Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 49/2003/QĐ-UB về xác định lại chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 49/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 22/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH LẠI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA THANH TRA SỞ DU LỊCH HÀ NỘI"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01/4/1990;

- Căn cứ Nghị định 47/2001/NĐ-CP ngày 10/8/2001 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Du lịch: Thông tư 05/2001/TT-TCDL ngày 28/12/2001 của Tổng cục Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 47/2001/NĐ-CP ngày 10/8/2001 của Chính phủ;

- Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Chính quyền thành phố và Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội tại tờ trình số 143/SDL-TTr ngày 18/3/2003.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Xác định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tranh tra Sở Du lịch Hà Nội như sau:

1/ Chức năng Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội:

Tranh tra Sở Du lịch là Tổ chức Thanh tra nhà nước chuyên ngành về du lịch; thực hiện chức năng Thanh tra Nhà nước trong phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Du lịch và Thanh tra chuyên ngành Du lịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội có con dấu riêng và được mở tài khoản tạm giữ chờ xử lý để thực hiện nghiệp vụ thanh tra theo quy định của pháp luật.

2/ Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội có nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Du lịch khi thực hiện chức năng thanh tra Nhà nước trên các mặt

a. Thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật của các đơn vị trực thuộc Sở Du lịch Hà Nội;

b. Xem xét, kết luận, báo cáo Giám đốc Sở Du lịch quyết định về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền;

c. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định về công tác thanh tra và xét giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Sở Du lịch Hà Nội; tạm đình chỉ các quyết định trái pháp luật của thủ trưởng cơ quan đơn vị thuộc Sở;

d. Kiến nghị Giám đốc Sở Du lịch giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác thanh tra;

e. Tạm đình chỉ việc thi hành kỷ luật, thuyên chuyển công tác của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Sở Du lịch Hà Nội đối với công tác viên Thanh tra du lịch hoặc đang là đối tượng thanh tra, nếu xét thấy việc thi hành quyết định gây trở ngại cho việc thanh tra; đối với quyết định nói trên của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị không thuộc Sở Du lịch Hà Nội trực tiếp quản lý thì kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định;

g. Cảnh cáo, tạm đình chỉ công tác của cán bộ công chức thuộc Sở Du lịch Hà Nội có hành vi cản trở việc thanh tra hoặc không thực hiện các yêu cầu, kiến nghị, quyết định về thanh tra; đối với thủ trưởng cơ quan đơn vị do Sở trực tiếp quản lý và những người thuộc các cư quan, đơn vị khác thì kiến nghị Giám đốc Sở hoặc các cấp có thẩm quyền quyết định;

h. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác quy định tại các khoản 1,2,3,4,5,8,9 điều 9 Pháp lệnh Thanh tra.

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn khi thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành:

a. Thực hiện nhiệm vụ thanh tra trực tiếp việc thi hành các quy định của ngành du lịch, các chính sách, pháp luật về du lịch đối với các đối tượng thanh tra trong các lĩnh vực; quản lý nhà nước về du lịch; kinh doanh du lịch; bảo vệ, khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên và tài sản quốc gia trong lĩnh vực du lịch; xúc tiến hợp tác quốc tế về du lịch; khách du lịch và các hoạt động du lịch khác;

b. áp dụng các biện pháp ngăn chặn và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền được quy định tại điều 38 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Nghị định 50/2002/NĐ - CP ngày 25/4/2002 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch và các quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh; hoạt động du lịch;

c. Kiểm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị, hoặc có biện pháp xử lý khiếu nại, tố cáo vi phạm của đối tượng thanh tra hoặc công dân có liên quan đến hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Điều II. Tổ chức bộ máy và biên chế của Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội.

1. Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội, gồm có: Chánh Thanh tra và Phó chánh Thanh tra, Thanh tra viên, Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm... Chánh Thanh tra, Phó chánh Thanh tra, Thanh tra viên Sở Du lịch Hà Nội thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Biên chế của Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội là 06 người, gồm có: Chánh Thanh tra, Phó chánh Thanh tra, Thanh tra viên và cán bộ nghiệp vụ. Ngoài ra, Thanh tra Sở Du lịch được mời cộng tác viên tham gia công tác thanh tra.

3. Thanh tra Sở Du lịch được trang bị sắc phục, thiết bị, phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

4. Kinh phí hoạt động của Thanh tra Sở Du lịch do Sở Du lịch Hà Nội lập dự toán chi phí chuyên môn nghiệp vụ theo quy định hiện hành.

Điều III: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Du lịch, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, thành phố có liên quan, Chủ tịch UBND quận, huyện và Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội thi hành quyết định này./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 49/2003/QĐ-UB ngày 22/04/2003 về xác định lại chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.207

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217