Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4608/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Phi Long
Ngày ban hành: 18/11/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4608/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Văn bản số 1889/TTCP-KHTH ngày 26/10/2021 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 896/TTr-TTT ngày 11/11/2021 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra tỉnh với các mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

Tăng cường thanh tra có trọng tâm, trọng điểm công tác quản lý nhà nước, việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. Chú trọng thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng chính sách, pháp luật đối với các tập thể, cá nhân vi phạm; kiên quyết thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thu, thất thoát về cho Nhà nước; kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, thúc đẩy thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022.

2. Yêu cầu

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, phương thức hoạt động thanh tra; tuân thủ nghiêm quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; chú trọng kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các Đoàn thanh tra nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tăng cường quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng có liên quan, không để xảy ra chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Thực hiện thường xuyên công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra.

3. Nhiệm vụ cụ thể

a) Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện 09 cuộc thanh tra trong Danh mục các cuộc thanh tra kèm theo quyết định này.

b) Ngoài các cuộc thanh tra theo kế hoạch nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kịp thời các cuộc thanh tra đột xuất, thanh tra lại theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chủ động tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra được duyệt; định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo và thực hiện chế độ báo cáo cho các cơ quan cấp trên theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

 

DANH MỤC

CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

Stt

Đối tượng thanh tra

Nội dung Thanh tra

Thời hạn thanh tra

Phạm vi thanh tra

Thời gian tiến hành thanh tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1

UBND thị trấn Ngô Mây UBND xã Cát Hanh, UBND xã Cát Khánh trên địa bàn huyện Phù Cát

Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

45 ngày

Từ năm 2016 - 2021

Quí I

Thanh tra tỉnh

 

 

2

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: An Lão, Vĩnh Thạnh, Tuy Phước, An Nhơn, Hoài Nhơn.

Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

45 ngày

Từ năm 2020 - 2021

Quí I

Thanh tra tỉnh

Ban Tiếp công dân tỉnh

 

3

UBND huyện Phù Mỹ, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan trên địa bàn huyện.

Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính, ngân sách và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản.

45 ngày

Từ năm 2016 - 2021

Quý II

Thanh tra tỉnh

 

 

4

UBND huyện Hoài Ân, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan trên địa bàn huyện.

Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính, ngân sách và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản.

45 ngày

Từ năm 2016 - 2021

Quý II

Thanh tra tỉnh

 

 

5

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định.

Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý tài chính và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản.

45 ngày

Từ năm 2016 - 2021

Quý III

Thanh tra tỉnh

 

 

6

Một số trường trung học phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu - chi tài chính.

45 ngày

Từ năm 2016 - 2021

Quý III

Thanh tra tỉnh

 

 

7

Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn.

Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

15 ngày

Từ năm 2019 - 2021

Quý III

Thanh tra tỉnh

 

 

8

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

15 ngày

Từ năm 2019 - 2021

Quý III

Thanh tra tỉnh

 

 

9

Các tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra chuyên đề về việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

45 ngày

Từ năm 2020 - 2021

Theo chỉ đạo của TTCP

Thanh tra tỉnh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4608/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.450

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!