Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 48/2007/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 48/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Ngọc Phi
Ngày ban hành: 10/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 48/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 10 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP CHI CỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI THUỘC SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 09/TTLT- BLĐTB&XH - BNV ngày 09/6/2004 của Liên Bộ Lao động - TB&XH, Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân các cấp quản lý nhà nước về lao động -  thương binh và xã hội ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 15/LĐTB&XH-TT ngày 12/5/1994 của Bộ Lao động – TB&XH hướng dẫn thành lập tổ chức bộ máy và biên chế về phòng, chống tệ nạn xã hội ở các địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1166/2005/QĐ-UBND ngày 29/4/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 96/TTr-SNV ngày 27/6/2007 về việc thành lập Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội trên cơ sở Phòng phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội là cơ quan trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tham mưu, giúp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng.

Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ chuyên môn của Cục phòng chống tệ nạn xã hội - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Trụ sở của Chi cục đặt tại thành phố Vĩnh Yên.

Điều 2. Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm và dài hạn, các dự án về phòng chống tệ nạn xã hội, trước hết là phòng chống tệ nạn mại dâm và cai nghiện phục hồi trên địa bàn tỉnh, báo cáo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh phê duyệt. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ thường trực về phòng chống tệ nạn mại dâm của Ban chỉ đạo tỉnh;

2. Giúp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; theo dõi hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra, đánh giá, báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan quản lý cấp trên;

3. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  quản lý các cơ sở chữa trị, cai nghiện, dạy nghề và tạo việc làm phù hợp cho các đối tượng tệ nạn xã hội; Tư vấn và triển khai công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng;

4. Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, kinh phí, tài chính, tài sản của Chi cục theo đúng quy định của Nhà nước, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn kinh phí phòng, chống tệ nạn xã hội, chỉ đạo việc thực hiện chính sách, chế độ về phòng chống tệ nạn xã hội;

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra về phòng chống tệ nạn xã hội;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế:

1. Lãnh đạo Chi cục có: Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng, Chi cục trưởng phụ trách chung và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Chi cục trước Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và trước pháp luật.

2. Phó Chi cục trưởng là người giúp việc Chi cục trưởng, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Chi cục trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, trước pháp luật về lĩnh vực công tác được giao.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng theo quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ hiện hành.

4. Cơ cấu tổ chức của Chi cục, gồm có:

a) Văn phòng;

b) Phòng phòng, chống tệ nạn mại dâm (phòng nghiệp vụ 05);

c) Phòng quản lý cai nghiện ma túy (phòng nghiệp vụ 06).

5. Biên chế của Chi cục thuộc biên chế quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy chế làm việc, bố trí cán bộ, công chức của Chi cục theo đúng quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 48/2007/QĐ-UBND ngày 10/08/2007 về việc thành lập Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.932

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.222