Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính liên thông cắt giảm thời gian giải quyết thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp do tỉnh Cà Mau ban hành

Số hiệu: 536/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 24/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 536/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 24 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA STƯ PHÁP TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2016-2017; Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 27/TTr-STP ngày 17/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính liên thông cắt giảm thời gian giải quyết thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;
- TT. T
U, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- NC (Đ60);
- Lưu: VT, Tu95/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

DANH MỤC

TTHC LIÊN THÔNG CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH CÀ MAU
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 536/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

I. Lĩnh vực Giám định tư pháp

1. Thủ tục cấp phép thành lập Văn phòng Giám định tư pháp

- Thời gian giải quyết: Theo quy định 30 ngày, cắt giảm 06 ngày, thực hiện 24 ngày.

- Trách nhiệm giải quyết:

+ Sở Tư pháp: Thời gian giải quyết: 15 ngày, cắt giảm 03 ngày, thực hiện 12 ngày.

+ UBND tỉnh: Thời gian giải quyết: 15 ngày, cắt giảm 03 ngày, thực hiện 12 ngày.

2. Thủ tục chuyển đổi loại hình Văn phòng Giám định tư pháp

- Thời gian giải quyết: Theo quy định 17 ngày, cắt giảm 03 ngày, thực hiện 14 ngày.

- Trách nhiệm giải quyết:

+ Sở Tư pháp: Thời gian giải quyết: 09 ngày, cắt giảm 02 ngày, thực hiện 07 ngày.

+ UBND tỉnh: Thời gian giải quyết: 08 ngày, cắt giảm 01 ngày, thực hiện 07 ngày.

II. Lĩnh vực Công chứng

1. Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng

- Thời gian giải quyết: Theo quy định 20 ngày, cắt giảm 06 ngày, thực hiện 14 ngày.

- Trách nhiệm giải quyết:

+ Sở Tư pháp: Thời gian giải quyết: 10 ngày, cắt giảm 03 ngày, thực hiện 07 ngày.

+ UBND tỉnh: Thời gian giải quyết: 10 ngày, cắt giảm 03 ngày, thực hiện 07 ngày.

2. Thủ tục hợp nhất Văn phòng công chứng

- Thời gian giải quyết: Theo quy định 20 ngày, cắt giảm 06 ngày, thực hiện 14 ngày.

- Trách nhiệm giải quyết:

+ Sở Tư pháp: Thời gian giải quyết: 10 ngày, cắt giảm 03 ngày, thực hiện 07 ngày.

+ UBND tỉnh: Thời gian giải quyết: 10 ngày, cắt giảm 03 ngày, thực hiện 07 ngày.

3. Thủ tục sáp nhập Văn phòng công chứng

- Thời gian giải quyết: Theo quy định 20 ngày, cắt giảm 06 ngày, thực hiện 14 ngày.

- Trách nhiệm giải quyết:

+ Sở Tư pháp: Thời gian giải quyết: 10 ngày, cắt giảm 03 ngày, thực hiện 07 ngày.

+ UBND tỉnh: Thời gian giải quyết: 10 ngày, cắt giảm 03 ngày, thực hiện 07 ngày.

4. Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng công chứng

- Thời gian giải quyết: Theo quy định 35 ngày, cắt gim 09 ngày, thực hiện 26 ngày.

- Trách nhiệm giải quyết:

+ Sở Tư pháp: Thời gian giải quyết: 18 ngày, cắt giảm 05 ngày, thực hiện 13 ngày.

+ UBND tỉnh: Thời gian giải quyết: 17 ngày, cắt giảm 04 ngày, thực hiện 13 ngày.

5. Thủ tục chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

- Thời gian giải quyết: Theo quy định 14 ngày, cắt giảm 04 ngày, thực hiện 10 ngày.

- Trách nhiệm giải quyết:

+ Sở Tư pháp: Thời gian giải quyết: 07 ngày, cắt giảm 02 ngày, thực hiện 05 ngày.

+ UBND tỉnh: Thời gian giải quyết: 07 ngày, cắt giảm 02 ngày, thực hiện 05 ngày.

6. Thủ tục thành lập Hội công chứng viên

- Thời gian giải quyết: Theo quy định 45 ngày, cắt giảm 09 ngày, thực hiện 36 ngày.

- Trách nhiệm giải quyết:

+ Sở Tư pháp: Thời gian giải quyết: 23 ngày, cắt giảm 05 ngày, thực hiện 18 ngày.

+ UBND tỉnh: Thời gian giải quyết: 22 ngày, cắt giảm 04 ngày, thực hiện 18 ngày.

II. Lĩnh vực Luật sư

1. Thủ tục phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

- Thời gian giải quyết: Theo quy định 07 ngày, cắt giảm 02 ngày, thực hiện 05 ngày.

- Trách nhiệm giải quyết:

+ Sở Tư pháp: Thời gian giải quyết: 04 ngày, cắt giảm 01 ngày, thực hiện 03 ngày.

+ UBND tỉnh: Thời gian giải quyết: 03 ngày, cắt giảm 01 ngày, thực hiện 02 ngày.

2. Thủ tục phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

- Thời gian giải quyết: Theo quy định 07 ngày, cắt giảm 02 ngày, thực hiện 05 ngày.

- Trách nhiệm giải quyết:

+ Sở Tư pháp: Thời gian giải quyết: 04 ngày, cắt giảm 01 ngày, thực hiện 03 ngày.

+ UBND tỉnh: Thời gian giải quyết: 03 ngày, cắt giảm 01 ngày, thực hiện 02 ngày.

3. Giải thể Đoàn luật

- Thời gian giải quyết: Không quy định.

- Trách nhiệm giải quyết:

+ Sở Tư pháp: Chuyển ngay sau khi tiếp nhận

+ UBND tỉnh: Thời gian giải quyết: 02 ngày.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính liên thông cắt giảm thời gian giải quyết thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


338

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199