Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 52/2006/QĐ-UBND quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của ban thi đua - khen thưởng do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 52/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 16/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2006/QĐ-UBND

ĐàLạt, ngày 16 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP , ngày 04/10/2005 của Chính phủ qui định về tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND, ngày 07/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VII kỳ họp thứ 7, V/v Thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ban Thi đua - Khen thưởng chịu sự quản lý toàn diện về tổ chức, hoạt động và biên chế của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Ban Thi đua - Khen thưởng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trụ sở của Ban đặt tại địa bàn thành phố Đà Lạt.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng.

1. Tham mưu, giúp UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Thi đua - Khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

2. Làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

3. Xây dựng chương trình kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng cho từng thời kỳ và từng lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Giúp UBND tỉnh tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

5. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

6. Giúp UBND tỉnh sơ kết, tổng kết, phát hiện điển hình, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến; kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xem xét, thẩm định đề xuất các hình thức khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời theo đúng qui định của pháp luật.

7. Tổ chức bồi dưỡng về các chủ trương, chính sách, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

8. Kiểm tra việc thực hiện các qui định về chính sách khen thưởng; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng.

9. Xây dựng và quản lý quỹ thi đua, khen thưởng theo qui định của pháp luật.

10. Quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng của tỉnh; thực hiện việc tổ chức và trao tặng khen thưởng theo qui định của pháp luật. Làm thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc và xác nhận các hình thức khen thưởng.

11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác thi đua, khen thưởng.

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác có liên quan công tác thi đua, khen thưởng do UBND tỉnh giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

1. Lãnh đạo Ban:

Ban Thi đua - Khen thưởng có Trưởng ban và có 01 Phó Trưởng ban. Trưởng ban chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước UBND tỉnh, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và báo cáo công tác trước HĐND tỉnh khi được yêu cầu.

Trưởng ban chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Trưởng ban giúp Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Việc bổ nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương ban hành và theo các qui định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng ban, Phó Trưởng ban thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật

2. Cơ cấu tổ chức của Ban gồm:

- Văn phòng (tổ chức, hành chính, quản trị, tài vụ...)

- Phòng nghiệp vụ.

3. Biên chế của Ban Thi đua Khen thưởng là biên chế hành chính do UBND tỉnh giao hàng năm theo đề nghị của Trưởng ban và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng bố trí sử dụng cán bộ, công chức của Ban phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức Nhà nước theo qui định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ; Tài chính; Kế hoạch & Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Đà Lạt và Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 52/2006/QĐ-UBND quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của ban thi đua - khen thưởng do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.952

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146