Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 507/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Số hiệu: 507/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 02/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 507/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 02 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2018 CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 360/TTr-STP, ngày 08/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện tốt Chương trình này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh

- Lưu: VT, NC (BTh, 55b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 507
/QĐ-UBND, ngày 02/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

I. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

Năm 2018 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ khóa XVI, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020. Để công tác tư pháp tỉnh Hòa Bình năm 2018 có những bước chuyển toàn diện, tích cực hơn nữa, góp phần vào việc triển khai thực hiện các chính sách, thực thi pháp luật và chỉ đạo, điều hành chung của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ công tác trọng tâm ngành Tư pháp Hòa Bình năm 2018, như sau:

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra văn bản QPPL theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp bảo đảm có chất lượng. Kịp thời xử lý các văn bản QPPL theo thẩm quyền, tập trung xử lý triệt để các văn bản trái pháp luật đã được phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với người tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản QPPL, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi và đồng bộ trong hệ thống pháp luật của địa phương với văn bản pháp luật của Trung ương, hạn chế tối đa văn bản ban hành vi phạm thẩm quyền, từ đó góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định tại các văn bản hiện hành. Đảm bảo 100% các văn bản được phát hiện sau rà soát đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý. Đặc biệt, cần tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;

- Thực hiện tốt công tác pháp chế, công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ;

- Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; Xây dựng và triển khai có hiệu quả Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đảm bảo hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật có trọng tâm, trọng điểm và coi đây là một trong những giải pháp tích cực góp phần hoàn thiện pháp luật, nhất là việc chồng chéo, thiếu đồng bộ hoặc những quy định trong một số lĩnh vực đang gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống người dân;

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn; Tham mưu cho cấp có thẩm quyền kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.

3. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải cơ sở

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong công tác PBGDPL, đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền PBGDPL; Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua năm 2017 và năm 2018; triển khai công tác PBGDPL gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương, chú trọng nội dung chính sách pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; vấn đề khởi nghiệp; an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm;

- Làm tốt vai trò là đầu mối phối hợp của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch PBGDPL tới các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở. Biên tập và xuất bản Bản tin Tư pháp của Hội đồng phối hợp đảm bảo chất lượng và hiệu quả;

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác PBGDPL và Chương trình PBGDPL trong giai đoạn 2017 - 2021 sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, trong đó chú trọng phổ biến các văn bản QPPL liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp;

- Tiếp tục triển khai thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở để kịp thời giải tỏa các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư gắn với áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng và việc Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án; Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên gắn với bồi dưỡng nâng cao năng lực, phát huy đầy đủ vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở;

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân nhằm thực hiện hiệu quả tiêu chí “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Triển khai hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sau khi được ban hành.

4. Công tác hành chính tư pháp

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả cho hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 gắn với việc thi hành Luật hộ tịch; Thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ những khó khăn trong công tác đăng ký hộ tịch, chứng thực, cấp bản sao từ sổ gốc tại Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Nâng cao trách nhiệm của ngành Tư pháp là đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực công tác: Bồi thường nhà nước; giao dịch bảo đảm, quốc tịch và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài;

- Đẩy mạnh việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

5. Công tác Bổ trợ tư pháp

- Tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Luật công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, đảm bảo phù hợp, đúng quan điểm, mục tiêu đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012;

- Tăng cường quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản theo Luật đấu giá tài sản; Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Chủ động nắm bắt, tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo Đoàn luật sư tỉnh chuẩn bị Đại hội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2018 - 2023, tiến tới Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ 3;

- Phối hợp với các Sở, Ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp;

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng;

- Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong các lĩnh vực về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; hòa giải thương mại.

6. Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL)

- Đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ những người thực hiện TGPL, nhất là đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu TGPL của người được TGPL khi có yêu cầu. Huy động các nguồn lực, phối hợp với các tổ chức và chính quyền cơ sở tăng cường công tác truyền thông về quyền được TGPL của người được TGPL;

- Trung tâm TGPL và các Chi nhánh TGPL tiếp tục khảo sát nhu cầu TGPL, duy trì công tác TGPL lưu động hướng về cơ sở, đặc biệt là các xã vùng 135 trên địa bàn tỉnh; Tạo điều kiện cho các đối tượng được TGPL tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ pháp lý miễn phí của Nhà nước với chất lượng ngày càng tốt hơn;

- Tăng cường và đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong tố tụng; Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy mạnh hình thức TGPL tham gia tố tụng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp tốt nhất cho người được TGPL;

- Thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật, các Đề án, Chương trình mục tiêu quốc gia về TGPL và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác TGPL trên địa bàn tỉnh.

7. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức thuộc thẩm quyền;

- Tổ chức thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp; Thanh tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị thuộc thẩm quyền.

8. Công tác củng cố xây dựng ngành

- Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng về tổ chức bộ máy, công chức tư pháp từ tỉnh đến cơ sở, đề xuất với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của các cơ quan tư pháp, nhất là đội ngũ cán bộ tư pháp cấp huyện và cấp xã theo yêu cầu tăng cường chất lượng, nâng cao năng suất lao động; tinh giản biên chế hành chính, hướng đến mục tiêu xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả;

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, nhất là về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hoá cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn mới.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này và tình hình thực tế, cơ quan Tư pháp các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Đồng thời thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, được Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp giao.

2. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động lập kế hoạch, chương trình, quy chế phối hợp đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan Tư pháp thực hiện tốt công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2018.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Tổ chức thành viên tăng cường giám sát và phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tư pháp các cấp triển khai thực hiện tốt Chương trình này.

4. Đề nghị các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Tư pháp năm 2018 bảo đảm đạt và vượt mức chi tiêu đề ra, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

5. Giao Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình này, định kỳ tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 507/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


493

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109