Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 468/QĐ-TTg 2021 đổi mới cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính

Số hiệu: 468/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 27/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 468/-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phvà Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cNghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phquy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dliệu số của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chc và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, thay đi cách thức quản trị hành chính từ truyn thông sang hiện đại, góp phn hình thành công dân s, doanh nghiệp s, thúc đy phát triển kinh tế số, xã hội số.

3. Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh việc chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ s, nền kinh tế số, xã hội số.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Năm 2021

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đăng ký doanh nghiệp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, định danh và cắt giảm, đơn gin hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp.

- Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 40%, 30%, 20%, 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại 100% Trung tâm phục vụ hành chính công.

b) Năm 2022

- Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trung ương, tăng tối thiểu 20% đối với kết quả thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội và đất đai với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp.

- Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại 50% Bộ phận Một cửa cấp huyện và 30% Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất, liên thông giữa các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.

- Tối thiểu 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu.

- Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần đến giao dịch.

c) Năm 2023 - 2025

- Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các Cơ sở dữ liệu quốc gia còn lại, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tcấp bộ, cấp tỉnh phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp.

- Tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được giải quyết thành công trong mi năm thêm 20% đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã theo tỷ lệ tăng mỗi năm tối thiểu 30% cho đến khi đạt 100%, trừ các xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn.

- 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

- Tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% số với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyn trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng.

- Tăng năng suất lao động trung bình trong việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa một số công việc trong quy trình hướng dn, tiếp nhận, gii quyết thủ tục hành chính, cụ thể: Năng suất tiếp nhận hồ sơ trung bình của 01 nhân sự trực tại Bộ phận Một ca trong 01 năm lên mức tối thiểu: tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là 2.000 hồ sơ; địa phương: Thành ph trực thuộc trung ương là 1.800 hồ sơ; tỉnh, thành phố khác 1.600; vùng nông thôn 1.200 hồ sơ; vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn 800 hồ sơ (trừ trường hợp tổng số hồ sơ tiếp nhận trong năm/01 Bộ phận Một cửa ít hơn chỉ tiêu trên). Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/01 hồ sơ vào năm 2025.

- Điện tử hóa việc giám sát, đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức công khai, minh bạch, hiệu quả.

- Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025.

III. NỘI DUNG ĐỔI MỚI THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Gắn kết việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác

a) Phân loại giấy tờ, hồ sơ thực hiện số hóa

Việc số hóa hồ sơ, giấy tờ trong tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân được thực hiện theo nguyên tắc phân loại như sau:

- Hồ sơ, giấy tờ phải thực hiện số hóa theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP bao gồm: (1) Giấy tờ trong thành phần hồ sơ mà cá nhân, tổ chức nộp là kết quả giải quyết của thủ tục hành chính trước đó; (2) Kết quả xử lý hồ sơ của các cơ quan, đơn vị tham gia trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; (3) Kết quả giải quyết của thủ tục hành chính.

- Hồ sơ, giấy tờ còn lại không thuộc 3 trường hợp nêu trên được thực hiện số hóa theo nhu cầu, cụ th:

+ Theo nhu cầu của cá nhân, tổ chức trên cơ sở đề nghị của cá nhân, tổ chức. Trường hợp này cá nhân, tổ chức phải trả chi phí số hóa bng mức chi theo quy định pháp luật cho việc tạo lập, chuyển đổi thông tin điện tử, số hoá thông tin trên môi trường mạng phục vụ hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

+ Theo nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và xây dựng cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý. Trường hợp này việc shóa được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

b) Quy trình số hóa trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

Ngoài các quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP , cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thực hiện thêm một số nhiệm vụ liên quan đến số hóa cụ th như sau:

- Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính:

+ Kiểm tra danh tính số của cá nhân, tổ chức. Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa có danh tính số, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận Một cửa thực hiện cấp danh tính số cho cá nhân, tổ chức theo hướng dẫn thực hiện cấp tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

+ Căn cứ vào thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ, ngành, địa phương, được tích hợp, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận Một cửa thực hiện kiểm tra các thành phần hồ sơ đã có trong Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin đã kết nối, chia sẻ dữ liệu. Trường hợp giấy tờ chưa được lưu trữ điện tử, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận Một cửa thực hiện như sau:

(1) Giấy tờ thuộc loại phải số hóa theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và theo nhu cầu của cơ quan quản lý, cá nhân, tổ chức: Thực hiện sao chụp và chuyn thành tệp tin trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP bo đảm tính đầy đủ, toàn vẹn, chính xác các nội dung theo bản giấy.

(2) Giấy tờ không thuộc loại phải số hóa: Thực hiện việc tiếp nhận như quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP .

+ Mã số của giấy tờ số hóa gồm 2 thành phần: <mã định danh của cá nhân, tổ chức>.<mã loại giấy tờ>.

- Chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Đi với thành phần hồ sơ đã được số hóa thì việc chuyển hồ sơ thực hiện theo hình thức điện tử, có ký số. Bộ phận Một cửa chỉ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy đối với các giấy tờ chưa thực hiện số hóa.

- Giải quyết thủ tục hành chính:

+ Kiểm tra thông tin trên tệp tin mà Bộ phận Một cửa chuyển đến và chuyển sang dữ liệu điện tử để lưu vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đối với loại giấy tờ phải số hóa theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ; ký số các giấy tờ điện tử đối với loại giấy tờ số hóa theo nhu cầu.

+ Trường hợp phải thẩm tra, xác minh, lấy ý kiến các cơ quan liên quan trong quá trình xử lý hồ sơ, kết quả thẩm tra, xác minh và kết qutrả lời của cơ quan liên quan phải được số hóa theo dữ liệu điện tử để lưu vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

+ Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, trình cấp có thẩm quyền ký số theo quy định.

+ Khi có kết quả giải quyết thủ tục hành chính thành công, các hồ sơ, giấy tờ được số hóa trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính có giá trị tương đương bản giấy và được tái sử dụng trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Hồ sơ, giấy tờ được lưu trữ điện tử sau khi thủ tục hành chính được giải quyết thành công có giá trị tương đương bản giấy và được tái sử dụng trong thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính.

- Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

c) Lưu trữ điện tử đối với hồ sơ thủ tục hành chính

- Thời hạn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử theo thời hạn quy định tại Luật Lưu trữ và các luật chuyên ngành.

- Đối với các hồ sơ, giấy tờ được số hóa nhưng không thuộc dữ liệu của các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương thì được lưu trđiện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

- Việc tổ chức lưu trhồ sơ thủ tục hành chính điện tử theo quy định của pháp luật về lưu trữ điện tử.

2. Đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hoá trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

a) Thực hiện đồng bộ, liên kết tài khoản của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương với tài khoản của Cổng Dịch vụ công quốc gia theo mã số định danh tổ chức, cá nhân trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp để hình thành một tài khoản thống nhất, cho phép liên kết, chia sẻ dữ liệu của tổ chức, cá nhân.

b) Hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tnh đtạo lập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh là lõi của Bộ phận Một cửa các cấp nhằm thng nhất, liên thông giữa các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.

c) Tổ chức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dliệu chuyên ngành, hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm tính liên tục, thống nhất, thuận lợi, đơn giản, đồng bộ, toàn vẹn dữ liệu, tránh lãng phí trong suốt quá trình từ khâu tiếp nhận, xử lý đến trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Cụ thể:

- Kết ni, chia sẻ đồng bộ trạng thái, kết quả xử lý hồ sơ giữa các hệ thng thông tin cung cấp dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ theo dõi, giám sát, đánh giá.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, nhất là cắt giảm, đơn giản hóa trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính:

+ Cắt giảm các thủ tục hoặc các bước kiểm tra, xác nhận thông tin khi đã có thông tin, dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công.

+ Đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ phải nộp và tiếp nhận trên cơ sở tái sử dụng các hồ sơ, giấy tờ đã được số hóa trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công.

3. Mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

a) Đánh giá để đề xuất đưa vào triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với các thủ tục hành chính mà thông tin, dữ liệu phục vụ xem xét, thẩm định hồ sơ đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc trên cơ sở có sự kết ni, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, trừ trường hợp thủ tục hành chính yêu cầu phải kiểm tra thực địa, đánh giá, kiểm tra, tham định tại cơ sở.

b) Triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với các thủ tục hành chính về hộ tịch, cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, bảo hiểm xã hội, thuế và các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu tại điểm a mục 3 phần III Đ án này.

c) Việc đánh giá và tổ chức triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên phạm vi toàn quốc thuộc trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; trong phạm vi địa phương thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền gii quyết trong trường hợp thủ tục hành chính đó chưa được triển khai toàn quốc.

4. Nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định về cơ cấu, số lượng nhân sự thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa trên cơ sở đề xuất của Văn phòng Ủy ban nhân dân hoặc Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân cùng cấp bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.

b) Văn phòng y ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu, đề xuất Chtịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa các cấp phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tin như:

- Nghiên cứu, ứng dụng các chính sách tổ chức Bộ phận Một cửa theo không gian, địa giới hành chính đgiảm chi phí đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng suất lao động (ví dụ: nghiên cứu, áp dụng nguyên tc mỗi địa bàn hành chính cấp xã, phường chỉ có một Bộ phận Một cửa,...), trên cơ sở bảo đảm nguyên tc không làm thay đi, ảnh hưng đến thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

- Nghiên cứu, đề xuất tổ chức thực hiện tiếp nhận hoặc hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại nhà hoặc hẹn giờ giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

- Nghiên cứu, tổ chức triển khai các ki ốt thông minh tại Bộ phận Một cửa để tư vấn, hướng dn kê khai, chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính tự động mà không cần phải có sự hỗ trợ, tiếp nhận trực tiếp của cán bộ một cửa; tổ chức các quầy tiếp nhận hồ sơ cho người già, phụ nữ mang thai, người khuyết tật,...

c) Triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở đánh giá khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước và khả năng đảm nhận các nhiệm vụ này của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích. Quyền hạn, trách nhiệm của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích khi thực hiện các công việc theo hình thức thuê dịch vụ tại Bộ phận Một cửa thực hiện theo hợp đồng đã được ký kết với cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện có hiệu quả các nội dung đổi mới quy định tại Đán.

Về thẩm quyền thuê dịch vụ:

+ Tại cấp bộ: Văn phòng bộ, cơ quan đối với bộ, cơ quan có Bộ phận Một cửa tập trung; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ đi với trường hợp còn lại.

+ Tại cấp tỉnh: Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh (trừ những trung tâm phục vụ hành chính công thực hiện thí điểm trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ), Bộ phận Một cửa của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Tại cấp huyện, cấp xã Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân cấp huyện đối với Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

Khuyến khích các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cu, áp dụng hình thức mua sắm tập trung theo quy định của Luật Đấu thầu phù hợp với thực tiễn của bộ, ngành, địa phương.

- Hình thức thuê dịch vụ: Đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Giá, đơn giá cung cấp dịch vụ thủ tục hành chính được xác định trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp luật khác có liên quan. Trường hợp thủ tục hành chính có thu phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác thì thực hiện theo mức phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác do Nhà nước quy định.

- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích chịu trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực cung ứng dịch vụ cho cơ quan nhà nước tại Bộ phận Một cửa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng dịch vụ cung ứng.

d) Thiết kế bản sắc thương hiệu thống nhất cho Bộ phận Một cửa và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Các Bộ phận Một cửa sử dụng một bản sắc thương hiệu thống nhất về yêu cầu thiết kế nội, ngoại thất; bin hiệu; trang phục; biển tên; tài liệu nghiệp vụ, truyền thông, giao diện của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và các ứng dụng khác.

5. Đổi mới việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian thực trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới

- Hoàn thành việc xây dựng, vận hành Hệ thống đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương trên Cng Dịch vụ công quốc gia tự động, thời gian thực, làm cơ sở để xếp hạng, phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

- Trang bị Hệ thống giám sát, đánh giá tự động sử dụng công nghệ (như: trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật,...) để phân tích cảm xúc, kết nối với Bản đBộ phận Một cửa, tự động cập nhật dữ liệu và phân tích dữ liệu gốc một cách thường xuyên, liên tục để đưa ra kết quả đánh giá khách quan, trung thực, chính xác về sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, tinh thần, thái độ phục vụ của nhân sự tại Bộ phận Một cửa (đây là cơ sở để đánh giá, xếp loại nhân sự tại Bộ phận Một cửa hàng năm. Đồng thời, đưa ra những dự báo về xu hướng nhu cầu của người dân, những vấn đề cần tiếp tục cải thiện để nâng cao chất lượng phục vụ. Qua đó, tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công).

- Ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện việc giám sát, đánh giá tự động một cách thường xuyên, liên tục, chủ động, kịp thời tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp cũng như mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính. Các dữ liệu này được tự động cập nhật, kết nối, chia sẻ với Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo thời gian thực.

- ng dụng công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) phân tích, hỗ trợ ra quyết định về việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa; hỗ trợ tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, liên thông các nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính, từ đó xác định các vấn đề cần cải cách, tham mưu nhm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện thể chế

a) Xây dựng, trình ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo trình tự, thủ tục rút gọn, hoàn thành trong quý III năm 2021.

b) Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2018/TT-VPCP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đbảo đảm tính phù hợp với Nghị định sửa đổi, bsung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP , hoàn thành trong quý IV năm 2021.

c) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm tính phù hợp, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

2. Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kthuật, các hệ thống công nghệ thông tin

a) Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để đáp ứng yêu cầu số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cũng như việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

b) Nâng cấp, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia để đảm bảo thực hiện xác thực, định danh và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

c) Tổ chức thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin, Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

3. Hướng dn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện

a) Tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương.

b) Tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong quá trình trin khai thực hiện Đề án; kết nối, chia sẻ thông tin giữa các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia.

c) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt; đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị không nghiêm túc thực hiện Đề án, gây khó khăn, chậm trcho việc triển khai thực hiện Đề án.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Trên cơ sở các nhiệm vụ, chỉ tiêu và nội dung, giải pháp đi mới nêu tại Đề án này xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bảo đảm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về tiến độ thời gian tại bộ, ngành, địa phương mình.

b) Rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng Dịch vụ công, hệ thống một ca điện tử của bộ, ngành, địa phương.

c) Thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trên môi trường điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

d) Tổ chức triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết qugiải quyết thủ tục hành chính theo các nhiệm vụ được giao tại Đề án; đánh mã giấy tờ là thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được shóa tại Bộ phận Một cửa thống nhất từ trung ương đến địa phương theo hướng dn của Văn phòng Chính phủ.

đ) Rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp, triển khai đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi quản lý.

e) Thực hiện việc kết ni, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của các phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Trung tâm thông tin, chđạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo hướng dn của Văn phòng Chính phủ.

g) Bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

h) Thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao tại Đề án.

i) Đánh giá, xác định và tổ chức triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý hoặc giải quyết.

k) Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, hoàn thành trong quý IV năm 2021; nâng cấp, hiệu chính Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

l) Rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành trong quý II năm 2022.

m) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bsung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành, địa phương mình có liên quan đến việc thực hiện các nội dung đi mới tại Đán để bảo đảm tính phù hợp, thng nht trong hệ thng pháp luật.

n) Tổng hợp danh mục dự án đầu tư phục vụ mục tiêu đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (nếu có) được giao tại Quyết định này vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn của bộ, cơ quan trung ương và địa phương để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công.

o) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ và knăng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp.

2. Văn phòng Chính phủ

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính ph, Ủy ban nhân dân tnh, thành phtrực thuộc trung ương, doanh nghiệp có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án.

b) Về hoàn thiện thể chế:

- Ch trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan xây dựng Nghị định sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn.

- Chủ trì, phi hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan xây dựng Thông tư sửa đổi, bsung Thông tư số 01/2018/TT-VPCP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính để bảo đảm tính phù hợp với Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP .

c) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Bộ chỉ số đánh giá, giám sát, đo lường chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

d) Nâng cấp Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp chức năng và hướng dẫn Bộ phận Một cửa tại các bộ, ngành, địa phương tạo lập tài khoản cho cá nhân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đng bộ, chia sẻ, liên kết với tài khoản trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tnh.

đ) Hướng dẫn chuẩn hóa danh mục tài liệu, quy định mã số của giấy tờ số hóa để chia sẻ giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sdữ liệu, hệ thống thông tin khác.

e) Xây dựng tài liệu hướng dẫn nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

g) Hướng dẫn các yêu cầu nghiệp vụ và các chức năng của phần mềm, ứng dụng tại Bộ phận Một cửa; việc tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu của các phần mềm ng dụng, các hệ thống thông tin giám sát thông minh tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định và tương tác trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương.

h) Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyn vviệc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

3. Bộ Công an

a) Ch trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ các cơ quan có thẩm quyền xác thực, định danh và giải quyết thủ tục hành chính.

b) Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng các giải pháp an ninh và bảo mật Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, địa phương có liên quan hướng dẫn nội dung chi cho hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, giấy tờ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện.

b) Thực hiện các biện pháp giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

5. Bộ Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

b) Phi hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc sửa đi, bsung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP .

6. Bộ Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa.

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn lưu trữ điện tử đối với hồ sơ thủ tục hành chính, hoàn thành trong tháng 7 năm 2021.

c) Phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP .

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án phục vụ mục tiêu đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo đề xuất của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

b) Chtrì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin gii quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, định danh và giải quyết thủ tục hành chính.

8. Bộ Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan bảo đảm nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước triển khai thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu thuế với Cng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

9. Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với Cng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

10. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Chủ trì, phi hợp với Văn phòng Chính ph, các bộ, ngành, địa phương kết nối, chia sdữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, định danh và giải quyết thủ tục hành chính.

11. Ban Cơ yếu Chính phủ

a) Cung cấp các giải pháp ứng dụng mật mã đảm bảo xác thực, bảo mật cho các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính.

b) Tham gia giám sát, bảo đảm an toàn bảo mật cho các hệ thống thông tin: Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Đề án, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án và tổng hợp chung vào dự toán của cơ quan, đơn vị mình để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tư
ng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân ti cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ki
m toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận T
quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn th
;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KSTT (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

THE PRIME MINISTER
--------

 SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
-----------------

No.: 468/QD-TTg

Hanoi, March 27, 2021

 

DECISION

APPROVING SCHEME FOR RENOVATION OF SINGLE-WINDOW SYSTEM AND INTER-AGENCY SINGLE-WINDOW SYSTEM FOR HANDLING ADMINISTRATIVE PROCEDURES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; the Law on Amendments to the Law on Government Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Government’s Decree No. 150/2016/ND-CP dated November 11, 2016 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Office of the Government;

Pursuant to the Government’s Decree No. 63/2010/ND-CP dated June 08, 2010 on control of administrative procedures; the Government’s Decree No. 92/2017/ND-CP dated August 07, 2017 providing amendments to Decrees on control of administrative procedures;

Pursuant to the Government’s Decree No. 61/2018/ND-CP dated April 23, 2018 prescribing implementation of single-window system and inter-agency single-window system for handling administrative procedures;

Pursuant to the Government’s Decree No. 45/2020/ND-CP dated April 08, 2020 prescribing administrative procedures followed on electronic environment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At the request of the Minister, Chairman of the Office of the Government;

HEREBY DECIDES:

Article 1. The Scheme for renovation of single-window system and inter-agency single-window system for handling administrative procedures (hereinafter referred to as “Scheme”) is hereby given approval with the following primary contents:

I. VIEWPOINTS

1. People and enterprises shall be treated as the center of service; the level of satisfaction of people and enterprises shall be the gauge of service quality and working performance of officials, public employees and competent authorities in handling administrative procedures through the single-window system and inter-agency single-window system, and satisfy administrative reform objectives and requirements, especially reduction and simplification of administrative procedures by means of information technology (IT) application.

2. Promote digital transformation in managing and providing public services, change from traditional administrative management methods into the modern ones, make contribution to the establishment of digital people and digital enterprises, and promote development of digital economy and digital society.

3. Ensure feasibility and efficiency; materialize policies for promoting transfer of certain public administrative tasks and services which are not necessarily performed by regulatory authorities to enterprises and social organizations.

II. OBJECTIVES

1. General objectives

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Specific objectives

a) In 2021

- Revise and complete legislative documents prescribing the adoption of single-window system and inter-agency single-window system for handling administrative procedures.

- Complete connections and sharing of data from the National Population Database and the National Enterprise Registration Database to the National Public Service Portal, and ministerial-level and provincial-level electronic single-window information systems to verify, identify, reduce and simplify documentary procedures for people and enterprises when following administrative procedures at One-stop Shops at all levels.

- Complete the digitalization of at least 40%, 30%, 20% and 15% of effective results of handling of administrative procedures respectively given by central-, provincial-, district- and commune-level authorities to ensure the connection and data sharing during the handling of administrative procedures online.

- Carry out digitalization of documents and results of handling of administrative procedures at all public administrative service centers.

b) In 2022

- Complete the digitalization of all effective results of handling of administrative procedures given by central-authorities, and ensure the digitalization of effective results of handling of administrative procedures given by provincial-, district- and commune-level authorities increased by at least 20% to ensure the connection and data sharing during the handling of administrative procedures online.

- Complete connection and sharing of data from the National Social Insurance Database and the National Land Database to the National Public Service Portal and ministerial- and provincial-level information systems for handling administrative procedures to serve the handling of administrative procedures at One-stop Shops at all levels.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Consolidate the ministerial- or provincial-level public service portal and the ministerial- or provincial-level electronic single-window system into an information system for handling of administrative procedures which is consistent and connected between regulatory authorities from central to local government.

- When following administrative procedures, at least 30% of people and enterprises must not provide the information and documents which had been previously accepted when they followed administrative procedures and are under the management of competent authorities or those shared by other regulatory authorities and meeting requirements.

- Reduce waiting times of people and enterprises at One-stop Shops to an average waiting time of not exceeding 30 minutes/transaction.

c) In 2023 - 2025 period

- Complete connections and sharing of data from other national databases and specialized databases to the National Public Service Portal, and ministerial- and provincial-level electronic single-window information systems to serve the reduction and simplification of documentary procedures for people and enterprises when following administrative procedures at One-stop Shops at all levels.

- Increase the percentage of digitalization, digital signing and electronic retention of documents and results of handling of administrative procedures at each administrative level by 20% per annum until achieving the percentage of 100% so as to ensure the connection and sharing of data during handling of administrative procedures online.

- Increase the digitalization of documents and results of handling of administrative procedures at district- and commune-level One-stop Shops by at least 30% per annum until achieving the percentage of 100%, except remote and isolated areas, and disadvantaged areas.

- When following administrative procedures, at least 80% of people and enterprises must not provide the information and documents which had been previously accepted when they followed administrative procedures and are under the management of competent authorities or those shared by other regulatory authorities.

- Achieve the percentage of people using online public services and following administrative procedures on the electronic environment of at least 50% of total applications received; at least 80% of dossiers on administrative procedures transferred between authorities competent to handle administrative procedures, or to other relevant authorities on the electronic environment; and 100% of successfully handled administrative documents digitalized, stored and valid for following use.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Digitalize the supervision and assessment of results of receipt and handling of administrative procedures as the basis for public, transparent and effective assessment of working performance of regulatory authorities and their officials.

- Achieve the level of satisfaction of organizations and individuals with quality of public services provided of at least 95% in 2025.

III. CONTENTS OF RENOVATION OF SINGLE-WINDOW SYSTEM AND INTER-AGENCY SINGLE-WINDOW SYSTEM IN HANDLING OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES

1. Associate the digitalization of documents and results of handling of administrative procedures with the receipt and handling of administrative procedures at One-stop Shops as the basis for establishment of live, clean, adequate and accurate data.

a) Classification of applications and documents to be digitalized

Digitalization of applications and documents in the process of receiving, handling and returning results of handling of administrative procedures shall be carried out according to the following classification rules:

- Applications and documents digitalized in accordance with Decree No. 45/2020/ND-CP include: (1) Documents included in the applications submitted by the organizations or individuals which are results of previously handled administrative procedures; (2) Application processing results given by authorities and units engaged in the receipt and handling of administrative procedures; (3) Administrative procedure handling results.

- Applications and documents other than those specified in the aforesaid 3 cases shall be digitalized depending on demands, including:

+ Demands of organizations and individuals at their request. In this case, requesters shall pay digitalization fees in accordance with regulations of law on creation and conversion of electronic information, and digitalization of information on the Internet network to serve recurrent activities of state budget-funded authorities and units.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Procedures of digitalization in receiving and handling administrative procedures

In addition to the tasks and responsibilities to receive and handle administrative procedures prescribed in Decree No. 61/2018/ND-CP, officials, public employees and workers shall, during the receipt and handling of administrative procedures, perform the following digitalization tasks:

- Receive administrative documents:

+ Check the digital identity of organizations and individuals. In case of unavailability of digital identity, officials, public employees and workers working at One-stop Shops shall grant digital identity to organizations and individuals according to instructions for grant of accounts on the National Public Service Portal.

 Based on administrative procedures on ministerial- and provincial-level public service portals and electronic single-window information systems which have been integrated into the National Administrative Procedure Database, officials, public employees and workers working at One-stop Shops shall check required documents available on organizations or individuals’ electronic data stores on the National Pubic Service Portal, ministerial- and provincial-level public service portals and electronic single-window information systems, and other national databases, specialized databases and information systems which have been connected. If documents are not yet stored electronically, officials, public employees and workers working at One-stop Shops shall take the following actions:

 (1) With regard to the documents which must be digitalized according to Decree No. 45/2020/ND-CP and at request of regulatory authorities, organizations or individuals: photocopy and convert such documents into files on the information systems and databases as prescribed in Article 25 of Decree No. 45/2020/ND-CP provided that digitalized documents must have adequate, complete and accurate contents as physical documents.

 (2) The documents which must not be digitalized shall be received in accordance with the provisions of Decree No. 61/2018/ND-CP.

+ Code of a digitalized document is comprised of 2 elements: <identification code of the organization or individual>.<code of document type>.

- Transfer administrative documents to competent handling authorities: Digitalized documents shall be transferred electronically and must bear digital signatures. One-stop Shops shall only transfer physical documents which are not yet digitalized.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Check information on files received from the One-stop Shop and convert the documents which must be digitalized as prescribed in Decree No. 45/2020/ND-CP into electronic data for storage on the information system and/or database; digitally sign the electronic documents which have been digitalized as requested.

+ During the handling of administrative documents, if verifications and/ or opinions from relevant authorities are required, verification results and/or opinions given by relevant authorities must be digitalized for storage on the information system and/or database.

+ Administrative procedure handling results shall be digitalized and submitted to competent authorities for digitally signing as prescribed.

+ When administrative procedure handling results are available, the applications and documents digitalized during receipt and handling of administrative procedures shall have the same validity as physical ones and may be re-used in the following handling of administrative procedures for organizations or individuals.

Applications and documents stored electronically after completing the handling of administrative procedures shall have the same validity as physical ones and may be re-used in following/handling administrative procedures.

- >Results of handling of administrative procedures shall be returned in accordance with Decree No. 45/2020/ND-CP.

c) Electronic retention of administrative documents

- The electronic retention period of documents concerning administrative procedures shall comply with provisions of the Law on archives and specialized laws.

- The applications/documents which have been digitalized but are not the data of national databases, specialized databases or ministerial- or provincial-level public service information systems shall be retained electronically on electronic data stores of relevant organizations and individuals on ministerial- or provincial-level information systems for handling of administrative procedures.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Renovate the management, connection and sharing of data serving simplification in preparing, receiving and handling administrative documents through single-window system or inter-agency single-window system

a) Carry out synchronization and linkage of accounts of organizations and individuals on ministerial- or provincial-level public service portals with accounts on the National Public Service Portal according to their identification codes by means of connection and sharing of data with the national population database and the national enterprise registration database for facilitating connection and sharing of data of organizations and individuals.

b) Consolidate ministerial- or provincial-level public service portals and ministerial- or provincial-level electronic single-window systems into ministerial- or provincial-level information systems for handling of administrative procedures which are considered the cores of One-stop Shops at all levels for creating consistency and connection between regulatory authorities from central to local government.

c) Organize connection and data sharing between national databases, specialized databases, ministerial- or provincial-level public service information systems with the National Public Service Portal and ministerial- or provincial-level electronic single-window information systems through Vietnam Data Exchange Platform to serve the continuous handling of administrative procedures and ensure the continuity, consistency, advantage, simplicity, synchronism and integrity of data, and avoid wastefulness during receipt, handling and return of results of administrative procedures. To be specific:

- Synchronously connect and share status and handling results between ministerial- or provincial-level public service information systems and the National Public Service Portal and ministerial- or provincial-level information systems for handling of administrative procedures for the purposes of monitoring, supervision and assessment.

- Connect and share data between national databases, specialized databases and the National Public Service Portal and ministerial- or provincial-level electronic single-window information systems to serve the handling of administrative procedures, especially reduction and simplification in preparation, receipt and handling of administrative procedures:

+ Reduce procedures or steps for inspecting and verifying information which has been available on national databases, specialized databases and public service information systems.

+ Simplify applications and documents to be submitted and received by means of re-using the applications and documents digitalized and stored on national databases, specialized databases and public service information systems.

3. Develop the receipt and handling of administrative procedures regardless of administrative divisions by means of application of information technology to the single-window system and inter-agency single-window system.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Carry out the receipt and handling of administrative procedures regardless of administrative divisions in respect of administrative procedures on civil status, residence, entry and exit management, social insurance, tax and other administrative procedures which meet the requirements set out in Point a Section 3 Part III of this Scheme.

c) Receipt and handling of administrative procedures regardless of administrative divisions nationwide shall be assessed and organized by ministries, ministerial agencies and Vietnam Social Security, or by provincial People’s Committees if such administrative procedures fall within the provincial scope and are not yet handled nationwide.

4. Improve the activeness in renovation and improvement of effectiveness and labor productivity of One-stop Shops

a) Chairpersons of provincial- and district-level People’s Committees shall decide organizational structure and staff members working at One-stop Shops at the request of Offices of People’s Committees or of People's Councils and People’s Committees of the same level to ensure thriftiness, efficiency and conformity with actual conditions of the province.

b) The Office of the provincial People's Committee shall do research and submit to the Chairperson of the provincial People's Committee proposals for renovation and improvement of effectiveness and labor productivity of One-stop Shops at all levels which are suitable for actual conditions and requirements. To be specific:

- Do research and apply policies for administrative division-based organization of One-stop Shops to reduce investment costs and improve quality, operating efficiency and labor productivity (e.g. the only One-stop Shop is established for each commune- or ward-level administrative division, etc.) according to the rule that the authority to handle administrative procedures is neither changed nor affected.

- Do research and propose the receipt or support for organizations and individuals in following administrative procedures at home or making appointments for handling administrative procedures at the request of organizations and individuals.

- Do research and organize smart kiosks at One-stop Shops for automatically providing counseling and instructions for declaring, preparing and submitting applications for administrative procedures without direct assistance and receipt of documents by staff members of the One-stop Shop; organize counters for receiving applications of the elderly, pregnant women and disabled persons, etc.

c) Organize the implementation of the mechanism for assignment of public postal service providers to undertake some tasks in instructing, receiving, digitalizing and returning results of handling of administrative procedures on the basis of assessment of the satisfaction of material facilities and personnel requirements by state administrative units and capacity to perform tasks of public postal service providers. Rights and responsibilities of public postal service providers in performing tasks in the form of provision of services at One-stop Shops shall comply with terms and conditions of the service contracts signed with competent authorities provided that they comply with regulations and law and ensure the effective performance of renovation contents specified in the Scheme.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Ministerial-level authorities: Offices of Ministries or authorities that have centralized One-stop Shops; heads of units affiliated to Ministries or ministerial agencies in other cases.

+ Provincial-level authorities: Offices of provincial People’s Committees for provincial-level public administrative service centers (except the pilot ones affiliated to provincial People’s Committees under decisions of the Prime Minister), One-stop Shops of specialized agencies affiliated to provincial People’s Committees.

+ District- and commune-level authorities: Offices of district-level People's Councils and People’s Committees for district- and commune-level One-stop Shops.

Ministries, regulatory authorities and provincial People’s Committees are encouraged to do research and adopt the form of centralized procurement as prescribed in the Law on Bidding in conformity with actual conditions of each Ministry, regulatory authority or province.

- Form of service lease: Bidding as prescribed in the Law on Bidding.

- Prices and unit prices of administrative services rendered shall be determined according to technical, economic and cost norms issued by competent authorities in accordance with regulations of the Law on pricing and relevant laws. Fees, charges and other financial liabilities to be paid when following administrative procedures shall be charged at the rates prescribed by State.

- Public postal service providers shall be responsible to provide training for their staff members who perform tasks at One-stop Shops and assume legal liability for quality of their provided services.

d) Use consistent identity characters for One-stop Shops and information systems for handling of administrative procedures

One-stop Shops shall use the same identity characters in terms of internal and external design, signboard, uniform, nameplate, professional documents, communication and interface of ministerial- and provincial-level information systems for handling of administrative procedures and other applications.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Complete the establishment and operation of the System for automatic and real-time assessment of quality of administrative procedure handling services of ministries, regulatory authorities and provincial governments on the National Public Service Portal as the basis for ranking, classification and evaluation of level of task performance.

- Equip the automatic supervision and assessment system using technologies (such as artificial intelligence, Internet of things, etc.) for analyzing emotions, connecting to the Map of One-stop Shops, automatically updating data and analyzing raw data in a frequent and continuous manner so as to obtain objective, honest and accurate assessment of the satisfaction of organizations and individuals, serving attitude of staff members of One-stop Shops (as the basis for annual assessment and ranking of staff members of One-stop Shops; simultaneously, make forecasts about demands of people and issues to be solved for improving service quality. Thus, optimize resources and improve quality of public services rendered).

- Apply information technology to automatic, frequent, continuous, active and timely supervision and assessment of receipt and handling of administrative procedures at One-stop Shops at all levels as well as the satisfaction of organizations and individuals following administrative procedures. Data shall be automatically updated, connected and shared with real-time information and management center of the Government and the Prime Minister.

- Apply Big Data to analysis and support for making decisions on improvement of quality of services provided at public administrative service centers and One-stop Shops; support for restructuring of business processes and connection of operations of handling of administrative procedures whereby issues need to be reformed to improve quality of administrative services rendered to people and enterprises can be determined.

IV. SOLUTIONS FOR IMPLEMENTATION

1. Complete legal system

a) Formulate a Decree providing amendments to the Government’s Decree No. 61/2018/ND-CP dated April 23, 2018 towards reduced and simplified procedures, and submit it to competent authorities for promulgation within Quarter III, 2021.

b) Make amendments to the Circular No. 01/2018/TT-VPCP to ensure its conformity with the Decree providing amendments to the Government’s Decree No. 61/2018/ND-CP, and complete them in Quarter IV, 2021.

c) Review and make amendments to relevant legislative documents to ensure the suitability and consistency of the legal system.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Improve technical infrastructure facilities of ministerial- and provincial-level electronic single-window information systems to serve the digitalization and use of digitalized documents and results of handling of administrative procedures as well as connection and data sharing with information systems, national databases and specialized databases.

b) Improve the National Public Service Portal to ensure the verification, identification, connection and sharing of data between national databases, specialized databases and ministerial- and provincial-level information systems for handling of administrative procedures.

c) Organize connection and sharing of data between national databases, specialized databases, information systems, National Public Service Portal and ministerial- and provincial-level information systems for handling of administrative procedures through Vietnam Data Exchange Platform to serve the continuous handling of administrative procedures.

3. Instruct, expedite and inspect the implementation

a) Intensify instruction and inspection of the implementation of the Scheme for renovation of single-window system and inter-agency single-window system for handling administrative procedures by ministries, ministerial agencies, Governmental agencies and provincial governments.

b) Intensify the cooperation between ministries, regulatory authorities and provincial governments in implementing the Scheme; connection and sharing of data between specialized databases and software programs, and electronic single-window information systems and the National Public Service Portal.

c) Provide training for officials, public employees and workers in implementation of single-window system and inter-agency single-window system; promptly commend and reward officials, public employees and workers of regulatory authorities, units and enterprises with outstanding performance; take actions against officials, public employees, authorities and units that fail to strictly implement the Scheme and thus, cause difficulties and delays in implementing the Scheme.

V. IMPLEMENTATION ORGANIZATION

1. Ministries, ministerial agencies, Governmental agencies, and Provincial People's Committees shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Review, upgrade and improve information technology infrastructure facilities; upgrade and improve ministerial- and provincial-level information systems for handling of administrative procedures on the basis of consolidation of ministerial- and provincial-level public service portals and electronic single-window information systems.

c) Make connection, integration and sharing of data between national databases, specialized databases and public service information systems of ministries, regulatory authorities and provincial governments, and ministerial- and provincial-level information systems for handling of administrative procedures through Vietnam Data Exchange Platform to serve simplification and handling of administrative procedures under single-window system, inter-agency single-window system and on electronic environment, and online public services on the National Public Service Portal.

d) Organize the digitalization of documents and results of handling of administrative procedures according to the tasks assigned in the Scheme; consistently affix codes to digitalized documents of the administrative dossiers stored at One-stop Shops from central to local government according to guidelines given by the Office of the Government.

dd) Review, assess and propose solutions, carry out renovation, and improve effectiveness and labor productivity of One-stop Shops under their management.

e) Make connection, integration and sharing of data of application software programs of ministerial- and provincial-level information systems for handling of administrative procedures with the information and management centers of the Government and the Prime Minister according to guidelines given by the Office of the Government.

g) Allocate funding, human resources and material facilities for performance of assigned tasks.

h) Carry out assessment of quality of handling of administrative procedures and the level of satisfaction of people and enterprises to meet requirements and tasks assigned in the Scheme.

i) Assess, determine and organize the receipt and handling of administrative procedures regardless of administrative divisions in respect of administrative procedures under their authority to manage or handle.

k) Update and standardize lists of dossiers on administrative procedures on the National Administrative Procedure Database according to guidelines given by the Office of the Government, and complete such tasks in Quarter IV, 2021; upgrade and regulate electronic data stores of organizations and individuals on ministerial- and provincial-level information systems for handling of administrative procedures.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

m) Review, amend or request competent authorities to amend legislative documents under their management in connection with the performance of renovation contents of the Scheme to ensure the suitability and consistency of the legal system.

n) Consolidate lists of investment projects serving the renovation of the single-window system and inter-agency single-window system for handling of administrative procedures (if any) assigned under this Decision into medium-term public investment plans of ministries, central-government authorities and provincial governments for submission to competent authorities for approval as prescribed in the Law on public investment.

o) Organize training in professional operations and skills for officials and public employees working at One-stop Shops of all levels.

2. The Office of the Government shall:

a) Play the leading role and cooperate with Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies in organizing, instructing, inspecting and expediting the implementation of the Scheme; promptly submit reports to the Prime Minister for dealing with difficulties encountered by Ministries, ministerial agencies, Governmental agencies, provincial People’s Committees, and enterprises during the implementation of the Scheme.

b) Complete legal system:

- Play the leading role and cooperate with the Ministry of Justice, Ministry of Home Affairs, Ministry of Information and Communications, and relevant Ministries and regulatory authorities in formulating a Decree providing amendments to the Decree No. 61/2018/ND-CP towards reduced procedures.

- Play the leading role and cooperate with the Ministry of Justice, Ministry of Home Affairs, Ministry of Information and Communications, and relevant Ministries and regulatory authorities in formulating a Circular providing amendments to the Circular No. 01/2018/TT-VPCP to ensure its conformity with the Decree providing amendments to the Government’s Decree No. 61/2018/ND-CP.

c) Play the leading role and cooperate with relevant Ministries, regulatory authorities and provincial governments in establishing the criteria for assessment and control of quality of handling of administrative procedures.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Provide instructions for standardizing document lists and establishing codes of digitalized documents to be shared between the National Public Service Portal, ministerial- and provincial-level information systems for handling of administrative procedures, and other databases and information systems.

e) Formulate written guidelines for identification of One-stop Shops at all levels and ministerial- and provincial-level information systems for handling of administrative procedures.

g) Provide instructions on professional requirements and functions of software programs and applications at One-stop Shops; integration, connection and sharing of data between software programs, applications and smart supervision systems at public administrative service centers, One-stop Shops, and information and management centers of the Government and the Prime Minister for the purposes of assisting the Government and the Prime Minister in making decisions and interacting online with Ministries, regulatory authorities and provincial governments.

h) Organize communication and dissemination of information about adoption of the single-window system and inter-agency single-window system to handling of administrative procedures, and completion of administrative procedures on the electronic environment.

3. The Ministry of Public Security shall:

a) Play the leading role and cooperate with the Office of the Government, Ministries, regulatory authorities and provincial governments in making connection and sharing of population data between the National Population Database and the National Public Service Portal, ministerial- and provincial-level electronic single-window information systems to serve competent authorities’ verification, identification and handling of administrative procedures.

b) Cooperate with the Office of the Government, Ministry of Home Affairs, and Ministry of Information and Communications in developing solutions for ensuring security and confidentiality of information of electronic data stores of organizations and individuals on the National Public Service Portal, ministerial- and provincial-level information systems for handling of administrative procedures.

4. The Ministry of Information and Communications shall:

a) Play the leading role and cooperate with the Ministry of Finance, and relevant Ministries and provincial governments in providing guidelines on costs of instruction, receipt, document digitalization and return of results of handling of administrative procedures payable by Ministries, regulatory authorities and provincial governments to public postal service providers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The Ministry of Justice shall:

a) Play the leading role and cooperate with the Office of the Government, Ministries, regulatory authorities and provincial governments in making connection and sharing of data between the National Civil Status Database and the National Population Database, the National Public Service Portal, ministerial- and provincial-level electronic single-window information systems to serve handling of administrative procedures.

b) Cooperate with the Office of the Government in making amendments to the Decree No. 61/2018/ND-CP.

6. The Ministry of Home Affairs shall:

a) Play the leading role and cooperate with the Office of the Government, Ministry of Justice and Ministries, regulatory authorities and provincial governments in doing research and ensuring benefits of officials and public employees working at One-stop Shops.

b) Play the leading role and cooperate with the Office of the Government and the Ministry of Information and Communications in providing guidelines on electronic retention of dossiers on administrative procedures, and completing this task in July, 2021.

c) Cooperate with the Office of the Government in making amendments to the Decree No. 61/2018/ND-CP.

7. The Ministry of Planning and Investment shall:

a) Consolidate and report to competent authorities for assigning medium-term public investment plans for investment projects that serve the renovation of the single-window system and inter-agency single-window system for handling of administrative procedures at the request of Ministries, central-government authorities and provincial governments.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. The Ministry of Finance shall:

a) Play the leading role and cooperate with relevant Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies in allocating state budget-derived funding for implementation of the Scheme in accordance with regulations of the Law on State Budget.

b) Play the leading role and cooperate with the Office of the Government, Ministries, regulatory authorities and provincial governments in making connection and sharing of data between the National Taxation Database and the National Public Service Portal, ministerial- and provincial-level information systems for handling of administrative procedures.

9. The Ministry of Natural Resources and Environment shall:

Play the leading role and cooperate with the Office of the Government, Ministries, regulatory authorities and provincial governments in making connection and sharing of data between the National Land Database and the National Public Service Portal, ministerial- and provincial-level information systems for handling of administrative procedures.

10. Vietnam Social Security shall:

Play the leading role and cooperate with the Office of the Government, Ministries, regulatory authorities and provincial governments in making connection and sharing of data between the National Social Insurance Database and the National Public Service Portal, ministerial- and provincial-level information systems for handling of administrative procedures to serve verification, identification and handling of administrative procedures.

11. The Government Cipher Committee shall:

a) Provide cryptographic solutions for ensuring verification and security for information systems serving handling of administrative procedures.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VI. FUNDING

Funding for implementation of the Scheme shall be covered by state budget according to regulations on delegation of authority to manage state budget, and other lawful funding sources. Based on the assigned tasks of Scheme, regulatory authorities shall annually prepare estimates of Scheme implementation costs and consolidate them into their cost estimates for submission to competent authorities for allocating funding as prescribed.

Article 2. This Decision comes into force from the date on which it is signed.

Article 3. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, Chairpersons of provincial People’s Committees and relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/03/2021 phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


31.320

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!