Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 543/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch tham quan đảo Cồn Cỏ do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 543/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 22/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 543/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 22 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH THAM QUAN ĐẢO CỒN CỎ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý tuyến vận tải đường thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 9316/VPCP-KGVX ngày 31/10/2016 của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về chủ trương mở tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 08/TTr-SVHTTDL ngày 09/02/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch tham quan đảo Cồn Cỏ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- BTL Quân khu 4 (b/c);
- TV Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT;
- Cảng vụ hàng h
i Quảng Trị;
- Công ty TNHH MTV Cảng C
a Việt;
- CVP
, PVP, CV;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH THAM QUAN ĐẢO CỒN CỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

1. Quy chế này quy định cụ thể nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn liên quan thuộc UBND tỉnh Quảng Trị, Cảng vụ hàng hải Quảng Trị và UBND huyện đảo Cồn Cỏ trong việc quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch tham quan đảo Cồn Cỏ.

2. Các nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh không quy định trong Quy chế này được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành và quy định có liên quan của UBND tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

1. Cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị, UBND huyện đảo Cồn Cỏ và các đơn vị có liên quan.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch tuyến tham quan đảo Cồn Cỏ.

3. Khách du lịch và các cá nhân sử dụng các dịch vụ du lịch tuyến tham quan đảo Cồn Cỏ.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp:

1. Việc phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch tham quan đảo Cồn Cỏ phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương do pháp luật quy định; Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn, về hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện vận chuyển thủy nội địa và các quy định liên quan khác.

2. Giải quyết công việc của các cơ quan phối hợp đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả và khách quan; trong quá trình phối hợp quản lý phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp để làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tránh chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ trống nhiệm vụ quản lý tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch và khách tham quan.

3. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện phải được bàn bạc, thống nhất giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan liên quan. Đối với những vấn đề chưa thống nhất, cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổng hợp báo cáo, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

4. Hoạt động phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch tham quan đảo Cồn Cỏ được thực hiện thông qua cơ quan đầu mối là huyện đảo Cồn Cỏ.

Điều 4. Hình thức phối hợp:

1. Các hình thức phối hợp giữa các Sở, ban ngành, địa phương liên quan trong quản lý tuyến tham quan du lịch đảo Cồn Cỏ, bao gồm: Phối hợp bằng văn bản; tổ chức các cuộc họp, hội nghị; định kỳ, đột xuất liên ngành hoặc sơ kết, tổng kết công tác phối hợp; thành lập các đoàn kiểm tra, khảo sát liên ngành; cung cấp thông tin, số liệu liên quan; tổ chức gặp gỡ, trao đổi đối thoại với các doanh nghiệp, khách du lịch.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm cử cán bộ, phòng, ban cụ thể làm đầu mối liên lạc trong công tác phối hợp thường xuyên giữa các bên, để trao đổi thông tin, tài liệu, số liệu, tổ chức các cuộc họp, khảo sát, điều tra, phối hợp theo dõi, giám sát hoạt động tham quan du lịch đảo Cồn Cỏ. Ý kiến phát biểu hoặc tham gia bằng văn bản của cán bộ, phòng ban đại diện là ý kiến chính thức của đơn vị phối hợp.

3. Khi cần thiết, cơ quan có thẩm quyền thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra theo các chuyên đề đã xây dựng hoặc theo yêu cầu thực tế của địa phương và giao cơ quan, đơn vị quản lý chuyên ngành chủ trì làm Trưởng đoàn và các thành viên là cơ quan phối hợp. Các thành viên Đoàn liên ngành chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra theo lĩnh vực cơ quan mình có chức năng, nhiệm vụ quản lý.

4. Trường hợp có vấn đề chưa thống nhất giữa các ngành và chính quyền địa phương thì các bên liên quan được bảo lưu ý kiến của mình và đơn vị chủ trì có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất.

Điều 5. Nội dung phối hợp:

1. Bảo vệ an ninh - trật tự, thực hiện thủ tục xuất, nhập cảng đối với khách du lịch và các phương tiện đường thủy nội địa tuyến Cửa Việt - đảo Cồn Cỏ.

2. Công tác lập và quản lý quy hoạch, dự án đầu tư phát triển du lịch.

3. Quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, kiểm tra, kiểm soát, thống kê lượng khách du lịch đảo Cồn Cỏ, bảo đảm văn minh, thuận tiện.

4. Giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động du lịch tham quan đảo Cồn Cỏ.

5. Phối hợp trong công tác quản lý an ninh, trật tự an toàn xã hội; Cứu hộ, cứu nạn, chăm sóc sức khỏe cho du khách.

6. Bảo vệ môi trường và khai thác bền vững tài nguyên du lịch biển, đảo;

7. Công tác quản lý về tiêu chuẩn và cấp biển phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch ra đảo Cồn Cỏ.

8. Công tác quảng bá xúc tiến đầu tư du lịch.

9. Thanh tra, kiểm tra.

10. Chế độ thông tin, báo cáo.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN TRONG VIỆC PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THAM QUAN DU LỊCH ĐẢO CỒN CỎ

Điều 6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND huyện đảo xác định các điểm, khu vực cấm tham quan nhằm bảo đảm mục tiêu đảm bảo quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế;

2. Phối hợp với UBND huyện đảo, BCH Biên phòng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan trong công tác lập quy hoạch, lập dự án đầu tư phát triển du lịch; cắm các biển chỉ dẫn và công bố lộ trình tham quan; tổ chức các tuyến, điểm tham quan, các dịch vụ du lịch trên đảo;

3. Phối hợp giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển theo quy định của pháp luật; Công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển...

Điều 7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

1. Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trong phạm vi theo quy định của pháp luật. Thống nhất về thông tin hoạt động của tàu thuyền; kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động xuất nhập đảo đối với người, phương tiện ra tham quan đảo Cồn Cỏ.

2. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Cảng vụ hàng hải, UBND huyện đảo Cồn Cỏ và các cơ quan liên quan tổ chức quản lý đảm bảo an toàn hàng hải, tàu vận chuyển hành khách ra, vào đảo.

3. Chủ trì phi hợp với BCH Quân sự tỉnh, các Sở, ngành, địa phương liên quan, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Hải đội 202 Bộ tư lệnh Cảnh sát biển 2, Trạm Ra đa 540 và các lực lượng có liên quan tổ chức lực lượng cứu hộ, cứu nạn... Kịp thời phối hợp, thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển, ven biển vào nơi tránh, trú an toàn khi thời tiết không đảm bảo an toàn theo quy định.

4. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ban ngành liên quan xác định khoanh vùng cấm các hoạt động quay phim, chụp ảnh đối với công trình biển trên đảo Cồn Cỏ.

Điều 8. Công an tỉnh:

1. Thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, trong đó có hoạt động tham quan du lịch tại đảo Cồn Cỏ;

2. Phối hợp thực hiện công tác quản lý người nước ngoài, đảm bảo các hoạt động tham quan du lịch tại đảo Cồn Cỏ được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật;

3. Phối hợp với Cảng vụ hàng hải, BCH Bộ đội Biên phòng, Sở Giao thông Vận tải, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý các đơn vị có hoạt động tham quan du lịch đảo Cồn Cỏ gây mất an ninh, trật tự, gây ô nhiễm môi trường và hoạt động vi phạm các quy định của pháp luật;

4. Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động giao thông đường thủy nội địa, thực hiện công tác quản lý an toàn các phương tiện vận chuyển khách du lịch đường bộ, đường thủy nội địa nhm đảm bo an toàn tuyệt đối trong hoạt động vận chuyển khách du lịch.

Điều 9. Sở Giao thông Vận tải:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan xác định điểm dừng, đỗ cho phương tiện thủy đón trả khách du lịch tuyến Cửa Việt - đảo Cồn Cỏ; Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy từ bờ ra đảo Cồn Cỏ theo thẩm quyền. In, quản lý và cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch theo quy định.

2. Chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc phối hợp với các đơn vị, lực lượng: Cảng vụ hàng hải Quảng Trị, Bộ đội Biên phòng; Cảnh sát giao thông đường thủy; Công ty TNHH MTV Cảng Cửa Việt và chính quyền địa phương để giải quyết những vấn đề về: an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, lấn chiếm luồng lạch và xây dựng công trình, nhà cửa, lều quán, cầu tạm trái phép ở hai đầu cảng; vi phạm của thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa; quản lý đảm bảo an toàn hàng hải, tàu vận chuyển hành khách ra, vào đảo.

3. Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa cho các doanh nghiệp vận tải, khách du lịch; đồng thời kiểm tra nghiêm việc đăng ký, đăng kiểm, trang thiết bị an toàn của phương tiện; Cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện và các quy định về hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách.

4. Phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra công tác vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy tham quan đảo Cồn Cỏ; Định kỳ cuối tháng 12 hàng năm phối hợp trong công tác thống kê số lượng phương tiện thủy đã được cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch.

Điều 10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

1. Thực hiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định. Quản lý hoạt động kinh doanh du lịch sử dụng phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch theo Thông tư liên tịch s 02/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 23/3/2016 của liên Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch:

1.1. Tổ chức tập huấn và cấp Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người điều khiển và nhân viên phục vụ trên phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch;

1.2. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Cảng vụ hàng hải Quảng Trị, UBND huyện đảo Cồn Cỏ xác định các điểm dừng, đỗ cho phương tiện thủy đón trả khách du lịch trên các tuyến đường thủy nội địa và tại cảng, bến thủy nội địa;

1.3. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy trên địa bàn.

2. Chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch tuân thủ các quy định khi tổ chức cho khách du lịch tham quan đảo Cồn Cỏ, hướng dẫn cho khách du lịch chấp hành đúng các quy định xuất, nhập cảng và tham quan du lịch đảo Cồn Cỏ.

3. Chỉ đạo các đơn vị trong công tác tổ chức nguồn khách, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu hình ảnh, tiềm năng lợi thế và sản phẩm du lịch đảo Cồn Cỏ; Phối hợp với các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật du lịch, môi trường biển đảo đến tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch tham quan đảo Cồn Cỏ.

4. Phối hợp với UBND huyện đảo, BCH Quân sự tnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan trong công tác lập quy hoạch, lập dự án đầu tư phát triển du lịch; tổ chức các tuyến, điểm tham quan, các dịch vụ du lịch trên đảo.

Điều 11. Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Chtrì tiến hành điều tra, khảo sát để xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường biển đảo.

2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện đảo Cồn Cỏ, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tnh và các đơn vị liên quan trong công tác lập quy hoạch, lập dự án đầu tư phát triển du lịch; tổ chức các tuyến, điểm tham quan, các dịch vụ du lịch trên đảo; Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về môi trường, bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo cho các cán bộ quản lý, các tổ chức khai thác du lịch biển, đảo.

Điều 12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Phối hợp quản lý dự án mở rộng Âu tàu (kết hợp Cảng cá, Cảng hàng hóa và Cảng du lịch), đề xuất các giải pháp nạo vét lòng Âu cảng đảm bảo cho tàu thuyền ra vào đặc biệt là tàu cứu hộ cứu nạn của tỉnh.

2. Chỉ đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ phối hợp với UBND huyện đảo Cồn Cỏ và các đơn vị liên quan xây dựng các điểm tham quan du lịch gn với công tác bảo vệ tài nguyên, cảnh quan môi trường trong khu bảo tồn. Nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ nhân dân phát triển ngành nghề về trồng rừng, làm giàu rừng, đánh bắt, chế biến hải sn, ngành nghề truyền thống phục vụ cho phát triển du lịch.

3. Phối hợp với UBND huyện đảo, BCH Quân sự tỉnh, BCH Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan trong công tác lập quy hoạch, lập dự án đầu tư phát triển du lịch; tổ chức các tuyến, điểm tham quan, các dịch vụ du lịch trên đảo.

Điều 13. Cảng vụ hàng hải Quảng Trị:

1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với các tàu thuyền hoạt động vận chuyển khách du lịch tham quan đảo Cồn Cỏ theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giải quyết thủ tục cho các phương tiện, tàu thuyền vận chuyển khách du lịch hoạt động trên tuyến Cửa Việt - Cồn Cỏ và các hoạt động tham quan du lịch tại đảo Cồn Cỏ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thân thiện, hợp lý nhm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch đảo Cồn Cỏ. Quy định cụ thể các thủ tục liên quan đến vận chuyển hành khách, hàng hóa; thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng, bến.

3. Phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn cụ thể các thủ tục liên quan đến vận chuyển hành khách, hàng hóa, thủ tục thuyền ra vào bến, cảng; phí và lệ phí hàng hải... Kiểm tra các giấy tờ, thủ tục liên quan đến tàu thuyền, thuyền viên, hành khách và hàng hóa. Giám sát số lượng hành khách khi lên, xuống tàu thuyền theo đúng quy định của pháp luật, Báo cáo, điều tra, xử lý tai nạn hàng hải và các hành vi vi phạm đến an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp tổ chức thực hiện phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải triển khai quy chế đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ  (hành khách ra, vào cảng).

Điều 14. UBND huyện đảo Cồn Cỏ:

1. Chủ trì, phối hợp với BCH Quân sự tỉnh, BCH Biên phòng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên Môi trường, các Sở, ngành và các đơn vị liên quan trong công tác: Lập quy hoạch, lập dự án đầu tư phát triển du lịch; cắm các biển chỉ dẫn và công bố lộ trình tham quan; Tổ chức tốt các tuyến, điểm tham quan, các dịch vụ du lịch trên đảo... đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách ra vào đảo Cồn Cỏ;

2. Phối hợp với các ngành trong việc tổ chức thực hiện thủ tục xuất, nhập bến đối với các phương tiện đường thủy nội địa vận chuyển khách du lịch tuyến Cửa Việt - đảo Cồn Cỏ đảm bảo thân thiện, hợp lý, tạo điều kiện phát triển du lịch đảo Cồn Cỏ.

3. Phối hợp với Sở Tài chính, đơn vị đảm trách vận chuyển hành khách ra Đảo và các đơn vị liên quan trình UBND tỉnh phương án và mức thu phí, lệ phí tham quan, bảo vệ môi trường tuyến tham quan đảo Cồn Cỏ.

4. Chủ trì, phối hợp với BCH Quân sự tỉnh, BCH Biên phòng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên đảo, thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá du lịch đảo Cồn Cỏ;

5. Phối hợp giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển, môi trường biển đảo theo quy định của pháp luật; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Điều 15. Quyền hạn và trách nhiệm phối hợp của các chủ phương tiện hoạt động trên tuyến và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan:

1. Thực hiện về đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý tuyến vận tải đường thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

2. Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 23/3/2016 hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch; Thông tư liên tịch số 22/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 26/12/2012 quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bng phương tiện thủy nội địa;

3. Đảm bảo các phương tiện được đăng ký, đăng kiểm đúng theo quy định; Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, chủ động phương tiện, bảo đảm an toàn khi ra, vào đảo; Đảm bảo các trang thiết bị an toàn trên tàu: cứu sinh, cứu hỏa, thông tin liên lạc... phải luôn sẵn sàng, hoạt động có hiệu quả;

4. Chấp hành đúng quy định về hành trình, phạm vi hoạt động, đảm bảo các yếu tố về an toàn hàng hải. Đối với hoạt động đưa đón khách du lịch chỉ cho phép các phương tiện chuyên dùng phục vụ mục đích du lịch, các phương tiện khác (phương tiện công vụ, phương tiện của lực lượng vũ trang) chỉ chuyên chở các đoàn công tác, không tham gia vào hoạt động đưa đón khách.

5. Đối với các công ty tổ chức du lịch, khi dẫn đoàn tham quan, du lịch trên đảo chấp hành đúng quy định về phạm vi, khu vực được tham quan, tuyệt đối không vào khu vực cấm, khu vực có các công trình về an ninh, quốc phòng trên đảo, phải xuất bến và đón trả khách tại một điểm quy định cụ thể, không đón trả khách tại các địa điểm khác. Chấp hành đúng quy định về hành trình, hoạt động du lịch và các hoạt động khác trong khu vực biên giới biển được quy định cụ thể tại Nghị định 71/NĐ-CP (chương 2, Điều 6, Điều 7, Điều 13, Điều 14 của Nghị định này).

Điều 16. Thanh tra, kiểm tra:

1. Hoạt động phối hợp trong thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch:

a) Hoạt động phối hợp trong thanh tra, kiểm tra của các sở, ban, ngành đối với các tổ chức, cá nhân khai thác tuyến du lịch tham quan đảo Cồn Cỏ thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ngày 28/5/2015 của liên bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; bảo đảm đúng nguyên tắc: “Chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân ch, kịp thời; không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra trong cùng thời gian giữa các cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra; giảm thiểu đến mức tối đa sự phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp”;

b) Hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động du lịch tham quan đảo Cồn Cỏ; các Sở, ban ngành chc năng gửi kế hoạch của mình đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp thống nhất và tổ chức thực hiện;

2. Khi doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân hoạt động du lịch tham quan đảo Cồn Cỏ có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì các Sở, ngành chức năng, chính quyền địa phương ra quyết định thanh tra, kiểm tra bất thường. Kết thúc cuộc thanh tra, kiểm tra phải kịp thời báo cáo kết quả kiểm tra về UBND tỉnh, đồng thời thông báo cho các ngành chức năng và UBND huyện đảo Cồn Cỏ.

Điều 17. Chế độ thông tin, báo cáo:

Định kỳ hàng quý, năm, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị, Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Đảo Cồn Cỏ và các đơn vị liên quan tổ chức họp sơ, tổng kết rút kinh nghiệm; Đề xuất, kiến nghị các vấn đề báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định. Giao UBND huyện đảo Cồn Cỏ chủ trì, tổ chức cuộc họp, tổng hợp tình hình kết quả báo cáo UBND tỉnh.

Chương III

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Khen thưởng, xử lý vi phạm:

1. Các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong việc tổ chức thực hiện Quy chế sẽ được UBND tỉnh xét khen thưởng theo quy định.

2. Các tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế, tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Điều khoản thi hành:

1. Các Sở, ngành, cơ quan liên quan và UBND huyện đảo Cồn Cỏ có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này và triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại văn bản số 5236/UBND-VX ngày 08/12/2016 về việc thống nhất phương án tổ chức mở tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ.

2. Định kỳ hàng năm, các Sở, ngành và các cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch tham quan đảo Cồn Cỏ có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế này và phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh gửi báo cáo về UBND huyện đảo Cồn Cỏ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

3. BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị; Công an tỉnh Quảng Trị; UBND huyện đảo Cồn Cỏ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị; Sở Tài nguyên và Môi trường, các chủ phương tiện và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc cần phải bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề xuất về Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch để tổng hợp, thống nhất ý kiến và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 543/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch tham quan đảo Cồn Cỏ do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


786

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35