Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo do tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 53/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 05/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2008/QĐ-UBND

Tân An, ngày 05 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN TÔN GIÁO TỈNH LONG AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị tại văn bản số 518/SNV-TCCC ngày 09/10/2008 của Giám đốc Sở Nội vụ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng của Ban Tôn giáo

1. Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Giám đốc Sở Nội vụ và theo quy định của pháp luật.

2. Ban Tôn giáo có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tôn giáo:

1.Tham mưu Sở Nội vụ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh:

a) Ban hành các quyết định, chỉ thị về lĩnh vực công tác tôn giáo thuộc phạm vi quản lý.

b) Ban hành các chương trình kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm, các dự án quan trọng thuộc lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

2. Tham mưu Sở Nội vụ giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh:

a) Xem xét việc đề nghị sửa chữa các công trình thờ tự, tín ngưỡng, tôn giáo của tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động quốc tế của Nhà tu hành, chức sắc nhân sĩ tôn giáo theo quy định của pháp luật;

3. Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án đã được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vị quản lý;

4. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật; bảo đảm sự bình đẳng giữa các tôn giáo trước pháp luật; chống mọi hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước;

5. Được Sở Nội vụ giao nhiệm vụ theo uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định các yêu cầu của các tổ chức và cá nhân tôn giáo trên các lĩnh vực như:

a) Tổ chức đại hội, hội nghị của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

b) Việc phong chức, phong phẩm, thuyên chuyển, bổ nhiệm các chức sắc, nhà tu hành trên phạm vi tỉnh;

6. Làm đầu mối liên hệ giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

7. Tham gia quản lý các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, có liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

8. Nghiên cứu xây dựng, đề xuất với Sở Nội vụ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh về chính sách và thực hiện chính sách đối với tổ chức tôn giáo và chức sắc, nhân sỹ tôn giáo theo phân cấp của cơ quan có thẩm quyền.

9. Được Giám đốc Sở Nội vụ giao

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể quần chúng có liên quan trong việc tuyên truyền và vận động nhân dân, tín đồ, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo tại địa phương.

b) Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về lĩnh vực công tác tôn giáo và các lĩnh vực công tác được giao theo quy định của pháp luật và của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

10 . Thực hiện công tác khen thưởng và thông qua Sở Nội vụ đề xuất với cấp có thẩm quyền khen thưởng theo thẩm quyền về lĩnh vực công tác tôn giáo.

11. Phối hợp Thanh tra Sở Nội vụ thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được giao theo quy định của pháp luật.

12 Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác tôn giáo đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

13. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, cung cấp số liệu vào công tác quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ.

14. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban Tôn giáo Chính phủ.

15. Thực hiên các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế của Ban Tôn giáo

1. Ban Tôn giáo có trưởng ban và từ một đến hai phó trưởng ban.

a) Trưởng ban là người đứng đầu ban, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của ban theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

b) Phó trưởng ban là người giúp trưởng ban chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi trưởng ban vắng mặt, phó trưởng ban được trưởng ban ủy nhiệm điều hành các hoạt động của ban;

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật trưởng ban và phó trưởng ban theo tiêu chuẩn chuyên môn, nhiệp vụ, phân cấp quản lý cán bộ hiện hành và các quy định của pháp luật.

2. Ban Tôn giáo gồm có

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Nghiệp vụ công tác tôn giáo.

3. Về biên chế, công chức Ban Tôn giáo do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định bố trí trong tổng biên chế được giao hàng năm của sở.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy định về công tác tôn giáo trong Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy chế làm việc của Ban Tôn giáo - Dân tộc tỉnh.

2. Trưởng ban Ban Tôn giáo có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghiêm túc quyết định này.

3. Giám đốc Sở Nội vụ ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ thuộc ban và chỉ đạo, quản lý, kiểm tra thực hiện các mặt công tác về tôn giáo theo quy định của pháp luật.

4. Quyết định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Như điều 3;
- Phòng NCTH;
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 53/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo do tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.846
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.143.239