Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND giải thể Ủy ban Dân số gia đình và Trẻ em thành phố, chuyển các chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân số gia đình và Trẻ em thành phố sang các sở - ngành có liên quan do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 48/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 13/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 48/2008/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIẢI THỂ ỦY BAN DÂN SỐ GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM THÀNH PHỐ, CHUYỂN CÁC CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN DÂN SỐ GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM THÀNH PHỐ SANG CÁC SỞ - NGÀNH CÓ LIÊN QUAN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc giải thể Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em, chuyển các chức năng của Ủy ban này sang các Bộ có liên quan thực hiện;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 277/TTr-SNV ngày 15 tháng 5 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giải thể Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố (được thành lập theo Quyết định số 72/2001/QĐ-UB ngày 29 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Điều 2. Chuyển các chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố sang các Sở có liên quan thực hiện như sau:

1. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về dân số và chuyển nguyên trạng về tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số thuộc Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em, bao gồm: Phòng Kế hoạch Dân số, Phòng Quản lý Dự án, Văn phòng, Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Dân số Gia đình Trẻ em cho Sở Y tế;

2. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về gia đình và chuyển nguyên trạng tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Phòng Gia đình thuộc Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em cho Sở Văn hóa và Thể thao.

3. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về trẻ em và chuyển nguyên trạng tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viên chức thuộc Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Thanh tra, Báo Yêu trẻ thuộc Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố thực hiện thủ tục chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, bàn giao tài sản, tài chính cho các Sở - ngành liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 72/2001/QĐ-UB ngày 29 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 48/2008/QĐ-UBND giải thể Ủy ban Dân số gia đình và Trẻ em thành phố, chuyển các chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân số gia đình và Trẻ em thành phố sang các sở - ngành có liên quan do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.705
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154