Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5106/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 23/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5106/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN, GIAO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ SANG SỞ TƯ PHÁP QUẢN LÝ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 16/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2009 sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPVP ngày 28/01/2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND Thành phố tại Tờ trình số 06/TTr-VP ngày 10 tháng 7 năm 2013, Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1856/TTr-STP ngày 25 tháng 7 năm 2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1705/TTr-SNV ngày 09 tháng 8 năm 2013 về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng UBND Thành phố sang Sở Tư pháp quản lý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển, giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND Thành phố sang Sở Tư pháp quản lý, bao gồm:

1. Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về kiểm soát thủ tục hành chính được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành

2. 08 (tám) biên chế công chức được giao cho Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND Thành phố;

3. Số công chức (hiện có) của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND Thành phố;

4. Hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước về thủ tục hành chính của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND Thành phố đang quản lý;

5. Phần dự toán chi ngân sách cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2013 cho Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND Thành phố

Điều 2. UBND Thành phố giao:

1. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính tổ chức bàn giao những công việc được quy định tại Điều 1 của Quyết định này sang Sở Tư pháp quản lý theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố;

2. Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức tiếp nhận những công việc do Văn phòng UBND Thành phố chuyển giao, sắp xếp, bố trí công chức, tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật;

Trình UBND Thành phố quyết định thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp theo đúng quy định của pháp luật.

3. Giám đốc Sở Tài chính, điều chỉnh phần dự toán chi ngân sách cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2013 cho Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND Thành phố sang Sở Tư pháp quản lý sử dụng theo đúng quy định của Nhà nước và của Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ điểm e, khoản 1, mục II, Điều Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2012 của UBND Thành phố về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND Thành phố và Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2011 của UBND Thành phố về việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND Thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- PCVP UBND TP N. V. Hoạt;
- VX, NC, TH;
- Lưu VT, SNV (10 bản)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5106/QĐ-UBND ngày 23/08/2013 về chuyển, giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội sang Sở Tư pháp quản lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.918

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!