Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 506/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 506/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trương Văn Sáu
Ngày ban hành: 22/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 506/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long tại Tờ trình số 29/TTr-SGTVT, ngày 26/02/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 19 (mười chín) thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long (kèm theo phụ lục).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải:

- Niêm yết, công khai đầy đủ danh mục và nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở;

- Tổ chức thực hiện đúng nội dung các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- Các CQ TW trên địa bàn tỉnh (để thực hiện);
- LĐVP UBND tỉnh (để theo dõi);
- Phòng KSTTHC, KTN (để tổng hợp);
- Lưu: VT, 1.22.05

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH VĨNH LONG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 506 /QĐ-UBND, ngày 22 /03/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH VĨNH LONG.

Số TT

Tên thủ tục hành chính

TTHC được công bố tại Quyết định

Nội dung thay thế

I.

Lĩnh vực đường bộ

 

 

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Quyết định số 1498/QĐ-UBND, ngày 03/08/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thay đổi Thông tư quy định (Từ thông tư số 07/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 15/2011 bằng Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT)

2

Thủ tục cấp, cấp lại giấy phép xe tập lái

Quyết định số 1498/QĐ-UBND, ngày 03/08/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thay đổi Thông tư quy định (Từ thông tư số 07/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 15/2011 bằng Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT)

3

Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô (Đối với các trường hợp giấy phép đào tạo hết hạn; điều chỉnh hạng xe đào tạo; tăng lưu lượng đào tạo của cơ sở đào tạo trên 20%

Quyết định số 2368/QĐ-UBND, ngày 13/12/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thay đổi Thông tư quy định (Từ thông tư số 07/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 15/2011 bằng Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT)

4

Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô khi tăng lưu lượng đến 20%

Quyết định số 2368/QĐ-UBND, ngày 13/12/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thay đổi Thông tư quy định (Từ thông tư số 07/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 15/2011 bằng Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT)

5

Thủ tục cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1,A2,A3,A4

Quyết định số 1498/QĐ-UBND, ngày 03/08/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thay đổi Thông tư quy định (Từ thông tư số 07/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 15/2011 bằng Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT)

6

Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1,A2,A3,A4

Quyết định số 1498/QĐ-UBND, ngày 03/08/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thay đổi Thông tư quy định (Từ thông tư số 07/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 15/2011 bằng Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT)

7

Thỏa thuận bố trí mặt bằng tổng thể và kích thước hình sát hạch.

Quyết định số 2368/QĐ-UBND, ngày 13/12/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thay đổi Thông tư quy định (Từ thông tư số 07/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 15/2011 bằng Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT)

8

Thủ tục cấp mới trung tâm sát hạch lái xe loại 1,2

Quyết định số 2368/QĐ-UBND, ngày 13/12/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thay đổi Thông tư quy định (Từ thông tư số 07/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 15/2011 bằng Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT)

9

Thủ tục cấp mới trung tâm sát hạch lái xe loại 3

Quyết định số 2368/QĐ-UBND, ngày 13/12/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thay đổi Thông tư quy định (Từ thông tư số 07/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 15/2011 bằng Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT)

10

Thủ tục cấp lại trung tâm sát hạch lái xe loại 1,2

Quyết định số 2368/QĐ-UBND, ngày 13/12/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thay đổi Thông tư quy định (Từ thông tư số 07/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 15/2011 bằng Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT)

11

Thủ tục cấp lại trung tâm sát hạch lái xe loại 3

Quyết định số 2368/QĐ-UBND, ngày 13/12/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thay đổi Thông tư quy định (Từ thông tư số 07/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 15/2011 bằng Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT)

12

Lập lại hồ sơ gốc giấy phép lái xe

Quyết định số 2368/QĐ-UBND, ngày 13/12/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thay đổi Thông tư quy định (Từ thông tư số 07/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 15/2011 bằng Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT)

13

Cấp lại Giấy phép lái xe đối với người mất giấy phép lái xe, còn hạn sử dụng.

 

Quyết định số 1311 /QĐ-UBND, ngày 21 /8/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thay đổi Thông tư quy định (Từ thông tư số 07/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 15/2011 bằng Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT)

14

Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp ( Trường hợp giấy phép lái xe bị hư hỏng; hết hạn;người có giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đối với nữ; năm sinh, tên đệm trên giấy phép lái xe sai lệch với chng minh nhân dân)

Quyết định số 1311 /QĐ-UBND, ngày 21 /8/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thay đổi Thông tư quy định (Từ thông tư số 07/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 15/2011 bằng Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT)

15

Đổi giấy phép lái xe do ngành Bộ Quốc phòng cấp

Quyết định số 1311 /QĐ-UBND, ngày 21 /8/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thay đổi Thông tư quy định (Từ thông tư số 07/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 15/2011 bằng Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT)

16

Đổi giấy phép lái xe môtô do ngành Công an cấp trước ngày 31/07/1995 bị hỏng

Quyết định số 1311 /QĐ-UBND, ngày 21 /8/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thay đổi Thông tư quy định (Từ thông tư số 07/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 15/2011 bằng Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT)

17

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp từ ngày 31/7/1995.

Quyết định số 1311 /QĐ-UBND, ngày 21 /8/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thay đổi Thông tư quy định (Từ thông tư số 07/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 15/2011 bằng Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT)

18

Đổi giấy phép lái hoặc bằng lái xe của nước ngoài.

Quyết định số 1311 /QĐ-UBND, ngày 21 /8/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thay đổi Thông tư quy định (Từ thông tư số 07/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 15/2011 bằng Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT)

19

Đổi giấy phép lái hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

Quyết định số 1311 /QĐ-UBND, ngày 21 /8/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thay đổi Thông tư quy định (Từ thông tư số 07/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 15/2011 bằng Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT)

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 506/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.552

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.208.0