Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 50/2003/QĐ-UB ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 50/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 22/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số :  50/2003/QĐ-UB    

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ "VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦATHANH TRA SỞ DU LỊCH HÀ NỘI"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lện Thanh tra ngày 01/4/1990;
Căn cứ nghị định 47/2001/NĐ-CP ngày 10/8/2001 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Du lịch; Thông tư 05/2001/TT-TCDL ngày 28/12/2001 của Tổng cục Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 47/2001/NĐ-CP ngày 10/8/2001 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố và Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội tại tờ trình số 143/SDL-TTr ngày 18/3/2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội :

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngàu ký. Các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Du lịch, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, thành phố có liên quan, Chủ tịch UBND quận, huyện và Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội thi hành quyết định này./.

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Quang

 

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA SỞ DU LỊCH HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo quyết định số 50/2003/QĐ-UB ngày 22/4/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh:

 1. Quy chế này quy định về tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền xử lý trong hoạt động chuyên môn của Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội.

 2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyện hạn được quy định, Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra, thực hiện công tác quản lý nhà nước và xử lý bi phạm hành chính theo thẩm quyền các đối tượng sau:

a.Các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Du lịch Hà Nội;

b. Các tổ chức, cá nhân, kể cả tổ chức, cá nhân là người nước ngoài tham gia hoạt động kinh doanh du lịch trên địa ban thành phố Hà Nội;

c. Các tổ chức, cá nhân Việt Nam tham gia kinh doanh, hoạt động du lịch tại các tỉnh và tại nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở du lịch Hà Nội.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

Khi tiến hành các hoạt động chuyên môn, Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội phải tuân thủ Quy chế này và các quy định hiện hành về hoạt động thanh tra bảo đảm chính xác, trung thực, kịp thời, khách quan, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh du lịch.

Điều 3. Địa vị pháp lý

1. Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, sự chỉ đạo về công tác nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra Tổng cục Du lịch và Thanh tra nhà nước thành phố Hà Nội.

2. Thanh tra sở du lịch Hà Nội có con dấu riêng, được sử dụng tài khoản của Sở Du lịch Hà Nội để phục vụ công tác thanh tra theo quy định.

Chương 2:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA THANH TRA SỞ DU LỊCH HÀ NỘI

Điều 4. Chức năng của Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội.

Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội là tổ chức thanh tra nhà nước, chuyên ngành về du lịch; Thực hiện chức năng thanh tra nhà nước trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Du lịch Hà Nội và thanh tra chuyên ngành du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 5. Trách nhiệm của Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội

1. Triển khai hoạt động thanh tra theo chương trình, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

2. Thực hiện nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thời hạn thanh tra theo quy định tại chương IV Pháp lệnh Thanh tra, chương III Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 của chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Thực hiện trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Pháp lện xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

4. Tổ chức Thanh tra du lịch, Thanh tra viên du lịch khi tiến hành thanh tra chỉ tuân theo pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi và quyết định của mình.

5. Trưởng đoàn Thanh tra có trách nhiệm công bố quyết định thanh tra trước khi tiến hành thanh tra. Quyền thanh tra quy định tại Pháp lệnh Thanh tra và Nghị định số 244/HĐBT ngày 30/6/1990 của Hội đồng Bộ trưởng được hướng dẫn tại Thông tư số 01/TT-TTr ngày 20/8/1992 của Tổng Thanh tra Nhà nước.

6. Thanh tra viên Du lịch phải xuất trình thẻ thanh tra để kiểm tra đột xuất khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đến quyến, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động, kinh doanh du lịch; Kết thúc kiểm tra, thanh tra viên phải báo cáo ngay với Chánh Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội.

7 Thực hiện chế độ báo cáo kết quả công tác chuyên môn đột xuất và định kỳ hàng tháng, quý, năm theo quy định chung với Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội. Chánh Thanh tra Tổng cục Du lịch và Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội.

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời các kiến nghị của đối tượng thanh tra khi Giám đốc Sở du lịch Hà Nội hoặc Chánh Thanh tra Tổng cục Du lịch, Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội giao.

9. Đề xuất với Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thanh tra cho thanh tra viên, cán bộ thanh tra và các cộng tác viên thanh tra du lịch.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 47/2001/NĐ-CP ngày 10/8/2001 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

Điều 6. nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Sở du lịch Hà Nội

1. Nhiệm vụ, quyền hạ khi thực hiện chức năng thanh tra nhà nước boa gồm:

a. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của các đơn vị thuộc Sở Du lịch Hà Nội.

b. Xem xét, kết luận, báo cáo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội quyết định về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

c. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định về công tác thanh tra và xét giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Sở Du lịch Hà Nội; tạm đình chỉ các quyết định trái pháp luật của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

d. Kiến nghị Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác Thanh tra.

e. Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định kỷ luật, thuyên chuyển công tác của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Sở Du lịch Hà Nội đối với cộng tác viên thanh tra du lịch hoặc đang là đối tượng thanh tra, nếu xét thấy việc thi hành quyết định gây trở ngại cho việc thanh tra; đối với quyết định nói trên của thủ trưởng cơ quan, đơn vị không thuộc Sở Du lịch Hà Nội trực tiếp quản lý thì kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định.

g. Cảnh cáo, tạm đình chỉ công tác của cán bộ, công chức thuộc sở Du lịch Hà Nội có hành vi cản trở việc thanh tra hoặc không thực hiện các yêu cầu, kiến nghị, quyết định về thanh tra; đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị do Sở trực tiếp quản lý và những người thuộc các cơ quan, đơn vị khác thì kiến nghị Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội hoặc cấp có thẩm quyền quyết định.

h. Thực hiện các quyền hạn khác quy định tại các khoản 1,2,3,4,5,8,9 điều 9 Pháp lệnh Thanh tra.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn khi thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành bao gồm:

a. Thực hiện nhiệm vụ thanh tra trực tiếp việc thi hành các quy định của ngành du lịch, các chính sách, pháp luật về du lịch đối với các đối tượng thanh tra trên các lĩnh vực: Quản lý Nhà nước về du lịch; Kinh doanh du lịch; Bảo vệ, khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên, tài sản quốc gia trong lĩnh vực du lịch; Xúc tiến hợp tác quốc tế về du lịch, khác du lịch và các hoạt động du lịch khác.

b. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền được quy định tại điều 38 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, Nghị định số 50/2002/NĐ-CP ngày 25/4/2002 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch và các quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh, hoạt động du lịch.

c. Kiểm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị hoặc có biện pháp xử lý khiếu nại, tố cáo của đối tượng thanh tra hoặc công dân có liên quan đến hoạt động thanh tra chuyên ngành.

3. Chánh thanh tra Sở du lịch Hà Nội có quyền:

a. Phạt cảnh cáo;

b. Phạt tiền đến 20.000.000 đồng;

c. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền;

d. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy địn tại các điểm a, b, d khoản 3 điều 12 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

4. Thanh tra viên chuyên ngành Du lịch đang thi hành công vụ có quyền:

a. Phạt cảnh cáo;

b. Phạt tiền đến 200.000 dông;

c. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chí có giá trị đến 2.000.000 đồng;

d. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy đinh tại các điểm a, b, d khoản 3 điều 12 pháp lện xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

đ. Được chuyển hồ sơ vụ việc thanh tra đến các cơ quan pháp luật có thẩm quyền để xử lý hình sự nếu xét thất hành vi vi phạm của đối tượng thanh tra có dấu hiệu tội phạm.

Điều 7. Tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội.

1. Biên chế, bộ máy Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội gồm 06 người, bao gồm: Chánh thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, các Thanh tra viên và các cán bộ chuyên môn nghiệp vụ.

2. Chánh thanh tra Sở Du lịch Hà Nội phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, Chánh thanh tra Thành phố, Chánh thanh tra Tổng cục Du lịch về mọi hoạt động thanh tra trong phạm vi thẩm quyền của mình, tổ chức phân công nhân sự được giao theo hướng tinh gọn, có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Phó Chánh Thanh tra Sở du lịch Hà Nội chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, giúp Chánh Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội điều hành công việc cụ thể theo sự phân công của Chánh Thanh tra Sở.

4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra, và Thanh tra viên Sở Du lịch Hà Nội thực hiện theo các quu định hiện hành.

5. Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội được mời cộng tác viên tham gia công tác thanh tra. Việc tham gia cộng tác phải được sự đồng ý bằng văn bản của thủ trưởng cơ quan quản lý cộng tác viên.

6. Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội đựoc trang bị sắc phục, thiết bị, phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

7. Kinh phí hoạt động của Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội do Sở Du lịch Hà Nội lập dự toán chi phí chuyên môn nghiệp vụ theo quy định hiện hành.

Điều 8. Quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch của Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội.

1. Khi phát hiện vi phạm hành chính, Thanh tra viên Sở Du lịch Hà Nội có quyền yêu cầu đương sự đình chỉ ngay hành vi vi phạm hành chính, kịp thời lập biên bản ghi đầy đủ theo mẫu quy định (trừ trường hợp xử phạt theo thủ tục đơn giản) và lập thành 03 bản, 01 bản chuyển cho người vi pham, 01 bản chuyển cho người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt (trừ trường hợp người lập biên bản có thẩm quyền xử phạt) 01 biên bản lưu.

2. Việc lập biên bản và ra quyết định xử phạt được thực hiện theo quy định tại điều 55 và 56 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

Chương 3:

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA THANH TRA SỞ DU LỊCH HÀ NỘI

Điều 9. Quy định về trực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và chế độ làm việc.

1. Việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo Luật khiếu nại, tố cáo và Quyết định số 38/2000/QĐ-UB ngày 19/4/2000 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Thành phố Hà Nội".

2. Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội tổ chức phân công cán bộ trực thường xuyên tại trụ sở cơ quan các ngày làm việc trong tuần; Căn cứ nhu cầu công việc có thể bố trí cán bộ trực trong những ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết. Việc giải quyết chế độ, chính sách trong những trường hợp này theo quy định hiện hành.

3. Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội thực hiện chế độ làm việc, hội họp theo các Quy chế của Sở Du lịch Hà Nội.

Điều 10. Quy định về quản lý tài chính đối với các khoản tiền nộp phạt.

1. Thủ tục phạt tiền và thời hạn phạt tiền được thực hiện theo điều 57 và điều 58 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

2. Toàn bộ khoản tiền nộp phạt phải được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

3. Đối tượng vi phạm trực tiếp nộp tiền tại Kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội (trừ trường hợp xử phạt theo thủ tục đơn giản) theo thời hạn gihi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính và gửi bản sao chứng từ nộp tiền cho Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội.

4. Quá thời hạn nộp tiền bị xử phạt theo điểm b khoản 2, điều 10 Nghị định số 50/2002/NĐ-CP ngày 25/4/2002 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, nếu đối tượng vi phạm cố ý trì hoãn, trốn tránh thi hành quyết định xử phạt, Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội có quyền ra quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thi hành theo quy định tại điều 66 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

Điều 11. Quy định về quan hệ công tác của Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội.

1. Quan hệ công tác giữa Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội và Thanh tra Tổng cục Du lịch được thực hiện như sau:

a. Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Tổng cục Du lịch và chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng chương trình kế hoạch công tác thanh tra hàng năm và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo quy định;

b. Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Thanh tra Tổng cục Du lịch tổ chức thực hiện thanh tra chuyên đề, thanh tra diện rộng và các vấn đề có liên quan;

c. Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội thực hiện các mối quan hệ công tác khác theo nghị định số 47/2001/NĐ-CP ngày 10/8/2001, Thông tư số 05/2001/TT-TCDL ngày 28/12/2001 và các quy định khác có liên quan.

2.Quan hệ công tác giữa Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội và Thanh tra Thành phố Hà Nội được thực hiện như sau:

a. Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra Thành phố Hà Nội;

b. Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội có trách nhiệm báo cáo với Thanh tra Thành phố Hà Nội chương trình công tác, kết quả hoạt động thanh tra theo quy định;

c. Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội thực hiện các mối quan hệ công tác khác theo qui định của Pháp lệnh Thanh tra.

3. Quan hệ công tác giữa Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội và Thanh tra các Sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội được thực hiện như sau:

 a. Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Thanh tra các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội trong việc hướng dẫn, chỉ đạo công tác, nghiệp vụ thanh tra, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các vấn đề có liên quan đến kinh doanh, hoạt động du lịch, phòng ngừa, ngăn chăn, đấu tranh chống các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực kinh doanh, hoạt động du lịch trên địa bàn;

b. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trách nhiệm quản lý của các cơ quan, đơn vị khác, Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội có trách nhiệm báo cáo với Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội để thông báo cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó để giải quyết.

4. Quan hệ công tác giữa Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội với các đơn vị thuộc Sở Du lịch Hà Nội và các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn Hà Nội được thực hiện như sau:

a. Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các đơn vị thuộc Sở trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, kiểm tra, thanh tra các đơn vị hoạt động, kinh doanh du lịch trên địa bàn Hà Nội, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền;

b. Các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh du lịch trên địa bàn Hà nội có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thuộc đơn vị mình; Thực hiện chế độ báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh du lịch về Sở Du lịch Hà Nội.

5. Quan hệ giữa Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội với Thanh tra nhân dân các đơn vị thuộc Sở Du lịch Hà Nội đuợc thực hiện theo Pháp lệnh Thanh tra, Nghị định số 241/HĐBT ngày 5/8/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân.

Chương 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Khen thưởng, kỷ luật

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra được xem xét đề nghị khen thưởng theo quy định hiện hành.

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định pháp luật, thiếu trách nhiệm khi thi hành công vụ, bao che hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, cơ quan thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức, cá nhân có hành vi hối lộ, cản trở, chống lại hoặc trả thù người thực hiện công tác Thanh tra thì tùy theo mức độ, tính chất vi phạm, sẽ bị xử lý hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Pháp luật.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở du lịch Hà Nội có trách nhiệm phổ biến đến các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, trên địa bàn thành phố Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội cử cán bộ, công chức làm cộng tác viên tham gia đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội yêu cần các đối tượng vi phạm thực hiện nghiêm túc các quyết định xử phạt vi phạm tại hành chính hoặc quyết định cưỡng chế thi hành theo quy định tại điều 55 Pháp lện xử lý vi phạm hành chính. năm 2002.

4. Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các chi nhánh kho bạc quận, huyện thực hiện việc thu tiền phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội.

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung Quy chế.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Chánh Thanh tra Sở du lịch Hà Nội trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo bằng văn bản về Ban Tổ chức chính quyền thành phố để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, bổ sung điều chỉnh Quy chế cho phù hợp.

Điều 15. Điều khoản thi hành.

1- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

2- Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố có liên quan, Chỉ tịch UBND các quận, huyện và Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội thi hành quyết định này./.

 

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Thế Quang

 

.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2003/QĐ-UB ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.499

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0