Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 53/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Lò Văn Giàng
Ngày ban hành: 10/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 53/2006/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 10 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ qui định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông báo số: 26-TB/TU ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về việc thành lập Ban thi đua khen thưởng tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Nghị quyết số: 64/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XII, kỳ họp thứ 8 về thành lập Ban thi đua, khen thưởng tỉnh Lai Châu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban thi đua, khen thưởng tỉnh Lai Châu.

1. Ban thi đua, khen thưởng tỉnh Lai Châu là cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, giúp Chủ tịch UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng của địa phương, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo qui định hiện hành. Chịu sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban thi đua, khen thưởng Trung ương.

2. Tổ chức bộ máy và biên chế:

a. Biên chế: Biên chế được giao 11 công chức viên chức gồm có

- Trưởng ban phụ trách chung (Trưởng ban đồng thời là Phó chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh).

- 01 Phó trưởng ban giúp việc trưởng ban.

- 01 Kế toán.

- 01 Văn thư kiêm thủ quỹ.

- 01 Lái xe kiêm bảo vệ.

- 06 cán bộ, chuyên viên giúp việc về chuyên môn, nghiệp vụ.

b. Tổ chức bộ máy: Cơ cấu tổ chức bộ máy gồm có 03 phòng

- Phòng Hành chính.

- Phòng Nghiệp vụ 1.

- Phòng Nghiệp vụ 2.

3. Cơ sở vật chất: Trụ sở làm việc và giao dịch của Ban thi đua, khen thưởng tỉnh Lai Châu được bố trí tại thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu.

Việc bổ nhiệm Trưởng ban, Phó trưởng ban của Ban thi đua, khen thưởng tỉnh Lai Châu thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thi đua, khen thưởng tỉnh Lai Châu.

1. Tham mưu giúp việc Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở địa phương.

2. Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng của tỉnh.

3. Xây dựng chương trình kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng cho từng thời kỳ và từng lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, an ninh - quốc phòng của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

4. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng trong phạm vi toàn tỉnh.

5. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

6. Giúp Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh đánh giá sơ kết, tổng kết, phát hiện điển hình, tiên tiến, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến; kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xem xét, thẩm định đề xuất các hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

7. Tổ chức bồi dưỡng về chủ trương, chính sách, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

8. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về chính sách khen thưởng; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng.

9. Xây dựng và quản lý quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng của ngành và địa phương theo phân cấp quản lý; thực hiện việc tổ chức và trao tặng khen thưởng theo quy định của pháp luật. Làm thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc và xác nhận các hình thức khen thưởng.

11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác thi đua, khen thưởng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông, (bà): Chánh văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư; Chủ tịch ƯBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Trưởng ban Ban thi đua khen thưởng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Ban TĐKT Trung ương;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Ban tổ chức Tỉnh uỷ; -Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC, SNV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lò Văn Giàng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 53/2006/QĐ-UBND ngày 10/08/2006 về thành lập Ban thi đua, khen thưởng tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.643

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!