Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4674/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4674/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 131/2013/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2013/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4605/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, ththao, du lịch và quảng cáo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ trưng báo cáo);
-
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
-
Lưu: VT, PC, TO (60).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Vĩnh Ái

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 131/2013/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2013/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO
(Ban hành theo Quyết định s4674/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch)

Thực hiện Kế hoạch công tác của Chính phủ, Quyết định số 4605/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo phù hợp với nội dung của Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 về quy định thẩm quyền cụ thể của một số lực lượng có thẩm quyền xử phạt; đồng thời bổ sung quy định mới về những hành vi còn thiếu trên thực tế do một số văn bản có nội dung mới được ban hành, điều chỉnh mức phạt, đối tượng áp dụng ở một số hành vi và bãi bỏ những hành vi đã quy định nhưng không có tính khả thi.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo hoạt động xử phạt phù hợp với nội dung của Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan trong việc triển khai xây dựng dự thảo Nghị định sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, ththao, du lịch và quảng cáo.

- Trong quá trình soạn thảo, phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong và ngoài ngành, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo để đảm bảo tiến độ trình Chính phủ vào tháng 10/2016.

II. NỘI DUNG

1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định

- Ban soạn thảo do lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là trưởng Ban, thành viên là lãnh đạo cấp vụ thuộc các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, các Cục Di sản văn hóa, Điện ảnh, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Nghệ thuật biểu diễn, Văn hóa cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Pháp chế, Thanh tra.

- Tổ biên tập do Lãnh đạo Vụ Pháp chế là Tổ trưởng, thành viên là chuyên viên của các cơ quan Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, các Cục Di sản văn hóa, Điện ảnh, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Nghệ thuật biểu diễn, Văn hóa cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Pháp chế, Thanh tra.

- Thời gian hoàn thành trước ngày 15/01/2016.

2. Tchức xây dựng dự thảo Nghị định

a) Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập thông qua Đcương và Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định. Thời gian hoàn thành trước 30/01/2016;

b) Sơ kết, đánh giá 2 năm tình hình thực hiện Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan trên cơ sở báo cáo tng kết từ các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương. Hoàn thành trước ngày 29/02/2016.

c) Tổ biên tập xây dựng dự thảo 1 trên cơ sở Đcương đã được thông qua. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/03/2016;

d) Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập cho ý kiến dự thảo 1. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/4/2016.

e) Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập và hoàn thiện dự thảo 2 gửi đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lấy ý kiến Bộ, ngành và các đối tượng có liên quan. Tổ chức Hội thảo (3 miền Bắc, Trung, Nam) xin ý kiến dự thảo 2 đối với các đối tượng là thanh tra viên, chuyên viên và lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ văn hóa, thể thao và du lịch Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, hoàn chỉnh dự thảo 3. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2016.

e) Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lấy ý kiến dự thảo 3. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/6/2016.

f) Hoàn chỉnh chỉnh dự thảo 3 gửi lấy ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/8/2016.

g) Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp hoàn thiện dự thảo 4 trình Chính phủ trước ngày 30/9/2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ của cơ quan chủ trì và phối hợp soạn thảo:

a) Vụ Pháp chế: Là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm chung về các công việc trong suốt quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định.

- Sơ kết, đánh giá 2 năm tình hình thực hiện Nghị định số 131/2013/NĐ- CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan trên cơ sở báo cáo tổng kết từ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Đánh giá tác động và xây dựng báo cáo đánh giá tác động.

- Tổ chức xin ý kiến, chuẩn bị tài liệu liên quan như Tờ trình, Bản thuyết minh, các loại báo cáo và đảm bảo về điều kiện vật chất phục vụ cho công tác xây dựng văn bản của Ban soạn thảo và Tbiên tập.

- Phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ và các đơn vị liên quan (trong và ngoài Bộ) xây dựng dự thảo 1.

b) Thanh tra

- Thanh tra phối hp với các Tổng cục, các Cục và các đơn vị tổng hp phần hành vi vi phạm hành chính, mức phạt còn vướng mắc trên thực tế cần phải điều chỉnh tại 02 Nghị định trên, và những hành vi mới cần phải điều chỉnh bổ sung vào nội dung của dự thảo Nghị định.

- Phối hp với Vụ Pháp chế tổ chức Hội thảo xin ý kiến các đối tượng là thanh tra viên, chuyên viên và lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ văn hóa, thể thao và du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

c) Các Cục Di sản văn hóa, Nghệ thuật biểu diễn, Văn hóa cơ sở, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Trin lãm, Điện ảnh, Bản quyền tác giả và Vụ Thư viện: phi hợp với Vụ Pháp chế rà soát phần hành vi vi phạm hành chính, mức phạt trong lĩnh vực do đơn vị mình quản lý để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện dự thảo 1 phần hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa.

Riêng Cục Bản quyền tác giả nghiên cứu, rà soát để sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm, hình thức, mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt, lập biên bản vi phạm hành chính tại Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan (quy định rõ từng lực lượng có thẩm quyền xử phạt được áp dụng những hành vi nào tại Nghị định này để xử phạt tức quy định cụ thể Khoản 5 Điều 38, Điều 40, đồng thời bổ sung thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính tại Điểm b Khoản 2 Điều 29.

d) Tổng cục Thể dục thể thao và Tổng cục Du lịch: phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát phần hành vi vi phạm hành chính, mức phạt trong lĩnh vực do đơn vị mình quản lý để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện dự thảo 1 phần hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao và du lịch.

đ) Các đơn vị liên quan thuộc các Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông: nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bsung phần hành vi và mức phạt, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo thuộc chức năng quản lý của Bộ mình để đưa vào dự thảo Nghị định.

2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo và Tổ Biên tập

Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Kinh phí

Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ bảo đảm kinh phí xây dựng dự thảo Nghị Định theo quy định hiện hành./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4674/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2015 phê duyệt Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.350

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96