Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 453/QĐ-BQP năm 2019 công nhận xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 453/QĐ-BQP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Trần Đơn
Ngày ban hành: 29/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 453/QĐ-BQP

Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHN XP HNG CÁC ĐƠN V S NGHIP Y T TRONG QUÂN ĐI

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;

Căn cứ Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần tại Tờ trình số 48/TTr-HC ngày 07 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận xếp hạng cho 34 bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh trong Quân đội

1. Bệnh viện Hạng I

a) Bệnh viện quân y 175 trực thuộc Bộ Quốc phòng;

b) Viện Y học cổ truyền Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng;

c) Bệnh viện quân y 103 trực thuộc Học viện Quân y;

d) Viện Bỏng Lê Hữu Trác trực thuộc Học viện Quân y;

đ) Bệnh viện quân y 354 trực thuộc Tổng cục Hậu cần;

e) Bệnh viện quân y 105 trực thuộc Tổng cục Hậu cần;

g) Bệnh viện quân y 87 trực thuộc Tổng cục Hậu cần;

h) Bệnh viện quân y 110 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 1;

i) Bệnh viện quân y 109 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 2;

k) Bệnh viện quân y 7 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 3;

l) Bệnh viện quân y 17 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 5;

m) Bệnh viện quân y 7A trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 7;

n) Bệnh viện quân y 121 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 9;

o) Bệnh viện quân y 211 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân đoàn 3;

p) Viện Y học Phóng xạ và U bướu Quân đội trực thuộc Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần.

2. Bệnh viện Hạng II

a) Viện Y học Phòng không - Không quân trực thuộc Cục Hậu cần, Quân chủng Phòng không - Không quân;

b) Viện Y học Hải quân trực thuộc Cục Hậu cần, Quân chủng Hải quân;

c) Bệnh viện quân y 91 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 1;

d) Bệnh viện quân y 6 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 2;

e) Bệnh viện quân y 5 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 3;

g) Bệnh viện quân y 4 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 4;

h) Bệnh viện quân y 268 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 4;

i) Bệnh viện quân y 13 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 5;

k) Bệnh viện quân y 7B trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 7;

l) Bệnh viện quân y 120 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 9;

m) Bệnh viện quân y 4 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân đoàn 4;

n) Bệnh viện quân dân y 16 trực thuộc Binh đoàn 16;

o) Bệnh viện quân dân y miền Đông trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 7.

3. Bệnh viện Hạng III

a) Bệnh viện quân y 15 trực thuộc Binh đoàn 15;

b) Bệnh viện quân dân y tỉnh Đồng Tháp trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp, Quân khu 9;

c) Bệnh viện quân dân y tỉnh Trà Vinh trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh, Quân khu 9;

d) Bệnh viện quân dân y tỉnh Sóc Trăng trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng, Quân khu 9;

đ) Bệnh viện quân dân y tỉnh Bạc Liêu trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu, Quân khu 9;

e) Bệnh viện quân dân y tỉnh Cà Mau trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, Quân khu 9.

Điều 2. Công nhận xếp hạng cho 13 đơn vị y tế dự phòng trong Quân đội

1. Đơn vị y tế dự phòng Hạng I

a) Viện Y học dự phòng Quân đội trực thuộc Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần;

b) Trung tâm Y học dự phòng Quân đội phía Nam trực thuộc Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần.

2. Đơn vị y tế dự phòng Hạng II

a) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 1;

b) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 2;

c) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 3;

d) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 4;

đ) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 5;

e) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 7;

g) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 9.

3. Đơn vị y tế dự phòng Hạng III

a) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân đoàn 1;

b) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân đoàn 2;

c) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân đoàn 3;

d) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân đoàn 4.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.

Điều 4. Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 


Nơi nhận:
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thủ trưởng BQP;
- Bộ Nội vụ, Bộ Y tế;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- Cục Kiểm tra văn bản/B Tư pháp;
- Các cục: Quân lực, Nhà trường/BTTM;
Cán bộ/TCCT, Quân y/TCHC;
- Vụ Pháp chế/BQP;
- Các đơn vị thuộc Điều 1, Điều 2 Quyết định này;
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ, BQP;
- Lưu: VT, THBĐ; Trg 146b.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Trần Đơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 453/QĐ-BQP năm 2019 công nhận xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.557
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83