Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 500/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 19/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 500/QĐ-CT

Kon Tum, ngày 19 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù;

Căn cứ Thông báo số 370-TB/TU ngày 14 tháng 11 năm 2012 về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh sách hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Kon Tum được xác định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính căn cứ các quy định về chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với hội có tính chất đặc thù và điều kiện ngân sách tỉnh, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án hỗ trợ đối với hội có tính chất đặc thù tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, các tổ chức hội có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- VPUB: Chánh, các Phó Văn phòng, Các Phòng: Tổng hợp, Văn xã, KTTH;
- Lưu Văn thư, TH1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI TỈNH KON TUM
(Kèm theo Quyết định số 500/QĐ-CT ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

1. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Kon Tum

2. Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum

3. Hội Luật gia tỉnh Kon Tum

4. Liên minh hợp tác xã tỉnh Kon Tum

5. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum

6. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Kon Tum

7. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Kon Tum

8. Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Kon Tum

9. Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Kon Tum

10. Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum

11. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Kon Tum

12. Hội Y dược học tỉnh Kon Tum

13. Hội Đồng y tỉnh Kon Tum.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 500/QĐ-CT ngày 19/11/2012 về hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


842

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7