Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hoạt động thông tin cơ sở tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 488/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Nguyễn Tuấn Hà
Ngày ban hành: 05/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 488/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở;

Thực hiện Công văn số 219/BTTTT-TTCS ngày 23/01/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 12/TTr-STTTT ngày 22/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động thông tin cơ sở tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TT&TT (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c)
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục TTCS - Bộ TT&TT;
- Như điều 3;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ CVP, PCVP
(Đ/c Nguyên).
- Lưu VT, KGVX
(HTN-80b)

KT. CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 488/QĐ-UBND, ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội về vị trí, vai trò của công tác thông tin cơ sở trong quá trình phát triển của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư "Về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới" và Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở;

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; kết hợp chặt chẽ các phương tiện thông tin đại chúng với cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết chế văn hóa - thông tin ở cơ sở để làm tốt công tác tuyên truyền; phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời chủ động đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc, góp phần củng cố sự đoàn kết và đồng thuận xã hội ở cơ sở;

- Kịp thời cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn thôn, buôn, tổ dân phố trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Công tác thông tin cơ sở phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị triển khai hoạt động thông tin cơ sở ở địa phương, đảm bảo sự thống nhất trong quản lý và thực hiện góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; sự quản lý, điều hành thống nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện hiệu quả chính sách thông tin cơ sở của Đảng và Nhà nước nói chung, hoạt động thông tin cơ sở của tỉnh nói riêng, xem công tác thông tin cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của địa phương, cơ quan đơn vị mình.

- Công tác thông tin cơ sở phải gắn liền với việc củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

1. Nội dung hoạt động thông tin cơ sở

- Tập trung nâng cao nhận thức về công tác thông tin cơ sở. Quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư "về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới", và Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở;

- Chỉ đạo rà soát, củng cố tổ chức, hoạt động có hiệu quả các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở hiện có (Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và cấp xã Trung tâm văn hóa, Thư viện văn hóa, Đội thông tin tuyên truyền lưu động cấp huyện, Đội chiếu bóng lưu động, Điểm bưu điện văn hóa xã, Tủ sách pháp luật, Cụm thông tin cổ động...);

- Quan tâm đầu tư các nguồn lực cho công tác thông tin cơ sở. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu, đề án đưa thông tin về cơ sở của các bộ, ngành và của tỉnh. Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thông tin cơ sở và các chương trình mục tiêu, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương;

- Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tin đại chúng nhằm đa dạng hóa nội dung thông tin về cơ sở. Tập trung thông tin về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương; thông tin những kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; đồng thời đưa các thông tin quảng bá hình ảnh đất nước con người của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung;

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác thông tin cơ sở cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin cơ sở của địa phương;

- Kiện toàn tổ chức và bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm phụ trách công tác thông tin cơ sở tại các đơn vị, ban, ngành trong toàn tỉnh.

2. Hình thức hoạt động thông tin cơ sở

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở;

- Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, phục vụ công tác thông tin cơ sở, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác thông tin cơ sở tại địa phương;

- Lồng ghép các nội dung Quy chế hoạt động thông tin cơ sở vào các phong trào ở các cấp, nội dung sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị ở địa phương.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện công tác thông tin cơ sở được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn kinh phí khác (Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác...);

- Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng dự toán kinh phí thực hiện công tác thông tin cơ sở trong kế hoạch dự toán chung gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt các văn bản về hoạt động thông tin cơ sở; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Tổ chức, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình mục tiêu, đề án, kế hoạch công tác thông tin cơ sở; bảo đảm quản lý thống nhất về hạ tầng thông tin cơ sở. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, rà soát, củng cố các hoạt động của các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở hiện có như hệ thống truyền thanh phường, xã; tủ sách pháp luật; điểm bưu điện văn hóa xã...

- Phối hợp với Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin cơ sở cho cán bộ các cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh;

- Tổ chức cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin của hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương;

- Biên soạn tài liệu phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về thông tin cơ sở để phục vụ công tác tuyên truyền;

- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động thông tin cơ sở theo thẩm quyền;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê cho Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin cơ sở thuộc lĩnh vực của ngành quản lý; tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở như Nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa, Đội tuyên truyền lưu động, Cụm thông tin cổ động, Thư viện, Đội chiếu bóng lưu động...

- Tăng cường xây dựng, củng cố các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa cơ sở. Quản lý và sử dụng có hiệu quả sự đầu tư của nhà nước cho các hoạt động văn hóa. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước và thực hiện sự chỉ đạo của Đảng đối với các hoạt động văn hóa cơ sở.

- Nâng cao trình độ mọi mặt của đội ngũ lãnh đạo, quản lý văn hóa các cấp đủ năng lực và phẩm chất đảm đương nhiệm vụ. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở cho cán bộ văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hóa ở cơ sở.

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch này định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6), hàng năm (trước ngày 15/12) hoặc đột xuất theo yêu cầu về Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Sở Tài chính

- Bảo đảm ngân sách nhà nước cho việc thực hiện kế hoạch thông tin cơ sở hằng năm và các chương trình, đề án có liên quan đã được UBND tỉnh phê duyệt;

- Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện kinh phí được phân bổ phục vụ hoạt động thông tin cơ sở theo đúng quy định hiện hành.

4. Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Mở các chuyên trang, chuyên mục thông tin chuyên đề cơ sở, chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số theo hình thức đa dạng, hấp dẫn, có sức thuyết phục, phù hợp với nhu cầu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới;

- Tăng cường, nâng cao chất lượng nội dung các bài viết về lĩnh vực thông tin cơ sở; tăng thời lượng các chương trình giới thiệu về hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể

- Tập hợp, phát huy sức mạnh của toàn xã hội, kết hợp chặt chẽ các phương tiện truyền thông với thiết chế văn hóa thông tin cơ sở và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện tốt công tác thông tin cơ sở. Đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, kiến thức cần thiết cho người dân trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương;

- Tiếp tục thực hiện vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phối hợp với chính quyền, đoàn thể cùng cấp để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phát động như: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới"; cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"... Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đồng thời cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, kiến thức cần thiết nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương cơ sở;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể gắn với cơ sở.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ vào Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ chịu trách nhiệm và triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin cơ sở tại địa phương;

- Rà soát, tổ chức lại các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở như Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã, Nhà văn hóa huyện, Đội tuyên truyền lưu động cấp huyện... nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở hiện có;

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn ít có điều kiện tiếp cận thông tin;

- Lồng ghép việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thông tin cơ sở với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh tại địa phương;

- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động thông tin cơ sở theo thẩm quyền;

- Tăng cường, chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh trong việc cung cấp thông tin về cơ sở. Khi có những thông tin thu hút sự chú ý của dư luận và cần thông tin công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng thì lãnh đạo các địa phương cần kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để tránh việc nảy sinh những thông tin mang tính xuyên tạc, gây hiểu nhầm trong dư luận cũng như trên mạng xã hội;

- Thực hiện nghiêm việc đặt mua báo Đảng ở địa phương để cấp cho các già làng, trưởng buôn và người có uy tín trong cộng đồng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để thông qua đó tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở theo phạm vi quản lý; gửi báo cáo đánh giá tình hình hoạt động thông tin cơ sở định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6), hàng năm (trước ngày 15/12) hoặc đột xuất về Sở Thông tin và Truyền thông.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động thông tin cơ sở tỉnh Đắk Lắk; đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, mọi khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị gửi ý kiến phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hoạt động thông tin cơ sở tỉnh Đắk Lắk

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


330

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.226.244.254