Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 46/2009/QĐ-UBND về đổi tên Chi cục Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản thành Chi cục Thủy sản và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ- cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản do Tỉnh Tây Ninh ban hành

Số hiệu: 46/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Phạm Văn Tân
Ngày ban hành: 07/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2009/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 7 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐỔI TÊN CHI CỤC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN THÀNH CHI CỤC THỦY SẢN VÀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ- CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC THỦY SẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tô chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/1 1/2003;

Căn cứ Thông lư Liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV, ngày 15 tháng 5 năm 2008 của liên tịch: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về Nông nghiệp và Phát triến nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 78/2008/ỌĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2008 cùa Uy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám dốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 245/TTr-SNV, ngày 21 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đổi tên Chi cục Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Chi cục Thủy sản, trực thuộc Sơ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tình Tây Ninh.

Điều 2. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký Bãi bỏ các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, chịu trách thi hành quyết định này./. 

 

Nơi Nhận:
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nông nghiệp và PTNT ;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh;
- TTTU-HĐNĐ tỉnh
- TT.TU, TT.UBNĐ tỉnh
-Như điều 4;
- Lưu VT, VPUBNĐ tỉnh

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tân

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC THỦY SẢN TRỤC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 7/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Chi cục Thủy sản là cơ quan quản lý chuyên ngành trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chịu sự chđạo, quản lý toàn diện cua Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng thời chấp hành sự chđạo kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Nuôi trồng thủy sản; Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

2. Chi cục Thủy sản giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản, bao gồm nuôi trồng, khai thác, chế biến và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh;

3. Chi cục Thy sản có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mờ tài khon tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định; được sử dụng kinh phí hoại động từ ngân sách Nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm.

4. Địa ch: số 96 đường Phạm Tung, Khu phố 1, Phường III, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu Giám đc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc quy hoạch và xây dựng các kế hoạch dài hạn, ngần hạn về lĩnh vực thủy sn, phù hp với yêu cầu phát trin kinh tế của ngành, tỉnh

2. Tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn. Kiểm tra việc thực hiện quy định hành lang cho các loài thy sản di chuyển khi áp dụng các hình thức khai thác thủy sản; công bố bổ sung những nội dung quy định của Bộ Nông nghiệp vá Phát triển nông thôn về danh mục các loài thủy sản bị cấm khai thác và thời gian cảm khai thác; các phương pháp khai thác, loại nghề khai thác, ngư cụ cấm sử dụng hoặc hạn chế sử dụng; chủng loại, kích c ti thiu các loài thủy sản được phép khai thác; mùa vụ khai thác; khu vực khai thác và khu vực cấm khai thác có thời hạn cho phù hợp với hoạt động khai thác nguồn lợi thy sn của tỉnh.

3. Hướng dẫn, kim tra việc thực hiện các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy chế vùng khai khai thác thủy sản ở sông, hồ và các vùng nước tự nhiên khác thuộc phạm vi quản lý của tình theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Tổ chức đánh giá nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

5. Hướng dẫn, kiểm tra lập quy hoạch chi tiết các vùng nuôi thủy sản. Chịu trách nhiệm thẩm định quy hoạch, kế hoạch nuôi trồng thủy sản của cấp huyện và tổ chức thực hiện quản lý vùng nuôi thủy sản tập trung trên địa bàn tỉnh theo thm quyền được giao.

6. Tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện việc giao, cho thuê, thu hồi mặt nước thuộc địa phương qun lý để nuôi trồng thủy sản theo quy định.

7. Tổ chức kiểm tra chất lượng và kiểm dịch giông thủy sản; tchức thực hiện phòng trừ và khắc phục hậu quả dịch bệnh thủy sn trên địa bàn tỉnh theo quy định.

8. Tổ chức đăng ký, đăng kiểm tàu cá, các phương tiện nơi phục vụ hoạt động thủy sn; kim tra và cp giấy chng nhận an toàn kỹ thuật cho các tàu cá; cp giấy phép khai thác thủy sản của đa phương theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức đăng ký tàu cá, đăng ký thuyên viên và các phương tiện nôi phục vụ hoạt động thủy sản; kim tra cấp giấy phép khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoặc đình chì hiệu lực công nhận điều kiện đảm bo vệ sinh an toàn thực phm đối với các cơ sở sản xut kinh doanh về lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định.

11. Tổ chức kim tra, chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phm hàng hóa thủy sn tiêu thụ nội địa (trên địa bàn tỉnh).

12. Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông thực hiện công tác khuyến ngư, tập huấn kỹ thuật, tổ chức hội thảo, phát triển phong trào nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

13. Phối hợp với các ngành liên quan trong công tác phòng chống lụt bão nhằm giảm nhẹ ảnh hưởng thiên tai trong việc nuôi trồng thủy sản; điều tra, đánh giá môi trường nước ở các vùng và huyện, thị xã đế khuyến cáo sản xuất, nuôi trồng các loại thủy sản thích hợp và có hiệu quả kinh tế cao.

14. Phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành thủy sản.

15. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

16. Thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưng, kluật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo thẩm quyền.

17. Quản lý tài chính, tài sn được giao theo quy định của pháp luật và phân cp của Uỷ ban nhân dân tnh.

18. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản

1. Ban lãnh đạo Chi cục: Chi cục Thủy sản có Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng;

a) Chi cục làm việc theo chế độ thủ trưởng, Chi cục trướng là người lãnh đạo cao nhất, quản lý và điều hành mọi hoạt động của Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

b) Các Phó Chi cục trưng là người giúp việc cho Chi cục trưng, do Chi cục trưng phân công đảm nhiệm một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

c) Việc bnhiệm, min nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đi với Chi cục trưởng, các Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định về tiêu chun và phân cấp qun lý cán bộ, công chức hiện hành của tỉnh.

2. Chuyên môn nghiệp vụ:

Chi cục không thành lập các phòng, bộ phận chuyên môn ma thực hiện phân công công chức phụ trách công tác chuyên môn, bao gồm các lĩnh vực : kỹ thuật nuôi trng, khai thác, chế biến, tng hợp, kế toán, thủ quỹ...

Điều 4. Biên chế của Chi cục Thủy sản

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao cua Chi cục, Chi cục trương Chi cục Thủy sản xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm, đề nghị Sớ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn thống nhất với Sở Nội vại về số lượng biên chế, trình Chtịch Ủy ban nhân dân tnh xem xét, quyết định.

Chi cục trường Chi cục Thủy sản có trách nhiệm bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức danh chuyên môn, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước, đảm bo hoàn thành nhiệm vụ được giao

Chương IV

TỔ CHỨC THỤC HIỆN

Điều 5. Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Chi cục để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 

Điều 6. Trong quá trình thực hiện, quy định này được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ, theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nội vụ và quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/2009/QĐ-UBND về đổi tên Chi cục Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản thành Chi cục Thủy sản và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ- cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản do Tỉnh Tây Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.490

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.8.102