Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2009 về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 493/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trần Xuân Lộc
Ngày ban hành: 23/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 493/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 23 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Lut T chc Hi đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Lut sa đi, b sung mt sđiu ca Lut Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Ngh định s 51/2002/-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 ca Chính phquy định chi tiết thi hành Lut Báo chí và Lut sa đổi, b sung mt s điu ca Lut Báo chí;

Căn cứ Quyết định s 77/2007/-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 ca Thtưng Chính ph v ban hành Quy chế phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chí;

Theo đngh ca Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế Phát nn và cung cấp thông tin cho báo chí ca các cơ quan hành cnh nhà nước trên đa bàn tnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết đnh này hiu lc kt ngày .

Điều 3. Chánh Văn png y ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Th trưng các Sở, ban, ngành ca tnh, Ch tch y ban nhân dân các huyn, thành ph và Ch tịch U ban nhân dân các xã, phưng, th trấn chu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH CHỦ TCH
Trn Xuân Lc

 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 493/QĐ-UBND ngày 23 tng 4 năm 2009 ca UBND tnh Hà Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi, đi tưng điều chnh

Quy chế này quy đnh chế đ phát nn và cung cấp thông tin cho báo chí ca các quan hành cnh nhà nưc tnh Hà Nam bao gm: y ban nhân dân tỉnh; các Sở, ban, ngành ca tỉnh; y ban nhân dân các huyn, thành ph (gi chung là cp huyn); U ban nhân dân các xã, phưng, th trn (gi chung là cp xã) thuc tỉnh Hà Nam theo các quy định ca pháp lut hiện hành v báo c.

Điều 2. Gii thích từ ng

Trong Quy chế này, các t ng dưi đây được hiểu như sau:

Người phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chí là người đại din cho quan hành cnh nhà nước đ đưa ra ý kiến, quan điểm chính thng v các vấn đ xã hi đang quan tâm; trả lời kp thi, chính xác nhng vn đ báo chí cần thông tin nhm định hưng dư lun, đảm bảo tính công khai, minh bch ca các thông tin.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Ngưi phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chí

1. Chánh Văn png đại diện cho quan hành chính nhà nước là ngưi phát nn ca cơ quan với báo chí.

2. Ngưi đứng đu cơ quan hoặc ngưi được ngưi đng đầu uquyền là ngưi cung cp tng tin cho báo c.

3. Trong vòng 15 ngày k t ngày Quy chế này có hiu lc, Th trưng các Sở, ban, ngành ca tỉnh, Ch tch U ban nhân dân cp huyện và Ch tịch U ban nhân dân cấp xã phi công b bng văn bn v h tên, chc v người phát ngôn và cung cấp tng tin cho báo chí ca quan, địa phương đến Uban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tn báo chí trên đa bàn tỉnh. Khi thay đổi ni phát ngôn hoc ngưi cung cp thông tin cho báo chí, ngưi đứng đu quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam phải có văn bn thông báo việc thay đổi.

4. Người đng đầu cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam có trách nhiệm cung cp tng tin cho báo t trong trưng hợp có lý do có thy quyền cho người tch nhiệm thuc quan, địa phương mình cung cp tng tin cho báo chí v những vn đc th được giao.

5. Tiêu chun Ngưi phát nn và cung cấp thông tin cho báo chí:

a) Là cán b, công chc thuc biên chế nhà nước và đang công tác ti quan hành chính nhà nước tnh Hà Nam.

b) Có lp trưng chính tr, tư tưng vng vàng, phẩm chất đạo đc tt, trung thc, khách quan.

c) hiu biết sâu v chc năng, nhiệm vụ, quyền hn, cơ cu t chc và lĩnh vc qun lý ca cơ quan, đa phương đang công tác.

d) Nắm vững các quy định ca pháp luật v báo trí, kinh nghim, năng lc phân ch, tổng hp, x lý thông tin và giao tiếp với báo chí.

6. Các nhân thuộc quan hành chính nhà nước tnh Hà Nam không đưc giao nhiệm v phát ngôn, cung cp thông tin cho báo chí thì không được nhân danh quan hành chính nhà nước đ phát ngôn, cung cp thông tin cho báo chí; không đưc tiết l cho báo chí bí mật điu tra, bí mật công v và phải chu trách nhiệm trước pháp lut v những thông tin sai s tht, kng trung thc khi cung cấp thông tin cho báo c.

Điều 4. Cung cp thông tin đnh k

1. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tnh ch trì, phi hợp với Th trưng các Sở, ban, ngành ca tỉnh, Ch tch y ban nhân dân cấp huyện t chc cung cp thông tin định kỳ cho báo chí v hot động và công tác ch đo, điều hành ca Ch tịch vày ban nhân dân tỉnh v lĩnh vc, đa bàn thuộc phạm vi qun lý ca y ban nhân dân tnh, tng qua các hình thức sau:

a) Hàng tháng cung cấp tng tin định k cho báo chí trên Trang thông tin đin t ca Uban nhân dân tnh (http://www.hanam.gov.vn) do S Thông tin và Truyn tng tỉnh qun lý, điều hành.

b) T chc hp báo đ cung cấp thông tin cho báo c. Việc t chc hp báo thc hin theo quy đnh hiện hành và theo Quy định v sphối hp gia Ban Tuyên giáo Tnh u, Sở Thông tin và Truyền tng, Hi Nhà báo và các quan Đng, Nhà ớc trong công tác ch đo, qun lý báo c.

c) Cung cp tng tin kp thi, chính xác cho Trang thông tin đin t ca Chính ph theo quy định hin hành.

2. Các Sở, ban, ngành ca tỉnh, y ban nhân dân cấp huyện và y ban nhân dân cấp xã trách nhim cung cp tng tin kịp thi, cnh xác v hot đng ca quan, địa phương, v lĩnh vực, địa bàn thuc phm vi quản lý cho báo chí qua các hình thc sau:

a) Hàng tháng hoc ít nht 03 (ba) tháng mt ln cung cấp tng tin đnh kỳ cho báo chí trên Trang thông tin điện t ca cơ quan, đa phương và cung cp cho Trang tng tin đin t ca tnh theo quy đnh (đối với cơ quan hành chính nhà nưc không có trang tng tin điện t thì cung cấp tng tin theo đngh ca cơ quan báo chí).

b) Khi thấy cần thiết, quan hành chính nhà nưc t chc cung cp thông tin định k cho báo chí bng văn bn, làm việc trc tiếp hoặc t chc hp báo. Vic tổ chc họp báo thc hiện theo quy định hin hành. Ni dung tng tin cho báo chí phải đồng thi gi cho Văn phòng U ban nhân dân tnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh u, SThông tin và Truyền tng đtheo i.

c) Đnh k hàng quý, các quan hành chính nhà nước nếu có yêu cầu truyn tng trong quý kế tiếp cho báo chí các thông tin về các lĩnh vc, địa bàn qun lý thì có văn bn gi Sở Thông tin và Truyền tng, Ban Tuyên giáo Tnh y trước ngày 25 ca tháng cuối quý đ tổng hp báo cáo trong giao ban báo chí hàng quý ca tỉnh.

Điều 5. Phát ngôn và cung cp thông tin trong trưng hp đt xut, bt thưng

Các quan hành chính nhà nước có trách nhiệm phát nn và cung cp thông tin kịp thi, chính xác cho báo chí trong các trưng hp đột xut, bt thưng sau đây:

1. Khi xảy ra các trưng hợp thiên tai, đột xut, bất thưng thuc phạm vi qun lý ca quan, đa phương; trong thi hn kng quá 04 (bốn) gi k t khi s việc xảy ra, người phát ngôn ca quan, địa phương phi tch nhiệm thông tin ngay cho báo c, Văn phòng U ban nhân dân tnh, Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông bng các phương tin nhanh nht, kể cả trong nhng ngày ngh.

2. Khi thấy cần thiết phi thông tin trên báo chí về các s kin, vn đ quan trọng, gây tác động lớn trong xã hi thuộc phạm vi quản lý ca quan, đa phương nhằm n đnh, định ng và cnh báo kp thi trong xã hi; thông tin vquan điểm và cách x lý ca y ban nhân dân tnh, các cơ quan hành chính nhà nước tnh Hà Nam liên quan đi với các s kin, vn đ đó.

Trưng hp xy ra v vic cn có ngay ý kiến ban đu ca cơ quan hành chính thì cơ quan đó phi có trách nhim ch động phát ngôn, cung cp thông tin cho báo chí trong thi gian chm nht là 02 (hai) ngày, k t khi v vic xy ra.

3. Khi quan báo chí hoc quan ch đo, qun lý nhà nước v báo chí có văn bn hoặc tiếp c trc tiếp yêu cầu phát ngôn hoc cung cp thông tin v các skin, vn đ ca quan, lĩnh vc thuc phm vi qun lý ca quan, đa phương (trừ trưng hp quy định tại khoản 3, Điu 6 Quy chế này).

4. Khi có căn cứ v việc báo chí đăng tải thông tin sai stht thuc lĩnh vc, đa bàn ca cơ quan, địa phương qun lý, yêu cầu cơ quan báo chí đó phi đăng ti ý kiến phản hi, ci cnh theo quy định ca pháp lut.

Điều 6. Quyền hn và trách nhiệm của ngưi phát nn và ngưi cung cp thông tin cho báo chí

1. Được nhân danh, đại diện cơ quan hành cnh nhà nưc tnh Hà Nam, phát nn và cung cp thông tin cho báo chí. Ch những thông tin do ngưi phát ngôn và ngưi cung cp thông tin đưa ra mới được coi là thông tin chính thống ca quan hành chính nhà nước tnh Hà Nam.

2. quyền yêu cầu các đơn v, nhân có liên quan trong cơ quan, đa phương cung cấp thông tin đ phát ngôn và cung cấp tng tin đnh kỳ, đột xut cho báo chí theo quy đnh ti Điu 4 ca Quy chế này hoặc đ tr li các phn ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu ni, t cáo ca t chc, công dân do quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy đnh ca pháp lut.

3. quyền t chi, kng phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chí trong các trưng hp sau:

a) Nhng vn đthuc bí mt nhà nước, nhng vn đ bí mt thuc nguyên tc và quy định ca Đng, nhng vn đ không thuộc quyn hạn phát ngôn.

b) Các v án đang được điu tra hoặc ca xét x, trừ trưng hp các quan hành chính nhà nước, quan điều tra có yêu cầu cn tng tin trên báo chí nhng vấn đcó li cho hoạt đng điều tra và công tác đu tranh phòng, chng tội phm.

c) Nhng văn bn chính sách, đ án đang trong quá trình son tho mà theo quy định ca pháp luật ca được cp thẩm quyền cho phép ph biến, lấy ý kiến rng rãi trong xã hội.

4. Chu tch nhiệm trước pháp luật v nội dung phát ngôn và thông tin cung cp cho báo c.

Đi với ngưi được u quyền thì còn phải chịu tch nhiệm trước ngưi đng đu quan hành cnh nhà nước v nh chính xác, tính trung thc ca nội dung thông tin cung cp cho báo c.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Chế độ báo cáo tình hình thc hiện phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chí

1. Ni dung báo cáo:

a) Số lưt phát ngôn, cung cp tng tin cho báo c, ngun cung cp thông tin.

b) Nội dung cung cấp thông tin cho báo chí và ngưi phát ngôn, cung cp thông tin cho báo chí.

c) Tên quan báo c, thu thp thông tin phát ngôn (đài, báo nào).

d) Đánh giá kết qusau khi cung cấp thông tin cho báo chí vmc đ nh hưng đến hot động chuyên môn, chính tr trong cơ quan, đơn v và ngoài xã hội.

e) Nhng kiến ngh có liên quan đến việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí ca cơ quan đa phương (nếu có).

2. Các loi báo cáo :

a) Báo cáo định k:

- Báo cáo quý (bao gồm các báo cáo quý I, quý II và quý III): Chậm nhất vào ngày 15 ca tháng cui quý, các Sở, ban, ngành ca tỉnh, y ban nhân dân cp huyện và U ban nhân dân cấp xã báo cáo tình nh thc hiện phát nn và cung cp thông tin cho báo chí theo nhng ni dung nêu trên; gi báo cáo bng văn bn đến Sở Thông tin và Truyền thông đ tng hp và báo cáo y ban nhân dân tnh chậm nht vào ngày 20 ca tháng cuối q.

- o o năm: Chm nht vào ngày 15 tháng 12 hàng năm, các S, ban, ngành ca tỉnh, y ban nhân dân cấp huyn và Uban nhân dân cấp xã báo o tình hình thc hin phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo nhng ni dung nêu tn; gi báo o bng văn bn đến S Thông tin và Truyn thông đ tng hp và báo o y ban nhân dân tỉnh chm nht vào ngày 20 tháng 12 hàng năm.

b) Báo cáo đột xut: Theo yêu cầu ca y ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 8. Trách nhim của Sở Thông tin và Truyền thông

1. ng dn các S, ban, ngành ca tnh, y ban nhân dân cp huyn, U ban nhân dân cấp xã và các cơ quan báo chí trên đa bàn tnh thc hiện Quy chế này.

2. Đôn đốc, kiểm tra việc thc hin và x lý các quan sai phạm trong vic thc hiện Quy chế.

Điều 9. Trách nhim của Văn phòng y ban nhân dân tnh

Phi hợp vi Sở Thông tin và Truyền tng hưng dẫn các S, ban, ngành ca tnh, y ban nhân dân cấp huyện và Uban nhân dân cp xã v ni dung cn thông tin định khoặc đột xuất cho báo chí đ đảm bo cung cấp thông tin v hot động ch đo, điu hành lĩnh vc, đa bàn thuc phạm vi quản lý ca y ban nhân dân tỉnh, ca Sở, ban, ngành,y ban nhân dân cp huyện và U ban nhân dân cp xã.

Điều 10. Trong quá trình thc hin, nếu những vấn đ phát sinh cn điu chỉnh, b sung, các cơ quan, t chc phn ánh về Sở Thông tin và Truyền thông đtng hp trình Ch tch y ban nhân dân tỉnh điều chnh cho phù hp./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2009 về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.046
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77