Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 497/QĐ-UBND năm 2010 phân công nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn phụ trách các nội dung, công việc cải cách hành chính do Tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 497/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Võ Lâm Phi
Ngày ban hành: 23/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 497/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 23 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN PHỤ TRÁCH CÁC NỘI DUNG, CÔNG VIỆC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước;

Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 191/TTr-SNV ngày 03 tháng 02 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phụ trách các nội dung, công việc cải cách hành chính như sau:

1. Sở Nội vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cải cách hành chính ở địa phương. Chủ trì tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức.

Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Sở Nội vụ về cải cách hành chính thực hiện theo Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, cụ thể như sau:

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân công các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách các nội dung, công việc của cải cách hành chính, bao gồm: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hoá nền hành chính; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh; chủ trì, phối hợp các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai cải cách hành chính;

c) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh đã được phê duyệt; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế đối với cơ quan nhà nước và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

đ) Xây dựng báo cáo công tác cải cách hành chính trình phiên họp hàng tháng của Ủy ban nhân dân tỉnh; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ về công tác cải cách hành chính theo quy định;

e) Xây dựng kinh phí cải cách hành chính hàng năm.

2. Sở Tài chính: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cải cách hành chính trong lĩnh vực cải cách tài chính công: xây dựng kế hoạch triển khai, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ; tham mưu xây dựng các văn bản thực hiện Luật Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện cơ chế cấp phát ngân sách theo kết quả công việc khi có quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải cách tài chính công khác.

Thẩm định kinh phí cải cách hành chính hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Tư pháp: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cải cách hành chính trong lĩnh vực cải cách thể chế (trừ cải cách thủ tục hành chính). Trong lĩnh vực cụ thể: xây dựng quy trình, kế hoạch, báo cáo đánh giá tình hình, kết quả xây dựng, ban hành, rà soát, kiểm tra, xử lý, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và các nhiệm vụ cải cách thể chế khác.

4. Sở Khoa học và Công nghệ (thường trực Ban Chỉ đạo ISO 9000 của tỉnh): tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong xây dựng kế hoạch, theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, dự trù kinh phí và báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc gắn Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tổ chức triển khai việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bộ máy nhà nước. Cụ thể: xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi, tổng hợp và báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của tỉnh.

6. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa: tham mưu tổng hợp, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ đạo điều hành lĩnh vực cải cách hành chính.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Triển khai, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thống kê, rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

- Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

- Tổng hợp việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính tại tỉnh.

7. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Khánh Hòa chủ động xây dựng và nâng cao chất lượng các chuyên mục cải cách hành chính, bản tin cải cách hành chính, các thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung phổ biến, tuyên truyền các văn bản của Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính.

Điều 2. Đối với các Sở, ban, ngành liên quan (gồm các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng tại địa phương), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang: triển khai công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh đã được phê duyệt; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, đảm bảo phù hợp với mục tiêu và nội dung Kế hoạch cải cách hành chính theo từng giai đoạn và hàng năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 497/QĐ-UBND năm 2010 phân công nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn phụ trách các nội dung, công việc cải cách hành chính do Tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.779
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110