Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 48/QĐ-UBND Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 48/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 16/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Chương trình công tác trọng tâm của Tỉnh ủy năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 24/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII; Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 03/01/2017 về công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh.

Điều 2. Căn cứ Chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương, triển khai thực hiện nhằm hoàn thành chương trình, kế hoạch năm 2017.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường
trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN, các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- Các cơ quan chuyên
trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- VP: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- VPUB: CVP, PC
VP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THptth375.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2017 CỦA UBND TỈNH
(Ban hành k
èm theo Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Căn cứ Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, đề xuất của các sở, ban ngành, UBND tỉnh cụ thể hóa chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của UBND tỉnh như sau:

Phần I

NHỮNG NỘI DUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN XUYÊN SUỐT NĂM 2017

1. Triển khai chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

2. Triển khai chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; các nghị quyết của HĐND tỉnh tại các kỳ họp chuyên đề, thường kỳ giữa năm và cuối năm 2017.

3. Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Tỉnh ủy; Chương trình xây dựng và ban hành Nghị quyết năm 2017 của HĐND tỉnh; các Quyết định của UBND tỉnh: số 701/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, số 685a/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017, số 686a/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2017, Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2017, số 39/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Phần II

NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM CHIA RA TỪNG QUÝ TRONG NĂM 2017

QUÝ I/2017

I. Triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu thuộc Chương trình công tác quý I/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

1. Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

2. Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 1, 2).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nội vụ (nội dung 1, 2).

3. Đề án hình thành Trung tâm chính trị, hành chính huyện tại Khu đô thị mới Vạn Tường.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: UBND huyện Bình Sơn, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

4. Quy hoạch xây dựng 1/2000 huyện Lý Sơn.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Xây dựng.

5. Chính sách hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ quý, cây trồng mới có giá trị kinh tế cao.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Đề án tổng thể bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Y tế.

8. Đề án xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

II. Chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp đầu năm

1. Phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện.

2. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay đối với hoạt động cung cấp thông tin do cơ quan địa phương thực hiện.

3. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tàu biển đối với hoạt động cung cấp thông tin do cơ quan địa phương thực hiện.

4. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển đối với hoạt động cung cấp thông tin do cơ quan địa phương thực hiện.

5. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với hoạt động cung cấp thông tin do cơ quan địa phương thực hiện.

6. Lệ phí hộ tịch.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (nội dung 1 đến 6).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tư pháp (nội dung 1 đến 6).

7. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

8. Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.

9. Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.

10. Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.

11. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

12. Phí thm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với hoạt động thm định do cơ quan địa phương thực hiện.

13. Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.

14. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.

15. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (nội dung 7 đến 15).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường (nội dung 7 đến 15).

16. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Xây dựng.

17. Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống do cơ quan địa phương thực hiện.

18. Chính sách hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh muối sạch tại vùng muối Sa Huỳnh, giai đoạn 2017 - 2020.

19. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể ngành thủy sản tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030.

20. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 về việc thông qua Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

21. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đthực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt.

22. Thay thế Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (nội dung 17 đến 22).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nội dung 17 đến 22).

23. Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tài chính.

24. Lệ phí đăng ký kinh doanh.

25. Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 24, 25).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư (nội dung 24, 25).

26. Phí sử dụng đường bộ đối với đường thuộc địa phương quản lý.

27. Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 26, 27).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giao thông vận tải (nội dung 26, 27).

28. Lệ phí đăng ký cư trú đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện.

29. Lệ phí cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 28, 29).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Công an tỉnh (nội dung 28, 29).

30. Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tui ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Y tế.

31. Đề án chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững trên địa bàn 06 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

32. Cơ chế hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng cho các hộ thoát nghèo trên địa bàn các huyện miền núi.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh.

33. Phí thăm quan danh lam thắng cảnh đối với công trình thuộc địa phương quản lý.

34. Phí thăm quan di tích lịch sử đối với công trình thuộc địa phương quản lý.

35. Phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng đối với công trình thuộc địa phương quản lý.

36. Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

37. Phí thư viện đối với thư viện thuộc địa phương quản lý.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 33 đến 37).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nội dung 33 đến 37) .

38. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện.

39. Cơ chế, chính sách khuyến khích các trường cao đẳng, trung cấp nghề đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo ngành, nghề theo nhu cầu của người sử dụng lao động.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 38, 39).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nội dung 38, 39).

III. Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh

1. Chỉ đạo các nhiệm vụ an ninh quý I/2017; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giao thông vận tải.

2. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan trong quản lý nhà nước về đầu tư, phát triển Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

3. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đường cao tốc Đà Nng - Quảng Ngãi; tích cực phối hợp, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thu hút đầu tư vào Khu Công nghiệp, dịch vụ, đô thị VSIP, Khu Đô thị - Công nghiệp Dung Quất; tích cực hỗ trợ và phối hợp để sớm khởi công dự án Nhà máy thép của Tập đoàn Hòa Phát.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 2, 3).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (nội dung 2, 3) và Sở Giao thông vận tải (đối với dự án đường cao tốc Đà Nng - Quảng Ngãi).

4. Xây dựng, phê duyệt Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh năm 2017.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giao thông vận tải.

5. Quy định về chế độ báo cáo định kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển.

6. Kế hoạch sắp xếp Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 5, 6).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư (nội dung 5, 6).

7. Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.

8. Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh năm 2017.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 7, 8).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nội vụ (nội dung 7, 8).

9. Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

10. Xây dựng, phê duyệt Đề án phát triển ngành thanh tra đến năm 2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 9, 10).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Thanh tra tỉnh (nội dung 9, 10).

11. Chỉ đạo tổng rà soát thực trạng, tổng hợp thông tin, số liệu tình hình đầu tư, kết quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng đất của các doanh nghiệp đang hoạt động tại các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

12. Xây dựng Quy trình chuyển đổi mô hình đầu tư, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

13. Xây dựng Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh.

14. Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Quảng Ngãi.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (nội dung 11 đến 14).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Công Thương (nội dung 11 đến 14).

15. Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ngãi (xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

16. Chỉ đạo triển khai đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020; công tác dồn điền, đổi thửa; thực hiện kế hoạch sử dụng đất tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

17. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 30-KL/TU ngày 26/4/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 khóa XIX về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Công văn số 1135-CV/TU ngày 07/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (nội dung 16, 17).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nội dung 16, 17).

18. Kế hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

19. Xây dựng, tổ chức thực hiện từ 07 - 10 dự án ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (nội dung 18, 19).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ (nội dung 18, 19).

20. Chỉ đạo các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Các sở, ban ngành.

21. Chỉ đạo công tác bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Công Thương, Sở Tài chính.

22. Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tài chính.

23. Quy định về biện pháp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Phân công chỉ đạo: Đng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Cục Thuế tỉnh.

24. Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020” trên địa bàn tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh.

25. Về việc thiết lập quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Quảng Ngãi với tỉnh Palawan - Philippines.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Ngoại vụ.

26. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng chính sách xã hội, an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

27. Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi năm 2017.

28. Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

29. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016 - 2020.

30. Kế hoạch thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016).

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 26 đến 30).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nội dung 26 đến 30).

31. Quy hoạch ngành Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

32. Tập trung chỉ đạo xử lý các dự án du lịch chậm tiến độ; vướng mắc, tồn tại tại Khu du lịch Mỹ Khê.

33. Xây dựng Quy hoạch thiết chế Văn hóa - Thể thao cơ sở giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến năm 2025.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 32, 33).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nội dung 32, 33).

34. Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Đề án “Đầu tư phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I, giai đoạn 2016 - 2020”.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Y tế.

QUÝ II/2017

I. Triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu thuộc Chương trình công tác quý II/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

II. Chuẩn bị các nội dung trình HĐND khóa XII, kỳ họp giữa năm

1. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đề án thành lập thị xã Đức Phổ thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

3. Về thành lập mới một số thôn thuộc các xã của huyện Bình Sơn.

4. Về công nhận các xã: An Bình, An Vĩnh, An Hải thuộc huyện Lý Sơn là xã đảo.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 2, 3, 4).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nội vụ (nội dung 2, 3, 4).

5. Chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

6. Chính sách liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản, từng bước hình thành chuỗi giá trị, tạo đầu ra ổn định cho hàng hóa nông sản.

7. Chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng cạn trên đất sản xuất kém hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (nội dung 5, 6, 7).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nội dung 5, 6, 7).

8. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng đến năm 2020 (thay thế Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 và Nghị quyết s30/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh).

9. Quy định về hỗ trợ chuyển đổi lò gạch nung thủ công sang sản xuất vật liệu xây dựng không nung.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (nội dung 8, 9).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Xây dựng (nội dung 8, 9).

10. Quy định mức hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang học đại học chính quy tập trung từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

11. Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết.

12. Đề án Phát triển giáo dục mầm non tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020.

13. Đề án Tăng cường dạy, học bơi cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2025.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 11, 12, 13).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo (nội dung 11, 12, 13).

14. Đề án giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

15. Chính sách chọn cử bác sỹ giỏi đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý trong nước và ở nước ngoài.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Y tế.

16. Đề án quản lý, hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội và tạo việc làm cho đối tượng lang thang, xin ăn, bán hàng rong, bán vé số, đánh giày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

III. Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, công việc chưa hoàn thành trong Quý I/2017.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Các sở, ban ngành.

2. Chính sách hỗ trợ đầu tư, cấp nước cho các dự án: Khu đô thị công nghiệp Dung Quất, Nhà máy sản xuất gang thép Hòa Phát.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

3. Chỉ đạo xây dựng chính sách huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cho xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phi hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Xây dựng quy chế phối hợp quản lý, kiểm soát hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giao thông vận tải.

5. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

6. Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 5, 6).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư (nội dung 5, 6), Sở Tài chính (nội dung 5).

7. Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1681/QĐ-TTg ngày 30/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.

8. Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi vị thành viên.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 7, 8).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Công an tỉnh (nội dung 1, 8).

9. Xây dựng, phê duyệt Điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

10. Quy định về bồi thường, hỗ trợ và bố trí khi di dời, chấm dứt hoạt động hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng lại chợ theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (nội dung 9, 10).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Công Thương (nội dung 9, 10).

11. Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

12. Xây dựng các Chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

13. Xây dựng đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế - xã hội thay thế Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 06/6/2014.

14. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc hai bên sông Trà Khúc.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (nội dung 12, 13, 14).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Xây dựng (nội dung 12, 13, 14).

15. Gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh liên quan đến lĩnh vực thuế, hải quan.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh.

16. Quy hoạch phát triển bưu chính tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

17. Xây dựng Đề án phát triển Thông tin và Truyền thông, thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 16, 17).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông (nội dung 16, 17).

18. Quy định quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

19. Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

20. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý, bảo vệ, trùng tu tôn tạo di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21. Xây dựng các Quy hoạch: Quy hoạch khảo cổ học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

22. Tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày mất của cụ Huỳnh Thúc Kháng (21/4/1047 - 21/4/2017).

23. Tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa năm 2017 quy mô cấp quốc gia.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 18 đến 23).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nội dung 18 đến 23).

QUÝ III/2017

I. Triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu thuộc Chương trình công tác quý III/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

II. Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm (tháng 7/2017).

III. Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, công việc chưa hoàn thành trong Quý I, II/2017.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Các sở, ban ngành.

2. Làm việc với các bộ, ngành Trung ương về việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ vốn xây dựng huyện đảo Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh; hỗ trợ ngân sách để tiếp tục đầu tư xây dựng Khu kinh tế Dung Quất từ nguồn thu để lại của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; hỗ trợ vốn ngân sách trung ương (đã được Chính phủ đồng ý) để thực hiện dự án di dân, tái định cư dự án Hồ chứa nước Nước Trong; các nguồn vốn vay...

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phi hợp Sở Tài chính và các ngành liên quan.

3. Quy định phạm vi, tuyến đường hoạt động và thời gian hoạt động của xe chở người 4 bánh có gắn động cơ trong phạm vi hạn chế trên địa bàn tỉnh.

4. Quy định về Quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

5. Xây dựng Bảng xếp loại đường tỉnh để xác định giá cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 3, 4, 5).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giao thông vận tải (nội dung 3, 4, 5).

6. Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

7. Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch xây dựng phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

8. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc hai bên sông Trà Bồng.

9. Quy hoạch cốt nền và thoát nước mưa cho các đô thị trên địa bàn tỉnh.

10. Quy hoạch thu gom và xử lý nước thải cho các đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (nội dung 6 đến 10).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Xây dựng (nội dung 6 đến 10).

11. Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

12. Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (nội dung 11, 12).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Công Thương (nội dung 11, 12).

13. Xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ Quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tư pháp.

14. Quy định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh.

15. Xây dựng các chính sách: hỗ trợ sáng tác công trình, tác phẩm văn học, nghệ thuật; khuyến khích, đãi ngộ thu hút, phát triển tài năng trẻ trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao...

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

16. Xây dựng Kế hoạch cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUÝ IV/2017

I. Triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu thuộc Chương trình công tác quý IV/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

II. Chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp (cuối năm 2017) HĐND tỉnh Khóa XII (tổ chức vào tháng 12/2017)

1. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 1, 2).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư (nội dung 1, 2).

3. Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.

4. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 3, 4).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tài chính (nội dung 3, 4).

5. Danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

6. Quy định chính sách hỗ trợ giáo viên thực hiện dạy học 02 buổi/ngày, bán trú tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

- Phân công chỉ đạo Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Về chính sách đãi ngộ, tôn vinh các nghệ nhân, tổ chức, cá nhân có công gìn giữ, trao truyền và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

8. Đề án đặt tên các tuyến đường trong khu đô thị thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng.

9. Đề án đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 7, 8, 9).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nội dung 7, 8, 9).

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công chỉ đạo; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện Chương trình.

2. Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, địa phương có nội dung, chương trình, đề án được UBND tỉnh giao thực hiện phải kịp thời tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định.

3. Căn cứ nhiệm vụ, thời gian được giao tại Quyết định này, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc khẩn trương có văn bản báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo để thực hiện.

Mọi sự chậm trễ về tiến độ thời gian trình nội dung, chương trình, đề án được UBND tỉnh giao nhiệm vụ và chất lượng không đảm bảo, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

4. Quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào chỉ đạo của Trung ương, chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và yêu cầu thực tế, UBND tỉnh sẽ cụ thể hóa, ban hành chương trình công tác hàng quý, trong đó sẽ cập nhật, bổ sung một số nhiệm vụ công tác khác ngoài Chương trình công tác này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 48/QĐ-UBND Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.071

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151