Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 47/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo mô hình xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 47/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 18/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2013/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 18 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Quyết định số 3140/QĐ-BYT ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone;

Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo mô hình xã hội hóa, giai đoạn 2013 - 2020;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 131/TTr- SLĐTBXH ngày 08/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo mô hình xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và hội; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể, quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN “DỰ ÁN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế y quy định vcơ chế phối hợp giữa cơ quan chtrì với c cơ quan, tchức liên quan trong việc thực hiện Dán điều trnghiện chất dạng thuốc phiện (CDTP) bằng thuốc Methadone mô hình xã hội a trên địa n tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phối hợp, tổ chức thực hiện điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone.

2. Người nghiện chất dạng thuốc phiện: Là những người thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo thống nhất công tác quản nhà nước về việc tổ chức điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone từ cấp tỉnh, huyện, xã; tránh chồng chéo hoặc bỏ trống nhiệm vụ làm ảnh hưởng tới hiệu quả công tác phối hợp.

2. Hoạt động phối hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức được pháp luật quy định.

3. Đảm bảo tính hiệu quả, kỷ luật trong hoạt động phối hợp; thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng quan chủ trì, quan, đơn vị phối hợp cán bộ, công chức, viên chức tham gia phối hợp.

4. Tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp, đảm bảo tính bảo mật thông tin nhân của bản thân gia đình người nghiện chất dạng thuốc phiện tham gia điều trị, không kỳ thị, phân biệt đối xử.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch, báo cáo đánh giá về việc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone xã hội hóa.

2. Tuyên truyền tác hại của ma y, chế gây nghiện, phòng ngừa nghiện ma túy và cung cấp các kiến thức về điều trị thay thế bằng Methadone, động viên bản thân và gia đình người mắc nghiện tự giác tham gia chương trình điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa.

3. Tổ chức các hoạt động điều trị; theo dõi, động viên giúp đỡ người nghiện, trong quá trình điều trị CDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa.

4. Kết nối, cung cấp các dịch vụ điều trị khác cho bệnh nhân điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone hội hóa như: Xét nghiệm, điều trị các bệnh lao, viên gan B, C, HIV/AIDS, tâm thần, vv..

5. Phối hợp trong việc bảo đảm an ninh, trật tự tại sở điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa.

6. Vận động các doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh, sở dạy nghề phối hợp trong việc tổ chức truyền nghề, dạy nghề và tạo việc làm cho người đang trong quá trình điều trị sau khi kết thúc điều trị nhằm giúp họ ổn định cuộc sống, phòng, chống tái nghiện ma túy.

7. Các quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo điều kiện việc làm ổn định, không sa thải, đuổi việc người nghiện CDTP khi họ tự giác khai báo tham gia điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa theo quy định.

8. Cân đối, bố trí các nguồn tài chính để điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone xã hội hóa.

9. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo xử vi phạm về điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

Chương 2.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN PHỐI HỢP CẤP TỈNH, TỔ CÔNG TÁC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

Điều 5. Ban phối hợp triển khai công tác điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa cấp tỉnh (gọi tắt là Ban phối hợp cấp tỉnh)

1. Thành lập Ban phối hợp cấp tỉnh:

a) Ban phối hợp cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai quyết định thành lập theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng ban. Thành viên Ban phối hợp gồm lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Chi cục Phòng, chống TNXH, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng Ban phân công;

b) Thường trực Ban phối hợp cấp tỉnh là Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, có chức năng tham mưu giúp cơ quan chủ trì hướng dẫn, triển khai chủ trương, chính sách, quyết định, kế hoạch điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone theo mô hình xã hội hóa, tổng hợp đánh giá, tổng kết hàng năm; tiếp nhận các nguồn lực kinh phí, kỹ thuật từ cơ quan Nhà nước, các tổ chức tài trợ trong và ngoài nước, thanh quyết toán các nguồn kinh phí theo quy định.

2. Chức năng của Ban phối hợp cấp tỉnh

Ban phối hợp cấp tỉnh có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, kế hoạch triển khai các hoạt động điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone theo đúng quy định, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

3. Nhiệm vụ chung của các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban phối hợp

Bố trí cán bộ có năng lực trực tiếp tham gia Ban phối hợp cấp tỉnh, tổ công tác liên ngành cấp huyện, tổ công tác cấp xã; đồng thời triển khai các hoạt động thuộc chương trình điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa theo đề nghị của cơ quan thường trực Ban phối hợp cấp tỉnh.

Điều 6. T công c triển khai kế hoạch điều tr nghiện CDTP bằng thuốc Methadone xã hội a cấp huyện, cấp xã (gọi tắt là T công c cấp huyện, cấp xã)

1. Đối với các huyện, thành phố:

a) Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định thành lập Tổ công tác triển khai kế hoạch điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là Tổ trưởng, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, thành phố và Trưởng Ban phối hợp cấp tỉnh về việc tổ chức triển khai các hoạt động điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone. Thành viên Tổ công tác gồm đại diện các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Phòng Y tế, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính, UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt Cơ sở điều trị và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Nhiệm vụ của các thành viên do Tổ trưởng phân công.

b) Căn cứ vào tình hình người nghiện CDTP trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố lập văn bản đề nghị Ban phối hợp cấp tỉnh, UBND tỉnh triển khai chương trình điều trị nghiện các CDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa trên địa bàn huyện, thành phố.

2. Đối với các xã, phường, thị trấn: Căn cứ vào tình hình người nghiện ma túy trên địa bàn, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập Tổ công tác; thành phần của tổ công tác gồm: Phó Chủ tịch UBND cấp xã là Tổ trưởng, thành viên là đại diện Công an, Y tế, cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên để tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy đăng ký tham gia điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa, quản lý, giúp đỡ, tạo việc làm cho người nghiện trong quá trình điều trị và sau điều trị.

Chương 3.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 7. Tổ chức bộ máy

1. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh hội trình UBND tỉnh thành lập Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo hình hội hóa tỉnh Lào Cai. Tham mưu, trình cấp thẩm quyền giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp cho Cơ sở điều trị Methadone; phối hợp với các sở, ngành liên quan đảm bảo chế độ chính sách cho các cán bộ, nhân viên làm việc tại Cơ sở điều trị Methadone của tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh hội: Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, trình UBND tỉnh việc thành lập Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo mô hình xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 8. Xây dựng cơ chế, chính sách

1. Trách nhiệm của S Lao động - Thương binh và Xã hội: Ch trì, phối hợp với c sở, ngành có liên quan tham u trình UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách h trợ, trách nhiệm đóng p đối với người nghiện CDTP tham gia điều trbằng thuốc Methadone mô hình xã hội hóa; kinh phí hoạt động, chính sách hỗ trđối với n bm việc tại Cơ sđiều trMethadone xã hội a trên địa bàn tỉnh o Cai.

2. Trách nhiệm của các Sở, ngành liên quan: Các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tham gia, góp ý vào dự thảo các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh do Sở Lao động - Thương binh hội chủ trì soạn thảo quy định tại Khoản 1 Điều này; Tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành và kịp thời kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản hoặc kiến nghị giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thông qua Sở Lao động - Thương binh hội.

Điều 9. Công tác tuyên truyền, vận động

1. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ trì, xây dựng Chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền tác hại của ma túy, cơ chế gây nghiện, phòng ngừa nghiện ma túy và cung cấp các kiến thức về điều trị thay thế bằng Methadone, vận động người nghiện, gia đình người nghiện các CDTP đăng ký tự nguyện tham gia điều trị bằng thuốc Methadone xã hội hóa.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chỉ đạo các thành viên chủ động phối hợp trong việc tuyên truyền cho hội viên và các tầng lớp nhân dân phát hiện, vận động người nghiện CDTP tự nguyện tham gia điều trị bằng thuốc Methadone xã hội hóa.

3. Tỉnh Đoàn: Chỉ đạo các cơ sở Đoàn các cấp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người nghiện CDTP trong độ tuổi thanh, thiếu niên tự nguyện tham gia điều trị bằng thuốc Methadone xã hội hóa.

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh: Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy, nâng cao trách nhiệm của các hội viên và của từng thành viên trong gia đình, nhất là những hộ gia đình có người nghiện CDTP, vận động người nghiện CDTP đi cai nghiện hoặc điều trị bằng thuốc Methadone xã hội hóa.

5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương, UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền vận động bản thân và gia đình người nghiện CDTP tự nguyện tham gia chương trình điều trị nghiện CDTP tại các Cơ sở điều trị bằng thuốc Methadone xã hội hóa trên địa bàn tỉnh. Tổ chức quản lý, giám sát, hỗ trợ người đang tham gia điều trị và sau khi kết thúc điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone tại cộng đồng, tạo điều kiện học nghề, việc làm cho họ. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo với cơ quan chức năng về số lượng người nghiện CDTP thuộc địa phương quản lý để có biện pháp thích hợp tuyên truyền vận động cai nghiện và quản lý sau cai nghiện phù hợp với quy định của pháp luật và của tỉnh Lào Cai; Duy trì các chỉ số về phòng chống ma túy và giảm tỷ lệ người nghiện ma túy theo kế hoạch của tỉnh.

Điều 10. Công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia làm công tác điều trị bằng thuốc Methadone

1. Trách nhiệm của Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ tư vấn, điều trị nghiện CDTP cho cán bộ, viên chức của các Cơ sở điều trị Methadone xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

2. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành có liên quan: Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng, tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về tư vấn, điều trị nghiện các CDTP bằng thuốc Methadone cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều trị tại các Cơ sở điều trị Methadone xã hội hóa.

Điều 11. Phối hợp lập hồ sơ, tiếp nhận người nghiện CDTP vào điều trị bằng thuốc Methadone tại Cơ sở điều trị xã hội hóa

1. Trách nhiệm của Trưởng cơ sở điều trị Methadone xã hội hóa: Hướng dẫn người nghiện hoặc gia đình người nghiện viết đơn đăng ký, cam kết tham gia điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone mô hình xã hội hóa (theo mẫu của Bộ Y tế). Xem xét hồ sơ đủ điều kiện, tổ chức tư vấn, khám bệnh để quyết định tiếp nhận người đủ điều kiện vào tư vấn, dò liều và tiến hành điều trị cho người nghiện CDTP tại Cơ sở theo quy định. Trường hợp hồ sơ và người đăng ký không đủ điều kiện tiếp nhận thì phải có văn bản thông báo gửi cho bản thân và gia đình người nghiện CDTP, UBND cấp xã nơi người đó cư trú.

2. Trách nhiệm của UBND cấp xã:

a) Xem xét xác nhận vào đơn đăng ký của người nghiện CDTP tham gia điều trị nghiện tại Cơ sở điều trị bằng thuốc Methadone xã hội hóa thuộc tỉnh Lào Cai đối với những người: Không thuộc trường hợp thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện cộng đồng và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú tại địa phương từ 6 tháng trở lên.

b) Tuyên truyền tới các thôn, tổ nhân dân và người dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng Chương trình điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone.

c) Phân công Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã thường xuyên, quản lý, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho những đối tượng đã và đang tham gia điều trị bằng thuốc Methadone được học nghề hoặc chuyển đổi nghề, có việc làm ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái nghiện ma túy ngay tại nơi cư trú.

3. Công an xã, phường, thị trấn: Có trách nhiệm rà soát, nắm chắc danh sách, số người nghiện CDTP tại xã phường để động viên họ tự nguyện, tự giác làm đơn đăng ký tham gia điều trị bằng thuốc Methadone tại Cơ sở điều trị theo quy định. Quản lý địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các Cơ sở điều trị bằng thuốc Methadone đóng trú tại địa bàn; theo dõi tham mưu cho UBND cấp xã, phường đánh giá tình hình hiệu quả công tác này tại địa phương.

Điều 12. Xây dựng, phát triển cơ sở và tổ chức điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone xã hội hóa

1. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố xây dựng quy hoạch mạng lưới các Cơ sở điều trị bằng thuốc Methadone; đồng thời tổ chức tốt việc điều trị nghiện các CDTP bằng thuốc Methadone theo mô hình xã hội hóa tại các huyện, thành phố phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

b) Cơ quan thường trực Ban phối hợp cấp tỉnh là Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội giúp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện: Các nội dung hoạt động của cơ quan chủ trì; quản lý nhà nước đối với các Cơ sở điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch phối hợp chi tiết với các đơn vị; tham mưu việc đánh giá, tổng kết đề xuất nhân rộng mô hình điều trị xã hội hóa tại các địa bàn trọng điểm, có nhiều người nghiện CDTP theo quy định tại Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

2. Trách nhiệm của Sở Y tế:

a) Chủ trì việc thẩm định, cấp phép hoạt động cho các Cơ sở điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

b) Hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định về điều trị Methadone theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thẩm định và xác nhận nhu cầu thuốc Methadone gửi Cục Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế đảm bảo cung ứng kịp thời, đủ nguồn thuốc cho các Cơ sở điều trị Methadone xã hội hóa.

c) Chủ trì việc hướng dẫn thực hiện quy trình quản lý, cấp phát sử dụng thuốc Methadone tại các Cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS; Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; Bệnh viện đa khoa tỉnh phối hợp tư vấn, xét nghiệm, điều trị các bệnh truyền nhiễm (Lao, viêm gan B, C, HIV/AIDS…), các bệnh nhiễm trùng cơ hội và các bệnh tật khác cho bệnh nhân tham gia điều trị bằng thuốc Methadone tại Cơ sở điều trị xã hội hóa. Phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại các Cơ sở điều trị nghiện bằng thuốc Methadone.

d) Cử các y, bác sỹ có năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm về điều trị bằng thuốc Methadone tham gia hội chẩn kịp thời tại các cơ sở điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone theo quy định của Bộ Y tế.

đ) Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS là cơ quan thường trực giúp Sở Y tế chịu trách nhiệm thẩm định nhu cầu thuốc Methadone, trình Sở Y tế ký duyệt đề nghị Cục Phòng, chống HIV/AIDS và các tổ chức tài trợ cung cấp thuốc Methadone kịp thời, đảm bảo để các Cơ sở điều trị nghiện CDTP xã hội hóa có thuốc Methadone điều trị thường xuyên cho bệnh nhân. Chịu trách nhiệm chủ động tư vấn, dự phòng HIV/ AIDS; phối hợp điều trị ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS đang điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone tại các cơ sở điều trị xã hội hóa theo quy định của Bộ Y tế.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thành phố, bệnh viện tuyến huyện phối hợp với các Cơ sở điều trị Methadone xã hội hóa điều trị các bệnh lây truyền khác đối với các bệnh nhân đang điều trị cai nghiện CDTP bằng thuốc Metahdone theo quy định của Bộ Y tế. Tổ chức tuyên truyền, giúp đỡ người nghiện đã và đang điều trị bằng thuốc Methadone, không phân biệt đối xử, tạo cơ hội việc làm cho họ ổn định cuộc sống.

Điều 13. Công tác dạy nghề, truyền nghề tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho bệnh nhân tham gia điều trị bằng thuốc Methadone xã hội hóa

1. Công tác dạy nghề, truyền nghề cho người nghiện tham gia điều trị bằng thuốc Methadone:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì xây dựng kế hoạch liên kết với các cơ sở dạy nghề, truyền nghề trên địa bàn tỉnh để dạy nghề, truyền nghề phù hợp với trình độ văn hóa, năng lực, sở trường, sức khỏe của người tham gia điều trị bằng Methadone.

b) Các Trường, Trung tâm, Cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, hỗ trợ, dạy nghề, truyền nghề cho những người tham gia điều trị bằng thuốc Methadone phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

2. Công tác tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho người nghiện tham gia điều trị bằng thuốc Methadone:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì xây dựng kế hoạch kết nối với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tạo việc làm cho người tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, giúp họ ổn định cuộc sống, phòng chống tái sử dụng các loại ma túy khác.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Vận động các tổ chức, đơn vị sản xuất kinh doanh, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia giúp đỡ, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định cuộc sống cho bệnh nhân; không sa thải hoặc cho thôi việc đối với người nghiện tự giác tham gia điều trị bằng thuốc Methadone xã hội hóa; giúp họ hòa nhập cộng đồng bền vững.

c) Đề nghị Tỉnh đoàn: Chỉ đạo, phân công các tổ chức Đoàn cơ sở và đoàn viên trong các đội thanh niên tình nguyện tại địa phương đảm nhận giúp đỡ người tham gia điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone và hỗ trợ, giúp đỡ hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện ma túy thành công.

d) Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh: Hướng nghiệp, dạy nghề, giúp hội viên (nghiện CDTP) phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống để điều trị nghiện CDTP thành công, không tái sử dụng CDTP.

đ) Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh: Chủ trì xây dựng kế hoạch, triển khai trong khối Công đoàn viên chức tại các cơ quan, doanh nghiệp có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ, không sa thải hoặc cho thôi việc đối với công chức, viên chức, công nhân, người lao động khi họ mắc bệnh nghiện CDTP và tự giác tham gia điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa. Tuyên truyền trong các cơ quan, doanh nghiệp không phân biệt, kỳ thị đối với người mắc bệnh nghiện tạo cơ hội để họ ổn định việc làm yên tâm điều trị, hòa nhập cộng đồng thành công.

Điều 14. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone xã hội hóa

1. Trách nhiệm của Công an tỉnh:

a) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy và Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác đấu tranh với các loại tội phạm ma tuý; tập trung triệt phá các tụ điểm sử dụng trái phép các chất ma tuý. Đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác quản lý các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc Methadone đảm bảo sử dụng đúng mục đích, quy trình, quy định.

b) Chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn tham mưu cho cấp uỷ Đảng và UBND, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tại xã, phường, thị trấn làm tốt công tác quản lý các đối tượng tạm trú, tạm vắng; nhất là người nghiện ma túy, người sau cai nghiện về cư trú tại địa bàn. Cử lực lượng trấn áp tội phạm gây rối tại các Cơ sở điều trị bằng thuốc Methadone, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các Cơ sở điều trị nghiện dạng thuốc phiện bằng Methadone.

2. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp ngăn chặn, triệt phá các ổ, nhóm buôn bán, sử dụng, lôi kéo tái sử dụng ma túy tại các xã khu vực biên giới. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật gây rối trật tự tại các Cơ sở điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa thuộc các địa bàn khu vực biên giới; tăng cường lực lượng hỗ trợ khi cần thiết.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn, Ban bảo vệ dân phố tham gia phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho các Cơ sở điều trị bằng thuốc Methadone xã hội hóa. Chỉ đạo Cơ quan chức năng phối hợp với Công an có phương án hỗ trợ lực lượng bảo đảm trật tự, an ninh tại Cơ sở điều trị bằng thuốc Methadone xã hội hóa, không để phát sinh các hàng quán bán nước vỉa hè nơi Cơ sở đóng trú, không để các đối tượng lợi dụng việc điều trị bằng thuốc Methadone ngoài cộng đồng để mua bán, sử dụng ma túy.

Điều 15. Nguồn lực và cơ chế tài chính

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trên cơ sở kế hoạch hàng năm UBND tỉnh giao, chủ trì lập dự trù kinh phí bảo đảm cho các hoạt động của cơ sở Điều trị Methadone xã hội hóa gửi Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với cơ quan thường trực Ban phối hợp cấp tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh bố trí nguồn lực đầu tư cho công tác điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa. Đồng thời phối hợp với các ngành có liên quan, thẩm định các chính sách, chương trình, kế hoạch có liên quan đến điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa.

3. Sở Tài chính:

a) Chịu trách nhiệm thẩm định, cân đối kinh phí trình UBND tỉnh xem xét và cấp kinh phí hoạt động cho các Cơ sở điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa theo quy định.

b) Hướng dẫn, đôn đốc các Cơ sở điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa lập dự toán, sử dụng kinh phí, quyết toán kinh phí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định khác có liên quan.

c) Tổng hợp trình UBND tỉnh quy định về mức thu xã hội hóa tại các Cơ sở điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone sau khi được HĐND tỉnh thông qua.

Chương 4.

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO; THANH TRA, KIỂM TRA; KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 16. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình tổ chức điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu, trình UBND tỉnh định kỳ tổ chức họp sơ kết, tổng kết đánh giá công tác phối hợp giữa các cơ quan theo quy chế này, nhằm tháo gỡ vướng mắc và chỉ đạo thực hiện kịp thời.

2. Các Sở, ngành có liên quan: Trao đổi, cung cấp thông tin về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy, điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone, công tác quản lý sau cai nghiện với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định về chế độ thông tin báo cáo.

Điều 17. Công tác thanh tra, kiểm tra

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan định kỳ hàng năm tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone tại các cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh.

2. Các Sở, ngành có liên quan: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cử cán bộ có chuyên môn tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện kịp thời hạn chế, thiếu sót, đề xuất biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh.

Điều 18. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Khen thưởng: Các cơ quan, đơn vị thành viên và các thành viên trong Ban phối hợp, Tổ công tác thành tích xuất sắc được xem xét đề nghị khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng.

2. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm pháp luật tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 19. Điều khoản thi hành

1. Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị trong phạm vi, nhiệm vụ quyền hạn của mình trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh hội để tổng hợp, thống nhất ý kiến báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 47/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo mô hình xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.398

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210