Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 50/2001/QĐ-UB về việc đổi tên Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thành Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 50/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 12/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐỔI TÊN VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÀNH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân quận-huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Theo Công văn số 72/BTCCBCP-TCBC ngày 05 tháng 4 năm 2001 của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2001/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại  Tờ trình số 716/VP-TC ngày 03 tháng 5 năm 2001 và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 39/TCCQ ngày 10 tháng 5 năm 2001;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay đổi tên Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thành Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khi Chính phủ chưa ban hành Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Nghị định số 156/HĐBT ngày 17  tháng 12 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và Quyết định số 901/QĐ-UB  ngày 09 tháng 6 năm 1992 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định trước đây trái với quyết định này.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Thủ trưởng các Sở-Ngành thành phố và đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND/TP,
 các Ban HĐND TP
- UBND thành phố
- UB.MTTQ và các Đoàn thể TP
- Văn phòng TU, các Ban TU
- Ban TCCQ/TP (2b)
- Công an thành phố (PC.13)
- VPUB: CPVP, các Phòng, Tổ
- Lưu (VX)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2001/QĐ-UB về việc đổi tên Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thành Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.358

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158