Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 506/QĐ-BTP về phê duyệt kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2017

Số hiệu: 506/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 10/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 506/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TỌA ĐÀM, TẬP HUẤN VÀ CÁC ĐOÀN THANH TRA, KIỂM TRA, KHẢO SÁT CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-BTP ngày 10/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp trong năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi, điều phối việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Bộ báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định đối với các hoạt động phát sinh, chưa có trong Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TỌA ĐÀM, TẬP HUẤN NĂM 2017 CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 506/QĐ-BTP ngày 10/4/2017 của Bộ Tư pháp)

TT

Nội dung

Địa điểm

Thời gian

Thành phần tham dự

Kinh phí

Ghi chú

Vụ Các vấn đề chung về XDPL

1.

Hội nghị giao ban công tác pháp chế bộ, ngành, doanh nghiệp kết hợp quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và Kế hoạch số 1141-KH/BCSĐCP của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Hà Nội

Tháng 6

Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, pháp chế doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

NSNN

 

2.

Tọa đàm về công tác pháp chế địa phương, doanh nghiệp khu vực miền Bắc

Hà Nội

Tháng 7

Các đơn vị thuộc Bộ; pháp chế các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp khu vực miền bắc

NSNN

 

3.

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phối hợp công tác pháp chế giữa Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội

Tháng 12

Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo

NSNN

 

4.

Hội nghị đánh giá thực hiện Kế hoạch phối hợp hoạt động pháp chế giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc năm 2017

Hà Nội

Tháng 12

Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc

NSNN

 

5.

Hội nghị tập huấn về đánh giá tác động của chính sách cho đại diện các tỉnh miền Bắc

Tuyên Quang

Tháng 5

Đại diện HĐND, UBND, Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn các tỉnh miền Bắc, Trung, Nam

GIG

 

6.

Hội nghị tập huấn về đánh giá tác động của chính sách cho đại diện các tỉnh miền Trung

Đà Nẵng

Tháng 6

GIG

 

7.

Hội nghị tập huấn về đánh giá tác động của chính sách cho đại diện các tỉnh miền Nam

TP. HCM

Tháng 7

GIG

 

8.

Hội thảo về hoàn thiện cuốn Sổ tay đánh giá tác động của chính sách

Hà Nội

Tháng 8

Đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan có liên quan và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

GIG

 

9.

Hội thảo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Hà Nội

Tháng 8

Đại điện các bộ, ngành, địa phương

NSNN

 

10.

Hội thảo nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chức năng quản lý của của Bộ Tư pháp

Hà Nội

Tháng 9

Đại điện các bộ, ngành, địa phương

NSNN

 

11.

Hội thảo cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Hà Nội

Tháng 10

Cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật của UBND và HĐND, Sở Tư pháp, pháp chế các sở, ngành của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc

NSNN

 

12.

Hội thảo cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Quảng Bình

Tháng 10

Cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật của UBND và HĐND, Sở Tư pháp, pháp chế các sở, ngành của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung

NSNN

Kết hợp với hoạt động kiểm tra ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Quảng Bình

13.

Tọa đàm góp ý Sổ tay hỏi đáp pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Hà Nội

Tháng 7

Đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật của UBND và HĐND, Sở Tư pháp, pháp chế các sở, ngành của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

NSNN

 

14.

Hội thảo về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hà Nội

Tháng 10

Đại diện pháp chế các bộ, ngành

NSNN

 

15.

Hội thảo về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Lạng Sơn

Tháng 9

Cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật của UBND và HĐND, Sở Tư pháp, pháp chế các sở, ngành của Lạng Sơn và một số địa phương lân cận

NSNN

Kết hợp với kiểm tra tình hình triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Lạng Sơn

16.

Hội nghị giao ban về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với các bộ, cơ quan ngang bộ

Hà Nội

Tháng 11

Đại điện pháp chế của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

NSNN

 

17.

Tọa đàm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Hà Nội

Tháng 6

Cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật tại các bộ, cơ quan ngang bộ và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

NSNN

 

18.

Tọa đàm trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng nội dung chính sách và đánh giá tác động chính sách

Hà Nội

Tháng 10

Đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, KTNN, MTTQVN, các cơ quan của Quốc hội, các tổ chức chính trị - xã hội

NSNN

 

19.

Hội thảo đánh giá thực trạng việc giải quyết các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lĩnh vực giao dịch bảo đảm, thi hành án thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp để đề xuất xây dựng báo cáo sáng kiến cải cách thủ tục hành chính

Hà Nội

Tháng 6

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp các địa phương

NSNN

 

20.

Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp năm 2017

Hà Nội

Tháng 10

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp; tổ chức pháp chế các bộ, ngành và Sở Tư pháp các địa phương

NSNN

 

21.

Hội thảo đánh giá thực trạng, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính; những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thừa phát lại, bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Hải Phòng

Tháng 5

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp các địa phương và một số cơ quan, đơn vị có liên quan

NSNN

 

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

22.

Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật tiếp cận thông

Hà Nội

Tháng 6

Đại diện các bộ, ngành và địa phương

NSNN

 

23.

Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Bộ luật hình sự

Hà Nội

Tháng 6

Đại diện các bộ, ngành và địa phương

NSNN

 

24.

Tập huấn kỹ năng cho cán bộ pháp lý và cán bộ thực thi pháp luật trong áp dụng pháp luật hình sự và tố tụng hình sự về quyền của phụ nữ

Hà Nội

Tháng 9,10

Các bộ, ngành và một số địa phương

UN WOMEN

 

25.

Tập huấn hướng dẫn thi hành các quy định về vấn đề xử lý vi phạm về động vật hoang dã trong Bộ luật hình sự năm 2015 và Luật xử lý vi phạm hành chính

TP. HCM

Quý II

Các cán bộ làm công tác thực tiễn trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm gồm: Cảnh sát môi trường, Công an kinh tế, kiểm lâm, kiểm sát và tòa án

GIG

 

26.

Hội thảo về đánh giá kết quả cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về tổ chức bộ máy trong các văn bản quy phạm pháp luật

Hà Nội

Tháng 6, 7

Đại diện các bộ, ngành và một số địa phương

GIG

 

27.

Hội thảo về đánh giá kết quả cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về tổ chức bộ máy trong các văn bản quy phạm pháp luật

TP. HCM

Tháng 6, 7

GIG

 

28.

Tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Luật tiếp cận thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin

Hà Nội

Quý III

Đại điện các bộ, ngành và một số địa phương

NSNN

 

29.

Tọa đàm góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

Hà Nội

Quý II, III

Đại điện các bộ, ngành và một số địa phương

NSNN

 

30.

Tọa đàm góp ý dự thảo Báo cáo phúc trình đề tài bảo vệ dữ liệu cá nhân

Hà Nội

Quý I, II

Đại điện các bộ, ngành và một số địa phương

NSNN

 

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

31.

Tọa đàm trao đổi về cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cơ chế tài chính trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

TP. HCM

Quý II, III

Đại điện các bộ, ngành liên quan, các sở, ngành tại một số địa phương, các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, báo đài

NSNN

 

32.

Tọa đàm trao đổi về cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cơ chế tài chính trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hà Nội

Quý II, III

NSNN

 

33.

Tọa đàm trao đổi về cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cơ chế tài chính trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quảng Bình

Quý II, III

NSNN

 

34.

Tọa đàm về triển khai thi hành Bộ luật dân sự năm 2015

Cần Thơ

Quý II, III

Đại điện các bộ, ngành liên quan, các sở, ngành tại địa phương, các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, báo đài

NSNN + JICA

 

35.

Tọa đàm về triển khai thi hành Bộ luật dân sự năm 2015

Đà Nẵng

Quý II, III

Đại điện các bộ, ngành liên quan, các sở, ngành tại địa phương, các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, báo đài

NSNN + JICA

 

36.

Hội thảo về điều kiện đầu tư, kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư

Hà Nội

Quý II

Đại điện các bộ, ngành liên quan, các sở, ngành tại địa phương, các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, báo đài

NSNN

 

37.

Hội thảo về vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư

Hà Nội

Quý II

Đại điện các bộ, ngành liên quan, các sở, ngành tại địa phương, các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, báo đài

NSNN

 

Vụ Pháp luật quốc tế

38.

Hội thảo phổ biến Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 của liên ngành Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự

Hà Nội

Quý II, III

Đại điện các bộ, ngành, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự các cấp

NSNN

 

39.

Hội thảo phổ biến Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 của liên ngành Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự

TP. HCM

Quý II, III

NSNN

 

Vụ Hợp tác quốc tế

40.

Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất

Tây Ninh

Tháng 9

Đại diện Bộ Tư pháp VN và Bộ Tư pháp Campuchia; Sở Tư pháp 10 tỉnh của Việt Nam và 9 tỉnh của Campuchia có chung đường biên giới; lãnh đạo Tỉnh ủy của địa phương tổ chức; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam; một số cơ quan trung ương của VN

NSNN

 

41.

Tọa đàm giữa Ban Quản lý Dự án chuyên trách, đại diện các Bộ, ngành, các đơn vị thực hiện Dự án và đại diện dự án để triển khai các hoạt động thực hiện Dự án NLD và GIG

Hà Nội

Quý I, II, III

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ, 05 bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương tham gia hoạt động dự án

NSNN

Vốn đối ứng

 

42.

Tọa đàm giữa Ban Quản lý Dự án chuyên trách, đại diện các Bộ, ngành, các đơn vị thực hiện Dự án và đại diện dự án để triển khai các hoạt động thực hiện Dự án NLD và GIG

Hà Nội

Quý IV

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ, 05 bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương tham gia hoạt động dự án

NSNN

Vốn đối ứng

 

43.

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

Hà Nội

Quý II

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ, một số bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, một số Sở Tư pháp địa phương

NSNN

 

44.

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

TP. HCM/ Cần Thơ

Quý II

NSNN

 

45.

Diễn đàn đối thoại chính sách Quý II

Hà Nội/ ngoài HN

Tháng 6

Đại diện một số bộ, ngành, TANDTC, VKSNDTC, Viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo luật, Hội luật gia VN, Liên đoàn Luật sư VN, một số Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự địa phương, các Nhóm quan hệ đối tác theo ngành, lĩnh vực; một số cơ quan ngoại giao, lãnh sự, tổ chức quốc tế,...

NSNN + Dự án

 

46.

Diễn đàn đối thoại chính sách Quý III

Hà Nội/ ngoài HN

Tháng 9

NSNN + Dự án

 

47.

Diễn đàn đối tác pháp luật Quý IV

Hà Nội/ ngoài HN

Tháng 11

NSNN + Dự án

 

48.

Hội nghị pháp luật quốc tế trong khuôn khổ IDLO về xây dựng nhà nước theo nguyên tắc pháp quyền: kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam

Hà Nội

Quý II

Chuyên gia của IDLO, các đại biểu quốc tế, các đơn vị thuộc Bộ, các cán bộ, công chức làm công tác hợp tác quốc tế về pháp luật của một số bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, một số Sở Tư pháp địa phương

NSNN

 

49.

Hội nghị pháp luật quốc tế về mục tiêu thiên niên kỷ thứ 16 của Liên Hợp quốc và các mục tiêu của IDLO gắn với việc thực hiện của Việt Nam

Hà Nội

Quý III

Đại biểu Việt Nam, Lào và Campuchia

NSNN

 

50.

Hội nghị pháp luật quốc tế giới thiệu về UNIDROIT và các hoạt động của UNIDROIT trong các lĩnh vực pháp luật tư

Hà Nội

Quý III

Đại biểu Việt Nam, đại biểu quốc tế

NSNN

 

Vụ Tổ chức cán bộ

51.

Hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Hà Nội

Quý II

Các đơn vị thuộc Bộ

NSNN

 

52.

Hội nghị triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2016-2020

Hà Nội

Quý I

Các đơn vị thuộc Bộ

NSNN

 

53.

Tọa đàm về công tác đào tạo của các trường trung cấp luật

Tại 01 trong 05 trường

Quý II, III

Các đơn vị thuộc Bộ

NSNN

 

54.

Hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện Luật bình đẳng giới

Hà Nội

Quý II, III

Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan

GIG

 

55.

Hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện Luật bình đẳng giới

Hà Nội/ngoài HN

Quý II, III

Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan

GIG

 

Vụ Kế hoạch - Tài chính

56.

Hội nghị tổng kết 05 triển khai thực hiện Quyết định số 440/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan Thi hành án dân sự và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW, giai đoạn 2011 - 2015”

Hà Nội

Quý II

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan, cơ quan THADS địa phương

NSNN

 

Vụ Thi đua - Khen thưởng

57.

Tọa đàm đánh giá thực trạng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thực hiện Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn tới

Hà Nội

Tháng 4, 5

Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ là thành viên Tổ công tác xây dựng Bảng Tiêu chí chấm điểm; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác TĐKT của một số Sở Tư pháp đại diện cho các khu vực thi đua

NSNN

 

58.

Tọa đàm đánh giá thực trạng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thực hiện Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn tới

Hà Nội

Tháng 4, 5

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của TCTHADS; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác TĐKT của một số Cục THADS đại diện cho các khu vực thi đua

NSNN

 

59.

Tọa đàm nâng cao chất lượng tổ chức triển khai phong trào thi đua trong ngành Tư pháp

Hà Nội

Tháng 7

Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác TĐKT của các đơn vị thuộc Bộ; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác TĐKT của một số Sở Tư pháp, Cục THADS

NSNN

 

60.

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng

Hà Nội

Tháng 6

Đại diện lãnh đạo phụ trách và 01 cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác TĐKT của các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

NSNN

 

61.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của khu vực miền núi phía Bắc

Yên Bái

Tháng 11

TCTHADS, các Sở Tư pháp, Cục THADS trong Khu vực

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

62.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của khu vực Đồng bằng Bắc bộ

Vĩnh Phúc

Tháng 11

TCTHADS, các Sở Tư pháp, Cục THADS trong khu vực Đồng bằng Bắc bộ

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

63.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

Thanh Hóa

Tháng 11

TCTHADS, các Sở Tư pháp, Cục THADS trong khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

64.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của khu vực miền Đông nam bộ

Bình Dương

Tháng 11

TCTHADS, các Sở Tư pháp, Cục THADS trong khu vực miền Đông nam bộ

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

65.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

An Giang

Tháng 11

TCTHADS, các Sở Tư pháp, Cục THADS trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

Cục Trợ giúp pháp lý

66.

Hội nghị triển khai Luật TGPL

Hà Nội

Tháng 8, 9

Đại diện Lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương, Lãnh đạo Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL

NSNN

 

67.

Hội nghị triển khai Luật TGPL

TP. HCM

Tháng 8, 9

NSNN

 

68.

Hội thảo góp ý Nghị định quy định chi tiết Luật TGPL năm 2017 kết hợp với hội thảo góp ý dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Hà Nội

Tháng 6

Các đơn vị thuộc Bộ, đại diện các bộ, ngành ở Trung ương, địa phương có liên quan, một số cơ quan thông tấn, báo chí.

GIG + NSNN

 

69.

Hội thảo góp ý dự thảo Thông tư quy định về trình tự, tiêu chí lựa chọn, mẫu hợp đồng thực hiện TGPL, tập sự TGPL kết hợp với hội thảo góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng TGPL

Hà Nội

Tháng 6- 9

Các đơn vị thuộc Bộ, một số bộ, ngành có liên quan, đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan

NSNN

 

70.

Tập huấn kỹ năng TGPL cho người khuyết tật và hướng dẫn triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Quảng Ninh

Tháng 4

Lãnh đạo các Trung tâm Trợ giúp pháp lý; Trợ giúp viên pháp lý; Luật sư cộng tác viên; kế toán các Trung tâm TGPL một số tỉnh lân cận

NSNN

 

71.

Tập huấn kỹ năng TGPL cho người khuyết tật và hướng dẫn triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Khánh Hòa

Tháng 4, 5

NSNN

 

72.

Tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng hình sự, dân sự, hành chính cho người thực hiện TGPL và kết hợp với kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý các địa phương; khảo sát về Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL

Phú Thọ

Tháng 4, 5

Người thực hiện TGPL

NSNN

Kết hợp với kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương

73.

Tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng hình sự, dân sự, hành chính cho người thực hiện TGPL và kết hợp với kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý các địa phương; khảo sát về Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL

Bình Phước

Tháng 7

NSNN

Kết hợp với kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương

74.

Tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng hình sự, dân sự, hành chính cho người thực hiện TGPL và kết hợp với kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý các địa phương; khảo sát về Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL

Bình Định

Tháng 8

NSNN

Kết hợp với kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương

75.

Tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng hình sự, dân sự, hành chính cho người thực hiện TGPL và kết hợp với kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý các địa phương; khảo sát về Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL

Hậu Giang

Tháng 10

NSNN

Kết hợp với kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương

Cục Bổ trợ tư pháp

76.

Hội thảo lấy ý kiến về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật

Hà Nội

Tháng 5

Tư vấn viên pháp luật, đại diện tổ chức chủ quản, Sở Tư pháp và một số cơ quan, tổ chức có liên quan

GIG

 

77.

Hội thảo lấy ý kiến về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật

TP. HCM

Tháng 5

GIG

 

78.

Lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm cho tư vấn viên pháp luật

Nghệ An

Tháng 6-7

Tư vấn viên pháp luật, luật sư

GIG kết hợp với NSNN

 

79.

Lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm cho tư vấn viên pháp luật

Bình Định

Tháng 6-7

GIG kết hợp với NSNN

 

80.

Hội thảo lấy ý kiến về luật sư và hành nghề luật sư, hoạt động tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP kết hợp với việc lấy ý kiến về giải pháp tăng cường công tác quản lý, giám sát, nâng cao chất lượng tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Hà Nội

Tháng 4

Đại diện các bộ, ngành, địa phương, Liên đoàn luật sư Việt Nam, các Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, luật sư, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan

NSNN

 

81.

Hội thảo lấy ý kiến về luật sư và hành nghề luật sư, hoạt động tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP kết hợp với việc lấy ý kiến về giải pháp tăng cường công tác quản lý, giám sát, nâng cao chất lượng tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

TP. HCM

Tháng 4

NSNN

 

82.

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm quản lý tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật tại địa phương

Hà Nội,

Tháng 9

Hội luật gia, công đoàn, hội phụ nữ, nông dân, các Trung tâm tư vấn pháp luật và một số Sở Tư pháp địa phương

NSNN

 

83.

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm quản lý tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật tại địa phương

TP. HCM

Tháng 9

NSNN

 

84.

Hội thảo trao đổi về kỹ năng mềm trong hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế phù hợp với các cam kết quốc tế

Hà Nội

Tháng 10

Các tổ chức hành nghề luật sư, Đoàn luật sư, luật sư

NSNN

 

85.

Hội thảo trao đổi về kỹ năng mềm trong hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế phù hợp với các cam kết quốc tế

TP. HCM

Tháng 10

 

 

 

86.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cung cấp dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp, diễn đàn luật sư đồng hành cùng chính sách khởi nghiệp

Hà Nội

Tháng 5

Các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan...

NSNN

 

87.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cung cấp dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp, diễn đàn luật sư đồng hành cùng chính sách khởi nghiệp

TP. HCM

Tháng 6

Các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan...

NSNN

 

88.

Hội nghị kết nghĩa giữa công chứng Lạng Sơn với công chứng Pháp

Lạng Sơn

Quý III, IV

Bộ Tư pháp, Công chứng tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng công chứng tối cao Pháp, Công chứng vùng Monpellie các Hội công chứng viên, Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

NSNN

 

89.

Lớp tập huấn cho các công chứng viên về kỹ năng công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản và tài sản hình thành trong tương lai kết hợp với tọa đàm triển khai những điểm mới cơ bản về Bộ luật dân sự năm 2015 liên quan đến hoạt động công chứng

Hà Nội

Tháng 7

Công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng trên toàn quốc

NSNN

 

90.

Lớp tập huấn cho các công chứng viên về kỹ năng công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản và tài sản hình thành trong tương lai kết hợp với tọa đàm triển khai những điểm mới cơ bản về Bộ luật dân sự năm 2015 liên quan đến hoạt động công chứng

TP. HCM

Tháng 7

NSNN

 

91.

Tọa đàm trao đổi, thảo luận tháo gỡ vướng mắc về thi hành pháp luật liên quan đến hồ sơ, thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Hà Nội

Tháng 10

Bộ Tư pháp, các Hội công chứng viên, Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và các đối tượng chịu tác động trực tiếp (cá nhân, doanh nghiệp).

NSNN

 

92.

Tọa đàm trao đổi, thảo luận tháo gỡ vướng mắc về thi hành pháp luật liên quan đến hồ sơ, thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

TP. HCM

Tháng 10

NSNN

 

93.

Tọa đàm đánh giá khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai Luật công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; vấn đề chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động của Tổ chức hành nghề công chứng; chấm dứt tư cách thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng theo pháp luật về công chứng và pháp luật về doanh nghiệp

Hà Nội

Tháng 10, 11

Sở Tư pháp, Hội công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng

NSNN

 

94.

Tọa đàm đánh giá khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai Luật công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; vấn đề chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động của Tổ chức hành nghề công chứng; chấm dứt tư cách thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng theo pháp luật về công chứng và pháp luật về doanh nghiệp

TP. HCM

Tháng 10, 11

NSNN

 

95.

Tọa đàm về việc xây dựng Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (theo kiến nghị của địa phương tại Hội nghị ngành ngày 23/12/2016)

Hà Nội

Tháng 5

Bộ Tư pháp, các Hội công chứng viên, Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

NSNN

 

96.

Tọa đàm về việc xây dựng Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (theo kiến nghị của địa phương tại Hội nghị ngành ngày 23/12/2016)

TP. HCM

Tháng 5

NSNN

 

97.

Tọa đàm tổng kết việc thực hiện nghĩa vụ thành viên Liên minh công chứng của Việt Nam giai đoạn 2015-2017

Hà Nội

Tháng 10

Bộ Tư pháp, các Hội công chứng viên, Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

NSNN

 

98.

Tọa đàm về nội dung dự thảo Đề án giám định tư pháp giai đoạn 2 theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 05 năm

Hà Nội

Tháng 4

Văn phòng Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; các bộ, ngành, địa phương...

NSNN

 

99.

Tọa đàm về nội dung dự thảo Đề án giám định tư pháp giai đoạn 2 theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 05 năm

TP. HCM

Tháng 4

NSNN

 

100.

Lớp bồi dưỡng về kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định cho các đối tượng là người giám định tư pháp, người tiến hành tố tụng (dự kiến lĩnh vực văn hóa, hải quan)

Hà Nội

Tháng 9

Người giám định tư pháp ở các lĩnh vực giám định

NSNN

 

101.

Lớp bồi dưỡng về kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định cho các đối tượng là người giám định tư pháp, người tiến hành tố tụng (dự kiến lĩnh vực văn hóa, hải quan)

TP. HCM

Tháng 9

NSNN

 

102.

Hội nghị triển khai Luật đấu giá tài sản

Hà Nội

Tháng 6

Các Sở, ban, ngành địa phương liên quan, đại diện một số Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp đấu giá tài sản

NSNN

 

103.

Hội nghị triển khai Luật đấu giá tài sản

TP. HCM

Tháng 6

NSNN

 

104.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản

Hà Nội

Tháng 7

Đại diện các cơ quan ban, ngành Trung ương và địa phương liên quan, đại diện một số Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp đấu giá tài sản

NSNN

 

105.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản

TP. HCM

Tháng 7

NSNN

 

106.

Lớp bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ tài chính, pháp luật cho đội ngũ đấu giá viên theo quy định của Luật đấu giá tài sản

Hà Nội

Tháng 8

Đấu giá viên, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản

NSNN

 

107.

Lớp bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ tài chính, pháp luật cho đội ngũ đấu giá viên theo quy định của Luật đấu giá tài sản

TP. HCM

Tháng 8

 

108.

Bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết tranh chấp cho trọng tài viên

Quảng Ninh

Tháng 5

Trọng tài viên, một số cơ quan, tổ chức có liên quan

NSNN

 

109.

Tọa đàm triển khai Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại kết hợp với tập huấn về kỹ năng hòa giải thương mại

Hà Nội

Tháng 5

Sở, ban, ngành địa phương, Trung tâm hòa giải thương mại, Trung tâm trọng tài, hòa giải viên thương mại

NSNN

 

110.

Tọa đàm triển khai Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại kết hợp với tập huấn về kỹ năng hòa giải thương mại

TP. HCM

Tháng 5

NSNN

 

111.

Tọa đàm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực hành nghề quản lý, thanh lý tài sản kết hợp với bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Hà Nội

Tháng 10

Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

NSNN

 

112.

Tọa đàm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực hành nghề quản lý, thanh lý tài sản kết hợp với bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

TP. HCM

Tháng 10

NSNN

 

113.

Hội nghị triển khai Nghị định về tổ chức và hoạt động thừa phát lại sau khi được ban hành

Hà Nội

Tháng 9

Sở Tư pháp 63 tỉnh, Cơ quan thi hành án, tòa án, Viện kiểm sát cấp huyện, cấp tỉnh tại một số địa phương, các Văn phòng thừa phát lại và thừa phát lại

NSNN

 

114.

Tọa đàm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc lập và đăng ký vi bằng và góp ý dự thảo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại

Hà Nội

Tháng 11

Sở Tư pháp 63 tỉnh, cơ quan Thi hành án, tòa án, Viện kiểm sát cấp huyện, cấp tỉnh tại một số địa phương, các Văn phòng Thừa phát lại và Thừa phát lại

NSNN

 

115.

Tọa đàm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc lập và đăng ký vi bằng và góp ý dự thảo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại

TP. HCM

Tháng 11

NSNN

 

116.

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thừa phát lại và thư ký

Hà Nội

Tháng 7

Thừa phát lại và thư ký

NSNN

 

117.

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thừa phát lại và thư ký

TP. HCM

Tháng 7

NSNN

 

118.

Tọa đàm về Thông tư hướng dẫn Nghị định về thừa phát lại và dự thảo Quyết định của Bộ trưởng ban hành tiêu chí phát triển mạng lưới Văn phòng Thừa phát lại

Hà Nội

Tháng 7

Sở Tư pháp một số tỉnh, Cơ quan thi hành án, tòa án, Viện kiểm sát cấp huyện, cấp tỉnh tại một số địa phương, các Văn phòng Thừa phát lại và Thừa phát lại

NSNN

 

119.

Tọa đàm về Thông tư hướng dẫn Nghị định về Thừa phát lại và dự thảo Quyết định của Bộ trưởng ban hành tiêu chí phát triển mạng lưới Văn phòng Thừa phát lại

TP. HCM

Tháng 7

NSNN

 

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

120.

Hội nghị tập huấn hướng dẫn việc lập hồ sơ đề nghị giải quyết việc nhập quốc tịch, cấp các giấy tờ hộ tịch

Quảng Trị

Tháng 8

Đại diện các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công an, các sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan thuộc các tỉnh, các phòng tư pháp, xã giáp biên giới

NSNN

 

121.

Hội nghị tập huấn hướng dẫn việc lập hồ sơ đề nghị giải quyết việc nhập quốc tịch, cấp các giấy tờ hộ tịch

Điện Biên

Tháng 9

NSNN

 

122.

Hội nghị tập huấn hướng dẫn việc lập hồ sơ đề nghị giải quyết việc nhập quốc tịch, cấp các giấy tờ hộ tịch

Thanh Hóa

Tháng 10

NSNN

 

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

123.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, lấy ý kiến về những định hướng cơ bản xây dựng dự án Luật đăng ký tài sản.

Khánh Hòa

Quý II

Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các bộ, ngành có liên quan; Sở Tư pháp, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Tổ chức tín dụng, công chứng, luật sư…

JICA

 

124.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, lấy ý kiến về những định hướng cơ bản xây dựng dự án Luật đăng ký tài sản.

Cần Thơ

Quý II

JICA

125.

Hội thảo lấy ý kiến về Tờ trình Chính phủ đề xuất xây dựng Luật đăng ký tài sản

Hà Nội

Quý II, III

Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ, ngành có liên quan; Sở Tư pháp, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Tổ chức tín dụng, công chứng, luật sư…

JICA

 

126.

Hội thảo lấy ý kiến về Tờ trình Chính phủ đề xuất xây dựng Luật đăng ký tài sản

Đà Nẵng

Quý II, III

Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ, ngành có liên quan; Sở Tư pháp, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Tổ chức tín dụng, công chứng, luật sư…

JICA

 

127.

Hội thảo lấy ý kiến về Tờ trình Chính phủ đề xuất xây dựng Luật đăng ký tài sản

TP. HCM

Quý II, III

Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ, ngành có liên quan; Sở Tư pháp, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Tổ chức tín dụng, công chứng, luật sư…

JICA

 

128.

Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm (dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật Dân sự về giao dịch bảo đảm sau khi được đưa vào chương trình công tác của Chính phủ)

Hà Nội

Quý III, IV

Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các bộ, ngành có liên quan; UBND cấp tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường; Hiệp hội ngân hàng, các tổ chức tín dụng; hội công chứng, các tổ chức hành nghề công chứng; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

JICA

 

129.

Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm (dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật Dân sự về giao dịch bảo đảm sau khi được đưa vào chương trình công tác của Chính phủ)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Quý III, IV

JICA

 

130.

Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm (dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật Dân sự về giao dịch bảo đảm sau khi được đưa vào chương trình công tác của Chính phủ)

TP. HCM

Quý III, IV

JICA

 

131.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về đăng ký tài sản

Hà Nội

Tháng 3-6

Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các bộ, ngành; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, các Tổ chức tín dụng, tổ hành nghề chức công chứng…

GIG

 

132.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về đăng ký tài sản

Thừa Thiên Huế

Tháng 3-6

GIG

 

133.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về đăng ký tài sản

Lâm Đồng

Tháng 3-6

GIG

 

134.

Hội thảo với các chuyên gia trong nước và quốc tế về: (i) dự thảo Báo cáo rà soát, tổng kết thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành các quy định pháp luật về đăng ký tài sản; (ii) dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách của dự án Luật đăng ký tài sản; (iii) kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn của Việt Nam về xây dựng, hoàn thiện dự án Luật đăng ký tài sản

Hà Nội

Quý II, III

Đại diện Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; các bộ, ngành có liên quan; các Tổ chức tín dụng, các Tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, Văn phòng Đăng ký đất đai; giảng viên các trường Đại học;...

NLD

 

135.

Hội thảo với các chuyên gia trong nước và quốc tế về: (i) dự thảo Báo cáo rà soát, tổng kết thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành các quy định pháp luật về đăng ký tài sản; (ii) dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách của dự án Luật đăng ký tài sản; (iii) kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn của Việt Nam về xây dựng, hoàn thiện dự án Luật đăng ký tài sản

Bình Định

Quý II, III

NLD

 

136.

Hội thảo với các chuyên gia trong nước và quốc tế về: (i) dự thảo Báo cáo rà soát, tổng kết thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành các quy định pháp luật về đăng ký tài sản; (ii) dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách của dự án Luật đăng ký tài sản; (iii) kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn của Việt Nam về xây dựng, hoàn thiện dự án Luật đăng ký tài sản

Hải Phòng

Quý II, III

NLD

 

137.

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đăng ký giao dịch bảo đảm

Hà Nội

Quý I

Đại diện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Ngân hàng Nhà nước, một số tổ chức tín dụng và tổ chức hành nghề công chứng, luật sư

JICA

 

138.

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đăng ký giao dịch bảo đảm

Quảng Ninh

Quý II,III

JICA

 

139.

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đăng ký giao dịch bảo đảm

Quảng Bình

Quý II,III

JICA

 

140.

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đăng ký giao dịch bảo đảm

Bình Định

Quý II,III

JICA

 

Cục Bồi thường nhà nước

141.

Hội nghị triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi)

Hà Nội

Quý III

Đại diện các bộ, ngành, địa phương trên địa bàn tổ chức Hội nghị và các tỉnh miền Bắc, Trung, Nam

NSNN

 

142.

Hội nghị triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi)

TP. HCM

Quý IV

NSNN

 

143.

Hội nghị tổng kết triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Đà Nẵng

Tháng 12

Đại diện 63 Sở tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; một số Cục THADS và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

NSNN

 

144.

Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi)

Hà Nội

Tháng 7

Đại diện STP, Cục THADS một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên quan

GIG

 

145.

Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi)

TP. HCM

Tháng 4

GIG

 

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

146.

Hội nghị tổng kết 03 năm triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Hà Nội

Tháng 10

Đại diện Cục CNTT, Vụ TCCB, Vụ PLHSHC, Vụ VĐCXDPL, Cục KSTTC, các đơn vị có liên quan thuộc TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các Sở Tư pháp

NSNN

 

Cục Công tác phía Nam

147.

Hội nghị giao ban khu vực về công tác tư pháp tại các địa phương khu vực phía Nam

Ninh Thuận

Tháng 6

Một số đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp khu vực, các đơn vị thuộc Cục Công tác phía Nam

NSNN

 

148.

Tổ chức Tọa đàm về công tác chỉ đạo điều hành của Cục THADS với các Chi cục trực thuộc tại một số tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ

Đồng Nai

Tháng 4

Đại diện 04 Cục THADS miền Đông Nam Bộ

NSNN

 

149.

Tọa đàm về công tác tổ chức cán bộ của địa phương nhằm đánh giá kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Sóc Trăng

Tháng 5

Đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp

NSNN

 

150.

Hội thảo khoa học về việc thực hiện Nghị quyết XII của Đảng và Chương trình hành động của ngành Tư pháp đối với các cơ quan Tư pháp và Thi hành án trong khu vực phía Nam

TP. HCM

Quý III

Sở Tư pháp

NSNN

 

Văn phòng Đảng Đoàn Thể

151.

Hội nghị triển khai Bộ luật dân sự năm 2015 trong đoàn viên thanh niên khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang và Đoàn trường Trung cấp Luật Vị Thanh kết hợp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn (theo Chương trình ký kết phối hợp giữa đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp và Hậu Giang)

Hậu Giang

Tháng 11

Đoàn viên, thanh niên Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang

NSNN

 

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

152.

Tọa đàm góp ý dự thảo Đề án đổi mới công tác PBGDPL

Lào Cai

Tháng 5

Báo cáo viên pháp luật Trung ương; công chức Bộ Tư pháp, cán bộ pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể. Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; công chức Phòng tư pháp…

NSNN

 

153.

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật thực hiện Chương trình phối hợp số 14/CTPH-BTP-HLHPNVN giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Hà Nội

Tháng 9

Cán bộ làm công tác PBGDPL, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở; đội ngũ báo cáo viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên pháp lý, tuyên truyền viên pháp luật

NSNN

 

154.

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL định kỳ cho báo cáo viên pháp luật Trung ương, công chức Bộ Tư pháp và tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể

Hà Nội

Tháng 7

Báo cáo viên pháp luật Trung ương, công chức Bộ Tư pháp, cán bộ pháp chế Bộ, ngành, đoàn thể

NSNN

 

155.

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL; tập huấn Bộ tài liệu kiến thức pháp luật mới, nghiệp vụ Hòa giải cơ sở cho báo cáo viên pháp luật chủ chốt của các địa phương

Lào Cai

Tháng 5

Báo cáo viên pháp luật chủ chốt của các địa phương

NSNN

 

156.

Tập huấn kiến thức pháp luật về các quyền dân sự, chính trị

Lào Cai

Tháng 5

Báo cáo viên pháp luật chủ chốt của các địa phương

Đề án quyền dân sự, chính trị

 

157.

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL; tập huấn về Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; cho báo cáo viên pháp luật chủ chốt của các địa phương

Bình Định

Tháng 6

Các báo cáo viên chủ chốt của địa phương

NSNN

 

158.

Tập huấn cho báo cáo viên Đề án chống tra tấn

Bình Định

Tháng 6

Báo cáo viên (100)

Kinh phí thực hiện Đề án chống tra tấn

 

159.

Tập huấn kiến thức pháp luật về các quyền dân sự, chính trị

Bình Định

Tháng 6

Báo cáo viên cấp tỉnh

Đề án quyền dân sự, chính trị

 

160.

Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật mới về các quyền dân sự, chính trị cho phạm nhân tại 01 trại giam được chọn thí điểm

Hà Nội

Tháng 7

Bộ Công an, phạm nhân của trại giam

Đề án quyền dân sự, chính trị

 

161.

Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật mới về các quyền dân sự, chính trị cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc

Hà Nội

Tháng 8

Bộ Công an, học viên của trường giáo dưỡng

Đề án quyền dân sự, chính trị

 

162.

Hội thảo góp ý Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Hà Nội

Quý I, II

Một số bộ, ngành liên quan (Bộ NNPTNT, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương MTTQVN…); Sở Tư pháp, phòng Tư pháp, công chức tư pháp-hộ tịch của một số địa phương

GIG

 

163.

Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Hà Nội

Quý II, III

Đại diện UBND cấp tỉnh, một số Sở, ban, ngành và Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; công chức tư pháp - hộ tịch của một số địa phương

GIG

 

164.

Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

TP. HCM

Quý II, III

GIG

 

165.

Hội thảo về kết quả khảo sát xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Hà Nội

Tháng 6-9

Đại diện Bộ VHTTDL; Ủy ban TƯMTTQVN; Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp; đại diện Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa, công chức Tư pháp - Hộ tịch các tỉnh được khảo sát

GIG

 

166.

Hội thảo góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

Hà Nội

Tháng 5

Một số bộ, ngành liên quan (Bộ VHTTDL; Ủy ban TƯMTTQVN; Bộ Công an, Bộ NN &PTNT, Bộ LĐTBXH,Văn phòng Chính phủ); thành viên BST, TBT; đại diện Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, UBMTTQ cấp tỉnh

NSNN

 

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

167.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính

Đồng Tháp

Quý I, II

Các cán bộ XPVPHC tại các tỉnh Đồng Tháp, Long An, An Giang

NSNN

 

168.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính

Điện Biên

Quý I, II

Các cán bộ XPVPHC tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai

NSNN

 

169.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính

Thừa Thiên Huế

Quý I, II

Các cán bộ XPVPHC tại Thừa Thiên Huế và một số tỉnh lân cận

NSNN

 

170.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Hà Giang

Quý I, II

Các cán bộ làm công tác quản lý XLVPHC tại các tỉnh lân cận

NSNN

 

171.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu áp dụng biện pháp XLHC giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Ninh Bình

Quý II, III

Các cán bộ làm công tác ADBPXLHC giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ

NSNN

 

172.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu áp dụng biện pháp XLHC giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Ninh Thuận

Quý II, III

NSNN

 

173.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu áp dụng BP XLHC đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Hà Nội

Quý II, III

Các cán bộ làm công tác áp dụng BP XLHC đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại các tỉnh khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, TP. HCM

NSNN

 

174.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu áp dụng BP XLHC đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Đồng Nai

Quý II, III

NSNN

 

175.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu áp dụng biện pháp XLHC đưa vào Trường Giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Vĩnh Phúc

Quý II, III

Các cán bộ làm công tác áp dụng BP XLHC đưa vào Trường Giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc tại các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh, các tỉnh miền Đông Nam Bộ

NSNN

 

176.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu áp dụng biện pháp XLHC đưa vào Trường Giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Bình Dương

Quý II, III

NSNN

 

177.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Thái Bình

Quí II, III

Các cán bộ làm công tác theo dõi THPL tại các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương

NSNN

 

178.

Hội thảo lấy ý kiến về Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật

Hà Nội

Quý III

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu pháp luật, cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật tại một số địa phương

NSNN

 

179.

Hội thảo lấy ý kiến về Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật

TP. HCM

Quý III

NSNN

180.

Hội nghị tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và bàn về những định hướng lớn sửa đổi Luật XLVPHC

Hà Nội

Quý III

Đại diện pháp chế các Bộ, ngành, địa phương

NSNN

 

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

181.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kết quả pháp điển sau khi Chính phủ thông qua đợt 1

Hà Nội

Tháng 5 (sau khi CP thông qua)

Luật sư, đại diện hiệp hội của doanh nghiệp; các Bộ, ngành có liên quan; một số Sở Tư pháp, một số đối tượng liên quan đến phạm vi điều chỉnh của các đề mục…

NSNN

 

182.

Hội thảo đánh giá 03 năm triển khai thi hành Pháp lệnh pháp điển và Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Hà Nội

Quý II

Đại diện Tổ chức pháp chế các bộ, ngành

NSNN

 

183.

Hội thảo về nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội ngũ công tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Hà Nội

Tháng 6

Công tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

NSNN

 

Cục Con nuôi

184.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ nuôi con nuôi

Khánh Hòa

Quý II

Các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia giải quyết việc nuôi con nuôi (Sở Tư Pháp, Sở LĐTBXH, Cơ sở trợ giúp xã hội, Văn phòng con nuôi nước ngoài).

CQCNTW Pháp

 

185.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ nuôi con nuôi

TP. HCM

Quý II

CQCNTW Pháp

 

186.

Hội nghị tập huấn kỹ năng lập hồ sơ, báo cáo trong giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài

Hà Nội

Tháng 4, 5

Đại diện các tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

NSNN

 

Tổng cục THADS

187.

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác THADS tại 63 điểm cầu

Hà Nội

Tháng 4, 5

Văn phòng Bộ; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; các bộ, ngành có liên quan; cơ quan THADS địa phương

NSNN

 

188.

Hội nghị tổng kết công tác THADS

Hà Nội

Tháng 11

Văn phòng Bộ; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; các bộ, ngành có liên quan; cơ quan THADS địa phương

NSNN

 

189.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ thi hành án dân sự

Hà Nội

Quý II

Lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án; Lãnh đạo Chi cục và một số Chấp hành viên

NSNN

 

190.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ thi hành án dân sự

Quảng Bình

Quý II

NSNN

191.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ thi hành án dân sự

Đắk Lắk

Quý II

NSNN

192.

Thí điểm Tổ chức các Hội nghị triển khai Luật bán đấu giá tài sản; các quy định về Đăng ký giao dịch tài sản thi hành án; Nghị định về Thừa phát lại; các quy định về thẩm định giá tài sản (khi được ban hành)

Hà Nội

Tháng 4-6

Lãnh đạo, Chấp hành viên một số cơ quan THADS khu vực miền núi phía Bắc; đại diện các tổ chức thẩm định giá và đại diện các đơn vị liên quan

NSNN

 

193.

Hội nghị phổ biến triển khai Luật bán đấu giá tài sản; các quy định về Đăng ký giao dịch tài sản thi hành án; Nghị định về Thừa phát lại; các quy định về thẩm định giá tài sản

Đắk Lắk

Tháng 8

Lãnh đạo, Chấp hành viên cơ quan THADS trên toàn quốc; đại diện các tổ chức thẩm định giá và đại diện các đơn vị có liên quan

NSNN

 

194.

Hội nghị phổ biến triển khai Luật bán đấu giá tài sản; các quy định về Đăng ký giao dịch tài sản thi hành án; Nghị định về Thừa phát lại; các quy định về thẩm định giá tài sản

Bến Tre

Tháng 8

NSNN

 

195.

Hội nghị đánh giá những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của Luật Thi hành án dân sự và các quy định pháp luật liên quan.

Khánh Hòa

Quý II, III

Lãnh đạo, Chấp hành viên cơ quan THADS nơi có nhiều án, có tính điển hình, đại diện vùng miền.

JICA

 

196.

Hội thảo trao đổi chuyên gia về lĩnh vực thi hành án dân sự giữa Việt Nam và nước ngoài

Quảng Ninh

Tháng 6

Lãnh đạo và Chấp hành viên một số Cục THADS địa phương; các Chuyên gia nước ngoài

GIG

 

197.

Tọa đàm về dự thảo Thông tư phá sản

Hà Nội

Tháng 3-5

TCTHADS, Cục THADS, Tòa án nhân dân địa phương

JICA

 

198.

Tọa đàm về triển khai Thông tư kho vật chứng

Cao Bằng

Tháng 4-5

TCTHADS, Cục THADS, Tòa án nhân dân địa phương

JICA

 

199.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức cán bộ

Đà Nẵng

Quý II

Cục trưởng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ của Cục và Tổng cục

NSNN

 

200.

Hội nghị tập huấn kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng tiếp công dân cho Lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hà Nội

Quý II

Lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Lãnh đạo các Chi cục và Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính các cơ quan THADS thuộc 03 miền

NSNN

 

201.

Hội nghị tập huấn kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng tiếp công dân cho Lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quảng Bình

Quý II

NSNN

 

202.

Hội nghị tập huấn kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng tiếp công dân cho Lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đắk Lắk

Quý II

NSNN

 

203.

Tọa đàm về thực tiễn áp dụng pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự và định hướng hoàn thiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự

Đà Nẵng

Tháng 8

Lãnh đạo, Thẩm tra viên cơ quan THADS nơi có nhiều khiếu nại, tố cáo.

JICA

 

204.

Tọa đàm về cơ sở pháp luật xây dựng Thanh tra và phòng chống tham nhũng trong thi hành án dân sự

Quảng Ninh

Tháng 6

Lãnh đạo và Chấp hành viên một số Cục THADS địa phương; các chuyên gia nước ngoài

JICA

 

205.

Hội thảo các định hướng và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự

Hải Phòng

Tháng 11

Lãnh đạo Tổng cục; Thủ trưởng các đơn vị Tổng cục; Lãnh đạo và Chấp hành viên một số Cục THADS địa phương khu vực phía Nam

GIG

 

Viện Khoa học pháp lý

206.

Hội thảo khoa học đánh giá thực trạng chi phí tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực pháp luật ( lao động, an toàn thực phẩm, môi trường, thuế)

Nha Trang

Tháng 6 -7

Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý, các chuyên gia

GIG

 

207.

Hội thảo triển khai thí điểm hoạt động xây dựng nội dung chính sách cho đề nghị xây dựng NQ của HĐND theo quy trình của Sổ tay Hướng dẫn phân tích chính sách do Viện Khoa học pháp lý soạn thảo

Lạng Sơn

Tháng 2-5

Các chuyên gia, Sở Tư pháp và một số sở, ban, ngành liên quan

NLD

 

208.

Hội thảo triển khai thí điểm hoạt động xây dựng nội dung chính sách cho đề nghị xây dựng NQ của HĐND theo quy trình của Sổ tay hướng dẫn phân tích chính sách do Viện Khoa học pháp lý soạn thảo

Đà Nẵng

Tháng 2-5

NLD

 

209.

Hội thảo thực trạng tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn

Tháng 5

Sở Tư pháp, sở, ban, ngành các chuyên gia, nhà khoa học trên địa bàn tỉnh

Bộ KH&CN cấp

 

210.

Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường và kỹ năng lồng ghép vấn đề về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng văn bản và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng đánh giá tác động môi trường của chính sách trong lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Sơn La

Quý II, III

Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thanh tra, Thi hành án; cán bộ pháp chế các Sở, ban, ngành; cảnh sát môi trường thuộc Công an tỉnh, pháp chế của doanh nghiệp, đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các trường học, tổ chức xã hội, đoàn thể cấp tỉnh

Bộ TNMT cấp

 

211.

Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường và kỹ năng lồng ghép vấn đề về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng văn bản và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng đánh giá tác động môi trường của chính sách trong lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Điện Biên

Quý II, III

Bộ TNMT cấp

 

212.

Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường và kỹ năng lồng ghép vấn đề về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng văn bản và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng đánh giá tác động môi trường của chính sách trong lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Ninh Thuận

Quý II, III

Bộ TNMT cấp

 

213.

Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường và kỹ năng lồng ghép vấn đề về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng văn bản và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng đánh giá tác động môi trường của chính sách trong lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Bình Dương

Quý II, III

Bộ TNMT cấp

 

214.

Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường và kỹ năng lồng ghép vấn đề về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng văn bản và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng đánh giá tác động môi trường của chính sách trong lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Bà Rịa -Vũng Tàu

Quý II, III

Bộ TNMT cấp

 

Nhà xuất bản Tư pháp

215.

Hội nghị khách hàng

Thanh Hóa

Tháng 5

Công chức, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Tư pháp; đại diện lãnh đạo một số Sở Tư pháp; một số đối tác của Nhà xuất bản Tư pháp

NSNN

 

Học viện Tư pháp

216.

Hội nghị tập huấn phương pháp giảng dạy cho giảng viên Học viện Tư pháp về kỹ năng quản trị văn phòng luật sư, công ty luật

Hà Nội

Tháng 4, 5

Các giảng viên thỉnh giảng, cơ hữu của HVTP

GIG

 

217.

Hội nghị tập huấn phương pháp giảng dạy cho giảng viên của Học viện Tư pháp về việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động nghề nghiệp của luật sư và hãng luật

Hà Nội

Tháng 6

Các giảng viên thỉnh giảng, cơ hữu của HVTP

GIG

 

218.

Hội thảo về một số nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hành chính

Hà Nội

Quý III

Các giảng viên thỉnh giảng, cơ hữu của HVTP

Dự án JICA

 

219.

Hội thảo nâng cao hiệu quả đào tạo thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư nhằm đáp ứng yêu cầu tranh tụng theo tinh thần Hiến pháp 2013 và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Hà Nội

Tháng 10

Các giảng viên thỉnh giảng, cơ hữu của HVTP

Dự án JICA

 

220.

Hội thảo về kỹ năng bào chữa, bảo vệ trong vụ án buôn bán người

Hà Nội

Quý IV

Các giảng viên thỉnh giảng, cơ hữu của HVTP

Dự án EU Jule

 

221.

Hội nghị tập huấn về kỹ năng trợ giúp pháp lý cho nhóm đối tượng yếu thế

Hà Nội

Quý II, III

Các giảng viên thỉnh giảng, cơ hữu của HVTP

EU Jule

 

222.

Hội thảo về các biện pháp điều tra đặc biệt theo quy định của tố tụng hình sự 2015

Hà Nội

Quý II

Các giảng viên thỉnh giảng, cơ hữu của HVTP

CHLB Đức

 

223.

Hội thảo về trách nhiệm hình sự của pháp nhân theo quy định của Bộ luật hình sự 2015

Hà Nội

Quý II

Các giảng viên thỉnh giảng, cơ hữu của HVTP

CHLB Đức

 

224.

Hội thảo về đảm bảo thực hiện các quyền của luật sư theo quy định của BLTTHS 2015

Hà Nội

Quý III

Các giảng viên thỉnh giảng, cơ hữu của HVTP

CHLB Đức

 

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

225.

Hội nghị Sơ kết công tác tuyển sinh 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai Kế hoạch tuyển sinh 6 tháng cuối năm

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

Tháng 7

Vụ địa phương 3, Ban Dân tộc tỉnh, Đại Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn; Đại Lãnh đạo TTGDNN - GDTX; đại diện Lãnh đạo các Trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang…

Nguồn thu học phí

 

226.

Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2017 và triển khai Kế hoạch tuyển sinh năm 2018.

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

Tháng 12

Vụ địa phương 3, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hậu Giang; Ban Dân tộc tỉnh, Đại Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn; Đại Lãnh đạo TTGDNN - GDTX; đại diện Lãnh đạo các Trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; đại diện Lãnh đạo Thành Đoàn thành phố Vị Thanh; …

Nguồn thu học phí

 

227.

Hội thảo về giải quyết việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung cấp luật

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

Tháng 8

Một số doanh nghiệp, trung tâm giới thiệu việc làm, Lãnh đạo UBND các cấp…

Nguồn thu học phí

 

228.

Tọa đàm kiểm định chất lượng giáo dục (đánh giá ngoài)

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

Tháng 4, 5

Các chuyên gia, đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan

Nguồn thu học phí

 

229.

Tọa đàm thực hiện thí điểm mô hình phòng thực hành, thực tập cho học viên trung cấp luật

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

Tháng 10

Các Trường trung cấp luật thuộc Bộ

Nguồn thu học phí

 

230.

Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

2017

Sở Tư pháp các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long Công chức, viên chức của Trường, đơn vị có nhu cầu, cán bộ hòa giải

Nguồn thu học phí

 

231.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho Công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã, cấp huyện

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

2017

Sở Tư pháp các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, Công chức, viên chức của Trường, đơn vị có nhu cầu, cán bộ hộ tịch

Nguồn thu học phí

 

 

PHỤ LỤC II

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐOÀN THANH TRA, KIỂM TRA, KHẢO SÁT CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 506/QĐ-BTP ngày 10/4/2017 của Bộ Tư pháp)

I. DANH MỤC CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ ĐOÀN ĐẾN THANH TRA, KIỂM TRA, KHẢO SÁT

TT

Nội dung

Thời gian tổ chức

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kinh phí

Ghi chú

An Giang

1.

Kiểm tra công tác lý lịch tư pháp

Tháng 8-9

Vụ Tổ chức cán bộ

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Cục Công tác phía Nam

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

2.

Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Tư pháp

NSNN

3.

Khảo sát về các tập quán điển hình điều chỉnh quan hệ dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng của cơ quan có thẩm quyền

Tháng 5,6,8 và 9

Viện Khoa học pháp lý

 

Bộ KHĐT cấp

 

Bà Rịa - Vũng Tàu

4.

Kiểm tra công tác nuôi con nuôi

Tháng 6

Vụ Các vấn đề chung về XDPL

Cục Con nuôi, Cục Công tác phía Nam

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

5.

Kiểm tra liên ngành, đánh giá tình hình thực hiện công tác pháp chế

NSNN

Bắc Giang

6.

Kiểm tra liên ngành về công tác triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn

Tháng 09

Vụ Các vấn đề chung về XDPL

Cục HTQTCT

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

7.

Khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Luật quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình đăng ký và thống kê hộ tịch phục vụ triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch

NSNN

Bắc Kạn

8.

Thanh tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Tháng 6, 8, 10, 11

Thanh tra Bộ

 

NSNN

 

9.

Kiểm tra công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Luật Quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình đăng ký và thống kê hộ tịch phục vụ triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch.

Tháng 9

Cục HTQTCT

 

NSNN

 

10.

Kiểm tra công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL

Tháng 6

Vụ PBGDPL (LĐB TNMT chủ trì)

 

NSNN

 

Bạc Liêu

11.

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương kết hợp với khảo sát về Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL

Tháng 10

Cục TGPL

 

NSNN

 

12.

Kiểm tra về tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản, khảo sát nhu cầu thành lập Hiệp hội đấu giá viên toàn quốc; kết hợp với xử lý thông tin báo chí; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đấu giá tài sản kết hợp với kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Tháng 8

Cục Bổ trợ tư pháp

 

NSNN

 

13.

Kiểm tra tình hình triển khai Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Tháng 5

Cục Bồi thường nhà nước

 

NSNN

 

Bắc Ninh

14.

Thanh tra, kiểm tra công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Luật quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình đăng ký và thống kê hộ tịch phục vụ triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch.

Tháng 11

Cục HTQTCT

 

NSNN

 

Bến Tre

15.

Kiểm tra công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL kết hợp kiểm tra việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và kiểm tra công tác xây dựng, công nhận xã tiếp cận pháp luật trong nông thôn mới

Tháng 6

Vụ PBGDPL

Cục Con nuôi, Cục Công tác phía Nam

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

16.

Kiểm tra công tác nuôi con nuôi

NSNN

Bình Định

17.

Kiểm tra về công tác giám định tư pháp kết hợp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quy hoạch công chứng và Luật công chứng kết hợp xử lý thông tin báo chí; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực công chứng và kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của thừa phát lại; giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc xử lý thông tin báo chí theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ trong lĩnh vực thừa phát lại

Tháng 7

Cục Bổ trợ tư pháp

 

NSNN

 

18.

Khảo sát thực tiễn thi hành quy định của pháp luật về đăng ký tại sản; tổ chức lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Dự án Luật Đăng ký tài sản

Quý II, III

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

 

NLD

 

Bình Dương

19.

Thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng cơ quan THADS địa phương; trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tháng 3, 5, 7

Thanh tra Bộ

 

NSNN

 

20.

Kiểm tra liên ngành, đánh giá tình hình thực hiện công tác pháp chế

Tháng 8

Vụ Các vấn đề chung về XDPL

Cục Bồi thường nhà nước, Cục Công tác phía Nam

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

21.

Kiểm tra tình hình triển khai Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

NSNN

22.

Khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Luật quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình đăng ký và thống kê hộ tịch phục vụ triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch

Tháng 10

Cục HTQTCT

 

NSNN

 

Bình Phước

23.

Thanh tra về công chứng tại tỉnh Bình Phước

Tháng 6

Cục Bổ trợ tư pháp

 

NSNN

 

24.

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương kết hợp với khảo sát về Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL và tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng hình sự, dân sự, hành chính cho người thực hiện TGPL

Tháng 8

Cục TGPL

Cục Bồi thường nhà nước, Cục Công tác phía Nam

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

25.

Kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính, thi hành án dân sự

NSNN

26.

Khảo sát về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Tháng 6-9

Vụ PBGDPL

 

GIG

 

Bình Thuận

27.

Thanh tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Tháng 6, 8, 10, 11

Thanh tra Bộ

 

NSNN

 

28.

Thanh tra chuyên ngành về hoạt động công chứng

Tháng 3, 4, 6

Thanh tra Bộ

 

NSNN

 

Cà Mau

29.

Thanh tra chuyên ngành về hoạt động của luật sư

Tháng 10, 12

Thanh tra Bộ

 

NSNN

 

30.

Xác minh về hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, tiêu chuẩn luật sư; giải quyết khiếu nại, khiếu kiện, kiến nghị liên quan đến tổ chức, hoạt động luật sư; theo dõi, tham gia các hoạt động, sự kiện của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

Tháng 4, 5

Cục Bổ trợ tư pháp

 

NSNN

 

31.

Kiểm tra về tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản, khảo sát nhu cầu thành lập Hiệp hội đấu giá viên toàn quốc; kết hợp với xử lý thông tin báo chí; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đấu giá tài sản kết hợp với kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Tháng 8

Cục Bổ trợ tư pháp

Cục Công tác phía Nam

NSNN

 

32.

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành kết hợp với khảo sát tình hình thi hành pháp luật

Tháng 10,11

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

Cục Công tác phía Nam

NSNN

 

Cần Thơ

33.

Kiểm tra liên ngành về công tác lý lịch tư pháp

Tháng 8

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Cục HTQTCT, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Công tác phía Nam

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

34.

Thanh tra, kiểm tra công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Luật quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình đăng ký và thống kê hộ tịch phục vụ triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch

NSNN

35.

Kiểm tra liên ngành về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương

NSNN

36.

Khảo sát thực tiễn thi hành quy định của pháp luật về đăng ký tài sản; tổ chức lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự án Luật đăng ký tài sản

NLD

37.

Kiểm tra về tổ chức và hoạt động công chứng, trong đó tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với việc chuyển đổi các Văn phòng công chứng theo Luật công chứng

Tháng 5,6

Cục Bổ trợ tư pháp

 

NSNN

 

38.

Khảo sát tình hình đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác bồi thường theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi)

Quý IV

Cục Bồi thường nhà nước

 

NSNN

 

39.

Khảo sát về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Tháng 6-9

Vụ PBGDPL

 

GIG

 

Cao Bằng

40.

Kiểm tra công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tại một số Bộ, ngành địa phương

Tháng 6

Vụ PBGDPL (do LĐ Bộ TNMT chủ trì)

 

NSNN

 

41.

Thanh tra, kiểm tra công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Luật quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình đăng ký và thống kê hộ tịch phục vụ triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch.

Tháng 9

Cục HTQTCT

Vụ KHTC, Cục Con nuôi

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

42.

Kiểm tra công tác nuôi con nuôi

NSNN

43.

Kiểm tra tình hình thực hiện Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

NSNN

Đà Nẵng

44.

Khảo sát đánh giá thực trạng pháp luật và tác động của cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường

Quý III

Viện Khoa học pháp lý

 

Bộ TNMT cấp

 

45.

Thanh tra chuyên ngành về hoạt động công chứng

Tháng 3, 4, 6

Thanh tra Bộ

 

NSNN

 

46.

Thanh tra, kiểm tra công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Luật quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình đăng ký và thống kê hộ tịch phục vụ triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch.

Tháng 6,7

Cục HTQTCT

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

47.

Kiểm tra liên ngành về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương

NSNN

Đắk Lắk

48.

Kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn địa phương xây dựng Kế hoạch và phương án giải quyết giấy tờ người di cư tự do từ Camphuchia về VN; tập huấn nghiệp vụ; khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Luật quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tháng 6

Cục HTQTCT

 

NSNN

 

Đắk Nông

49.

Khảo sát về các tập quán điển hình điều chỉnh quan hệ dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng của cơ quan có thẩm quyền

Tháng 6,8 và 9

Viện Khoa học pháp lý

 

Bộ KHĐT cấp

 

50.

Kiểm tra công tác nuôi con nuôi

Tháng 5

Cục Con nuôi

 

Lệ phí ĐKNCN

 

Điện Biên

51.

Kiểm tra liên ngành về công tác lý lịch tư pháp

Quý II, III

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

 

NSNN

 

Đồng Nai

52.

Kiểm tra liên ngành, đánh giá tình hình thực hiện công tác pháp chế

Tháng 6

Vụ Các vấn đề chung về XDPL

Cục Con nuôi, Cục Công tác phía Nam

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

53.

Kiểm tra công tác nuôi con nuôi

NSNN

54.

Khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Luật quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình đăng ký và thống kê hộ tịch phục vụ triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch

Tháng 8

Cục HTQTCT

 

NSNN

 

Đồng Tháp

55.

Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực hộ tịch

Tháng 4, 5

Thanh tra Bộ

 

NSNN

 

Gia Lai

56.

Khảo sát về các tập quán điển hình điều chỉnh quan hệ dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng của cơ quan có thẩm quyền

Tháng 5,6,8 và 9

Viện Khoa học pháp lý

 

Bộ KHĐT cấp

 

57.

Kiểm tra công tác nuôi con nuôi

Tháng 5

Cục Con nuôi

 

Lệ phí ĐKNCN

 

Hà Giang

58.

Khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Luật quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình đăng ký và thống kê hộ tịch phục vụ triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch

Tháng 6

Cục HTQTCT

 

NSNN

 

59.

Kiểm tra công tác TGPL

Tháng 9

Cục TGPL

 

NSNN

 

Hà Nam

60.

Kiểm tra tình hình thực hiện Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

Tháng 6

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

Vụ KHTC

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

61.

Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

NSNN

Hà Nội

62.

Thanh tra chuyên ngành về hoạt động của luật sư

Tháng 10, 12

Thanh tra Bộ

 

NSNN

 

63.

Thanh tra chuyên ngành về hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm

Tháng 2- 6

Thanh tra Bộ

 

NSNN

 

64.

Kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực công chứng

Tháng 6,7

Cục Bổ trợ tư pháp

 

NSNN

 

65.

Kiểm tra tổ chức, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Tháng 10-11

Cục Bổ trợ tư pháp

 

NSNN

 

66.

Kiểm tra công tác xây dựng, công nhận xã tiếp cận pháp luật trong nông thôn mới kết hợp khảo sát về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Tháng 6-9

Vụ PBGDPL

 

NSNN+ GIG

 

67.

Khảo sát thực tiễn thi hành quy định của pháp luật về đăng ký tại sản; tổ chức lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự án Luật đăng ký tài sản

Quý II, III

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

 

NLD

 

68.

Khảo sát tình hình đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác bồi thường tại các địa phương, nhu cầu giải đáp vướng mắc, cung cấp thông tin theo quy định mới Luật TNBTCNN (sửa đổi)

Quý IV

Cục Bồi thường nhà nước

 

NSNN

 

Hà Tĩnh

69.

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương kết hợp với khảo sát về Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL và tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng hình sự, dân sự, hành chính cho người thực hiện TGPL

Tháng 6,7

Cục TGPL

 

NSNN

 

70.

Khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Luật quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình đăng ký và thống kê hộ tịch phục vụ triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch

Tháng 8-10

Cục HTQTCT

 

NSNN

 

71.

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành kết hợp với khảo sát tình hình thi hành pháp luật

Tháng 10,11

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

NSNN

 

Hải Dương

72.

Thanh tra, kiểm tra công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Luật quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình đăng ký và thống kê hộ tịch phục vụ triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch.

Tháng 10

Cục HTQTCT

Vụ KHTC, Cục TGPL

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

73.

Kiểm tra tình hình thực hiện Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

NSNN

74.

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương kết hợp với khảo sát về Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL

NSNN

Hải Phòng

75.

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản

Tháng 9-11

Cục Kiểm tra văn bản QPPL

Vụ VĐCXDPL, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

76.

Kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch số 1141-KH/BCSĐCP của Ban cán sự Đảng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

NSNN

77.

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành kết hợp với khảo sát tình hình thi hành pháp luật

NSNN

78.

Kiểm tra liên ngành về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương

Tháng 6-8

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

 

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

79.

Khảo sát thực tiễn thi hành quy định của pháp luật về đăng ký tại sản; tổ chức lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự án Luật đăng ký tài sản

NLD

80.

Kiểm tra về tổ chức và hoạt động công chứng, trong đó tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với việc chuyển đổi các văn phòng công chứng theo Luật công chứng

Tháng 5

Cục Bổ trợ tư pháp

 

NSNN

 

81.

Khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Luật quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình đăng ký và thống kê hộ tịch phục vụ triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch

Tháng 09

Cục HTQTCT

 

NSNN

 

Hậu Giang

82.

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương kết hợp với khảo sát về Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL và tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng hình sự, dân sự, hành chính cho người thực hiện TGPL

Tháng 10

Cục TGPL

 

NSNN

 

83.

Kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính, thi hành án dân sự

Tháng 5

Cục Bồi thường nhà nước

 

NSNN

 

Hòa Bình

84.

Thanh tra, kiểm tra công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Luật quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình đăng ký và thống kê hộ tịch phục vụ triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch.

Tháng 8

Cục HTQTCT

Vụ KHTC, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

85.

Kiểm tra tình hình thực hiện Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

NSNN

86.

Kiểm tra công tác lý lịch tư pháp

NSNN

Hưng Yên

87.

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản

Tháng 6

Cục Kiểm tra văn bản QPPL

Vụ Các vấn đề chung về XDPL

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

88.

Kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch 1141-KH/BCSĐCP của Ban cán sự Đảng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQ số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

NSNN

Khánh Hòa

89.

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương kết hợp với khảo sát về Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL

Tháng 8

Cục TGPL

 

NSNN

 

90.

Khảo sát thực tiễn thi hành quy định của pháp luật về đăng ký tài sản; tổ chức lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự án Luật đăng ký tài sản

Quý II, III

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

 

NLD

 

Kiên Giang

91.

Kiểm tra công tác lý lịch tư pháp

Tháng 8

Cục Kiểm tra văn bản QPPL

Cục HTQTCT, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Vụ Các vấn đề chung về XDPL

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

92.

Kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn địa phương xây dựng Kế hoạch và phương án giải quyết giấy tờ người di cư tự do từ Campuchia về VN; tập huấn nghiệp vụ; khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Luật quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

NSNN

93.

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản

NSNN

94.

Kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch 1141-KH/BCSĐCP của Ban cán sự Đảng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQ số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

NSNN

Kon Tum

95.

Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Tư pháp

Tháng 6-9

Vụ Tổ chức cán bộ

Văn phòng Bộ

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

96.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

NSNN

Lai Châu

97.

Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực hộ tịch

Tháng 4, 5

Thanh tra Bộ

 

NSNN

 

98.

Kiểm tra liên ngành về công tác lý lịch tư pháp

Tháng 7,8

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

 

NSNN

 

Lâm Đồng

99.

Thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng cơ quan THADS địa phương; trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tháng 3, 5, 7

Thanh tra Bộ

 

NSNN

 

100.

Thanh tra, kiểm tra công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; Khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Luật Quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình đăng ký và thống kê hộ tịch phục vụ triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch.

Tháng 6, 7

Cục HTQTCT

 

NSNN

 

Lạng Sơn

101.

Kiểm tra liên ngành về công tác triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn

Tháng 09

Vụ Các vấn đề chung về XDPL

Cục HTQTCT

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

102.

Thanh tra, kiểm tra công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Luật quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình đăng ký và thống kê hộ phục vụ triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch

NSNN

Long An

103.

Kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính, thi hành án dân sự

Tháng 5, 6

Cục Bồi thường nhà nước

Cục HTQTCT, Cục Công tác phía Nam

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

104.

Kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn địa phương xây dựng Kế hoạch và phương án giải quyết giấy tờ người di cư tự do từ Campuchiavề VN; tập huấn nghiệp vụ; khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Luật quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

NSNN

Nam Định

105.

Kiểm tra về tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản, khảo sát nhu cầu thành lập Hiệp hội đấu giá viên toàn quốc; kết hợp với xử lý thông tin báo chí; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đấu giá tài sản kết hợp với kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Tháng 8

Cục Bổ trợ tư pháp

 

NSNN

 

Nghệ An

106.

Kiểm tra liên ngành về công tác triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn

Tháng 6-9

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Các vấn đề chung về XDPL, Văn phòng Bộ, Cục TGPL

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

107.

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương kết hợp với khảo sát về Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL

NSNN

108.

Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Tư pháp

NSNN

109.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

NSNN

110.

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực công chứng, vấn đề tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng, trong đó tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với việc chuyển đổi các văn phòng công chứng theo Luật công chứng

Tháng 4, 5

Cục Bổ trợ tư pháp

 

NSNN

 

111.

Khảo sát tình hình đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác bồi thường theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi)

Quý IV

Cục Bồi thường nhà nước

 

NSNN

 

Ninh Bình

112.

Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính kết hợp kiểm tra quản lý nhà nước về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Tháng 4, 5

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

NSNN

 

Ninh Thuận

113.

Kiểm tra quản lý nhà nước về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Tháng 4, 5

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

NSNN

 

Phú Thọ

114.

Thanh tra về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tháng 5

Cục Bổ trợ tư pháp

 

NSNN

 

115.

Kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quy hoạch công chứng và Luật công chứng kết hợp xử lý thông tin báo chí; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực công chứng

Tháng 8

Cục Bổ trợ tư pháp

 

NSNN

 

116.

Kiểm tra quản lý nhà nước về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Tháng 4, 5

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

 

NSNN

 

Phú Yên

117.

Kiểm tra về công tác giám định tư pháp tại tỉnh Phú Yên kết hợp với kiểm tra tại tỉnh Bình Định

Tháng 7,8

Cục Bổ trợ tư pháp

Cục TGPL

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

118.

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương kết hợp với khảo sát về Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL

NSNN

119.

Thanh tra chuyên ngành về hoạt động bán đấu giá tài sản

Tháng 11

Thanh tra Bộ

 

NSNN

 

Quảng Bình

120.

Kiểm tra liên ngành về công tác triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn

Tháng 8, 9

Vụ Các vấn đề chung về XDPL

Cục TGPL

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

121.

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương kết hợp với khảo sát về Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL

NSNN

Quảng Nam

122.

Kiểm tra tình hình triển khai Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Tháng 8

Cục Bồi thường nhà nước

 

NSNN

 

Quảng Ninh

123.

Thanh tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Tháng 6, 8, 10, 11

Thanh tra Bộ

 

NSNN

 

124.

Kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quy hoạch công chứng và Luật công chứng kết hợp xử lý thông tin báo chí; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực công chứng

Tháng 6- 9

Vụ Tổ chức cán bộ

Cục Bổ trợ tư pháp, Văn phòng Bộ

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

125.

Kiểm tra về công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

NSNN

126.

Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Tư pháp

NSNN

127.

Khảo sát tình hình đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác bồi thường theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi)

Quý IV

Cục Bồi thường nhà nước

 

NSNN

 

128.

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương kết hợp với khảo sát về Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL

Tháng 4

Cục TGPL

 

NSNN

 

Quảng Trị

129.

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương kết hợp với khảo sát về Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL và tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng hình sự, dân sự, hành chính cho người thực hiện TGPL

Tháng 8

Vụ PBGDPL (LĐ Ban Tuyên giáo TW)

Cục TGPL

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung hoặc điều chỉnh thời gian đi của 02 đoàn cho phù hợp

130.

Kiểm tra công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL

NSNN

Sóc Trăng

131.

Xác minh về hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, tiêu chuẩn luật sư; giải quyết khiếu nại, khiếu kiện, kiến nghị liên quan đến tổ chức, hoạt động luật sư; theo dõi, tham gia các hoạt động, sự kiện của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

Tháng 4, 5 (theo tiến độ giải quyết vụ việc)

Cục Bổ trợ tư pháp

 

NSNN

 

132.

Thanh tra về công tác tổ chức cán bộ, việc quản lý sử dụng ngân sách

Tháng 9

Thanh tra Bộ

 

NSNN

 

Sơn La

133.

Kiểm tra công tác lý lịch tư pháp

Quý II

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

 

NSNN

 

Tây Ninh

134.

Khảo sát về các tập quán điển hình điều chỉnh quan hệ dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng của cơ quan có thẩm quyền

Tháng 6

Viện Khoa học pháp lý

 

Bộ KHĐT cấp

 

Thái Bình

135.

Kiểm tra tình hình thực hiện Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

Tháng 8

Cục Bổ trợ tư pháp

Vụ KHTC

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

136.

Kiểm tra về tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản, khảo sát nhu cầu thành lập Hiệp hội đấu giá viên toàn quốc; kết hợp với xử lý thông tin báo chí; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đấu giá tài sản kết hợp với kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

NSNN

137.

Khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Luật Quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình đăng ký và thống kê hộ tịch phục vụ triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch

Tháng 04

Cục HTQTCT

 

NSNN

 

138.

Khảo sát đánh giá thực trạng pháp luật và tác động của cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường

Quý III

Viện Khoa học pháp lý

 

Bộ TNMT cấp

 

Thái Nguyên

139.

Kiểm tra tình hình thực hiện Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

Quý II, III, IV

Vụ KHTC

 

NSNN

 

Thanh Hóa

140.

Thanh tra chuyên ngành về hoạt động bán đấu giá tài sản

Tháng 11

Thanh tra Bộ

 

NSNN

 

141.

Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tháng 6

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

NSNN

 

142.

Kiểm tra về tổ chức và hoạt động công chứng, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với việc chuyển đổi các văn phòng công chứng theo Luật công chứng; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực công chứng kết hợp với kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của thừa phát lại, giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc xử lý thông tin báo chí theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

Tháng 4-5

Cục Bổ trợ tư pháp

 

NSNN

 

143.

Khảo sát đánh giá thực trạng pháp luật và tác động của cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường

Quý III

Viện Khoa học pháp lý

 

Bộ TNMT cấp

 

Thừa Thiên Huế

144.

Thanh tra về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tháng 5-7

Cục Bổ trợ tư pháp

 

NSNN

Kết hợp về thời gian để đi chung

145.

Kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực công chứng

Cục Bổ trợ tư pháp

 

NSNN

146.

Kiểm tra công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL

Tháng 8

Vụ PBGDPL (LĐ Ban Tuyên giao TW)

 

NSNN

 

Tiền Giang

147.

Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc xử lý thông tin báo chí theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ trong lĩnh vực thừa phát lại kết hợp với kiểm tra về tổ chức và hoạt động công chứng, trong đó tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với việc chuyển đổi các văn phòng công chứng theo Luật công chứng

Tháng 5

Cục Bổ trợ tư pháp

 

NSNN

 

148.

Kiểm tra công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tại địa phương kết hợp kiểm tra việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và kiểm tra công tác xây dựng, công nhận xã tiếp cận pháp luật trong nông thôn mới

Tháng 6-9

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ PBGDPL, Cục Kiểm tra VBQPPL, Vụ VĐCXDPL, Cục Công tác phía Nam

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

149.

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản

NSNN

150.

Kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch 1141-KH/BCSĐCP của Ban cán sự Đảng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQ số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

NSNN

151.

Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Tư pháp

NSNN

TP. HCM

152.

Thanh tra về công tác tổ chức cán bộ, việc quản lý sử dụng ngân sách; công tác quản lý, đào tạo

Tháng 10, 11

Thanh tra Bộ

 

NSNN

 

153.

Thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng cơ quan THADS địa phương; trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tháng 3, 5, 7

Thanh tra Bộ

 

NSNN

 

154.

Thanh tra chuyên ngành về hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm

Tháng 2- 6

Thanh tra Bộ

 

NSNN

 

155.

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản

Tháng 5

Cục Kiểm tra văn bản QPPL

Vụ VĐCXDPL, Cục Công tác phía Nam

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

156.

Kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch 1141-KH/BCSĐCP của Ban cán sự Đảng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQ số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

NSNN

157.

Thanh tra, kiểm tra công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Luật quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình đăng ký và thống kê hộ tịch phục vụ triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch.

Tháng 9,10

Cục HTQTCT

Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Công tác phía Nam

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

158.

Kiểm tra tổ chức, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam; làm việc với Sở Tư pháp, Đoàn luật sư về tổ chức, hoạt động luật sư

NSNN

159.

Khảo sát tình hình đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác bồi thường tại các địa phương, nhu cầu giải đáp vướng mắc, cung cấp thông tin theo quy định mới Luật TNBTCNN (sửa đổi)

Quý IV

Cục Bồi thường nhà nước

 

NSNN

 

160.

Dự án điều tra cơ bản thực tiễn thi hành một số quy định mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012

Tháng 9

Viện Khoa học pháp lý

 

Bộ KH&ĐT cấp

 

Trà Vinh

161.

Thanh tra, kiểm tra công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Luật quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình đăng ký và thống kê hộ tịch phục vụ triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch.

Tháng 6

Cục HTQTCT

Cục Con nuôi

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

162.

Kiểm tra công tác nuôi con nuôi

Lệ phí ĐKNCN

Tuyên Quang

163.

Thanh tra chuyên ngành về hoạt động công chứng

Tháng 3, 4, 6

Thanh tra Bộ

 

NSNN

 

164.

Khảo sát đánh giá thực trạng việc tiếp cận thông tin bảo vệ môi trường của người dân và tổ chức

Tháng 9,10

Viện Khoa học pháp lý

 

Bộ TN&MT cấp

 

165.

Kiểm tra công tác nuôi con nuôi

Tháng 9

Cục Con nuôi

 

Lệ phí ĐKNCN

 

Vĩnh Long

166.

Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc xử lý thông tin báo chí theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ trong lĩnh vực Thừa phát lại

Tháng 4, 5

Cục Bổ trợ tư pháp

Cục TGPL, Cục Công tác phía Nam

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

167.

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương kết hợp với khảo sát về Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL

NSNN

168.

Kiểm tra quản lý nhà nước về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Tháng 6-9

Cục Kiểm tra văn bản QPPL

Vụ Các vấn đề chung về XDPL, Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Cục Công tác phía Nam

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

169.

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản

NSNN

170.

Kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch 1141-KH/BCSĐCP của Ban cán sự Đảng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQ số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

NSNN

Vĩnh Phúc

171.

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành kết hợp với khảo sát tình hình thi hành pháp luật

Tháng 10,11

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

NSNN

 

172.

Kiểm tra công tác xây dựng, công nhận xã tiếp cận pháp luật trong nông thôn mới kết hợp khảo sát về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Tháng 6-7

Vụ PBGDPL

 

NSNN+ GIG

 

173.

Khảo sát đánh giá thực trạng việc tiếp cận thông tin bảo vệ môi trường của người dân và tổ chức

Tháng 9,10

Viện Khoa học pháp lý

 

Bộ TN&MT cấp

 

Yên Bái

174.

Kiểm tra công tác TGPL

Tháng 9

Cục HTQTCT

Cục TGPL

NSNN

Kết hợp thời gian để đi chung

175.

Thanh tra, kiểm tra công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Luật quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình đăng ký và thống kê hộ tịch phục vụ triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch

NSNN

176.

Khảo sát tình hình đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác bồi thường theo quy định của Luật TNBTCNN (sửa đổi) tại các địa phương

Quý IV

Cục Bồi thường nhà nước

 

NSNN

 

177.

Thanh tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Tháng 6, 8, 10, 11

Thanh tra Bộ

 

NSNN

 

II. DANH SÁCH CÁC BỘ, NGÀNH CÓ ĐOÀN ĐẾN KIỂM TRA

TT

Nội dung

Thời gian tổ chức

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kinh phí

Ghi chú

TANDTC/VKSNDTC

1

Kiểm tra tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật

Quý III

Vụ Hợp tác quốc tế

 

NSNN

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Tháng 4, 5

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

NSNN

 

Bộ GTVT

3

Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính kết hợp kiểm tra tình hình thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Tháng 4, 5

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

NSNN

 

Bộ Tài chính

4

Kiểm tra công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL

Tháng 9

Vụ PBGDPL (LĐ Thông Tấn Xã)

 

NSNN

 

Bộ VHTTDL

5

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Tháng 4, 5

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

NSNN

 

Bộ Xây dựng

6

Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tháng 7

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

NSNN

 

Bộ Y tế

7

Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tháng 7

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

NSNN

 

Ủy ban Dân tộc

8

Kiểm tra công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL

Tháng 9

Vụ PBGDPL (LĐ Thông Tấn Xã)

 

NSNN

 

Liên đoàn LSVN

9

Kiểm tra tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật

Quý III

Vụ Hợp tác quốc tế

 

NSNN

 

Liên hiệp các hội KHKT VN

10

Kiểm tra tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật

Quý III

Vụ Hợp tác quốc tế

 

NSNN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 506/QĐ-BTP về phê duyệt kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


582

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146