Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 513/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Kiên Giang hết hiệu lực thi hành

Số hiệu: 513/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Lê Văn Thi
Ngày ban hành: 28/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 513/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỈNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 79/TTr-STP ngày 22 tháng 02 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành, gồm 13 nghị quyết và 09 quyết định đã hết hiệu lực thi hành (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

STT

Văn bản, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1

Nghị quyết số 21/2004/NQ-HĐ ngày 16/7/2004 về ban hành phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

22/7/2012

2

Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007 về việc ban hành Danh mục lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

07/12/2012

3

Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007 về việc ban hành Danh mục phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về việc ban hành danh mục phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

22/7/2012

4

Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 09/01/2008 về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

22/7/2012

5

Nghị quyết số 32/2008/NQ-HĐND ngày 10/7/2008 về việc điều chỉnh phí qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 63/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về việc sửa đổi, bổ sung phí qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

22/7/2012

6

Nghị quyết số 72/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 về việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và ban hành mức thu lệ phí hộ tịch

Thay thế bằng Nghị quyết số 66/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về việc sửa đổi chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

22/7/2012

7

Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 về việc thành lập và ban hành mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 68/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về việc sửa đổi mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

22/7/2012

8

Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010

Thay thế bằng Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về việc điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010

22/7/2012

9

Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về việc phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 85/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 về việc phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

17/12/2012

10

Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết

Thay thế bằng Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về việc điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết

22/7/2012

11

Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về việc ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 90/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 về việc ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

17/12/2012

12

Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012

Thay thế bằng Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về việc điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012

22/7/2012

13

Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về việc bổ sung giá đất năm 2012 của thành phố Rạch Giá, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 90/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 về việc ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

17/12/2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

1

Quyết định số 42/2004/QĐ-UB ngày 05/8/2004 về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

Thay thế bằng Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

06/12/2012

2

Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 về việc ban hành Bảng quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 về việc ban hành quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

10/12/2012

3

Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 05/8/2008 về việc ban hành giá thu tạm thời một số dịch vụ y tế tại trạm y tế tuyến xã tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 về việc ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/9/2012

4

Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 10/8/2009 về việc ban hành lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

09/02/2013

5

Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 thành lập và ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 thành lập và ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

08/11/2012

6

Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 về việc ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 về việc ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

31/12/2012

7

Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 về việc công bố số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 về việc công bố số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

08/11/2012

8

Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

09/02/2013

9

Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 về việc ban hành bổ sung giá đất năm 2012 của thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 về việc ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

31/12/2012

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 513/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Kiên Giang hết hiệu lực thi hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.162

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121