơn vị và danh mục các thủ tục hành chính tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

1. Trường hợp các thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thì đơn vị phải tự cập nhật điều chỉnh.

2. Trong trường hợp các thủ tục hành chính do cơ quan hành chính nhà nước ban hành mới và cần thiết phải tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần thì đơn vị đăng ký kịp thời với UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để bổ sung.

3. Các cơ quan đơn vị thực hiện; các cơ quan thông tin truyền thông có trách nhiệm công khai nội dung Quyết định này để tổ chức, doanh nghiệp và công dân được biết để tiện liên hệ giải quyết thủ tục hành chính liên quan.

4. Chế độ, chính sách và đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần được thực hiện theo Điều 2 Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg , ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành.

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần cần sắp xếp, bố trí lao động một cách khoa học, hợp lý để không tăng thêm biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, đảm bảo hiệu quả công việc.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

DANH SÁCH

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 543/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông)

Stt

Đơn vị

Danh mục thủ tục hành chính

Thời gian

1

Kho Bạc Nhà nước

- Tổ chức thu thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhà, đất và phương tiện giao thông; thu phạt vi phạm an toàn giao thông và vi phạm hành chính các loại.

- Tổ chức thu thuế, phí và lệ phí liên quan đến thủ tục thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu; hàng hóa quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

- Thực hiện các nghiệp vụ phát sinh theo chỉ đạo của kho bạc nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cả ngày

2

Sở Tư pháp

- Công chứng (các hợp đồng, giao dịch cá nhân, tổ chức).

07giờ sáng đến 11giờ trưa

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân.

- Đăng ký lập chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp tư nhân.

- Đăng ký lập văn phòng đại diện trực thuộc doanh nghiệp tư nhân.

- Lập địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp tư nhân.

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

- Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.

- Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tư nhân.

- Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân.

- Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân.

Cả ngày

 

 

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Tòa án.

- Bán doanh nghiệp tư nhân.

- Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH một thành viên.

- Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy.

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong trường hợp bị mất.

- Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên.

- Đăng ký lập chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH một thành viên.

- Đăng ký lập văn phòng đại diện trực thuộc Công ty TNHH một thành viên.

- Đăng ký lập địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty TNHH một thành viên.

- Đăng ký lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh Công ty TNHH một thành viên.

- Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên.

- Đăng ký thay đổi tên của Công ty TNHH một thành viên

- Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH một thành viên

- Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

- Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên.

 

 

 

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của tòa án.

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của CN, văn phòng đại điện, địa điểm kinh doanh.

- Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do bị mất, bị rách, nát, hư hỏng.

- Đăng ký chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thanh viên trở lên.

- Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Đăng ký lập chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành viên.

- Đăng ký lập văn phòng đại diện trực thuộc Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Đăng ký lập địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Đăng ký lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Đăng ký thay đổi tên của Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án.

- Đăng ký thay đổi thành viên của Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

 

 

 

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Đăng ký chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty TNHH một thành viên.

- Đăng ký chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần.

- Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên trở lên được chia thành một số công ty cùng loại.

- Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên trở lên sáp nhập.

- Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên trở lên hợp nhất.

- Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên trở lên được tách thành một số công ty cùng loại.

- Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần.

- Đăng ký lập chi nhánh.

- Đăng ký lập văn phòng đại diện.

- Đăng ký lập địa điểm kinh doanh.

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

- Đăng ký thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

- Đăng ký thay đổi tên Công ty.

- Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.

 

 

 

- Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập.

- Đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án.

- Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do bị mất, bị cháy, bị hư hỏng.

- Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần chia thành nhiều công ty.

- Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tách thành nhiều công ty.

- Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần hợp nhất.

- Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần sáp nhập.

- Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên.

- Đăng ký kinh doanh công ty hợp danh.

- Đăng ký lập chi nhánh trực thuộc công ty hợp danh.

- Đăng ký lập văn phòng đại diện trực thuộc công ty hợp danh.

- Đăng ký lập địa điểm kinh doanh trực thuộc công ty hợp danh.

- Đăng ký lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh công ty hợp danh.

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty hợp danh.

- Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty hợp danh.

- Đăng ký thay đổi tên của công ty hợp danh.

- Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty hợp danh.

 

 

 

- Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

- Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty hợp danh.

- Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh.

- Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty hợp danh.

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

- Đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

- Đăng ký kinh doanh Liên hiệp hợp tác xã.

- Đăng ký lập chi nhánh trực thuộc hợp tác xã.

- Đăng ký lập văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã.

- Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã.

- Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã.

- Đăng ký đổi tên hợp tác xã.

- Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã.

- Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã.

- Đăng ký thay đổi danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát của hợp tác xã.

- Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của hợp tác xã.

 

 

 

- Đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi.

- Đăng ký kinh doanh hợp tác xã chia, tách.

- Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất.

- Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập.

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã; giấy đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do bị mất.

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã; giấy đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do bị hư hỏng.

- Đăng ký đầu tư đối với dự án không đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (dự án đầu tư có vốn đầu tư trong nước từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).

- Cấp giấy chứng nhận đầu tư (dự án đầu tư có vốn đầu tư trong nước từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư).

- Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư có vốn đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

- Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư có vốn đầu tư trong nước từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

- Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam: (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh).

- Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam: (đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh).

- Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam: (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp).

 

 

 

- Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng Viêt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện: (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh).

- Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện: (đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh).

- Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện: (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp).

- Thẩm tra dự án đầu tư đối với dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện (trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh).

- Thẩm tra dự án đầu tư đối với dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện (trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp).

- Thẩm tra dự án đầu tư đối với dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện (trường hợp gắn với thành lập chi nhánh).

- Thẩm tra dự án đầu tư đối với dự án đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện (trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh).

- Thẩm tra dự án đầu tư đối với dự án đầu tư từ 300 tỷ đồng Viêt Nam trở lên và thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện (trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp).

- Thẩm tra dự án đầu tư đối với dự án đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện (trường hợp gắn với thành lập chi nhánh).

- Thẩm tra dự án đầu tư đối với dự án đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện (trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh).

 

 

 

- Thẩm tra dự án đầu tư đối với dự án đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc danh mục lĩnh vục đầu tư có điều kiện (trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp).

- Thẩm tra dự án đầu tư đối với dự án đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện (trường hợp gắn với thành lập chi nhánh).

- Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh).

- Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (trường hợp gắn với thành lập chi  nhánh).

- Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp).

- Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư).

- Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư (kể cả đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

- Đăng ký dự án đầu tư (đối với trường hợp dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư).

- Điều chỉnh dự án đầu tư (đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh).

- Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).

- Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

- Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

 

 

 

- Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

- Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

- Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).

- Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập.

- Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh.

- Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh.

- Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh.

- Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).

- Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp.

- Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp.

- Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp.

 

 

 

- Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp.

- Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.

- Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư.

- Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư.

- Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư.

- Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

- Chuyển nhượng dự án đầu tư.

- Thanh lý dự án đầu tư.

- Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư.

- Đăng ký các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của - Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

- Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

- Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có từ 2 chủ sở hữu trở lên thành Công ty TNHH một thành viên.

- Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành Công ty cổ phần.

- Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài do một tổ chức cá nhân nước ngoài đầu tư thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

 

4

Thị xã Gia Nghĩa

I. UBND thị xã

- Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xin Cấp giấy phép xây dựng của cá nhân, tổ chức.

Cả ngày

 

 

- Thỏa thuận quy hoạch đất.

- Phát hiện xử lý vi phạm trật tự xây dựng, san ủi mặt bằng trái phép.

- Phát hiện xử lý về trật tự an toàn giao thông.

- Phát hiện xử lý vi phạm về cảnh quan đô thị và vệ sinh môi trường.

- Tổ chức thực hiện giải quyết các thủ tục về thu hồi đất, thẩm định phương án đền bù, giải phóng mặt bằng.

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân.

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

- Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa.

- Chuyển mục đích sử dụng đất.

- Gia hạn thời gian sử dụng đất.

- Trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng cây.

- Chuyển quyền sử dụng đất, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Đăng ký thế chấp, bảo lãnh và đăng ký xóa thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

 

 

 

- Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Đăng ký xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Đo và cắt hồ sơ kỹ thuật thửa đất.

- Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể; đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.

- Thu thuế, lệ phí trước bạ và các khoản thu khác liên quan đến nhà, đất và phương tiện giao thông, thu phạt vi phạm hành chính các loại.

- Giải đáp vướng mắc, hướng dẫn chính sách, thủ tục hành chính cho người nộp thuế

- Đăng ký cấp mã số thuế, mua hóa đơn, đăng ký sử dụng hóa đơn tự in.

- Tiếp nhận hồ sơ khai thuế hàng tháng, quý, năm nếu ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trùng vào ngày nghỉ hàng tuần.

- Tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính khác về thuế liên quan trực tiếp đến người nộp thuế.

II. Xã, phường

- Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ về các lĩnh vực: Tư pháp - hộ tịch, Địa chính - xây dựng, hồ sơ đất đai.

- Thu thuế, phí, lệ phí các loại.

- Tiếp nhận đăng ký thường trú.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký chuyển đi.

 

 

 

- Tiếp nhận hồ sơ tách hộ.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sinh.

- Tiếp nhận hồ sơ khai tử.

- Trả kết quả giải quyết nhân hộ khẩu.

- Bổ sung tàng thư hộ khẩu.

- Tiếp nhận hồ sơ đính chính.

- Giải quyết vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông.

- Giải quyết hồ sơ va chạm, tai nạn giao thông.

 

5

Huyện Đăk Glong

Cấp huyện

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất.

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, thị trấn.

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã.

- Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp tách thửa, hợp thửa quyền sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình.

- Chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (đối với trường hợp không phải xin phép).

- Chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (đối với trường hợp phải xin phép).

Cả ngày

 

 

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được nhận quyền sử dụng đất.

- Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (theo chủ trương chung về đồn điền đổi thửa).

- Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (giữa hai hộ gia đinh, cá nhân).

- Đănh ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất.

 

6

Huyện Đăk Song

I. Cấp huyện

- Thủ tục cho, tặng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

II. Cấp xã

1) Xã Thuận Hạnh

- Thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử.

- Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Cấp bản sao từ sổ gốc về khai sinh, khai tử, kết hôn.

- Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ văn bản bằng tiếng Việt.

- Chứng thực hợp đồng ủy quyền liên quan đến bất động sản.

- Cấp bản sao từ sổ gốc.

- Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.

- Chứng thực giấy ủy quyền.

- Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp hoặc nhận chuyển nhượng, cho, tặng nhận quyền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân.

Cả ngày

 

 

- Trình tự thủ tục xóa đăng ký thuế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất.

- Trình tự thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

- Trình tự thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.

- Cấp tờ khai làm chứng minh nhân dân, hộ khẩu.

2) Xã Nam N’Jang

- Đăng ký khai sinh.

- Chứng nhận bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng việt.

- Tiếp nhận, đăng ký hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Đăng ký tạm vắng.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ khẩu.

3) Xã Thuận Hà

- Đăng ký khai sinh.

- Tiếp nhận các loại hồ sơ về chứng thực bằng tiếng Việt.

- Tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp mới quyền sử dụng đất.

- Tiếp nhận hồ sơ giải quyết nhập khẩu và các đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

4) Xã Đăk N’Drung

- Đăng ký khai sinh, khai tử.

- Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Chứng nhận bản sao, chữ ký từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.

 

 

 

- Chứng thực ủy quyền.

- Chứng thực hợp đồng ủy quyền liên quan đến bất động sản.

- Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp hoặc nhận chuyển nhượng, cho, tặng nhận quyền sử dụng đất.

- Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.

- Trình tự thủ tục xóa đăng ký thuế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất.

- Trình tự thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

- Trình tự thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.

5) Xã Trường Xuân

- Đăng ký khai sinh, khai tử.

- Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Đăng ký kết hôn.

- Chứng nhận bản sao, chữ ký từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.

- Chứng thực ủy quyền.

- Chứng thực hợp đồng ủy quyền liên quan đến bất động sản.

- Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp hoặc nhận chuyển nhượng, cho, tặng nhận quyền sử dụng đất.

- Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất.

- Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Trình tự thủ tục xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất.

 

 

 

- Trình tự thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

- Trình tự thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, tặng, cho quyền sử dụng đất.

- Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo.

6) Xã Đăk Mol

- Đăng ký khai sinh, khai tử.

- Đăng ký kết hôn.

- Cấp sổ hộ khẩu.

- Cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn.

- Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất.

- Tiếp nhận hồ sơ nhân khẩu của tổ chức, công dân.

7) Thị trấn Đức An

- Đăng ký khai sinh, khai tử.

- Đăng ký kết hôn.

- Chứng thực hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất.

- Tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Chứng nhận đơn, thư, khiếu nại, tố cáo.

- Tiếp nhận hồ sơ xin ly hôn.

8) Xã Nam Bình

- Chứng thực giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.

 

 

 

- Tiếp nhận hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất.

- Tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép xây dựng.

 

7

Huyện Đăk Mil

I. Cấp huyện

- Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

- Chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, cho, thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

- Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

- Tách thửa, hợp thửa đất.

- Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

- Trích đo địa chính thửa đất.

- Đăng ký, xóa thuế chấp bảo lãnh QSDĐ, QSH nhà và tài sản gắn liền với đất.

- Đăng ký hoặc xóa đăng ký góp vốn bằng QSDĐ, QSH nhà và tài sản gắn liền với đất.

- Đăng ký hoặc xóa đăng ký cho thuê bằng QSDĐ, QSH nhà và tài sản gắn liền với đất.

- Thu thuế, phí, lệ phí trước bạ liên quan đến nhà đất, phương tiện giao thông, thu phạt vi phạm hành chính các loại.

- Hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, về xe máy, ôtô.

- Hồ sơ khai thuế.

- Cấp hóa đơn lẻ cho các đối tượng không sử dụng hóa đơn cuốn.

Cả ngày

 

 

- Thủ tục đăng ký thuế.

- Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, khiếu kiện của người nộp thuế.

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người nộp thuế.

II. Cấp xã

- Thủ tục đăng ký khai sinh.

- Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi.

- Đăng ký khai sinh quá hạn.

- Đăng ký kết hôn.

- Cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân.

- Đăng ký lại kết hôn.

- Đăng ký khai tử.

- Đăng ký việc nhận con nuôi.

- Đăng ký giám hộ.

- Đăng ký việc nhận con, mẹ, cha.

- Chứng thực di chúc.

- Cấp bản sao từ sổ gốc.

- Chứng thực giấy ủy quyền.

- Chứng thực hợp đồng soạn sẵn.

- Chứng thực hợp đồng cho, tặng quyền sử dụng đất.

 

 

 

- Chứng thực hợp đồng chyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Xác nhận hộ nghèo.

- Đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Khai báo tạm vắng.

- Đăng ký tạm trú.

- Cấp lại sổ hộ khẩu.

 

8

Huyện Cư Jút

I. Cấp huyện

- Xác định lại dân tộc của người con theo dân tộc của người cha hoặc dân tộc của người mẹ.

- Xác định lại giới tính của một người trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của Y học nhằm xác định rõ về giới tính (gọi tắt là xác định lại giới tính).

- Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài.

- Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng ngước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả các hồ sơ đăng ký biến động và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tiếp nhận và trả các hồ sơ xin thế chấp, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất.

- Đăng ký đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Đăng ký đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Cả ngày

 

 

II. Cấp Xã

- Đăng ký kết hôn.

- Bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh.

- Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký.

- Cấp lại bản chính giấy khai sinh.

- Điều chỉnh những nội dung trong sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác mà không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh.

 

9

Huyện Tuy Đức

I. Cấp huyện

- Thủ tục cung cấp thông tin đất đai.

- Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân tại xã.

- Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất.

- Xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất.

- Đăng ký yêu cầu thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đăng ký.

- Trình tự thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

- Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

- Sữa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp, bảo lãnh.

- Cấp giấy phép xây dựng.

II. Cấp Xã

Cả ngày

 

 

- Giải quyết công tác chứng thực, hộ tịch.

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Trợ giúp pháp lý cho dân.

- Giải quyết thủ tục đất đai và xây dựng cho nhân dân.

- Tiếp nhận và trả lời giải quyết đơn thư cho công dân theo lịch hẹn.

- Gải quyết thủ tục hành chính và nhu cầu cần thiết của công dân.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 543/QĐ-UBND năm 2010 ban hành các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết vào ngày thứ bảy hàng tuần trên địa bàn tỉnh Đăk Nông do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.479
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33