Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 49/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động của Vụ Địa phương II thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 49/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Nông Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 15/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ ĐỊA PHƯƠNG II THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định 148/QĐ-UBDT ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương II;

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-UBDT ngày 23/12/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao nhiệm vụ công tác cho các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Địa phương II,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Vụ Địa phương II thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Địa phương II và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban;
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban;
- Văn phòng Ủy ban;
- Website UBDT;
- Lưu: VT, HC-TH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Nông Quốc Tuấn

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ ĐỊA PHƯƠNG II THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT)

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hin

Thành phần tham gia

Đơn vị phi hp

Địa điểm thực hiện

Hình thức sản phm

Ghi chú

A

Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 148/QĐ-UBDT ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

 

 

 

 

 

 

1

Theo dõi, nắm, tổng hợp tình hình vùng đồng bào DTTS và thực hiện CSDT tại các tỉnh Duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên (13 tỉnh).

Hàng tháng

Lãnh đạo Vụ, Phòng HC-TH, phòng ĐB

Ban Dân tộc các tnh; một số cơ quan, đơn vị liên quan.

13 tỉnh thuộc địa bàn Vụ phụ trách

Báo cáo kết quả thực hiện

 

2

Tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện các CSDT tại các địa phương trên địa bàn.

Quý II

Ủy ban, Lãnh đạo Vụ, Phòng Địa bàn, Phòng HC-TH.

VPUB, VP ĐPCT135, Vụ Tổng hợp, Vụ CSDT, Vụ DTTS; Vụ DT- TG BCĐTN

Kon Tum, Đăk Lăk, Lâm Đng.

Báo cáo kết quả thực hiện

-

Quý III

Quảng Bình, Qung Trị, Thừa Thiên Huế.

Báo cáo kết quả thực hiện

 

Quý IV

Phú Yên, Khánh Hòa.

Báo cáo kết quả thực hiện

 

3

Tham gia góp ý xây dựng, đề xuất, sa đổi bổ sung chính sách đang thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn.

Cả năm

Lãnh đạo Vụ, Trưởng các phòng chức năng

Các Vụ, đơn vị UBDT, BDT các tỉnh

Các tnh trên địa bàn

Công văn, báo cáo, văn bản góp ý..

 

4

Tham gia các đoàn công tác UBDT, các bộ ngành có liên quan theo sự phân công hoặc ủy quyền của LĐUB.

Theo CV mời hoặc ủy quyền

Lãnh đạo Vụ, chuyên viên

Một s cơ quan, đơn vị liên quan

Các tỉnh trên địa bàn phụ trách

BC kết quả thực hiện

 

5

Tham dự các Hội nghị, Hội thảo trên địa bàn theo sự phân công của Lãnh đạo UBDT hoặc địa phương trong khu vực trực tiếp mời Vụ tham dự

Theo giấy mời hoặc ủy quyền

Lãnh đạo Vụ, chuyên viên

 

Các tỉnh trên địa bàn phụ trách

BC kết quả thực hiện

 

6

Chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ Lãnh đạo Ủy ban tham gia thành viên BCĐTN; Phục vụ Lãnh đạo UBDT đến làm việc tại các tỉnh trên địa bàn phụ trách.

Hàng quý

Lãnh đạo Vụ, Trưởng các phòng chức năng

VPUB; Vụ DT- TG BCĐ Tây Nguyên; BDT các tỉnh

Các tỉnh Tây Nguyên và giáp ranh Tây Nguyên

 

 

7

Tổ chức tiếp công dân theo quy định; phối hp với Thanh tra Ủy ban tiếp nhận và giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn.

Cả năm

Lãnh đạo Vụ, công chức được phân công

Thanh tra UBDT; BDT và một số đơn vị có liên quan

Tại Vụ Địa phương II

BC kết quả thực hiện

 

8

Triển khai các hoạt động sự nghiệp về BVMT. Phòng chống ma túy; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, khi được LĐUB giao.

Quý II, III, IV

Lãnh đạo Vụ, phòng Địa bàn, phòng HC- TH

Các Vụ, đơn vị UBDT, BDT các tỉnh

Các tỉnh trên địa bàn

BC kết quả thực hiện

 

9

Tham mưu cho LĐUB trong công tác phi hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên trin khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc; Phối hợp kiểm tra, xử lý các vấn đề nảy sinh trên địa bàn và một số nhiệm vụ khác theo Quy chế phi hợp công tác giữa BCĐ Tây Nguyên và UBDT;

Hàng quý

Lãnh đạo Vụ

Vụ DT-TG, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

Các tỉnh Tây Nguyên và giáp ranh Tây Nguyên

BC kết quthực hiện

 

10

Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; Quy chế làm việc của VĐịa phương II nhiệm kỳ 2016-2021.

Quý I, II

Lãnh đạo Vụ, Trưởng phòng HCTH

Vụ Tổ chức Cán bộ

 

Quyết định của Bộ trưởng

 

11

Thực hiện các nhiệm vụ về CCHC- THTLCLP, PCTN, Quy chế Dân chủ, TĐKT, HCQT, ứng dụng CNTT trong hoạt động công tác của Vụ.

Thường xuyên

LĐ Vụ, Các Phòng chức năng

Các vụ, đơn vị liên quan thuộc UBDT

 

KH, Chương trình; báo cáo kết quả thực hiện

 

12

Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trên địa bàn...)

 

Lãnh đạo Vụ

Một số đơn vị liên quan

Các tỉnh trên địa bàn phụ trách

BC kết quả thực hiện

 

B

Thực hiện nhiệm vụ sử dụng kinh phí

 

 

 

 

 

 

1

Tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đu năm của 13 tỉnh khu vực.

Quý III

Lãnh đạo UBDT, VĐPII, đại diện lãnh đạo một sVụ, đơn vị liên quan, BDT các tỉnh, trong khu vc

UBND tỉnh, BDT tỉnh, một số sở ngành liên quan của tỉnh Đk Lk

Tại Tp. Buôn Ma Thuật

BC kết quả thực hiện

Kinh phí 30 triệu đồng

2

Tiếp đón các đoàn cán bộ, già làng, người uy tín trong cộng đồng thăm và làm việc với Vụ; Tổ chức thăm hỏi các hộ gia đình đồng bào DTTS nghèo, thuộc diện chính sách trong các dịp Lễ, Tết, hoặc gặp rủi ro, hoạn nạn do thiên tai, khi được Lãnh đạo UBDT phê duyệt ch trương.

Cả năm

Lãnh đạo Vụ, LĐ các phòng

VPUBDT, Vụ DTTS, BDT các tỉnh trong khu vực; một số đơn vị liên quan

Tại Vụ hoặc các địa phương trong khu vực

Tờ trình xin phê duyệt ch trương; Kế hoạch, BC kết quả thực hiện

Kinh phí 500 triệu đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 49/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động của Vụ Địa phương II thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


961

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254