Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 50/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 50/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 20/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 50/2009/QĐ-UBND

Vinh, ngày 20 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;
Căn cứ Nghị định số 51/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí;
Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2008, của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí;
Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 619/TTr.STTTT ngày 15 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định quản lý hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, cơ quan đại diện và phóng viên thường trú các cơ quan báo chí tại Nghệ An; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Bản quy định này hướng dẫn cụ thể việc quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, cơ quan thường trú (sau đây gọi chung là cơ quan đại diện), phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý.

1. UBND tỉnh Nghệ An, thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí của các Bộ ngành Trung ương, của các tỉnh bạn đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú tại Nghệ An theo đúng quy định của Pháp luật và bản quy định này.

2. Cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải chấp hành nghiêm túc quy định của Pháp luật, tích cực phản ánh, tuyên truyền các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú:

1. Đặt cơ quan đại diện:

a) Phù hợp với quy hoạch phát triển báo chí của tỉnh Nghệ An;

b) Có trụ sở làm việc ổn định từ 03 (ba) năm trở lên.

c) Có phương tiện nghiệp vụ phục vụ, kỹ thuật, tài chính phù hợp với yêu cầu hoạt động của cơ quan đại diện.

d) Có quyết định thành lập tổ chức bộ máy; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đại diện; Trưởng cơ quan đại diện là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí và đã được cấp thẻ nhà báo, không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời hạn 01 năm tính đến khi được cử làm cơ quan đại diện.

2. Cử phóng viên thường trú:

a) Có quyết định của Tổng biên tập (hoặc Giám đốc) cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú tại Nghệ An;

b) Phóng viên cơ quan báo chí được cử làm thường trú phải là người trong cơ quan báo chí chính thức của cơ quan báo chí hoặc được cơ quan báo chí ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn và đã được cấp thẻ nhà báo không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời hạn một năm tính đến khi được cử làm phóng viên thường trú.

Điều 4. Quy trình, thủ tục đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú:

1. Đặt cơ quan đại diện:

a) Cơ quan báo chí muốn đặt cơ quan đại diện tại tỉnh Nghệ An phải gửi hồ sơ xin chấp thuận đến Sở Thông tin và Truyền thông, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị cho phép đặt cơ quan đại diện có ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí.

- Bản sao giấy phép hoạt động báo chí (có công chứng).

- Chứng nhận về trụ sở làm việc, trang thiết bị phục vụ kỹ thuật của cơ quan đại diện.

- Quyết định thành lập tổ chức bộ máy, quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan đại diện.

- Sơ yếu lý lịch của Trưởng cơ quan đại diện kèm thẻ nhà báo (có công chứng).

b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hiệp y với các cơ quan chức năng liên quan và có văn bản trả lời kết quả cho cơ quan báo chí, trường hợp không đồng ý thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

2. Cử phóng viên thường trú:

a) Cơ quan báo chí có nhu cầu cử phóng viên thường trú tại Nghệ An phải gửi hồ sơ cử phóng viên Thường trú đến Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An, hồ sơ gồm:

- Văn bản thông báo cử phóng viên thường trú tại Nghệ An.

- Quyết định cử phóng viên thường trú.

- Sơ yếu lý lịch kèm thẻ nhà báo (có công chứng) của phóng viên thường trú.

b) Trong thời hạn 7 ngày làm việc Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An có văn bản chấp thuận gửi cơ quan báo chí, nếu không đồng ý phải có văn bản nêu rõ lý do.

Điều 5. Khai trương hoạt động, chấm dứt, tạm ngừng, thay đổi cơ quan đại diện, phóng viên thường trú:

1. Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú chỉ được phép khai trương hoạt động sau khi có văn bản đồng ý của Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An.

2. Khi cơ quan báo chí chấm dứt hoặc tạm ngừng hoạt động, thay đổi trụ sở giao dịch, thay đổi Trưởng cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú thì trong thời hạn 15 ngày phải có văn bản thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An;

3. Khi xét thấy cơ quan đại diện, Trưởng cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú không đủ điều kiện hoạt động, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An có văn bản gửi các cơ quan chức năng liên quan và Tổng biên tập (hoặc giám đốc) cơ quan báo chí để đề nghị xem xét thay đổi.

Điều 6. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú.

1. Quyền hạn:

a) Được hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của Luật Báo chí và các văn bản luật liên quan khác;

b) Được cung cấp thông tin, đăng phát thông tin và tham gia xử lý thông tin theo Quyết định số 99/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy định về cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí;

c) Được ưu tiên khai thác thông tin trong các trường hợp: thiên tai, hoả hoạn hay các sự việc, sự kiện, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm trong phạm vi tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí;

d) Được tham dự các kỳ họp, các hội nghị để hoạt động nghiệp vụ theo quy định của UBND tỉnh;

e) Được tổ chức các hoạt động dịch vụ liên quan tới nghiệp vụ báo chí theo chủ trương của Tổng biên tập (hoặc Giám đốc) sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành liên quan.

2. Trách nhiệm:

a) Tìm hiểu và phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An theo tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí;

b) Chấp hành các định hướng tuyên truyền, các quy định về hoạt động báo chí của tỉnh Nghệ An trên cơ sở quy định của pháp luật;

c) Đưa tin trung thực, chính xác, kịp thời và có ý thức xây dựng đối với các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh;

d) Phát hiện và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để xử lý các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An;

e) Tham gia các hoạt động báo chí ở tỉnh Nghệ An tổ chức (giải báo chí Nghệ An, hội báo xuân, kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam...);

g) Thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông biết hoạt động báo chí có yếu tố xã hội (hội thi, hội diễn, từ thiện nhân đạo...) được tổ chức trên địa bàn Nghệ An theo chỉ đạo của cơ quan báo chí;

h) Tham gia các kỳ giao ban báo chí hàng tháng đầy đủ và nghiêm túc;

i) Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí.

Điều 7. Quản lý hoạt động của cơ quan đại diện và phóng viên thường trú cơ quan báo chí.

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh trực tiếp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về báo chí đối với các cơ quan đại diện và phóng viên thường trú, bao gồm:

a) Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và quyết định tiếp nhận việc đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú của cơ quan báo chí;

b) Tham mưu cho UBND tỉnh quy hoạch phát triển và ban hành các quy chế, cơ chế quản lý các cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

c) Tham mưu cho UBND tỉnh khen thưởng đột xuất hoặc định kỳ các cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú có thành tích;

d) Thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra, xử phạt và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật hiện hành;

e) Đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện Luật Báo chí của các cơ quan đại diện và phóng viên thường trú định kỳ hàng tháng, 6 tháng và cả năm; phối hợp với các Tổng biên tập (hoặc Giám đốc) các cơ quan báo chí để nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền liên quan đến tỉnh Nghệ An và phối hợp quản lý đội ngũ cán bộ, phóng viên.

2. Hội Nhà báo Nghệ An có trách nhiệm:

a) Tập hợp các hội viên Hội Nhà báo đang làm việc ở cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú các cơ quan báo chí, tổ chức thành các chi hội nhà báo và hướng dẫn sinh hoạt của Hội nhà báo Việt Nam;

b) Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí và bảo vệ quyền lợi hội viên là phóng viên các cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú.

3. Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm tạo thuận lợi cho cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú các cơ quan báo chí hoạt động, đồng thời phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo quản lý hoạt động của phóng viên các cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú theo quy định của pháp luật.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Khen thưởng và xử lý vi phạm.

1. Khen thưởng: Cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều thành tích trong thực hiện Luật Báo chí, thực hiện tôn chỉ mục đích, góp phần tích cực và có hiệu quả trong việc thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh được xem xét khen thưởng theo quy định hiện hành.

2. Xử lý vi phạm: Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn Nghệ An vi phạm các quy định của Luật Báo chí gây hậu quả xấu làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Hội nhà báo Nghệ An và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện quy định này, định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí có trách nhiệm báo cáo nội dung quy định này cho Tổng biên tập (hoặc Giám đốc) cơ quan báo chí, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện quy định trong phạm vi trách nhiệm được cơ quan báo chí phân công./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.717
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253