Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 54/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Ngô Thành Luông
Ngày ban hành: 13/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận 6 tại Công văn s 13/TP ngày 03 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 hết hiệu lực toàn bộ năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân quận 6, Trưởng phòng Tư pháp quận 6, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo TP.HCM;
- S
Tư pháp TP.HCM;
- TTQU - TT.UBND Q6;
- Phòng T
ư pháp Q6;
- Văn phòng UBND Q6;
- Phòng, Ban, Ngành Q6;
- UBND 14 phường, Q6;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Ngô Thành Luông

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định s 54/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của Chủ tịch y ban nhân dân quận 6)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiu lc

01

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND Ngày 10/7/2009

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ.

Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của y ban nhân dân quận 6 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của y ban nhân dân quận 6.

26/10/2019

02

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND Ngày 23/3/2010

Ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn quận 6.

Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của y ban nhân dân quận 6 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của y ban nhân dân quận 6.

26/10/2019

03

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND Ngày 22/3/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề qun 6.

Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của y ban nhân dân quận 6 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của y ban nhân dân quận 6.

26/10/2019

04

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND Ngày 30/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm văn hóa quận 6.

Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của y ban nhân dân quận 6 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của y ban nhân dân quận 6.

26/10/2019

05

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND Ngày 16/7/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm văn hóa quận 6 ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của Ủy ban nhân dân quận 6.

Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của y ban nhân dân quận 6 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của y ban nhân dân quận 6.

26/10/2019

06

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND Ngày 25/11/2015

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận 6.

Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của y ban nhân dân quận 6 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của y ban nhân dân quận 6.

26/10/2019

07

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND Ngày 05/12/2011

Độ mật tài liệu của Ủy ban nhân dân quận 6 và các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận.

Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của y ban nhân dân quận 6 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của y ban nhân dân quận 6.

26/10/2019

Tổng số: 07 (bảy) văn bản.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 54/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


524

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.224.133.198