Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 508/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lê Huyền
Ngày ban hành: 25/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 508/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 4244/KH-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 22/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bDanh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 842/TTr-STNMT ngày 04/3/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Phụ lục I: Danh mục thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 12 TTHC, cấp huyện: 01 TTHC).

- Phụ lục II: Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 12 TTHC, cấp huyện: 01 TTHC).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trên cơ sở Quy trình nội bộ được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, xây dựng quy trình điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
(b/c)
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP); (b/c)
- CT, các PCT. UBND tỉnh; (b/c)
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- TT.CNTT và TT (Sở TTTT)
- VPUB: LĐ; KTTH;
- Lưu VT, TTPVHCC. VTTT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Huyền

 

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1

Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ

-Như trên-

3

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

-Như trên-

4

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lặp lại

-Như trên-

5

Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án)

-Như trên-

6

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

-Như trên-

7

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP)

-Như trên-

8

Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

-Như trên-

9

Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

-Như trên-

10

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

-Như trên-

11

Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

-Như trên-

12

Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh

-Như trên-

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1

Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 

PHẦN II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1. Thủ tục Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét hồ sơ; quyết định cử cán bộ/thành lập đoàn kiểm tra; kiểm tra các công trình xử lý chất thải; thông báo kết quả kiểm tra; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua

12 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt thông báo kết quả kiểm tra

01 ngày

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc

2. Thủ tục Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển Bộ phận văn thư để chuyển Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

31 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Xem xét dự thảo Văn bản trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh

02 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh

Xem xét, ký duyệt Văn bản

01 ngày

Bước 5

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chuyển trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 35 ngày làm việc

3. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển Bộ phận văn thư để chuyển Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

51 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Xem xét dự thảo Văn bản trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh

02 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh

Xem xét, ký duyệt Văn bản

01 ngày

Bước 5

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chuyển trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 55 ngày làm việc

4. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lặp lại

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Trường hợp 1: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc Phụ lục II và loại hình thuộc Phụ lục IIa Mục I Phục lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Bước 2

Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét hồ sơ; thành lập Hội đồng thẩm định; khảo sát thực tế; lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia (nếu cần thiết); tổ chức họp Hội đồng thẩm định; thông báo kết quả họp Hội đồng thẩm định; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua

32 ngày

Trường hợp 2: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc Phụ lục II nhưng loại hình không thuộc Phụ lục IIa Mục I Phục lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Bước 2

Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét hồ sơ; thành lập Hội đồng thẩm định; khảo sát thực tế; lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia (nếu cần thiết); tổ chức họp Hội đồng thẩm định; thông báo kết quả họp Hội đồng thẩm định; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua

27 ngày

Trường hợp 3: Thm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án (hình thức thẩm định) thông qua việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức liên quan đối với các báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 40/2019/NĐ-CP bao gồm các dự án thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét hồ sơ; lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, chuyên gia về môi trường và lĩnh vực liên quan đến dự án (nếu cần thiết); tổng hợp; thông báo kết quả thẩm định; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua

22 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt văn bản thông báo kết quả thẩm định

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt văn bản thông báo kết quả thẩm định

01 ngày

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định, phê duyệt

Bước 6

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận lại hồ sơ sau khi tổ chức cá nhân đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo của Hội đồng thẩm định và chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 7

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét hồ sơ sau khi chỉnh sửa, bổ sung; tham mưu Tờ trình và Dự thảo Quyết định phê duyệt; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua

08 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét thông qua Tờ trình và Dự thảo Quyết định phê duyệt trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt

02 ngày

Bước 9

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt Tờ trình và thông qua Dự thảo Quyết định phê duyệt trình UBND tỉnh

01 ngày

Bước 10

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyn hồ sơ trình đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 11

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển Bộ phận văn thư để chuyn Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 12

Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày

Bước 13

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

Bước 14

Lãnh đạo UBND tỉnh

Xem xét, ký duyệt Văn bản

01 ngày

Bước 15

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chuyển trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 16

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính

Trường hợp 1: 53 ngày làm việc

Trường hợp 2: 48 ngày làm việc

Trường hợp 3: 43 ngày làm việc

5. Thủ tục Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét hồ sơ; dự thảo Văn bản gửi lấy ý kiến chuyên gia về môi trường và lĩnh vực liên quan đến dự án; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua

05 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt Văn bản gửi lấy ý kiến chuyên gia

0,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt Văn bản gửi lấy ý kiến chuyên gia

0,5 ngày

Thời gian lấy ý kiến chuyên gia về môi trường và thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định

Bước 5

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh dự thảo Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

03 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thông qua dự thảo Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận trình Lãnh đạo Sở xem xét

0,5 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt trình và thông qua dự thảo Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 8

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển hồ sơ trình đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 9

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển Bộ phận văn thư để chuyển Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 10

Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, thm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Bước 11

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 12

Lãnh đạo UBND tỉnh

Xem xét, ký duyệt Văn bản

0,5 ngày

Bước 13

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chuyển trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 14

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc

6. Thủ tục Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ và chuyn hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét hồ sơ; tham mưu Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra; tổ chức kiểm tra các công trình BVMT; dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra hoặc Giấy xác nhận hoàn thành các công trình BVMT; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua

12 ngày

Thời gian phân tích mẫu chất thải và thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thông qua Thông báo kết quả kiểm tra hoặc Giấy xác nhận hoàn thành các công trình BVMT

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt Thông báo kết quả kiểm tra hoặc Giấy xác nhận hoàn thành các công trình BVMT

01 ngày

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyn trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc

7. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét hồ sơ; thành lập Hội đồng thẩm định; khảo sát thực tế; lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức xã hội (nếu cần thiết); tổ chức họp Hội đồng thẩm định; thông báo kết quả họp Hội đồng thẩm định; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua

31 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thông qua Thông báo kết quả họp Hội đồng thẩm định

02 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt Thông báo kết quả họp Hội đồng thẩm định

01 ngày

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyn trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hsơ không tính vào thời gian thẩm định, phê duyệt

Bước 6

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận lại hồ sơ sau khi tổ chức cá nhân đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo của Hội đồng thẩm định và chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 7

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét hồ sơ sau khi chỉnh sửa, bổ sung; tham mưu Tờ trình và Dự thảo Quyết định phê duyệt; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua

5,5 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét thông qua Tờ trình và Dự thảo Quyết định phê duyệt trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt

02 ngày

Bước 9

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt Tờ trình và thông qua Dự thảo Quyết định phê duyệt trình UBND tỉnh

01 ngày

Bước 10

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển hồ sơ trình đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 11

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển Bộ phận Văn thư để chuyn Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 12

Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày

Bước 13

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

Bước 14

Lãnh đạo UBND tỉnh

Xem xét, ký duyệt Văn bản

01 ngày

Bước 15

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh đtrả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 16

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyn trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 50 ngày làm việc

8. Thủ tục Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét hồ sơ; tham mưu Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra; tổ chức kiểm tra thực địa; dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra hoặc Giấy xác nhận hoàn thành từng phần Phương án; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua

30 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thông qua dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra hoặc Giấy xác nhận hoàn thành từng phần Phương án trình lãnh đạo Sở xem xét

02 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt Thông báo kết quả kiểm tra hoặc trình UBND tỉnh Giấy xác nhận hoàn thành từng phần Phương án

01 ngày

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển hồ sơ trình đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển Bộ phận Văn thư để chuyển Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 7

Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, thm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

Bước 9

Lãnh đạo UBND tỉnh

Xem xét, ký duyệt Văn bản

01 ngày

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 16

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 40 ngày làm việc

9. Thủ tục Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét hồ sơ; khảo sát thực tế; thẩm định hồ sơ; dự thảo Tờ trình và Giấy xác nhận trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét

07 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, ký duyệt Tờ trình và thông qua Giấy xác nhận trình lãnh đạo Sở xem xét

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt Giấy xác nhận

01 ngày

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc

10. Thủ tục Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyn hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Trường hợp 1: Đăng ký chủ nguồn thải CTNH không thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thẩm định; kiểm tra thực tế (nếu cần thiết); tham mưu cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét

14 ngày

Trường hợp 2: Đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thẩm định; kiểm tra thực tế; tham mưu cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét

29 ngày (không bao gồm thời gian tổ chức/cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ)

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thông qua Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH trình lãnh đạo Sở xem xét

1,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt Sđăng ký chủ nguồn thải CTNH

01 ngày

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 6

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính

Trường hợp 1: 18 ngày làm việc

Trường hợp 2: 23 ngày làm việc

11. Thủ tục Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Trường hợp 1: Đăng ký chủ nguồn thải CTNH không thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thẩm định; kiểm tra thực tế (nếu cần thiết); tham mưu cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét

14 ngày

Trường hợp 2: Đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thẩm định; kiểm tra thực tế; tham mưu cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét

29 ngày (không bao gồm thời gian tổ chức/cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ)

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thông qua Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH trình lãnh đạo Sở xem xét

1,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

01 ngày

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 6

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính

Trường hợp 1: 18 ngày làm việc

Trường hợp 2: 23 ngày làm việc

12. Thủ tục Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyn hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thẩm định hồ sơ; tổ chức kiểm tra thực tế, lấy ý kiến chuyên gia và cơ quan có liên quan; tham mưu Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận, trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua

25 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận trình lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, thông qua Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận trình UBND tỉnh

01 ngày

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển hồ sơ trình đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển Bộ phận Văn thư để chuyển Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 7

Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

Bước 9

Lãnh đạo UBND tỉnh

Xem xét, ký duyệt Văn bản

01 ngày

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chuyn kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh đtrả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 16

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân

01 ngày

Tng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 35 ngày làm việc

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1. Thủ tục Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và Giao trả kết quả cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Xem xét hồ sơ; khảo sát thực tế (nếu có); thẩm định hồ sơ; tham mưu lãnh đạo UBND cấp huyện

08 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét, ký duyệt Giấy xác nhận hoặc văn bản thông báo chưa đủ điều kiện xác nhận

01 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và Giao trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 508/QĐ-UBND ngày 25/03/2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


387

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3