Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 528/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 02/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 528/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, PHỐI HỢP XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VƯỢT CẤP PHỤC VỤ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021; CÁC KỲ HỌP CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; Luật Tố cáo ngày 11/11/2011; Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Tố cáo; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu của đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (sau khi thống nhất với các cơ quan liên quan),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác thường trực tiếp công dân, xử lý đơn thư và chỉ đạo, phối hp xử lý các trường hợp khiếu nại, tố cáo vượt cấp phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm k2016 - 2021; các kỳ họp của Quốc hội và HĐND tnh diễn ra trong năm 2016, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Tổ trưởng: Ông Phạm Xuân Phú, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Trưởng Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh.

2. Các Tổ phó:

- Ông Phan Tiến Phú, Phó Chánh Thanh tra tỉnh;

- Ông Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

3. Các thành viên:

- Ông Nguyễn Văn An, Phó trưởng Ban TCD tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Dương Đình Kim, Trưởng phòng PA88, Công an tỉnh;

- Ông Kiều Ngọc Tuấn, Trưởng phòng nghiệp vụ I, Thanh tra tỉnh;

- Ông Lê Văn Hòa, chuyên viên Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Nguyễn Việt Dũng, chuyên viên Ban TCD tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Bà Trần Thị Vân Anh, chuyên viên Ban TCD tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Bà Phạm Thị Thúy Liễu, chuyên viên Ban TCD tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Bà Nguyễn Thị Thọ, chuyên viên Ban TCD tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác

- Chỉ đạo, phân công lực lượng thường trực tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh để tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư theo quy định; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; các kỳ họp của Quốc hội và HĐND tỉnh diễn ra trong năm 2016;

- Rà soát, theo dõi tình hình, diễn biến phức tạp có liên quan đến các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo các địa phương giải quyết, xử lý dứt điểm ngay tại cơ sở, hạn chế khiếu nại, t cáo vượt cấp lên Tỉnh và Trung ương, đảm bảo an ninh phục vụ tốt các sự kiện quan trọng nêu trên;

- Trường hợp địa phương nào có công dân khiếu nại, tcáo vượt cấp lên Tỉnh, Trung ương Tổ công tác có quyền yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Tổ công tác để tiếp và chịu trách nhiệm đưa công dân về địa phương xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp có khiếu nại, tố cáo tập thể, phức tạp, gay gắt có thể ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, Tổ công tác khẩn trương báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý.

Điều 3. Giao Sở Tài chính tính toán, cấp kinh phí hoạt động cho Tổ công tác qua tài khoản Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh bố trí phương tiện phục vụ Tổ công tác ra Hà Nội để phối hợp Ban Tiếp công dân Trung ươngquan có liên quan tiếp, xử lý khi công dân Hà Tĩnh ra Trung ương khiếu nại, t cáo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ban Tiếp công dân TW;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Chủ tịch các PCT UBND t
nh;
- UBKT, Ban Nội chính, VP - Tỉnh ủy;
- Các Huyện, Thành, Th
ủy;
- Các PVP UBND t
nh;
- Lưu: VT, NC, TCD
t;
- Gửi: VB giấy (30b) và điện t
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 528/QĐ-UBND ngày 02/03/2016 thành lập Tổ công tác thường trực tiếp công dân, xử lý đơn thư và chỉ đạo, phối hợp xử lý trường hợp khiếu nại, tố cáo vượt cấp phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; các kỳ họp của Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.977

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71