Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 48/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động của Vụ Dân tộc thiểu số thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 48/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Hà Hùng
Ngày ban hành: 15/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn c Quyết định số 151/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Dân tộc thiểu số;

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-UBDT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc về việc giao Kế hoạch công tác năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Vụ Dân tộc thiểu sthực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các TT, PCN Ủy ban;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, DTTS (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hà Hùng

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4
8/QĐ-UBDT ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

NI DUNG CÔNG VIC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

SN PHM

LÃNH ĐẠO VỤ PHỤ TRÁCH

CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC

CHUYÊN VIÊN PHỐI HỢP

Q1

Q2

Q3

Q4

A

Công việc thuộc CNNV

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiêu chí xác định thành phn dân tộc

X

X

X

X

BCTH

Vụ trưởng, PVT Lưu Xuân Thủy

NTH.Huệ H.T.T.Huyền

Các CV khác trong Vụ

2

Theo dõi chính sách, dự án bảo tn và phát triển đối với các DTTS rất ít người

x

x

x

x

BCTH

PVT Trn Chi Mai

CTT.Bình

Các CV khác trong Vụ

3

Chính sách đi với NCUT trong đng bào DTTS

X

X

X

X

BCTH

PVT. Phạm Tun Mạnh

N.T. Sỹ, G.Đ. Công

Các CV khác trong Vụ

4

Nhiệm vụ bình đng giới CT Quc gia

X

X

X

X

BCTH

PVT. Trn Chi Mai

NTH.Huệ
HTT.Huyền

Các CV khác trong Vụ

5

Theo dõi tình hình và công tác người Hoa

X

X

X

X

BCTH

PVT. Lưu Xuân Thủy

X.T.Hưng

Các CV khác trong Vụ

6

Thực hiện CTPH giữa UBDT và TW Hội LHPN VN

X

X

X

X

BC TH

Vụ trưởng

H.T.T. Huyn
C.T.T. Bình

 

7

Thực hiện nhiệm vụ v CCHC & QCDCCS

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Thực hiện nhiệm vụ v CCHC

X

X

X

X

BC TH

Vụ trưởng

TCCHC

Các CV khác trong Vụ

7.2

Thực hiện nhiệm vụ v Quy chế DCCS

X

X

X

X

BC TH

PVT Lưu Xuân Thủy

Ninh Thị Sỹ

Các CV khác trong Vụ

7.3

Thực hiện nhiệm vụ về Phòng chống tham nhũng

X

X

X

X

BC TH

PVT Trần Chi Mai

N.Đ.Đạt

Các CV khác trong Vụ

8

Nhiệm vụ phối hợp với UNWomen

X

X

X

X

Theo Kế hoạch công tác được duyệt

Vụ trưởng

BQL DA

Các CV của Vụ

9

Công tác văn thư, hành chính, BC tun

X

X

X

X

 

Vụ trưởng

Các CV trong Vụ

 

10

Công tác xây dựng, theo dõi, tng hợp, đôn đốc thực hiện Kế hoạch công tác (hằng tháng, quý, năm)

X

X

X

X

KHCT

Vụ trưởng, Các PVT

N.Đ.Đạt

Các CV khác trong Vụ

11

Công tác chỉ đạo, đôn đc thực hiện các Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Lãnh đạo Ủy ban.

X

X

X

X

KHCT

Vụ trưởng

N.V.Chung

Các CV khác trong Vụ

12

Công tác Báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm và BC khác Lãnh đạo Ủy ban giao)

X

X

X

X

BC

PVT. Trn Chi Mai

N.V.Chung

Các CV trong V

13

Công tác tng hợp Báo cáo định kỳ của các địa phương (tháng, quý, năm)

X

X

X

X

BC

PVT. Trn Chi Mai

C.T.T. Bình

Các CV khác trong Vụ

14

Công tác thi đua, khen thưởng, nâng lương của Vụ

X

X

X

X

BC

Vụ trưởng

N.T.H.Huệ

Các CV khác trong Vụ

15

Xây dựng Dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn & cơ cấu tchức; Quy chế làm việc của Vụ theo Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ

X

X

 

 

QĐ của BTCN

Vụ trưởng

Các PVT
Các CV trong Vụ

 

16

Hoàn thành các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ủy ban giao

X

X

X

X

 

Vụ trưởng, Các PVT

Các CV trong Vụ

 

B

Nhiệm vụ được giao theo QĐ733/QĐ-UBDT ngày 23/12/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Thực hiện đ án trình Thủ tướng Chính phủ năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng Đán “Chính sách đặc thù htrợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số”

X

T6

UB

T8
TTg

 

QĐ TTg CP

Vụ trưởng

NTH.Huệ
HTT.Hu
yền

Các CV khác trong Vụ

2

Xây dựng phương án tchức L “Tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ, trí thức và doanh nhân tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2017

T2

UB

T4
TTg

 

 

Đ án & TTr TTgCP

PVT. Trn Chi Mai
PVT Lưu Xuân Thủy

N.V.Chung

Tất cả các đng chí Chuyên viên trong Vụ

3

Xây dựng QĐ mới thay thế QĐ s18/2011/QĐ-TTg và QĐ số 56/2014/QĐ-TTg về chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS

X

T4

UB
T6
TTg

 

 

QĐ TTg CP

PVT. Phạm Tun Mạnh

XT.Hưng
N.Thị S

Các CV khác trong Vụ

II

Thực hiện các nhiệm vụ có sử dụng kinh phí

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trin khai thực hiện Đ án "Giảm thiu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào các dân tộc thiu số giai đoạn 2015-2025" năm 2016 theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ

X

X

X

X

VB hướng dẫn, BCTH

Vụ trưng
PVT Lưu Xuân Thủy

N.Đ.Đạt
H.T.T Huyền

Các CV khác trong Vụ

2

Xây dựng Thông tư hướng dn thực hiện Quyết định mới thay thế Quyết định số 18 và Quyết định số 56 của Thủ tướng Chính phủ

X

X

X

X

TT hướng dẫn

PVT. Phạm Tun Mạnh

X.T. Hưng
N.Thị Sỹ

Các CV khác trong Vụ

3

Triển khai thực hiện Quyết định 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016

X

X

X

X

BC TH

PVT. Phạm Tun Mạnh

Xa.T. Hưng
N.Thị Sỹ

Các CV khác trong Vụ

3.1

Hướng dn trin khai thực hiện QĐ

X

X

X

X

Văn bản hướng dẫn

 

 

 

3.2

Xây dựng, trin khai Kế hoạch trin khai thực hin Đề án

X

X

X

X

Kế hoạch

 

 

 

3.3

Kim tra, đôn đc thực hiện

X

X

X

X

BC TH

 

 

 

4

Dự án Điu tra thực trạng tình hình tự tử trong đồng bào DTTS tại các tỉnh Tây Nguyên

X

X

X

X

BC TH

Vụ trưởng

HTT.Huyn
NĐ.Đ
t

Các TV Ban thc hin ĐA

5

In tài liệu thông tin khoa học phục vụ người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số

X

X

X

X

Tài liệu đưc in

PVT. Lưu Xuân Thủy

CTT.Bình;
N.T.H.Huệ

Các CV khác trong Vụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 48/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động của Vụ Dân tộc thiểu số thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


868

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102