Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 499/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 499/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 25/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 499/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Thực hiện Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch về triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 221/STP-PBGDPL ngày 18 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là “Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để th/hiện);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Vụ PBGDPL - BTP (b/c);
- Cục Công tác phía Nam - BTP (b/c);
- TT Tỉnh y, HĐND tỉnh;
- BTT UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT, Ktr63/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 499/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đchỉ đạo triển khai thi hành có hiệu quả Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo tinh thần chỉ đạo của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Cụ thể hóa yêu cầu, các nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Tăng cường cơ chế phối hợp trách nhiệm giữa các ngành, các cấp và các tổ chức có liên quan trong việc chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các ngành, các cấp và các tổ chức có liên quan được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên và hiệu quả, trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao, chủ động hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn.

- Xác định rõ nhiệm vụ và lộ trình cụ thể trong giai đoạn chuyển tiếp, đảm bảo sau ngày 01 tháng 7 năm 2016, Luật Tố tụng hành chính được thực hiện thống nhất, đầy đủ và đồng bộ đúng tinh thần chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến và tập huấn nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13

a) Tổ chức Hội nghị quán triệt thi hành Luật Tố tụng hành chính:

- Đối tượng: Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.

2. Yêu cu

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2016.

b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Tố tụng hành chính:

- Đối tượng: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước; cán bộ cơ quan Thi hành án dân sự; luật sư, luật gia; công chứng, giám định, trợ giúp viên, đấu giá viên, btrợ tư pháp và các cán bộ có liên quan.

- Cơ quan chủ trì:

+ Cấp tỉnh: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh thực hiện.

+ Cấp huyện: Phòng Tư pháp tham mưu UBND cấp huyện thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân; Viện Kim sát nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II và quý III năm 2016.

c) Phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính cho cán bộ và nhân dân:

- Tổ chức quán triệt nội dung của Luật và Nghị quyết số 104/2015/QH13 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh với nội dung và hình thức phù hợp.

+ Cơ quan chủ trì: Thủ trưởng các ngành, các cấp.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

- Tổ chức tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 sâu, rộng trong nhân dân với các hình thức phù hợp, như: Đẩy mạnh tuyên truyền trên Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cng Thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử của ngành, đoàn th, địa phương, hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, Trạm truyền thanh cấp xã; lng ghép các cuộc sinh hoạt đoàn th, họp dân, sinh hoạt Câu lạc bộ và các hình thức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.

+ Cơ quan chủ trì: Các cơ quan thông tin đại chúng; các ngành, các cấp.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2016 và năm 2017.

- Đnghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức phbiến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 trong cơ quan, tổ chức, ngành mình; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Tố tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

d) Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Tố tụng hành chính:

- Trên cơ sở tài liệu và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, các ngành, các cấp trong tỉnh nghiên cứu biên soạn lại ngắn, gọn, dễ hiu đtập huấn cho các nhóm đối tượng mình quản lý.

+ Cơ quan chủ trì: Các ngành, các cấp.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

- Biên soạn tờ rơi, tờ gấp, sách hỏi - đáp pháp luật và các loại tài liệu khác.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

+ Cơ quan phối hợp: Tòa án, Viện Kiểm sát, cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Tố tụng hành chính; tham mưu đề xuất sửa đi, b sung hoặc ban hành mới cho phù hợp

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự rà soát các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến Luật Tố tụng hành chính.

+ Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý của mình có nội dung liên quan đến quy định của Luật Tố tụng hành chính.

- Thời gian thực hiện: Báo cáo rà soát gửi về Sở Tư pháp trước ngày 31/3/2016 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động ban hành Kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện và báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 05/6/2016 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp trước ngày 15/6/2016.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Đối với các hoạt động trong năm 2016, nếu không cân đối được, các đơn vị, địa phương lập dự toán kinh phí bổ sung gửi cơ quan Tài chính cùng cấp để tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các ngành, các cấp trong tỉnh trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả theo quy định.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để báo cáo cơ quan có thm quyền chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 499/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


894

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144