Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 463/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Số hiệu: 463/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Đồng Văn Thanh
Ngày ban hành: 23/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 463/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH VÀ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 09/TTr-STP ngày 06 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (đính kèm Phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.HQ
E:\2017\5.stp\4.DanhMuc.doc

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Thanh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH VÀ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: ......./QĐ-UBND ngày...... tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thực hiện qua dịch vụ bưu chính

Không thực hiện qua dịch vụ bưu chính

A. NGÀNH CÔNG AN

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1

Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh

 

X

2

Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

 

X

3

Cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

 

X

4

Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh

 

X

5

Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

 

X

6

Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài

 

X

7

Cấp hộ chiếu phổ thông

X

X

8

Cấp lại hộ chiếu phổ thông

X

X

9

Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

 

X

10

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

 

X

11

Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

 

X

12

Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

 

X

13

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

 

X

14

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp tỉnh

 

X

15

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua mạng máy tính

 

X

16

 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông

X

X

17

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

 

X

18

Cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

 

X

19

Cấp Chứng minh nhân dân (12 số)

X

X

20

Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)

X

X

21

Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

 

X

22

Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

 

X

23

Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao

 

X

24

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

 

X

25

Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ

 

X

26

Cấp giấy phép mua vũ khí thô sơ

 

X

27

Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

 

X

28

Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao

 

X

29

Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ

 

X

30

Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí

 

X

31

Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ

 

X

32

Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

 

X

33

Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng

 

X

34

Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao

 

X

35

Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

 

X

36

Cấp giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ.

 

X

37

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ (BV1)

 

X

38

Cấp lại Chứng minh nhân dân (12 số)

X

X

39

Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)

X

X

40

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

 

X

41

Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

 

X

42

Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao

 

X

43

Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

 

X

44

Đổi Chứng minh nhân dân (12 số)

X

X

45

Đổi Chứng minh nhân dân (9 số)

X

X

46

Giải quyết thủ tục làm con dấu có biểu tượng, chữ nước ngoài, tên viết tắt và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

 

X

47

Giải quyết thủ tục làm con dấu thứ hai và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

 

X

48

Giải quyết thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

 

X

49

Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

 

X

50

Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân

 

X

51

Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp sau khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân

 

X

52

Giải quyết thủ tục đổi con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

 

X

53

Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

 

X

54

Cấp "Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí" cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân

 

X

55

Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân

 

X

56

Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

X

57

Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

 

X

58

Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân

 

X

59

Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh

 

X

60

Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân

 

X

61

Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnh

 

X

62

Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an cấp tỉnh

 

X

63

Xét công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày tại Công an cấp tỉnh

 

X

64

Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an cấp tỉnh

 

X

65

Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương

 

X

66

Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

X

67

Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận) ... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết)

 

X

68

Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975, về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân

 

X

69

Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cán bộ dân chính Đảng hoạt động cách mạng ở chiến trường B, C, K từ 30/4/1975 trở về trước không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc

 

X

70

Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh

 

X

71

Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnh

 

X

72

Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh

 

X

73

Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh

 

X

74

Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Công an cấp tỉnh

 

X

75

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

 

X

76

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

X

X

77

Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

X

X

78

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

X

X

79

Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

 

X

80

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

 

X

81

Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

 

X

82

Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

 

X

83

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

 

X

84

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

X

X

85

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

 

X

86

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ

 

X

87

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy

X

X

88

Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

 

X

89

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

 

X

90

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

 

X

91

Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa

 

X

92

Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh

 

X

93

Đăng ký xe tạm thời

 

X

94

Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh

 

X

95

Đăng ký, cấp biển số xe

 

X

96

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh

 

X

97

Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp tỉnh

 

X

98

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

 

X

99

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

 

X

100

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

 

X

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1

Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)

 

X

2

Đổi Chứng minh nhân dân (9 số)

 

X

3

Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)

 

X

4

Cấp Chứng minh nhân dân (12 số)

 

X

5

Đổi Chứng minh nhân dân (12 số)

 

X

6

Cấp lại Chứng minh nhân dân (12 số)

 

X

7

Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân

 

X

8

Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp sau khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân

 

X

9

Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

 

X

10

Cấp đổi sổ hộ khẩu

 

X

11

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

 

X

12

Cấp giấy chuyển hộ khẩu

 

X

13

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

 

X

14

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

 

X

15

Cấp lại sổ hộ khẩu

 

X

16

Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

 

X

17

Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

 

X

18

Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

 

X

19

Đăng ký thường trú

 

X

20

Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

 

X

21

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

 

X

22

Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

 

X

23

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

 

X

24

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

 

X

25

Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật

 

X

26

Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

 

X

27

Tách sổ hộ khẩu

 

X

28

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

 

X

29

Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

 

X

30

Xóa đăng ký thường trú

 

X

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1

Cấp đổi sổ hộ khẩu

 

X

2

Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã

 

X

3

Cấp giấy chuyển hộ khẩu

 

X

4

Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ

 

X

5

Cấp lại sổ hộ khẩu

 

X

6

Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã

 

X

7

Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã

 

X

8

Đăng ký thường trú

 

X

9

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

 

X

10

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã

 

X

11

Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã

 

X

12

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)

 

X

13

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)

 

X

14

Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã

 

X

15

Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật

 

X

16

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã

 

X

17

Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã

 

X

18

Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã

 

X

19

Tách sổ hộ khẩu

 

X

20

Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

 

X

21

Xóa đăng ký thường trú

 

X

22

Thu hộ tiền nộp phạt và chuyển trả giấy tờ bị tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ

X

X

B. NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

X

X

2

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

X

X

3

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

X

X

4

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

X

X

5

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp khảo cổ

X

X

6

Cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

X

X

7

Tiếp nhận hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

X

X

8

Tiếp nhận hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

X

X

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật đối với cơ sở giám định cổ vật tại địa phương

X

X

10

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật đối với cơ sở giám định cổ vật tại địa phương

X

X

11

Thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh

X

X

12

Cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

 

X

13

Xếp hạng Di tích cấp tỉnh

X

X

14

Tiếp nhận hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

X

X

15

Tiếp nhận hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

X

X

16

Cấp giấy phép phổ biến phim

X

X

17

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

X

X

18

Tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật cấp tỉnh

X

X

19

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

X

X

20

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

X

X

21

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

X

X

22

Cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc tổ chức tại địa phương

X

X

23

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

X

X

24

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (đối với những trường hợp không thuộc thẩm quyền của Cục Nghệ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

X

X

25

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

X

X

26

Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (đối với những trường hợp không thuộc thẩm quyền của Cục Nghệ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

X

X

27

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

X

X

28

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

X

X

29

Cấp giấy phép cho các tổ chức thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

X

X

30

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

X

X

31

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương.

X

X

32

Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

X

X

33

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

X

X

34

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

X

X

35

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

X

X

36

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

 

X

37

Tiếp nhận thông báo quảng cáo trên bảng, biển, panô, băng-rôn

X

X

38

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

X

X

39

Cấp phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đặt tại địa bàn tỉnh

 

X

40

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đặt tại địa bàn tỉnh

 

X

41

Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đặt tại địa bàn tỉnh

 

X

42

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

X

X

43

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương (phim chưa được công bố, phổ biến; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia)

 

X

44

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

X

X

45

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

X

X

46

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

X

X

47

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên

 

X

48

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký quyền tác giả

X

X

49

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký quyền liên quan

X

X

50

Tiếp nhận thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài

 

X

51

Tiếp nhận thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài

 

X

52

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ quyền tác giả

X

X

53

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ quyền liên quan

X

X

54

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

X

X

55

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

X

X

56

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

X

X

57

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

X

X

58

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

X

X

59

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

X

X

60

Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

 

X

61

Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

X

62

Cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

X

X

63

Cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

X

X

64

Cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

 

X

65

Cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

X

X

66

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

X

X

67

Tiếp nhận hồ sơ xin thành lập Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao; Trung tâm hoạt động thể thao; Cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn

 

X

68

Tiếp nhận hồ sơ xin đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh

 

X

69

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn billiards & snooker

 

X

70

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn bóng bàn

 

X

71

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn cầu lông

 

X

72

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn khiêu vũ thể thao

 

X

73

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn patin

 

X

74

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn tập luyện quyền anh

 

X

75

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn thể dục thể hình

 

X

76

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn vũ đạo giải trí

 

X

77

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn bơi, lặn

 

X

78

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn bóng đá

 

X

79

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn Judo

 

X

80

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn Lân sư rồng

 

X

81

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn quần vợt

 

X

82

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn thể dục thẩm mỹ

 

X

83

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn võ cổ truyền và Vovinam

 

X

84

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn Taekwondo

X

X

85

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn Karatedo

X

X

86

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn bắn súng thể thao

X

X

87

Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại địa phương

X

X

88

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trên địa bàn tỉnh

X

X

89

Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại địa phương trong các trường hợp:

- Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác;

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;

- Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài;

- Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập.

X

X

90

Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại địa phương trong trường hợp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy

X

X

91

Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại địa phương

X

X

92

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

X

X

93

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

X

X

94

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

X

X

95

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

X

X

96

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

 

X

97

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

 

X

98

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

 

X

99

Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

X

X

100

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

X

X

101

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

 

X

102

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

 

X

103

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

 

X

105

Cấp giấy phép tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch tổ chức tại địa phương

X

X

106

Cấp giấy xác nhận xe ô tô đạt chuẩn vận chuyển khách du lịch

 

X

107

Tiếp nhận hồ sơ xin xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao và hạng cao cấp

 

X

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

 

X

2

Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

 

X

3

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

 

X

4

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 

X

5

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 

X

6

Công nhận lần đầu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 

X

7

Công nhận lại “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 

X

8

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

 

X

9

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

X

X

10

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

X

X

11

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

X

X

12

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

X

X

13

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

X

X

14

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

X

X

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1

Công nhận gia đình văn hóa

 

X

2

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

 

X

3

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

X

C. NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1

Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm

X

X

2

Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra TNLĐ đến Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ quan bảo hiểm thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của Cơ sở (nếu có)

X

X

3

Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

X

X

4

Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa

X

X

5

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

X

X

6

Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động

X

X

7

Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc

X

X

8

Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

X

X

9

Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở

X

X

10

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

 

X

11

Đăng ký hợp đồng cá nhân

 

X

12

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

X

X

13

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

X

X

14

Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

X

X

15

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia

X

X

16

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

X

X

17

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu

X

X

18

Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)

X

X

19

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

X

X

20

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc cấp tỉnh quản lý

 

X

21

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý

 

X

22

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

X

X

23

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

X

X

24

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

X

25

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

X

26

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

X

27

Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

X

28

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

X

X

29

Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

 

X

30

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

X

X

31

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

X

X

32

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

X

33

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

 

 

34

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra.

 

X

35

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

 

X

36

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

 

X

37

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

X

38

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

 

X

39

Thủ tục giám định vết thương còn sót

 

X

40

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

 

X

41

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

X

42

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

X

43

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

X

44

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

X

45

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

 

X

46

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

X

X

47

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

X

X

48

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 

X

49

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

X

50

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

 

X

51

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

 

X

52

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

X

X

53

Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

 

X

54

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

 

X

55

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

 

X

56

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

X

57

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

X

58

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

X

X

59

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

 

X

60

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

 

X

61

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

X

X

62

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

X

63

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

X

X

64

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

X

X

65

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

X

X

66

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

X

X

67

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

X

X

68

Tham gia bảo hiểm thất nghiệp

 

X

69

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

 

X

70

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

X

71

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

X

X

72

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

X

73

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

X

X

74

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

 

X

75

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

 

X

76

Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng

 

X

77

Giải quyết hỗ trợ học nghề

 

X

78

Thủ tục bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố

X

X

79

Thủ tục công nhận Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

X

X

80

Thủ tục miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

X

X

81

Thủ tục công nhận Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì li nhun

X

X

82

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

 

X

83

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 

X

84

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 

X

85

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 

X

86

Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

X

87

Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

X

88

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 

X

89

Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

 

X

90

Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

 

X

91

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

X

X

92

Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập

X

X

93

Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định

X

X

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

X

X

2

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

X

X

3

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

X

X

4

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

 

X

5

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

X

X

6

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

X

X

7

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

 

X

8

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

 

X

9

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

 

X

10

Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

 

X

11

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

X

12

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

X

13

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

X

14

Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

X

15

Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập

X

X

16

Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập

X

X

17

Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội

X

X

18

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

X

X

19

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

 

X

20

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

 

X

21

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

X

X

22

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

 

X

23

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

 

X

24

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

X

X

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

 

X

2

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 

X

3

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

X

X

4

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

 

X

5

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

X

X

6

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

 

X

7

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 

X

8

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

 

X

9

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 

X

10

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

 

X

11

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

 

X

D. NGÀNH THANH TRA

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

X

X

2

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

X

X

3

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

X

X

4

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

X

X

5

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

X

X

6

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

X

X

7

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

X

X

8

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

X

X

9

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

 

X

10

Tiếp công dân tại cấp huyện

 

X

11

Tiếp công dân tại cấp xã

 

X

12

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

X

X

13

Xử lý đơn tại cấp huyện

X

X

14

Xử lý đơn tại cấp xã

X

X

15

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

 

X

16

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

 

X

17

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

 

X

18

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

X

X

19

Thủ tục thực hiện việc giải trình

 

X

Đ. NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Cấp đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng

 

X

2

Cấp đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

 

X

3

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý

 

X

4

Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

 

X

5

Cấp Giấy phép vận tải đường thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia

 

X

6

Đăng ký sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố

 

X

7

Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng do Sở Giao thông vận tải quản lý

 

X

8

Cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

 

X

9

Đăng ký sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng (trường hợp sang tên chủ sở hữu ở khác tỉnh, thành phố)

 

X

10

Đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

 

X

11

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải do bị mất

X

X

12

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh

X

X

13

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do bị hư hỏng

X

X

14

Quy định về cấp phù hiệu XE NỘI BỘ

 

X

15

Cấp phù hiệu XE TRUNG CHUYỂN

 

X

16

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào đối với phương tiện phi thương mại

 

X

17

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào đối với phương tiện thương mại

 

X

18

Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

 

X

19

Cấp mới giấy phép kinh doanh vận tải

X

X

20

Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

 

X

21

Cấp mới phù hiệu xe hoạt động kinh doanh vận tải

 

X

22

Cấp lại phù hiệu xe hoạt động kinh doanh vận tải

 

X

23

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác lần đầu

 

X

24

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

 

X

25

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

 

X

26

Công bố trạm dừng nghỉ trên tuyến đường do địa phương quản lý (trừ tuyến quốc lộ)

 

X

27

Công bố lại trạm dừng nghỉ trên tuyến đường do địa phương quản lý (trừ tuyến quốc lộ)

 

X

28

Cấp giấy phép vận tải Campuchia - Lào - Việt Nam

 

X

29

Cấp lại giấy phép vận tải Campuchia - Lào - Việt Nam

 

X

30

Cấp Giấy chứng nhận Giáo viên dạy thực hành lái xe

 

X

31

Cấp lại Giấy chứng nhận Giáo viên dạy thực hành lái xe

 

X

32

Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện phi thương mại

 

X

33

Cấp giấy phép xe tập lái

 

X

34

Cấp lại giấy phép xe tập lái

 

X

35

Cấp mới giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

 

X

36

Cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

 

X

37

Cấp mới giấy phép đào tạo hạng A1, A2, A3, A4

 

X

38

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3 và A4

 

X

39

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện phi thương mại

 

X

40

Lập lại Hồ sơ gốc giấy phép lái xe

 

X

41

Cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch do Sở Giao thông vận tải quản lý sát hạch

 

X

42

Cấp lại giấy phép lái xe đối với trường hợp giấy phép lái xe bị mất

 

X

43

Cấp lại Giấy phép lái xe đối với trường hợp Giấy phép lái xe quá hạn

 

X

44

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do hết hạn

 

X

45

Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô

 

X

46

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô

 

X

47

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

X

X

48

Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp

X

X

49

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

 

X

50

Đổi Giấy phép lái xe đối với Giấy phép lái xe hoặc Bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

 

X

51

Đổi Giấy phép lái xe đối với Giấy phép lái xe hoặc Bằng lái xe của nước ngoài

 

X

52

Đăng ký khai thác tuyến, điều chỉnh tăng số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định

 

X

53

Đăng ký khai thác tuyến, điều chỉnh giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định

 

X

54

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương đang khai thác

X

X

55

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương đang khai thác

X

X

56

Cấp phép xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với hệ thống đường địa phương đang khai thác

X

X

57

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trên các tuyến hệ thống đường địa phương được xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo

X

X

58

Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường địa phương

X

X

59

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường địa phương

X

X

60

Cấp phép xe quá khổ, quá tải

X

X

61

Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác

X

X

62

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác

X

X

63

Cấp Giấy chứng nhận tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới

 

X

64

Cấp Giấy chứng nhận ATKT và bảo vệ môi trường cho các loại phương tiện thủy nội địa hoạt động trên sông, kênh, rạch, hồ đầm, vịnh do địa phương quản lý, bao gồm: các tàu có sức chở người dưới 50 người; các tàu không động cơ có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn; các tàu có động cơ có công suất dưới 135 mã lực Các tàu chuyên dùng như: ụ nổi, bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút ... có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10m

 

X

65

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo (nghiệm thu xe cơ giới cải tạo).

 

X

66

Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách hoạt động chính thức trên tuyến đường thủy nội địa

 

X

67

Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa

 

X

68

Đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc

 

X

69

Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa

 

X

70

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ

 

X

71

Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác

 

X

72

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác

 

X

73

Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

X

74

Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật

 

X

75

Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 

X

76

Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện và thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

X

77

Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

X

78

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

X

79

Cấp giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ

 

X

80

Cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba hạng tư, máy trưởng hạng ba

 

X

81

Cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa

 

X

82

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa trên địa bàn thuộc địa giới hành chính của địa phương

X

X

83

Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

X

X

84

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa địa phương, đường thủy  nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

X

X

85

Chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa, đối với đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa địa phương, đường thủy  nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

X

X

86

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa, đối với đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

X

X

87

Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa, đối với đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

X

X

88

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

X

X

89

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

X

X

90

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến khách ngang sông trên địa bàn thuộc địa giới hành chính của địa phương

X

X

91

Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

X

X

92

Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

X

X

93

Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông cho phép sử dụng hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch; hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa

X

X

94

Cho ý kiến dự án xây dựng và chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương; đường thủy  nội địa chuyên dùng nối với đường thủy  nội địa địa phương

X

X

E. NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

X

X

2

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

X

X

3

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

X

X

4

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

X

X

5

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

X

X

6

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

X

X

7

Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế)

X

X

8

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

X

X

9

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

X

X

10

Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

X

X

11

Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

X

X

12

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

X

X

13

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

X

X

14

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

X

X

15

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

X

X

16

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

X

X

17

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ

X

X

18

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ

X

X

19

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ

X

X

20

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ

X

X

21

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ

X

X

22

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ

X

X

23

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất

X

X

24

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát

X

X

25

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

X

X

26

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

X

X

27

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

X

X

28

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

X

X

29

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh

X

X

30

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh

X

X

31

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất

X

X

32

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát

X

X

33

Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

X

X

34

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

X

X

35

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

X

X

36

Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

X

X

37

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

X

X

38

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

X

X

39

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung giao dịch công nghệ

X

X

40

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ

X

X

41

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ

X

X

42

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo

X

X

43

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

X

X

44

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn giao dịch công nghệ vùng

X

X

45

Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh

X

X

46

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

X

X

47

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

X

X

48

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

X

X

49

Thủ tục xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (hạng II)

X

X

50

Thủ tục xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên (hạng IV), nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III)

X

X

51

Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác

X

X

52

Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng

X

X

53

Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

X

X

54

Thủ tục chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng

X

X

55

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận (bên thứ ba)

X

X

56

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất)

X

X

57

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận (bên thứ ba)

X

X

58

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất)

X

X

59

Thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

X

X

60

Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa (cấp mới)

X

X

61

Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa

X

X

62

Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa

X

X

63

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân

X

X

G. NGÀNH CÔNG THƯƠNG

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1

Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

 

X

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

X

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

X

4

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

X

5

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

X

6

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

X

7

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

X

8

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

X

9

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

X

10

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

X

11

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

 

X

12

Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

X

13

Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

X

14

Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

X

15

Đăng ký thực hiện hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

X

16

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

 

X

17

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

 

X

18

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

 

X

19

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

 

X

20

Cấp lại thẻ an toàn điện

 

X

21

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

 

X

22

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương

 

X

23

Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

 

X

24

Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

 

X

25

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

 

X

26

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương

 

X

27

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

X

28

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

 

X

29

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

X

30

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

X

31

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

X

32

Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

X

33

Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

X

34

Chấm dứt hot động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

X

35

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3

 

X

36

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3

 

X

37

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3

 

X

38

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

X

39

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

X

40

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

X

41

Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

X

42

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

X

43

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

X

44

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

X

45

Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

X

46

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

X

47

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

X

48

Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

 

X

49

Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

 

X

50

Thông báo thực hiện khuyến mại

 

X

51

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

X

X

52

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

X

X

53

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

X

X

54

Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

X

X

55

Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

 

X

56

Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

X

X

57

Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

X

X

58

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

X

59

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

X

60

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

X

61

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

X

62

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

X

63

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

X

64

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

X

65

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

X

66

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

X

67

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

X

68

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

X

69

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

X

70

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

X

71

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

X

72

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

X

73

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 

X

74

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 

X

75

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 

X

76

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 

X

77

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

X

78

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

X

79

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

X

80

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

X

81

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 

X

82

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 

X

83

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 

X

84

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 

X

85

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 

X

86

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 

X

87

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 

X

88

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 

X

89

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

X

90

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

X

91

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

X

92

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

X

93

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

 

X

94

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

 

X

95

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

 

X

96

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

 

X

97

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

X

98

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

X

99

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

X

100

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

X

101

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

 

X

102

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

 

X

103

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

 

X

104

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

 

X

105

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

X

106

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

X

107

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

X

108

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

X

109

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 

X

110

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 

X

111

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 

X

112

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 

X

113

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

X

114

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

X

115

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

X

116

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

X

117

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

X

118

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

X

119

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

X

120

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

 

X

121

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trường hợp bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng) đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

 

X

122

Cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép

 

X

123

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

 

X

124

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

 

X

125

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

 

X

126

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

 

X

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

X

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

X

3

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

X

4

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

 

X

5

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

X

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

X

7

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

X

8

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

X

9

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

X

10

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

X

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

X

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

X

3

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

X

H. BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH

1

Cấp giấy phép xây dựng công trình

X

X

2

Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm B, C đầu tư trong khu công nghiệp

X

X

3

Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình

X

X

4

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình

X

X

5

Đăng ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày

X

X

6

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức hợp đồng lao động

X

X

7

Cấp lại giấy phép lao động trong trường hợp giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động

X

X

8

Cấp lại giấy phép lao động trong trường hợp giấy phép lao động hết hạn (giấy phép lao động còn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày)

X

X

9

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

X

X

10

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo hình thức thực hiện các hợp đồng về kinh tế, thương mại

X

X

11

Đăng ký Nội quy lao động

 

X

12

Gửi thỏa ước lao động tập thể

 

X

13

Gửi Thang - bảng lương, định mức lao động

 

X

14

Điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

X

15

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

X

16

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ ( sau khi có quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)

 

X

17

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của Tòa án, trọng tài

 

X

18

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

 

X

19

Cấp giấy phép thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, không đồng thời thực hiện quyền phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài

 

X

20

Cấp giấy phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài

 

X

21

Cấp sửa đổi Giấy phép kinh doanh thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài

 

X

22

Cấp bổ sung Giấy phép kinh doanh thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài

 

X

23

Cấp lại Giấy phép kinh doanh thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài

 

X

24

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

X

25

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 

X

26

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 

X

27

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

 

X

28

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 

X

29

Chuyển nhượng dự án đầu tư

 

X

30

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư

 

X

31

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

 

X

32

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

 

X

33

Giãn tiến độ đầu tư

 

X

34

Thanh lý dự án

 

X

35

Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

X

X

I. NGÀNH XÂY DỰNG

1

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

X

X

2

Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

X

X

3

Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

X

X

4

Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

X

X

5

Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt

X

X

6

Lấy ý kiến của các sở: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh

X

X

7

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

X

X

8

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng

X

X

9

Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động

X

X

10

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin

X

X

11

Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (chỉ thực hiện trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích)

X

X

12

Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước), (chỉ thực hiện trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích)

X

X

13

Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (chỉ thực hiện trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích)

X

X

14

Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo Luật Nhà ở năm 2014

 

X

15

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư

 

X

16

Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

 

X

17

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản:

- Do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng;

- Do hết hạn (hoặc gần hết hạn).

 

X

18

Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua

 

X

19

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

 

X

20

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

 

X

21

Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

 

X

22

Thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh Hậu Giang

 

X

23

Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nnước

 

X

24

Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài

 

X

25

Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Hậu Giang

 

X

26

Thủ tục cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước

 

X

27

Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

 

X

28

Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

 

X

29

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

 

X

30

Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

 

X

31

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh

 

X

32

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

X

33

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quản lý

 

X

34

Thủ tục cấp/cấp lại /điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng

 

X

35

Thủ tục đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng)

 

X

36

Thủ tục cấp/ cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi /điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng

 

X

37

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách, nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng

 

X

K. NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1

Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

X

X

2

Đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên

X

X

3

Đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên

X

X

4

Đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần

X

X

5

Đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh

X

X

6

Đăng ký hoạt động chi nhánh, Văn phòng đại diện

X

X

7

Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

X

X

8

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

X

X

9

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

X

X

10

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

X

X

11

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

X

X

12

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

X

X

13

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

X

X

14

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

X

X

15

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

X

X

16

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

X

X

17

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

X

X

18

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

X

X

19

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

X

X

20

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền

X

X

21

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

X

X

22

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

X

X

23

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

X

X

24

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty

X

X

25

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty

X

X

26

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở hợp nhất

X

X

27

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở sáp nhập công ty

X

X

28

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên

X

X

29

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên

X

X

30

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi từ DNTN thành công ty TNHH

X

X

31

Hồ sơ chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại

X

X

32

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức tín dụng

X

X

33

Thông báo sử dụng dấu

X

X

34

Thông báo thay đổi con dấu

X

X

35

Thông báo hủy mẫu con dấu

X

X

36

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

X

X

37

Công bố nội dung doanh nghiệp

X

X

38

Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

X

X

39

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ

X

X

40

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

X

X

41

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo

X

X

42

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký có cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp

X

X

43

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp vi phạm Điểm c Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp

X

X

44

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp

X

X

45

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

X

X

46

Đăng ký liên hiệp HTX

X

X

47

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp HTX

X

X

48

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã

X

X

49

Đăng ký khi liên hiệp HTX chia

X

X

50

Đăng ký khi liên hiệp HTX tách

X

X

51

Đăng ký khi liên hiệp HTX hợp nhất

X

X

52

Đăng ký khi liên hiệp HTX sáp nhập

X

X

53

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

X

X

54

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

X

X

55

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

X

X

56

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

X

X

57

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã.

X

X

58

Giải thể liên hiệp hợp tác xã tự nguyện

X

X

59

Giải thể liên hiệp hợp tác xã bắt buộc

X

X

60

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)

X

X

61

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp thuộc diện không quyết định chủ trương đầu tư)

X

X

62

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

X

X

63

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

X

X

64

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

X

X

65

Cấp Quyết định hỗ trợ đầu tư

X

X

66

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

X

X

67

Chuyển nhượng dự án đầu tư

X

X

68

Giãn tiến độ dự án đầu tư

X

X

69

Tạm ngừng dự án đầu tư

X

X

70

Thủ tục thẩm định phi dự án, chương trình phi chính phủ nước ngoài

X

X

71

Thủ tục tiếp nhận chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài

X

X

72

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tổ chức, cá nhân người nước ngoài

X

X

73

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đối với tổ chức, cá nhân người nước ngoài

X

X

74

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

X

X

75

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tổ chức, cá nhân người nước ngoài

X

X

L. NGÀNH Y TẾ

1

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đi với ngưViNam

 

X

2

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 

X

3

Th tc cp li chng ch hành ngh khám bnh, cha bnh đi vi ngưi b mt hoc b hư hng hoc b thu hi chng ch hành ngh được cp không đúng thm quyn và có ni dung trái pháp lut

 

X

4

Thủ tục cấp lại chứng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đi vi ngưbị thu hồi chứng chỉ hành nghề

 

X

5

Thủ tục cấp lại chng ch hành ngh đi vi ngưi nưc ngoài, ngưViNam đnh cư c ngoài

 

X

6

Thủ tục cấp lại chng ch hành nghề bị thu hồi đi vi ngưi nưc ngoài, ngưVit Nam đnh cư  nưc ngoài

 

X

7

Thủ tục cp giy phép hot đng đi vi bệnh viện đa khoa

 

X

8

Th tc cp giy phép hot đng đi vi bệnh vin chuyên khoa

 

X

9

Th tc cp giy phép hot đng đi vi bệnh vin y hc c truyn

 

X

10

Thủ tc cp giy phép hot động đi vi phòng khám đa khoa

 

X

11

Th tc cp giy phép hot đng đi vi phòng khám chuyên khoa

 

X

12

Th tc cp giy phép hot đng đi vi phòng chn tr y hc c truyn

 

X

13

Th tc cp giy phép hot đng đi vi cơ s giám đnh y khoa

 

X

14

Th tc cp giy phép hot đng đi vi nhà h sinh