Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ năm 2016 do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 538/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 20/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 538/QĐ-UBND

Thanh Hóa , ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 19/TTr-STP ngày 20/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành năm 2016 (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Cục KTVBQPPL-BỘ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu Iực

Ngày hết hiệu lực

01

Nghị quyết

29/2005/NQ- HĐND ngày 28/12/2005

Quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Nghị quyết số 36/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 thay thế

19/12/2016

02

Nghị quyết

48/2006/NQ- HĐND ngày 28/7/2006

Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nghị quyết số 29/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 thay thế

19/12/2016

03

Nghị quyết

95/2008/NQ- HĐND ngày 19/7/2008

Về sửa đổi Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND ngày 28/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển thủ công nghiệp và ngành nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nghị quyết số 29/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 thay thế

19/12/2016

04

Nghị quyết

52/2013/NQ- HĐND ngày 10/7/2013

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo trì đường bộ đối với mô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nghị quyết số 32/2016/NQ- HĐND ngày 06/12/2016 bãi bỏ

19/12/2016

05

Nghị quyết

05/2011/NQ- HĐND ngày 20/9/2011

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

19/12/2016

06

Quyết định

4081/2007/QĐ-UBND, ngày 21/12/2007

Ban hành quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tnh có sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định số 5618/2015/QĐ- UBNDngày 31/12/2015 thay thế

01/01/2016

07

Quyết định

3196/2015/QĐ-UBND, ngày 21/8/2015

Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy định tại khoản 3, đều 2 Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 2286/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 thay thế

09/7/2016

08

Quyết định

1040/2011/QĐ- UBND, ngày 04/4/2011

Quy định tạm thời trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm để đu giá và giá giao cấp quyền khai thác mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 98/2016/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 bãi bỏ

18/01/2016

09

Quyết định

915/2013/QĐ- UBND ngày 21/3/2013

Ban hành chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2013-2015

Quyết định số 2480/2016/QĐ- UBND ngày 08/7/2016 thay thế

18/7/2016

10

Quyết định

1212/QĐ- UBND ngày 02/5/2012

Quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao

Quyết định số 3787/2015/QĐ- UBND ngày 29/9/2015

01/01/2016

11

Quyết định

2292/2011/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011-2016

HHL theo quy định tại văn bản

01/01/2017

12

Quyết định

2792/2010/QĐ- UBND

Ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phn biện và giám định của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tnh Thanh Hóa

Quyết định số 163/2016/QĐ- UBND ngày 14/01/2016 thay thế

24/01/2016

13

Quyết định

466/2012/QĐ- UBND ngày 17/02/2012

Về việc sửa đổi Quy chế đấu giá quyền khai thác cát, sỏi, đất và đá làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2261/2010/QĐ- UBND ngày 28/10/2010 của UBND tỉnh.

Quyết định số 98/2016/QĐ- UBND ngày 08/01/2016 bãi bỏ

18/01/2016

14

Quyết định

1040/2013/QĐ- UBND ngày 01/04/2013

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thí điểm xe ô tô điện vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thị xã Sầm Sơn năm 2013 và 2014

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

01/01/2015

15

Quyết định

2261/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010

Ban hành Quy chế tạm thời về việc " Đấu giá quyền khai thác cát, sỏi, đất và đá làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thai thác khoáng sn của UBND tỉnh”

Quyết định số 98/2016/QĐ- UBND ngày 08/01/2016 bãi bỏ

18/01/2016

16

Quyết định

4129/2014/QĐ- UBND ngày 25/11/2014

Ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành cấp tnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh

Quyết định số 221/2016/QĐ- UBND ngày 18/01/2016 thay thế

28/01/2016

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ năm 2016 do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


485
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.39.106