Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 491/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công, viên chức do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 491/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 03/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 491/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 39-NQ/TW NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2015 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TTT
U, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 39-NQ/TW NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2015 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

A. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

I. Mục tiêu

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý. Thực hiện sắp xếp, chuyn đi mô hình tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập để giảm đầu mối và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị.

II. Yêu cầu

- Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải được tiến hành khoa học, khách quan, đảm bảo quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

- Đề án tinh giản biên chế phải thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị; sau khi tinh giản biên chế cơ quan, đơn vị vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Về nguyên tắc, không tăng thêm biên chế trong toàn tỉnh; trường hợp thành lập tổ chức mới hoặc được giao thêm nhiệm vụ thì cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế hiện có. Từ tháng 01 năm 2016 trở đi, không bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc đối với các cơ quan, đơn vị chưa xây dựng Đề án và thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục

1. Tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu của công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đnâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

2. Đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị quán triệt, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ.

3. Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, thống nhất nhận thức và hành động về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

II. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

1. Về tổ chức bộ máy

a) Nhiệm vụ:

- Kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với rà soát lại chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy cho phù hợp với thực tế.

- Tập trung rà soát để kiện toàn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, không tăng đầu mối bên trong của các cơ quan, đơn vị.

Trước mắt, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh giữ n định tổ chức như hiện nay. Không thành lập các tổ chức trung gian; chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp cá biệt thật sự cần thiết do yêu cầu của thực tiễn địa phương và phải được xem xét kỹ, được sự đồng ý về chủ trương của cấp có thẩm quyền.

- Rà soát những nhiệm vụ mà cơ quan nhà nước không cần thiết phải trực tiếp thực hiện hoặc thực hiện không có hiệu quả để chuyn sang các tổ chức ngoài nhà nước thực hiện.

- Xây dựng tiêu chí, điều kiện thành lập, giải thể, sáp nhập đơn vị hành chính ở các cấp theo hướng không tăng số lượng đơn vị hành chính ở địa phương.

- Tập trung rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực.

- Tổ chức phân loại đơn vị sự nghiệp và thực hiện các hình thức chuyển đổi phù hợp (hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, từng bước cổ phần hóa, hợp tác công tư...); đẩy mạnh xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động theo hướng tiếp tục đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự và khuyến khích thành lập các tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc các thành phần ngoài Nhà nước, nhất là các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ. Tăng cường sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước và nhân dân đối với hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Phân công thực hiện:

- Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo rà soát, kiện toàn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn; sp xếp lại mạng lưới các trường, lớp, bảo đảm bố trí đủ sĩ số học sinh trên lớp theo các cấp học, bậc học; sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả đúng quy định của pháp luật.

- Sở Nội vụ:

+ Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng các tiêu chí thành lập, giải thể, sáp nhập các cơ quan, tổ chức, hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tiêu chuẩn, thẩm quyền phân loại các đơn vị hành chính sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương.

+ Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn và chỉ đạo việc xây dựng phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức; tiếp tục củng cố và nâng cao hoạt động của mô hình tổ chức quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.

2. Về tinh giản biên chế

a) Nhiệm vụ:

- Kiên trì chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm đến năm 2021, tổng biên chế của toàn tỉnh giảm tối thiểu 10% so với biên chế được giao của năm 2015. Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc giao nhiệm vụ mới thì tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế hiện có;

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khi thành lập mới trường, tăng lớp, tăng học sinh; lĩnh vực y tế thành lập mới tổ chức, tăng quy mô giường bệnh..., có thể bổ sung biên chế, nhưng phải quản lý chặt chẽ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

- Giữ ổn định biên chế của các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp đến năm 2016. Từ năm 2017, thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao;

- Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 7 năm (2015-2021) và từng năm; bảo đảm đến năm 2021, mỗi cơ quan giảm tối thiểu 10% so với số biên chế của năm 2015. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp;

- Chỉ được phép tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số cán bộ, công chức, viên chức đã ra khỏi biên chế sau khi thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế của cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Hàng năm, giảm 50% số biên chế thuộc diện tinh giản và giảm 50% biên chế của số cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Hoàn thành việc xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để làm căn cứ xác định biên chế phù hợp;

- Rà soát trình độ, năng lực của công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Có biện pháp đồng bộ để tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn, quy định về phẩm chất, năng lực, trình độ đào tạo, sức khỏe; những người dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự; những người dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm;

- Đẩy mạnh thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh của cán bộ, công chức, nhất là kiêm nhiệm đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố. Khoán kinh phí chi trả phụ cấp để khuyến khích giảm dần số lượng những người hoạt động không chuyên trách và tăng thu nhập của cán bộ, công chức cấp xã. Sớm sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã theo hướng tinh gọn, giảm bớt chức danh;

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã khi hết nhiệm kỳ mà không đủ điều kiện tái cử; xây dựng cơ chế quản lý người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phgắn với phát huy quyền làm chủ, giám sát của nhân dân và đẩy mạnh thực hiện hình thức tự quản tại cộng đồng dân cư;

- Thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế, thực hiện chế độ, chính sách nghỉ hưu đúng tui đối với cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng quy định, chế độ chính sách và mục tiêu đề ra.

b) Phân công thực hiện

- Sở Nội vụ:

+ Xây dựng các biểu mẫu thực hiện thống nhất toàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định đề án tinh giản biên chế và tổng hợp đối tượng, chế độ, chính sách thuộc Khối Nhà nước, cấp xã; trình UBND tỉnh phê duyệt đề án, danh sách tinh giản biên chế của Khối Nhà nước;

+ Thẩm định đối tượng tinh giản biên chế và có ý kiến bằng văn bản đề nghị Sở Tài chính thẩm tra việc tính toán chế độ chính sách, dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế;

+ Sau khi có ý kiến của Sở Tài chính, Sở Nội vụ kịp thời tổng hợp báo cáo (theo biểu mẫu của toàn tỉnh) trình UBND tỉnh xem xét báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính thẩm tra, cấp kinh phí thực hiện tinh giản biên chế định kỳ 02 lần/năm (trước ngày 01/5 đối với đối tượng tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm trước và trước ngày 01/11 đối với đối tượng tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm sau);

+ Quản lý chặt chẽ số biên chế đã được tinh giản và giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị;

+ Định kỳ vào ngày 15/12 hàng năm, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện tinh giản biên chế báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Nội vụ.

- Sở Tài chính:

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được ý kiến bằng văn bản của Sở Nội vụ, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm tra việc tính toán chế độ chính sách, dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế;

+ Tổng hợp, thẩm định kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế đối với các Sở, ban, ngành, Huyện ủy, Thành ủy, và tương đương; UBND các huyện, thành phố và lập dự toán trình UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí để chi trả cho các đối tượng tinh giản biên chế;

+ Cân đối cấp phát kinh phí và thanh quyết toán kinh phí tinh giản biên chế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

+ Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

+ Xây dựng, hoàn chỉnh đề án tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị, đề nghị cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp phê duyệt;

+ Lập danh sách và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị theo định kỳ 2 lần/năm (06 tháng/một lần) và báo cáo về cơ quan chủ quản cấp trên;

+ Tổ chức chi trả kinh phí cho đối tượng tinh giản biên chế và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước;

+ Thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan; công khai đề án tinh giản biên chế và danh sách đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế.

- Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng đề án và tổ chức thực hiện tinh giản biên chế;

+ Phê duyệt đề án tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Xây dựng đề án tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị mình trình UBND tỉnh phê duyệt đề án (qua Sở Nội vụ thẩm định);

+ Lập danh sách, dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị theo định kỳ 02 lần/năm (06 tháng/một lần) đề nghị Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định, thẩm tra. Thời hạn gửi văn bản đến Sở Nội vụ, Sở Tài chính là trước ngày 15/3 (đối với đối tượng tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm trước) và trước ngày 15/9 (đối với đối tượng tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm sau);

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị trực thuộc và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) liên quan đến việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh:

+ Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế;

+ Hướng dẫn nghiệp vụ và chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động diện tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

III. Xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

1. Nhiệm vụ:

- Rà soát, đánh giá, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm cơ cấu phù hợp về nữ, người dân tộc thiu số của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Chỉ bnhiệm chức danh chuyên gia, chuyên viên cao cấp đối với công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp chiến lược ở các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Phân công thực hiện:

- Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, đánh giá, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và chỉ đạo tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

IV. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức

1. Nhiệm vụ:

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 253-QĐ/TW ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị. Hàng năm, Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh về quản lý biên chế và định hướng btrí biên chế của tỉnh.

- Đổi mới phương thức tuyển dụng công chức, viên chức (bao gồm cả tuyển chọn lãnh đạo quản lý).

- Đổi mới cơ chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo nguyên tắc: cấp trên đánh giá, phân loại cấp dưới; người đứng đầu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; cấp trên trực tiếp đánh giá, phân loại người đứng đầu.

- Cải tiến phương thức, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý theo hướng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện và kết quả công việc.

- Quy định rõ số lượng cấp phó phù hợp trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính gắn với chế độ tiền thưởng để khuyến khích những người làm việc tốt, hiệu quả.

- Sớm xây dựng cơ chế thu hút người có tài năng, các chuyên gia giỏi trong các ngành, lĩnh vực vào làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ, công chức từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ vào công tác trong các cơ quan, đơn vị.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với tiêu chuẩn chức danh.

2. Phân công thực hiện:

a) Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm công tác quản lý và sử dụng biên chế cán bộ, công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

b) Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ biên chế cán bộ, công chức, viên chức, số lượng biên chế làm việc trong các cơ quan, đơn vị.

- Chủ động tham mưu UBND tỉnh để đổi mới phương thức tuyển dụng, đánh giá công chức, viên chức; cải tiến phương thức, quy trình bnhiệm, bnhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với tiêu chuẩn chức danh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của nhà nước về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý để thống nhất nhận thức và cùng phối hợp thực hiện.

2. Người đứng đầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm:

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể của Sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả đã thực hiện; điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao kết quả thực hiện trong thời gian tới...

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện của cấp dưới tổng hợp báo cáo theo đúng quy định.

3. Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thanh tra, kiểm tra trong quá trình thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các Sở, ngành, địa phương; định kỳ tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Nội vụ về tình hình và kết quả thực hiện./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 39-NQ/TW NGÀY 17/4/2015 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp hoặc tham mưu

Thời gian hoàn thành

1. Tiếp tục thực hiện Đề án 01-ĐA/TU ngày 29/10/2013 của Tỉnh ủy

UBND Tỉnh

Các đơn vị theo nội dung Đề án

2. Đề án thí điểm đổi mới cách tuyn chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng

UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Sau khi có hướng dẫn của Trung ương

3. Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Không quá 6 tháng sau khi có Văn bản của Bộ, Ngành Trung ương

4. Hoàn thiện đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính

UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Năm 2016

5. Hoàn thiện đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập

UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Năm 2016

6. Rà soát hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý (trong đó có cả hệ thống các trường cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh quản lý)

UBND tỉnh

Sở Nội vụ, các sở, ngành có liên quan

Tháng 12/2017

7. Xây dựng cơ chế thu hút người có tài năng, các chuyên gia trong ngành, lĩnh vực vào làm việc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập

UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Năm 2016

8. Hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương xây dựng các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 491/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công, viên chức do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.164

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109