Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 491/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 491/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Anh Dũng
Ngày ban hành: 27/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 491/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 27 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TRÀ VINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT- VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư: 148 (Một trăm bốn mươi tám) thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 134, cấp huyện: 14) (kèm theo phụ lục danh mục thủ tục hành chính, được gửi trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành dùng chung của tỉnh (IOFFICE), đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập sử dụng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh)

I. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả

Cách thức thực hiện

1. Lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp:77 TTHC

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

1,5 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

2

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

3

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty TNHH một thành viên

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

4

Thông báo thay đổi chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

5

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty TNHH một thành viên

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

6

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề, kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

7

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH một thành viên

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

8

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

50.000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

9

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty TNHH một thành viên

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

50.000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

10

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

11

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

50.000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

12

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đối với công ty TNHH một thành viên

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

13

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

1,5 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

14

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

15

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

16

Thông báo thay đổi thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

17

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

18

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề, kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

19

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

20

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

50.000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

21

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

50.000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

22

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

23

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

50.000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

24

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

25

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

1,5 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

26

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

27

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp đối với công ty cổ phần

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

28

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

29

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty công cổ phần chưa niêm yết đối với công ty cổ phần

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

30

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty cổ phần

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

31

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề, kinh doanh đối với công ty cổ phần

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

32

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

33

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần

1,5 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

50.000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

34

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty cổ phần

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

50.000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

35

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

36

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

37

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đối với công ty cổ phần

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

38

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

1,5 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

39

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

40

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp đối với công ty hợp danh

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

41

Thông báo thay đổi thành viên đối với công ty hợp danh

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

42

Thông báo thay đổi thành viên đối với công ty hợp danh

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

43

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề, kinh doanh đối với công ty hợp danh

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

400.000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

44

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty hợp danh

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

45

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh

1,5 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

46

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

1,5 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

50.000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

47

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

48

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

50.000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

49

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

50.000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

50

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân

1,5 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

51

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với Doanh nghiệp tư nhân

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

50.000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

52

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với Doanh nghiệp tư nhân

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

50.000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

53

Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

54

Thông báo thay đổi vốn đầu tư đối với Doanh nghiệp tư nhân

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

55

Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

56

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

57

Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

58

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với Doanh nghiệp tư nhân

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

59

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

60

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

61

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đối với Doanh nghiệp tư nhân

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

62

Đăng ký Doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia,tách,hợp nhất và công ty nhận sáp nhập

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

63

Đăng ký Doanh nghiệp đối với các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

64

Đăng ký doanh nghiệp đối với Tổ chức tín dụng

1,5 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

65

Chấm dứt tồn tại của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

66

Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

67

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

68

Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

69

Giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

70

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

71

Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu

1,5 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

72

Giải thể doanh nghiệp

5 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

73

Giấy đề nghị công bố thông tin doanh nghiệp

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

300.000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

74

Thủ tục thành lập và thông báo cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội

1,5 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

75

Thủ tục thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

76

Thủ tục thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

77

Thủ tục thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.0000 đồng (Miễn phí nộp qua mạng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua mạng điện tử
- Qua dịch vụ bưu chính

2. Lĩnh vực khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã: 19 TTHC

1

Thủ tục đăng ký liên hiệp Hợp tác xã

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.000 đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ bưu chính

2

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.000 đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ bưu chính

3

Thủ tục thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất kinh doanh , vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp Hợp tác xã

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.000 đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ bưu chính

4

Thủ tục thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.000 đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ bưu chính

5

Thủ tục thành lập hợp tác xã trên cơ sở tách

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.000 đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ bưu chính

6

Thủ tục thành lập hợp tác xã trên cơ sở hợp nhất

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.000 đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ bưu chính

7

Thủ tục thành lập hợp tác xã sáp nhập

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.000 đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ bưu chính

8

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.000 đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ bưu chính

9

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác tác xã

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.000 đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ bưu chính

10

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.000 đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ bưu chính

11

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác tác xã (khi bị hư hỏng)

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.000 đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ bưu chính

12

Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã gải thể tự nguyện)

 

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.000 đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ bưu chính

13

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã

 

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.000 đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ bưu chính

14

Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp Hợp tác xã

 

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.000 đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

15

Thủ tục Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp Hợp tác xã

 

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.000 đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

16

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

 

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.000 đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ bưu chính

17

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.000 đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ bưu chính

18

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác tác xã)

 

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.000 đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ bưu chính

19

Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

100.000 đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

3. Lĩnh vực đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của việt nam ra nước ngoài: 22 TTHC

1

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

17 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

2

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

35 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

3

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

24 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

02 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

5

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

17 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

6

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

03 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

7

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

03 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

8

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

17 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

9

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

35 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

10

Chuyển nhượng dự án đầu tư

17 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

11

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

07 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

12

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

07 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

13

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

03 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

14

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

03 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

15

Giãn tiến độ đầu tư

07 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

-Trực tiếp
-Qua dịch vụ Bưu chính

16

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Trong ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

17

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

03 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

-Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

18

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

07 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

19

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

07 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

-Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

20

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

03 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

-Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

21

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

10 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

-Trực tiếp
-Qua dịch vụ Bưu chính

22

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

07 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

-Trực tiếp
-Qua dịch vụ Bưu chính

4. Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo

1

Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu

30 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

-Trực tiếp
-Qua dịch vụ Bưu chính

2

Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai

45 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

-Trực tiếp
-Qua dịch vụ Bưu chính

3

Thủ tục Giải quyết tố cáo

60 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

4

Thủ tục Tiếp công dân

Cho đến khi kết thúc việc tiếp công dân

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

5

Thủ tục Xử lý đơn

10 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

6

Thủ tục Giải quyết kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư của Hội đồng tư vấn thuộc Sở

20 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp
- Qua dịch vụ Bưu chính

5. Lĩnh vực thẩm định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 11 TTHC

1

Thủ tục phê duyệt dự án có tổng mức đầu tư không lớn 05 tỷ đồng

10 ngày

Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trực tiếp tại Sở KH&ĐT

2

Thủ tục Thẩm định phê duyệt dự án không có cấu phần xây dựng do cấp tỉnh quản lý

05 ngày

Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trực tiếp tại Sở KH&ĐT

3

Thủ tục Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương

15 ngày

Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trực tiếp tại Sở KH&ĐT

4

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

10 ngày

Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trực tiếp tại Sở KH&ĐT

5

Thủ tục Lập quy hoạch phát triển ngành lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu

20 ngày

Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trực tiếp tại Sở KH&ĐT

6

Thủ tục Thẩm định quy hoạch

30 ngày

Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trực tiếp tại Sở KH&ĐT

7

Thủ tục Phê duyệt quy hoạch

10 ngày

Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trực tiếp tại Sở KH&ĐT

6. Lĩnh vực quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội

1

Thủ tục Lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội

15 ngày

Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trực tiếp tại Sở KH&ĐT

2

Thủ tục Thẩm định quy hoạch

30 ngày

Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trực tiếp tại Sở KH&ĐT

3

Thủ tục Phê duyệt quy hoạch

10 ngày

Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không thu phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trực tiếp tại Sở KH&ĐT

II. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả

Cách thức thực hiện

1.Lĩnh vực thành lập và phát triển doanh

1

Đăng ký kinh doanh đối với hộ đăng ký kinh doanh

03 ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

100.000 đồng

Phòng TC-KH UBND huyện, TX, TP

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ Bưu chính

2

Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh đối với hộ đăng ký kinh doanh

Trong ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

100.000 đồng

Phòng TC-KH UBND huyện, TX, TP

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ Bưu chính

3

Đăng ký thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với hộ đăng ký kinh doanh

Trong ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

100.000 đồng

Phòng TC-KH UBND huyện, TX, TP

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ Bưu chính

3

Đăng ký thông báo chấm dứt kinh doanh đối với hộ đăng ký kinh doanh

Trong ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

100.000 đồng

Phòng TC-KH UBND huyện, TX, TP

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ Bưu chính

2.Lĩnh vực Hợp tác xã

1

Đăng ký thành lập Hợp tác xã

05 ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

100.000 đồng

Phòng TC- KH UBND huyện, TX, TP

-Trực tiếp

- Qua dịch vụ Bưu chính

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

05 ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

100.000 đồng

Phòng TC- KH UBND huyện, TX, TP

-Trực tiếp

- Qua dịch vụ Bưu chính

3

Đăng ký thay đổi nội dung Hợp tác xã

05 ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

100.000 đồng

Phòng TC- KH UBND huyện, TX, TP

-Trực tiếp

- Qua dịch vụ Bưu chính

4

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

05 ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

100.000 đồng

Phòng TC- KH UBND huyện, TX, TP

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ Bưu chính

5

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của Hợp tác xã (đối với các trường hợp không cần phải đăng ký)

05 ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

100.000 đồng

Phòng TC- KH UBND huyện, TX, TP

-Trực tiếp

-Qua dịch vụ Bưu chính

6

Đăng ký Thông báo tạm ngừng hoạt động Hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

05 ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

100.000 đồng

Phòng TC- KH UBND huyện, TX, TP

-Trực tiếp

- Qua dịch vụ Bưu chính

7

Đăng ký chấm dứt hoạt động hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

05 ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

100.000 đồng

Phòng TC- KH UBND huyện, TX, TP

-Trực tiếp

- Qua dịch vụ Bưu chính

8

Đăng ký kinh doanh trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập

05 ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

100.000 đồng

Phòng TC- KH UBND huyện, TX, TP

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ Bưu chính

9

Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã khi bị mất hoặc hư hỏng

05 ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

100.000 đồng

Phòng TC- KH UBND huyện, TX, TP

-Trực tiếp

- Qua dịch vụ Bưu chính

10

Đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký Hợp tác xã

05 ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

100.000 đồng

Phòng TC- KH UBND huyện, TX, TP

-Trực tiếp

- Qua dịch vụ Bưu chính

11

Đăng ký giải thể tự nguyện Hợp tác xã

05 ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

100.000 đồng

Phòng TC- KH UBND huyện, TX, TP

-Trực tiếp

- Qua dịch vụ Bưu chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 491/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.339

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.77