Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4910/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Bộ thủ tục dịch vụ công thực hiện tại Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

Số hiệu: 4910/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 25/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4910/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỘ THỦ TỤC DỊCH VỤ CÔNG THỰC HIỆN TẠI BAN PHỤC VỤ LỄ TANG HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND Thành phố ban hành Quy chế Quản lý một số hoạt động nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1717/TTr-SLĐTBXH ngày 15/6/2017 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 922/STP-KSTTHC ngày 11/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục dịch vụ công thực hiện tại Ban phục vụ lễ tang Hà Nội.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUBTP: Các PVP P.C.Công, N.N.K
, Các phòng: NC, KGVX, TKBT, TH;
- Trung tâm Tin học Công báo Thành phố;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Đài PTTH Hà Nội, Báo Hà
Nội mới, Báo Đời sống & Pháp luật;
- Lưu: VT, NC(B).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

BỘ DỊCH VỤ CÔNG ÁP DỤNG CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI BAN PHỤC VỤ LỄ TANG HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4910/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội)

PHẦN I. DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG

TT

Tên Dịch vụ công

1

Bảo quản thi hài

2

Khâm liệm thi hài

3

Tổ chức tang lễ

4

Hỏa táng thi hài

5

Thanh toán bù trừ hỗ trợ hỏa táng thi hài

6

Mai táng thi hài

7

Cát táng lưu giữ tro cốt tại các nhà để tro cốt

8

Cát táng lưu giữ tro cốt, hài cốt dưới mặt đất

9

Cải táng bốc mộ hung táng

10

Bốc tiểu cát táng

11

Dịch Vụ vận chuyn

12

Mai táng thi hài Cán bộ trung, cao cấp, Người có công

13

Cải táng Cán bộ trung, cao cấp, Người có công

14

Cát táng Cán bộ trung, cao cấp, Người có công

15

Bốc mộ cát táng Cán bộ trung, cao cấp, Người có công

16

Cát táng Liệt sĩ

17

Bốc mộ cát táng Liệt sĩ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4910/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Bộ thủ tục dịch vụ công thực hiện tại Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


567

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184