Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 501/QĐ-UBND năm 2017 về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 501/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 17/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 501/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/03/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tiên Phước, UBND thành phố Hội An và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Nam.

(Chi tiết cụ thể có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương có liên quan để soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đúng tiến độ.

2. Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Trong trường hợp cần thiết phải lùi thời hạn trình, rút khỏi Danh mục thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải có trách nhiệm gửi đề nghị đến Văn phòng UBND tỉnh, để Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp xem xét, tổng hợp trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định; trong trường hợp này, cơ quan chủ trì soạn thảo phải giải trình rõ lý do về đề nghị lùi thời hạn trình, rút khỏi Danh mục.

4. Sở Tư pháp tiến hành thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có tên trong Danh mục; Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện theo Danh mục và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Điều 3. Kinh phí hỗ trợ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

DANH MỤC PHÂN CÔNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

STT

Tên Văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình UBND tỉnh

Ghi chú

01

Phê duyệt phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sở Công Thương

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Quý I/2017

 

02

Quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có sử dụng ngân sách nhà nước

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Quý II/2017

 

03

Quy chế quản lý sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Quý II/2017

 

04

Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sở Tài chính

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Quý II/2017

 

05

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 và Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Quý III/2017

 

06

Quyết định ban hành Quy định quản lý cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Trong năm 2017

Trình UBND ban hành sau khi Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 được HĐND tỉnh thông qua

07

Ban hành Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với phát triển Du lịch sinh thái làng quê xây dựng huyện Tiên Phước mang đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025

UBND huyện Tiên Phước

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Quý II/2016

 

08

Quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị thành phố Hội An

UBND thành phố Hội An

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Quý II/2017

Lùi thời hạn trình (Phân công tại Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 501/QĐ-UBND năm 2017 về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


569

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250