Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4684/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 4684/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 18/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4684/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại công văn số 4644/STP-KSTT ngày 04 tháng 9 năm 2015,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Thanh tra Thành phố dự thảo quyết định công bố thủ tục hành chính theo danh mục được phê duyệt tại Quyết định này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chánh Thanh tra Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
-
Thường trực Thành ủy;
-
Thường trực HĐND Thành phố;
-
TTUB: CT, các PCT;
- V
PUB: các PVP; các phòng NC-TH;
-
Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát TTHC);
-
Lưu: VT, CCHC/Đ.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 


DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định s
4684/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

QUAN THC HIN

GHI CHÚ

LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, T CÁO

1

Thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn

- Điểm c khoản 1 Điều 4; khoản 5 Điều 8; Điều 25, 26 Chương 6 Luật TCD 2014

- Điều 7 Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

- Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân

- Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng Tiếp công dân Thành phố (điểm c khoản 1 Điều 4; khoản 1, 2 Điều 12 Luật TCD 2014)

 

Cơ quan tham mưu xử lý: Cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân Thành phố

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

- Khoản 1 Điều 21 Luật KN 2011

- Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

- Quyết định 07/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng Tiếp công dân Thành phố

 

Cơ quan tham mưu xử lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, hoặc cơ quan thanh tra nhà nước, hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo phân công (Điều 11 Quyết định 07/2014/QĐ-UBND)

Thẩm quyền quyết định và trả kết quả: Chủ tịch UBND Thành phố

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

- Khoản 2 Điều 21 Luật KN 2011

- Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

- Quyết định 07/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng Tiếp công dân Thành phố

 

Cơ quan tham mưu xử lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, hoặc cơ quan thanh tra nhà nước, hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo phân công (Điều 11 Quyết định 07/2014/QĐ-UBND).

Thẩm quyền quyết định và trả kết quả: Chủ tịch UBND Thành phố

4

Thủ tục giải quyết tố cáo

- Điều 12, Khoản 4 Điều 13 Luật Tố cáo năm 2011

- Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo

- Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 03 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng Tiếp công dân Thành phố

 

Cơ quan tham mưu xử lý: Văn phòng Tiếp công dân Thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, hoặc cơ quan thanh tra nhà nước, hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khi được giao (Điều 7-9 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND).

Thẩm quyền quyết định và trả kết quả: Chủ tịch UBND Thành phố

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THỦ TRƯỞNG CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

LĨNH VỰC GIẢI QUYT KHIU NẠI, T CÁO

1

Thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn

- Điểm d khoản 1 Điều 4; khoản 5 Điều 8; Điều 16, 25, 26 Chương 6 Luật TCD 2014

- Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

- Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân

- Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Bộ phận tiếp công dân của sở, ban, ngành Thành phố

 

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

- Điều 20 Luật Khiếu nại năm 2011

- Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

- Quyết định 07/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thủ trưởng Sở, ban, ngành Thành phố

 

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

- Điều 20 Luật KN 2011

- Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

- Quyết định 07/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thủ trưởng Sở, ban, ngành Thành phố

 

4

Thủ tục giải quyết tố cáo

- Khoản 3 Điều 13 Luật TC 2011

- Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.

- Quyết định s 12/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 03 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thủ trưởng Sở, ban, ngành Thành phố

 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH UBND QUẬN - HUYỆN

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THC HIN

GHI CHÚ

LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIU NẠI, T CÁO

1

Thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn

- Điểm c khoản 1 Điều 4; khoản 5 Điều 8; Điều 13; 25; 26 Chương 6 Luật TCD 2014

- Điều 8 Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

- Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân

- Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Ban Tiếp công dân quận, huyện

 

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

- Khoản 1 Điều 18 Luật KN 2011

- Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

- Quyết định 07/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch UBND quận, huyện

 

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

- Khoản 2 Điều 18 Luật Khiếu nại năm 2011

- Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

- Quyết định 07/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND quận, huyện

 

4

Thủ tục giải quyết tố cáo

- Khoản 2 Điều 13 Luật TC 2011

- Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo

- Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 03 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch UBND cấp huyện

 

D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, T CÁO

1

Thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn

- Điểm c khoản 1 Điều 4; khoản 5 Điều 8; Điều 15 Luật TCD 2014

- Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

- Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân

- Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Chủ tịch UBND phường, xã, thị trn

 

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

- Điều 17 Luật KN 2011

- Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

- Quyết định 07/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn

 

3

Thủ tục giải quyết tố cáo

- Khoản 1 Điều 13 Luật TC 2011

- Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo

- Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 03 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4684/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.647

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123