Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4958/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí áp dụng tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 4958/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 24/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4958/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 24 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ ÁP DỤNG TẠI CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 06 (sáu) quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí áp dụng tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý lập danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình nội bộ liên thông ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn và cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTHCC, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

PHỤ LỤC

CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4958/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình số 01/ĐKKT-XĐKTT-HCĐTT

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC LIÊN THÔNG VỀ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT ( TRỢ CẤP TUẤT VÀ TRỢ CẤP MAI TÁNG)

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND cấp xã, Công an cấp xã; Công an cấp huyện; Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Quy trình đồng thời, song song của cơ quan khác

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (Công chức Tư pháp - Hộ tịch/Công chức Văn hóa - Xã hội) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan), cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển hồ sơ cho Công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện đăng ký khai tử.

04 giờ làm việc

A - Quy trình giải quyết xóa đăng ký thường trú đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Công an cấp xã

Bước A1

Cán bộ Công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ xóa đăng ký thường trú thụ lý hồ sơ, trình hồ sơ lên Trưởng Công an cấp xã giải quyết.

1,5 ngày làm việc

Bước 2

Công chức Tư pháp - Hộ tịch kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai tử, sau khi thực hiện đăng ký khai tử:

- Chuyển kết quả đăng ký khai tử cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để trả cho người dân.

- Chụp 02 bản trích lục khai tử từ bản chính để bổ sung vào hồ sơ, chuyển hồ sơ đến các đơn vị, bộ phận sau:

+ Chuyển đến Công chức Văn hóa - Xã hội đối với hồ sơ hưởng chế độ tử tuất.

+ Chuyển đến Công an cấp xã để thực hiện hoặc để chuyển cho Công an cấp huyện (qua đội Cảnh sát QLHC về TTXH) đối với hồ sơ xóa đăng ký thường trú.

04 giờ làm việc

Bước A2

Trưởng Công an cấp xã phê duyệt hồ sơ xóa đăng ký thường trú và ký Sổ hộ khẩu, phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu và giao lại hồ sơ cho cán bộ thụ lý hồ sơ của Công an cấp xã.

01 ngày làm việc

Bước 3

Công chức Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ và chuyển đến Bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

3,5 ngày làm việc

Bước A3

Cán bộ thụ lý hồ sơ của Công an cấp xã chuyển trả kết quả TTHC đến cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

04 giờ làm việc

Bước 4

Cán bộ Bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý hồ sơ, nếu hồ sơ đúng, đầy đủ thủ tục theo quy định thì thực hiện chuyển hồ sơ đến Bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội tỉnh để giải quyết, trường hợp hồ sơ không đầy đủ, đúng quy định thì trả lại hồ sơ kèm theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho Công chức Văn hóa - Xã hội để hướng dẫn cho người dân bổ sung, hoàn thiện.

05 ngày làm việc

B - Quy trình giải quyết xóa đăng ký thường trú đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Công an cấp huyện

Bước B1

Cán bộ Công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ xóa đăng ký thường trú, chuyển hồ sơ đến Công an cấp huyện.

02 ngày làm việc

Bước 5

Cán bộ Bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận hồ sơ; chuyển chuyên viên Phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm tra giải quyết, trình Lãnh đạo phê duyệt và trả hồ sơ giải quyết cho Bưu điện và chi trả tiền và hồ sơ cho người dân hoặc chuyển trả lại kết quả cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

- Đối với hồ sơ không giải quyết được thì hồ sơ kèm văn bản nêu rõ lý do cho Bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội cấp huyện để chuyển trả cho Công chức Văn hóa - Xã hội để hướng dẫn cho người dân.

15 ngày làm việc

Bước B2

Cán bộ Công an cấp huyện tiếp nhận hồ sơ xóa đăng ký thường trú thụ lý hồ sơ, trình hồ sơ lên Lãnh đạo Công an cấp huyện giải quyết.

1,5 ngày làm việc

Bước 6

Cán bộ Bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội cấp huyện tiếp nhận, chuyển kết quả cho Công chức Văn hóa - Xã hội.

2,5 ngày làm việc

Bước B3

Lãnh đạo Công an cấp huyện phê duyệt hồ sơ xóa đăng ký thường trú và ký Sổ hộ khẩu, phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu và giao lại hồ sơ cho cán bộ thụ lý hồ sơ của Công an cấp huyện.

1,5 ngày làm việc

Bước 7

Công chức Văn hóa - Xã hội chuyển trả kết quả cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

04 giờ làm việc

Bước B4

Cán bộ thụ lý hồ sơ của Công an cấp huyện chuyển trả kết quả TTHC cho Công an cấp xã để chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

02 ngày làm việc

Bước 8

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã:

- Khi nhận được kết quả từ các cơ quan, đơn vị có liên quan thì xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa;

- Thông báo cho người dân đến nhận kết quả (hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích) và thu phí, lệ phí (nếu có), vào sổ giao nhận kết quả.

04 giờ làm việc

 

 

 

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

28 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình số 02/ĐKKT-XĐKTT-HMTP

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC LIÊN THÔNG VỀ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ CHO ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND cấp xã, Công an cấp xã; Công an cấp huyện; UBND cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Quy trình đồng thời, song song của cơ quan khác

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (Công chức Tư pháp - Hộ tịch/Công chức Văn hóa - Xã hội) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan), cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển hồ sơ cho Công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện đăng ký khai tử.

04 giờ làm việc

A - Quy trình giải quyết xóa đăng ký thường trú đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Công an cấp xã

Bước A1

Cán bộ Công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ xóa đăng ký thường trú thụ lý hồ sơ, trình hồ sơ lên Trưởng Công an cấp xã giải quyết.

1,5 ngày làm việc

Bước 2

Công chức Tư pháp - Hộ tịch kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai tử, sau khi thực hiện đăng ký khai tử:

- Chuyển kết quả đăng ký khai tử cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để trả cho người dân.

- Chụp 02 bản trích lục khai tử từ bản chính để bổ sung vào hồ sơ, chuyển hồ sơ đến các đơn vị, bộ phận sau:

+ Chuyển đến Công chức Văn hóa - Xã hội đối với hồ sơ hưởng mai táng phí.

+ Chuyển đến Công an cấp xã để thực hiện hoặc để chuyển cho Công an cấp huyện (qua đội Cảnh sát QLHC về TTXH) đối với hồ sơ xóa đăng ký thường trú.

04 giờ làm việc

Bước A2

Trưởng Công an cấp xã phê duyệt hồ sơ xóa đăng ký thường trú và ký Sổ hộ khẩu, phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu và giao lại hồ sơ cho cán bộ thụ lý hồ sơ của Công an cấp xã.

01 ngày làm việc

Bước 3

Công chức Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND cấp xã

02 ngày làm việc

Bước A3

Cán bộ thụ lý hồ sơ của Công an cấp xã chuyển trả kết quả TTHC đến cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

04 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận vào bản khai và chuyển lại cho Công chức Văn hóa - Xã hội

01 ngày làm việc

B - Quy trình giải quyết xóa đăng ký thường trú đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Công an cấp huyện

Bước B1

Cán bộ Công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ xóa đăng ký thường trú, chuyển hồ sơ đến Công an cấp huyện

02 ngày làm việc

Bước 5

Công chức Văn hóa - Xã hội chuyển hồ sơ đến Trung tâm một cửa, một cửa liên thông cấp huyện.

02 ngày làm việc

Bước B2

Cán bộ Công an cấp huyện tiếp nhận hồ sơ xóa đăng ký thường trú thụ lý hồ sơ, trình hồ sơ lên Lãnh đạo Công an cấp huyện giải quyết.

1,5 ngày làm việc

Bước 6

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm một cửa, một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện (Phòng LĐ-TB&XH).

04 giờ làm việc

Bước 7

Chuyên viên thụ lý của Phòng LĐ-TB&XH tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra hồ sơ, lập danh sách, trình Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH phê duyệt.

6,5 ngày làm việc

Bước B3

Lãnh đạo Công an cấp huyện phê duyệt hồ sơ xóa đăng ký thường trú và ký Sổ hộ khẩu, phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu và giao lại hồ sơ cho cán bộ thụ lý hồ sơ của Công an cấp huyện.

1,5 ngày làm việc

Bước B4

Cán bộ thụ lý hồ sơ của Công an cấp huyện chuyển trả kết quả TTHC cho Công an cấp xã để chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

02 ngày làm việc

Bước 8

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH phê duyệt ký phê duyệt danh sách đề nghị hưởng mai táng phí và chuyển hồ sơ cho chuyên viên thụ lý hồ sơ.

2,5 ngày làm việc

 

 

 

Bước 9

Chuyên viên thụ lý của Phòng LĐ-TB&XH chuyển hồ sơ, kết quả liên thông đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

2,5 ngày làm việc

 

 

 

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, cập nhật lưu hồ sơ điện tử và chuyển hồ sơ về Phòng Người có công.

04 giờ làm việc

 

 

 

Bước 11

Chuyên viên phụ trách lưu trữ hồ sơ Phòng Người có công tiếp nhận hồ sơ, đồng thời tra cứu, rút hồ sơ gốc và ghép hồ sơ được tiếp nhận chuyển cho chuyên viên phụ trách thẩm định.

03 ngày làm việc

 

 

 

Bước 12

Chuyên viên phụ trách thẩm định và lập quyết định trợ cấp mai táng phí trình Lãnh đạo Phòng Người có công duyệt kết quả

04 ngày làm việc

 

 

 

Bước 13

Lãnh đạo Phòng Người có công xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH phê duyệt kết quả.

01 ngày làm việc

 

 

 

Bước 14

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH ký ban hành quyết định giải quyết mai táng phí và chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ.

01 ngày làm việc

 

 

 

Bước 15

Chuyên viên thụ lý hồ sơ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

04 giờ làm việc

 

 

 

Bước 16

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; chuyển kết quả TTHC cho Phòng LĐ-TB&XH.

02 ngày làm việc

 

 

 

Bước 17

Chuyên viên thụ lý Phòng LĐ-TB&XH nhận kết quả, chuyển kết quả tới Trung tâm một cửa, một cửa liên thông cấp huyện

03 giờ làm việc

 

 

 

Bước 18

Trung tâm một cửa, một cửa liên thông cấp huyện chuyển kết quả cho Công chức Văn hóa - Xã hội

02 ngày làm việc

 

 

 

Bước 19

Công chức Văn hóa - Xã hội nhận kết quả và chuyển kết quả cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

03 giờ làm việc

 

 

 

Bước 20

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã:

- Khi nhận được kết quả từ các cơ quan, đơn vị có liên quan thì xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa;

- Thông báo cho người dân đến nhận kết quả (hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích) và thu phí, lệ phí (nếu có), vào sổ giao nhận kết quả.

02 giờ làm việc

 

 

 

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

33 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình số 03/ĐKKT-XĐKTT-HMTP

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC LIÊN THÔNG VỀ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ CHO ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP NGÀY 12/12/2006

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND cấp xã, Công an cấp xã, Công an cấp huyện; UBND cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Quy trình đồng thời, song song của cơ quan khác

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (Công chức Tư pháp - Hộ tịch/Công chức Văn hóa - Xã hội) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan), cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển hồ sơ cho Công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện đăng ký khai tử.

04 giờ làm việc

A - Quy trình giải quyết xóa đăng ký thường trú đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Công an cấp xã

Bước A1

Cán bộ Công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ xóa đăng ký thường trú thụ lý hồ sơ, trình hồ sơ lên Trưởng Công an cấp xã giải quyết.

1,5 ngày làm việc

Bước 2

Công chức Tư pháp - Hộ tịch kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai tử, sau khi thực hiện đăng ký khai tử:

- Chuyển kết quả đăng ký khai tử cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để trả cho người dân.

- Chụp 02 bản trích lục khai tử từ bản chính để bổ sung vào hồ sơ, chuyển hồ sơ đến các đơn vị, bộ phận sau:

+ Chuyển đến Công chức Văn hóa - Xã hội đối với hồ sơ hưởng mai táng phí.

+ Chuyển đến Công an cấp xã để thực hiện hoặc để chuyển cho Công an cấp huyện (qua đội Cảnh sát QLHC về TTXH) đối với hồ sơ xóa đăng ký thường trú.

04 giờ làm việc

Bước A2

Trưởng Công an cấp xã phê duyệt hồ sơ xóa đăng ký thường trú và ký Sổ hộ khẩu, phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu và giao lại hồ sơ cho cán bộ thụ lý hồ sơ của Công an cấp xã.

01 ngày làm việc

Bước 3

Công chức Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ và chuyển ngay cho Hội cựu chiến binh cấp xã

02 giờ làm việc

Bước A3

Cán bộ thụ lý hồ sơ của Công an cấp xã chuyển trả kết quả TTHC đến cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

04 giờ làm việc

Bước 4

Hội cựu chiến binh cấp xã xác nhận và lập danh sách trình Lãnh đạo UBND cấp xã

01 ngày làm việc

B - Quy trình giải quyết xóa đăng ký thường trú đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Công an cấp huyện

Bước B1

Cán bộ Công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ xóa đăng ký thường trú, chuyển hồ sơ đến Công an cấp huyện

02 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo UBND cấp xã phê duyệt danh sách và ký Công văn đề nghị hưởng mai táng phí kèm hồ sơ trả lại Công chức Văn hóa - Xã hội

01 ngày làm việc

Bước B2

Cán bộ Công an cấp huyện tiếp nhận hồ sơ xóa đăng ký thường trú thụ lý hồ sơ, trình hồ sơ lên Lãnh đạo Công an cấp huyện giải quyết.

1,5 ngày làm việc

Bước 6

Công chức Văn hóa - Xã hội chuyển hồ sơ đến Trung tâm một cửa, một cửa liên thông cấp huyện

02 ngày làm việc

Bước B3

Lãnh đạo Công an cấp huyện phê duyệt hồ sơ xóa đăng ký thường trú và ký Sổ hộ khẩu, phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu và giao lại hồ sơ cho cán bộ thụ lý hồ sơ của Công an cấp huyện.

1,5 ngày làm việc

Bước 7

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm một cửa, một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận, cập nhật lưu hồ sơ điện tử và chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện (Phòng LĐ-TB&XH).

02 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên thụ lý Phòng LĐ-TBXH tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và lập danh sách hưởng mai táng phí trình Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp xem xét.

05 ngày làm việc

Bước B4

Cán bộ thụ lý hồ sơ của Công an cấp huyện chuyển trả kết quả TTHC cho Công an cấp xã để chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

02 ngày làm việc

Bước 9

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH thẩm định hồ sơ, phê duyệt danh sách đề nghị hưởng mai táng phí và chuyển hồ sơ cho Chuyên viên thụ lý Phòng LĐ-TB&XH.

1,5 ngày làm việc

 

 

 

Bước 10

Chuyên viên thụ lý Phòng LĐ-TB&XH chuyển danh sách và công văn trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt

04 giờ làm việc

 

 

 

Bước 11

Lãnh đạo UBND cấp huyện ký Công văn gửi Sở LĐ- TB&XH và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Chuyên viên thụ lý Phòng LĐ-TB&XH.

01 ngày làm việc

 

 

 

Bước 12

Chuyên viên thụ lý Phòng LĐ-TB&XH vào số văn bản, chuyển hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

2,5 ngày làm việc

 

 

 

Bước 13

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, cập nhật lưu hồ sơ điện tử và chuyển hồ sơ về Phòng Người có công

03 giờ làm việc

 

 

 

Bước 14

Chuyên viên Phòng Người có công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra lập danh sách hưởng mai táng phí trình Lãnh đạo Phòng Người có công xem xét

05 ngày làm việc

 

 

 

Bước 15

Lãnh đạo Phòng Người có công xem xét và trình Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp phê duyệt.

02 ngày làm việc

 

 

 

Bước 16

Chuyển kết quả cho chuyên viên phụ trách lập Quyết định trình Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH ký ban hành.

01 ngày làm việc

 

 

 

Bước 17

Chuyên viên phụ trách vào số văn bản, lưu hồ sơ và chuyển trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

03 giờ làm việc

 

 

 

Bước 18

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; chuyển kết quả TTHC cho Phòng LĐ-TB&XH.

2,5 ngày làm việc

 

 

 

Bước 19

Chuyên viên thụ lý Phòng LĐ-TBXH nhận kết quả, chuyển cho Trung tâm một cửa, một cửa liên thông cấp huyện

02 giờ làm việc

 

 

 

Bước 20

Trung tâm một cửa, một cửa liên thông cấp huyện chuyển kết quả cho Công chức Văn hóa - Xã hội

02 ngày làm việc

 

 

 

Bước 21

Công chức Văn hóa - Xã hội nhận kết quả và chuyển kết quả cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

02 giờ làm việc

 

 

 

Bước 22

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã:

- Khi nhận được kết quả từ các cơ quan, đơn vị có liên quan thì xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa;

- Thông báo cho người dân đến nhận kết quả (hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích) và thu phí, lệ phí (nếu có), vào sổ giao nhận kết quả.

02 giờ làm việc

 

 

 

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình số 04/ĐKKT-HCĐTT

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC LIÊN THÔNG VỀ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT (TRỢ CẤP TUẤT VÀ TRỢ CẤP MAI TÁNG)

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND cấp xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (Công chức Tư pháp - Hộ tịch/Công chức Văn hóa - Xã hội) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan), cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển hồ sơ cho Công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện đăng ký khai tử.

04 giờ làm việc

Bước 2

Công chức Tư pháp - Hộ tịch kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai tử, sau khi thực hiện đăng ký khai tử:

- Chuyển kết quả đăng ký khai tử cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để trả cho người dân.

- Chụp 01 bản trích lục khai tử từ bản chính để bổ sung vào hồ sơ hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng), chuyển hồ sơ cho Công chức Văn hóa - Xã hội.

04 giờ làm việc

Bước 3

Công chức Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ và chuyển đến Bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

3,5 ngày làm việc

Bước 4

Cán bộ Bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý hồ sơ, nếu hồ sơ đúng, đầy đủ thủ tục theo quy định thì thực hiện chuyển hồ sơ đến Bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội tỉnh để giải quyết, trường hợp hồ sơ không đầy đủ, đúng quy định thì trả lại hồ sơ kèm theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho Công chức Văn hóa - Xã hội để hướng dẫn cho người dân bổ sung, hoàn thiện.

05 ngày làm việc

Bước 5

Cán bộ Bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận hồ sơ; chuyển chuyên viên Phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm tra giải quyết, trình Lãnh đạo phê duyệt và trả hồ sơ giải quyết cho Bưu điện và chi trả tiền và hồ sơ cho người dân hoặc chuyển trả lại kết quả cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

- Đối với hồ sơ không giải quyết được thì hồ sơ kèm văn bản nêu rõ lý do cho Bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội cấp huyện để chuyển trả cho Công chức Văn hóa - Xã hội để hướng dẫn cho người dân.

15 ngày làm việc

Bước 6

Cán bộ Bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội cấp huyện tiếp nhận, chuyển kết quả cho Công chức Văn hóa - Xã hội.

2,5 ngày làm việc

Bước 7

Công chức Văn hóa - Xã hội chuyển trả kết quả cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

04 giờ làm việc

Bước 8

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã:

- Khi nhận được kết quả từ các cơ quan, đơn vị có liên quan thì xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa;

- Thông báo cho người dân đến nhận kết quả (hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích) và thu phí, lệ phí (nếu có), vào sổ giao nhận kết quả.

04 giờ làm việc

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

28 ngày làm việc

 

Quy trình số 05/ĐKKT-HMTP

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC LIÊN THÔNG VỀ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ CHO ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND cấp xã; UBND cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (Công chức Tư pháp - Hộ tịch/Công chức Văn hóa - Xã hội) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan), cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển hồ sơ cho Công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện đăng ký khai tử.

04 giờ làm việc

Bước 2

Công chức Tư pháp - Hộ tịch kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai tử, sau khi thực hiện đăng ký khai tử:

- Chuyển kết quả đăng ký khai tử cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để trả cho người dân.

- Chụp 01 bản trích lục khai tử từ bản chính để bổ sung vào hồ sơ hưởng mai táng phí, chuyển hồ sơ cho Công chức Văn hóa - Xã hội.

04 giờ làm việc

Bước 3

Công chức Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND cấp xã

02 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận vào bản khai và chuyển lại cho Công chức Văn hóa - Xã hội

01 ngày làm việc

Bước 5

Công chức Văn hóa - Xã hội chuyển hồ sơ đến Trung tâm một cửa, một cửa liên thông cấp huyện.

02 ngày làm việc

Bước 6

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm một cửa, một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện (Phòng LĐ-TB&XH).

04 giờ làm việc

Bước 7

Chuyên viên thụ lý của Phòng LĐ-TB&XH tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra hồ sơ, lập danh sách, trình Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH phê duyệt.

6,5 ngày làm việc

Bước 8

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH phê duyệt ký phê duyệt danh sách đề nghị hưởng mai táng phí và chuyển hồ sơ cho chuyên viên thụ lý hồ sơ.

2,5 ngày làm việc

Bước 9

Chuyên viên thụ lý của Phòng LĐ-TB&XH chuyển hồ sơ, kết quả liên thông đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

2,5 ngày làm việc

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, cập nhật lưu hồ sơ điện tử và chuyển hồ sơ về Phòng Người có công.

04 giờ làm việc

Bước 11

Chuyên viên phụ trách lưu trữ hồ sơ Phòng Người có công tiếp nhận hồ sơ, đồng thời tra cứu, rút hồ sơ gốc và ghép hồ sơ được tiếp nhận chuyển cho chuyên viên phụ trách thẩm định.

03 ngày làm việc

Bước 12

Chuyên viên phụ trách thẩm định và lập quyết định trợ cấp mai táng phí trình Lãnh đạo Phòng Người có công duyệt kết quả

04 ngày làm việc

Bước 13

Lãnh đạo Phòng Người có công xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH phê duyệt kết quả.

01 ngày làm việc

Bước 14

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH ký ban hành quyết định giải quyết mai táng phí và chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ.

01 ngày làm việc

Bước 15

Chuyên viên thụ lý hồ sơ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

04 giờ làm việc

Bước 16

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; chuyển kết quả TTHC cho Phòng LĐ-TB&XH.

02 ngày làm việc

Bước 17

Chuyên viên thụ lý Phòng LĐ-TB&XH nhận kết quả, chuyển kết quả tới Trung tâm một cửa, một cửa liên thông cấp huyện

03 giờ làm việc

Bước 18

Trung tâm một cửa, một cửa liên thông cấp huyện chuyển kết quả cho Công chức Văn hóa - Xã hội

02 ngày làm việc

Bước 19

Công chức Văn hóa - Xã hội nhận kết quả và chuyển kết quả cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

03 giờ làm việc

Bước 20

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã:

- Khi nhận được kết quả từ các cơ quan, đơn vị có liên quan thì xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa;

- Thông báo cho người dân đến nhận kết quả (hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích) và thu phí, lệ phí (nếu có), vào sổ giao nhận kết quả.

02 giờ làm việc

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

33 ngày làm việc

 

Quy trình số 06/ĐKKT-HMTP

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC LIÊN THÔNG VỀ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ CHO ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP NGÀY 12/12/2006

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND cấp xã; UBND cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (Công chức Tư pháp - Hộ tịch/Công chức Văn hóa - Xã hội) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan), cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển hồ sơ cho Công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện đăng ký khai tử.

04 giờ làm việc

Bước 2

Công chức Tư pháp - Hộ tịch kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai tử, sau khi thực hiện đăng ký khai tử:

- Chuyển kết quả đăng ký khai tử cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để trả cho người dân.

- Chụp 01 bản trích lục khai tử từ bản chính để bổ sung vào hồ sơ hưởng mai táng phí, chuyển hồ sơ cho Công chức Văn hóa - Xã hội.

04 giờ làm việc

Bước 3

Công chức Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ và chuyển ngay cho Hội cựu chiến binh cấp xã

02 giờ làm việc

Bước 4

Hội cựu chiến binh cấp xã xác nhận và lập danh sách trình Lãnh đạo UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo UBND cấp xã phê duyệt danh sách và ký Công văn đề nghị hưởng mai táng phí kèm hồ sơ trả lại Công chức Văn hóa - Xã hội

01 ngày làm việc

Bước 6

Công chức Văn hóa - Xã hội chuyển hồ sơ đến Trung tâm một cửa, một cửa liên thông cấp huyện

02 ngày làm việc

Bước 7

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm một cửa, một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận, cập nhật lưu hồ sơ điện tử và chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện (Phòng LĐ-TB&XH).

02 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên thụ lý Phòng LĐ-TB&XH tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và lập danh sách hưởng mai táng phí trình Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp xem xét.

05 ngày làm việc

Bước 9

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH thẩm định hồ sơ, phê duyệt danh sách đề nghị hưởng mai táng phí và chuyển hồ sơ cho Chuyên viên thụ lý Phòng LĐ-TB&XH.

1,5 ngày làm việc

Bước 10

Chuyên viên thụ lý Phòng LĐ-TB&XH chuyển danh sách và công văn trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt

04 giờ làm việc

Bước 11

Lãnh đạo UBND cấp huyện ký Công văn gửi Sở LĐ-TB&XH và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Chuyên viên thụ lý Phòng LĐ-TB&XH.

01 ngày làm việc

Bước 12

Chuyên viên thụ lý Phòng LĐ-TB&XH vào số văn bản, chuyển hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

2,5 ngày làm việc

Bước 13

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, cập nhật lưu hồ sơ điện tử và chuyển hồ sơ về Phòng Người có công

03 giờ làm việc

Bước 14

Chuyên viên Phòng Người có công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra lập danh sách hưởng mai táng phí trình Lãnh đạo Phòng Người có công xem xét

05 ngày làm việc

Bước 15

Lãnh đạo Phòng Người có công xem xét và trình Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp phê duyệt.

02 ngày làm việc

Bước 16

Chuyển kết quả cho chuyên viên phụ trách lập Quyết định trình Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH ký ban hành.

01 ngày làm việc

Bước 17

Chuyên viên phụ trách vào số văn bản, lưu hồ sơ và chuyển trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

03 giờ làm việc

Bước 18

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; chuyển kết quả TTHC cho Phòng LĐ-TB&XH.

2,5 ngày làm việc

Bước 19

Chuyên viên thụ lý Phòng LĐ-TB&XH nhận kết quả, chuyển cho Trung tâm một cửa, một cửa liên thông cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 20

Trung tâm một cửa, một cửa liên thông cấp huyện chuyển kết quả cho Công chức Văn hóa - Xã hội

02 ngày làm việc

Bước 21

Công chức Văn hóa - Xã hội nhận kết quả và chuyển kết quả cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

02 giờ làm việc

Bước 22

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã:

- Khi nhận được kết quả từ các cơ quan, đơn vị có liên quan thì xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa;

- Thông báo cho người dân đến nhận kết quả (hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích) và thu phí, lệ phí (nếu có), vào sổ giao nhận kết quả.

02 giờ làm việc

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4958/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí áp dụng tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


134

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217