Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 46/2010/QĐ-UBND về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 46/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lâm Minh Chiếu
Ngày ban hành: 14/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 46/2010/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 14  tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 3 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung thủ tục thành lập cơ sở ngoại ngữ quy định tại Điều 9 Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 4/9/2008 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

Bổ sung quy định: “Hồ sơ thành lập cơ sở ngoại ngữ - tin học”, số lượng hồ sơ cá nhân phải nộp là 02 bộ.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu đơn sau đây để thực hiện một số chế độ đối với học sinh, sinh viên cư trú tại tỉnh An Giang đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài:

1. Đơn xin trợ cấp diện dân tộc (mẫu 1).

2. Đơn xin hỗ trợ học bổng loại giỏi, xuất sắc (mẫu 2).

3. Đơn xin nhận tiền khen thưởng loại giỏi, xuất sắc (mẫu 3).

4. Đơn xin nhận tiền khen thưởng và bằng khen UBND tỉnh (mẫu 4).

5. Đơn xin trợ cấp đặc biệt khó khăn (mẫu 5).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Website Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Tổ đề án 30 tỉnh;
- Website An Giang;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang;
- Báo An Giang;
- Đài PTTH An Giang;
- Trung tâm Công báo của tỉnh;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lâm Minh Chiếu

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN TRỢ CẤP DIỆN DÂN TỘC

Năm học: …………………………

(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 14 /10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang)

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang.

Tôi tên: ………………………….............................................       Dân tộc: ...............

Sinh ngày: ……..… tháng ………… năm …………                        Nam, nữ …………

Nơi sinh: ……………………………………………………………..…………….

……………………………………………………………………….……………..

Gia đình cư ngụ tại nhà số: …….. Đường …………………………..…………….

Khóm (ấp):…………………….………. Phường (xã): ……………..…………….

Huyện (thị xã): ………………………….. tỉnh An Giang.

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ..…………………………

Hiện đang học năm thứ: ………..…… Sinh viên lớp: …………….……………….

Trường: …………………………… thuộc hệ công lập, ngoài công lập: ………….

Ngành: …………………………………………………………................................

Niên khóa (năm vào học và năm ra trường): ……………………………………......

Số tài khoản:………………………., Ngân hàng Đông Á, chi nhánh tỉnh An Giang.

Tự xét thấy đủ điều kiện, nay tôi làm đơn này kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng tiền trợ cấp dân tộc năm học ………………. của tỉnh.

Trân trọng kính chào.

 

 

……, ngày……… tháng ….. năm  20….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG

(ký tên và đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

(ký tên và đóng dấu)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN HỖ TRỢ HỌC BỔNG LOẠI GIỎI, XUẤT SẮC

Năm học ……………………………

(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 14 /10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang)

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang.

 

Tôi tên: …………………………………………………..………………………….

Sinh ngày: ……..… tháng ………… năm ………… …………..am, nữ …………..

Nơi sinh: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

Gia đình cư ngụ tại nhà số: …….. Đường: ………………………..………………...

Khóm (ấp): …………………….………. Phường (xã): ……………………………

Huyện (thị xã): ………………………….. tỉnh An Giang.

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………..…………..

………………………………………. Điện thoại: ..………………………………..

Hiện đang học năm thứ: ………… Sinh viên (học sinh) lớp: ……….…………….

Trường: …………………………… thuộc hệ công lập, ngoài công lập: ………….

Ngành: ………………………………………………………………………………

Niên khóa (năm vào học và năm ra trường): …………………………………….....

Năm học ……………., tôi đã đạt được kết quả như sau:

- Điểm trung bình chung học tập cả năm học: ……….……Xếp loại: ..............

- Điểm rèn luyện cả năm học: ………..                      Xếp loại: ..............

Tự xét thấy đủ điều kiện, nay tôi làm đơn này kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang xem xét, giải quyết cho tôi được nhận tiền hỗ trợ học bổng của tỉnh.

* Khi nộp đơn, gửi kèm phiếu điểm học tập và phiếu điểm rèn luyện cả năm học có xác nhận và đóng dấu của nhà trường. 

Trân trọng kính chào.

 

 

……, ngày……… tháng ….. năm  20….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN NHẬN TIỀN KHEN THƯỞNG LOẠI GIỎI, XUẤT SẮC

Năm học ……………………       (dành cho học sinh du học)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 14 /10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang)

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang

 

Tôi tên: …………………………………………………..………………………….

Sinh ngày: ……..… tháng ………… năm ………… ………...Nam, nữ ………

Nơi sinh: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

Gia đình cư ngụ tại nhà số: …….. Đường: ………………………………………...

Khóm (ấp): …………………….………. Phường (xã): ……………………………

Huyện (thị xã): ………………………….. tỉnh An Giang.

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………..

………………………………………. Điện thoại: ..………………………………..

Hiện đang học năm thứ: ………… Sinh viên (học sinh) lớp: ……….…………….

Trường: ………………………… thuộc hệ (công lập, ngoài công lập): ………….

Tên nước đang theo học: …………………………………………………………...

Ngành: ………………………………………………………………………………

Niên khóa (năm vào học và năm ra trường): …………………………………….....

Năm học ……………., tôi đã đạt được kết quả: Điểm trung bình chung học tập cả năm học: ……….. Xếp loại: ..............

Tự xét thấy đủ điều kiện, nay tôi làm đơn nầy kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang xem xét, giải quyết cho tôi được nhận tiền khen thưởng của tỉnh.

* Khi nộp đơn, gửi kèm phiếu điểm học tập cả năm học có xác nhận và đóng dấu của nhà trường và Bản dịch Tiếng Việt phiếu điểm trên, có công chứng.

 

 

……, ngày……… tháng ….. năm  20….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN NHẬN TIỀN KHEN THƯỞNG VÀ BẰNG KHEN UBND TỈNH

Năm học ……………………

(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 14 /10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang)

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang.

 

Tôi tên: …………………………………………………..………………………….

Sinh ngày: ……..… tháng ………… năm ………… ………...Nam, nữ …………..

Nơi sinh: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

Gia đình cư ngụ tại nhà số: …….. Đường: ………………………………………...

Khóm (ấp): …………………….………. Phường (xã): ……………………………

Huyện (thị xã): ………………………….. tỉnh An Giang.

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………...

…………………………………………………………..Điện thoại: ..……………..

Hiện đang học năm thứ: ………… Sinh viên lớp: ……….………………………...

Trường: ………………………… thuộc hệ (công lập, ngoài công lập): …………..

Tên nước đang theo học (đối với HSSV du học): …………………………………..

Ngành: ………………………………………………………………………………

Niên khóa (năm vào học và năm ra trường): …………………………………….....

Năm học …………., tôi đã đạt được kết quả:(Đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học; đạt loại giỏi khi tốt nghiệp ĐH-CĐ-TCCN; đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học; đỗ thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp sau đại học): ………………………………………………………………………………………..

Tự xét thấy đủ điều kiện, nay tôi làm đơn nầy kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang xem xét, giải quyết cho tôi được nhận tiền khen thưởng và Bằng khen của UBND tỉnh.

* Khi nộp đơn, gửi kèm bản photo bằng cấp có công chứng hoặc giấy xác nhận có đóng dấu của nhà trường. Nếu là học sinh, sinh viên đang đi học nước ngoài nộp thêm Bản dịch Tiếng Việt các giấy tờ trên, có công chứng

 

 

……, ngày……… tháng ….. năm  20….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN TRỢ CẤP ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Năm học: …………………………

(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 14 /10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang.

 

Tôi tên: …………………………...............................................................................

Sinh ngày: ……..… tháng ………… năm …………              Nam, nữ …………

Nơi sinh: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..…………………..

Gia đình cư ngụ tại nhà số: …….. Đường ………………………………………….

Khóm (ấp):…………………………. Phường (xã): ………………………………..

Huyện (thị xã): ………………………….. tỉnh An Giang.

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ..…………………………

Hiện đang học năm thứ: ………..…… Sinh viên lớp: …………….………………

Trường: …………………………… thuộc hệ công lập, ngoài công lập: ………….

Ngành: …………………………………………………………................................

Niên khóa (năm vào học và năm ra trường): ……………………………………......

Số tài khoản:………………………., Ngân hàng Đông Á, chi nhánh tỉnh An Giang.

Lý do xin trợ cấp: (Nêu thật cụ thể trường hợp khó khăn và kèm theo những giấy tờ chứng minh (nếu có)): ……………………………………………………………….

….……..……………………………………………………………………………...

…….……………..…………………………………………………………………...

…….…………………..……………………………………………………………...

Tự xét thấy đủ điều kiện, nay tôi làm đơn này kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng tiền trợ cấp đặc biệt khó khăn của tỉnh.

 

 

……, ngày……… tháng ….. năm  20….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG

(ký tên và đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

(ký tên và đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/2010/QĐ-UBND về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.048

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108