Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 54/QĐ-UBND năm 2017 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Ủy ban nhân dân Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2016

Số hiệu: 54/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đặng Thị Hồng Liên
Ngày ban hành: 25/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 7022/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 trên địa bàn Quận 9;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 07/TTr-TP ngày 17 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 12 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Ủy ban nhân dân Quận 9, ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- Trung tâm Công báo TP.HCM;
- Thường trực Quận ủy;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quận 9;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Thị Hồng Liên

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016
(Ban hành kèm theo QĐ số 54/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017)

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi, trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND

V/v đi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 9 thành Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 9.

Được bãi bỏ tại Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND

19/01/2017

02

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 9.

Được thay thế tại Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND

18/11/2016

03

Quyết định

01/2011/QĐ- UBND

Ban hành Quy chế làm việc của UBND Quận 9

Được bãi bỏ tại Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND

28/12/2016

04

Quyết định

11/2011/QĐ- UBND

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quận ủy 9 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bQuận 9 lần IV về chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015.

Được minh thị tại trích yếu văn bản

01/01/2016

05

Quyết định

07/2012/QĐ- UBND

Quyết định ban hành quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 9

Được bãi bỏ tại Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND

19/01/2017

06

Quyết định

03/2013/QĐ- UBND

Quyết định ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 9.

Được thay thế tại Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND

20/10/2016

07

Quyết định

05/2014/QĐ- UBND

Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản hết hiệu lực pháp luật trên địa bàn Quận 9.

Được bãi bỏ tại Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND

19/01/2017

08

Quyết định

08/2014/QĐ- UBND

Quyết định về việc hủy bỏ văn bản Quy phạm pháp luật của Quận 9.

Được bãi bỏ tại Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND

19/01/2017

09

Chỉ thị

02/2009/CT-UBND

V/v xây dng ban chhuy quân sự phường vững mạnh toàn diện.

Được bãi bỏ tại Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND

19/01/2017

10

Chỉ thị

04/2009/CT-UBND

V/v tăng cường quản lý đất do nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn Quận 9.

Được bãi bỏ tại Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND

19/01/2017

11

Chỉ thị

02/2013/CT- UBND

Chỉ thị về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.

Được bãi bỏ tại Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND

19/01/2017

12

Chỉ thị

04/2013/CT- UBND

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn quận.

Được bãi bỏ tại Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND

19/01/2017

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 54/QĐ-UBND năm 2017 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Ủy ban nhân dân Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


945

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230