Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 50/2003/QĐ-UB sửa đổi Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Đội thi hành quyết định hành chính quận-huyện, kèm theo Quyết định 33/2003/QĐ-UB do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 50/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 09/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG “QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẬN-HUYỆN” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2003/QĐ-UB NGÀY 11/3/2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998;
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;
Căn cứ Quyết định số 84/2001/QĐ-UB ngày 21/9/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố;
Căn cứ Chỉ thị 26/2001/CT-UB ngày 20/9/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấn chỉnh và tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại-tố cáo trên địa bàn thành phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại công văn số 576/STP-VB ngày 24/3/2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay sửa đổi, bổ sung “Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Đội thi hành quyết định hành chính quận-huyện” (sau đây gọi tắt là Quy chế tạm thời) ban hành kèm theo Quyết định số 33/2003/QĐ-UB ngày 11/3/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

1- Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy chế tạm thời như sau:

“Điều 3. Phạm vi thi hành của Đội thi hành quyết định hành chính quận-huyện

Các quyết định hành chính sau đây thuộc phạm vi thi hành của Đội thi hành quyết định quận-huyện:

1- Quyết định giải quyết tranh chấp nhà, đất của cơ quan hành chính Nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật;

2- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có biện pháp buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, trừ trường hợp có quyết định tạm chỉ thi hành theo qui định tại Điều 35, Điều 42 của Luật khiếu nại, tố cáo;

3- Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Ủy ban nhân dân quận-huyện, thành phố hoặc quyết định giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính ở Trung ương có hiệu lực thi hành tại thành phố”.

2- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 10 Quy chế tạm thời như sau:

“c) Đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính có biện pháp buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép thì thời hạn tự nguyện thi hành là 10 ngày theo quy định tại khoản 1, Điều 64 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính”.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc các sở-ban-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, phường-xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

Nơi nhận:  
- Như điều 3  
- Văn phòng Chính phủ
- Thanh tra Nhà nước
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP
- Viện Kiểm sát nhân dân TP
- Văn phòng Tiếp công dân TP
- VPHĐ-UB: các PVP
- Các Tổ NCTH  
- Lưu (PC-H)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2003/QĐ-UB sửa đổi Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Đội thi hành quyết định hành chính quận-huyện, kèm theo Quyết định 33/2003/QĐ-UB do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.722
DMCA.com Protection Status