Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4525/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 29/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4525/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 547/TTr-QHKT-P5 ngày 22/9/2011 và của Chánh Văn phòng UBND thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Bộ Xây dựng;
- Th. trực: Thành ủy, HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- CVP/PVP UBND Thành phố;
- Các phòng CV, Công báo;
- Lưu: VT, KSTT (3b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4525/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC, BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ XUẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực quy hoạch xây dựng

1

Thủ tục: Cấp Giấy phép quy hoạch theo khoản 1 Điều 9 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội (thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

2

Thủ tục: Cấp Giấy phép quy hoạch theo khoản 2 Điều 9 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội (thuộc thẩm quyền của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội).

3

Thủ tục: Cấp Giấy phép quy hoạch theo khoản 3 Điều 9 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 03/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội (thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất thành phố Hà Nội).

4

Thủ tục: Cấp Giấy phép quy hoạch theo khoản 4 Điều 9 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội (thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã).

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC, BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ XUẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Thủ tục: Cấp Giấy phép quy hoạch theo Khoản 1 Điều 9 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND thành phố (thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

a. Trình tự thực hiện:

- Người nộp hồ sơ (tổ chức, cá nhân):

+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

+ Nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn; Nhận kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội; địa chỉ - 31B Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: kiểm tra nội dung thành phần hồ sơ theo quy định tại mục c.

+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhận, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi ngày hẹn trả kết quả vào phiếu biên nhận.

+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện theo quy định đã niêm yết công khai, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh.

+ Bộ phận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính theo giấy hẹn.

b. Cách thức thực hiện:

- Nhận trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

- Nhận hồ sơ qua đường bưu điện (tính từ ngày có dấu bưu điện gửi tới);

- Qua phương thức ủy quyền theo quy định của pháp luật

(Để đảm bảo thuận tiện trong việc liên hệ hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, cung cấp đủ số lượng hồ sơ, đề nghị các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện phải cung cấp đầy đủ thông tin về địa chỉ, số điện thoại liên hệ).

(Trong mọi trường hợp tiếp nhận hồ sơ đều phải đầy đủ theo quy định tại mục c, nếu không bộ phận một cửa sẽ thông báo trả lại hồ sơ)

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn (theo Mẫu 1 hoặc Mẫu 3 kèm theo).

+ Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;

+ Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị.

+ Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư.

+ Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư.

(Khi đến nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ phải xuất trình giấy Chứng minh thư nhân dân (bản gốc) để đối chiếu: đối với cơ quan, tổ chức và trường hợp thực hiện theo phương thức ủy quyền, cần có Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền theo quy định kèm theo).

- Số lượng hồ sơ:

+ 01 (một) bộ hồ sơ kèm theo đĩa CD số hóa các nội dung hồ sơ nêu trên để phục vụ công tác triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ hồ sơ.

+ Căn cứ vào nội dung hồ sơ và yêu cầu lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và đại diện cộng đồng dân cư về nội dung Giấy phép quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp đủ hồ sơ để gửi các cơ quan liên quan.

d. Thời gian giải quyết:

45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ tính hợp pháp và hợp lệ được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

g. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

- Cơ quan giải quyết trực tiếp: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố; cơ quan, đơn vị liên quan; UBND quận, huyện, thị xã và đại diện cộng đồng dân cư tại khu vực liên quan đến khu đất cấp Giấy phép quy hoạch.

h. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép quy hoạch.

i. Lệ phí:

- Lệ phí cấp Giấy phép quy hoạch thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng về phí cấp giấy phép quy hoạch, chưa thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

k. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tùy theo dự án đầu tư xây dựng công trình, tổ chức, cá nhân điền một trong các mẫu đơn:

- Mẫu số 1: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung).

- Mẫu số 3: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ).

l. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

m. Cơ sở pháp lý:

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009.

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

MẪU SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

Kính gửi: ………………………………………..

1. Chủ đầu tư: ............................................................................................................

- Người đại diện: ………………………….. Chức vụ: .................................................

- Địa chỉ liên hệ: .........................................................................................................

- Số nhà: …………………………………. Đường: ......................................................

Phường (xã/thị trấn): ……………………. Quận (huyện, thị xã): .................................

- Số điện thoại: ...........................................................................................................

2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: ...................................................................

- Phường (xã) ………………………………… Quận (huyện, thị xã): ...........................

- Thành phố: ................................................................................................................

- Phạm vi dự kiến đầu tư: .............................................................................................

- Quy mô, diện tích: ......................................................................................................

- Hiện trạng sử dụng đất ..............................................................................................

3. Nội dung đầu tư: .......................................................................................................

- Chức năng dự kiến: ....................................................................................................

- Cơ cấu sử dụng đất dự kiến: ......................................................................................

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: ........................................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Đơn đính kèm:

- Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất.
- …………..

………….., ngày … tháng … năm ……
Người làm đơn
đóng dấu (nếu là tổ chức), ký, ghi rõ họ tên

 

MẪU SỐ 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)

Kính gửi: ………………………………………..

1. Chủ đầu tư: ...........................................................................................................

- Người đại diện: ………………………….. Chức vụ: ................................................

- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................

- Số nhà: …………………………………. Đường: .....................................................

Phường (xã/thị trấn): ……………………. Quận (huyện, thị xã): ...............................

Tỉnh, thành phố: ........................................................................................................

- Số điện thoại: ..........................................................................................................

2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: ..................................................................

- Phường (xã, thị trấn) ………………………………… Quận (huyện, thị xã): .............

- Thành phố: ..............................................................................................................

- Phạm vi ranh giới: ...................................................................................................

- Quy mô, diện tích: ...................................................................................................

- Hiện trạng sử dụng đất ...........................................................................................

3. Nội dung đầu tư: ....................................................................................................

- Chức năng công trình: .............................................................................................

- Mật độ xây dựng: .....................................................................................................

- Chiều cao công trình: ...............................................................................................

- Số tầng: ....................................................................................................................

- Hệ số sử dụng đất: ...................................................................................................

- Dự kiến tổng diện tích sàn xây dựng: ......................................................................

4. Tổng mức đầu tư dự kiến xây dựng: .....................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

 

Đơn đính kèm:

- Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất.
- …………..

………….., ngày … tháng … năm ……
Người làm đơn
đóng dấu (nếu là tổ chức), ký, ghi rõ họ tên

 

2. Thủ tục: Cấp Giấy phép quy hoạch theo khoản 2 Điều 9 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND thành phố (thuộc thẩm quyền của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội)

a. Trình tự thực hiện:

- Người nộp hồ sơ (tổ chức, cá nhân):

+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

+ Nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn; Nhận kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội; địa chỉ - 31B Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: kiểm tra nội dung thành phần hồ sơ theo quy định tại mục c.

+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhận, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi ngày hẹn trả kết quả vào phiếu biên nhận.

+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện theo quy định đã niêm yết công khai, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh.

+ Bộ phận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính theo giấy hẹn.

b. Cách thức thực hiện:

- Nhận trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

- Nhận hồ sơ qua đường bưu điện (tính từ ngày có dấu bưu điện gửi tới);

- Qua phương thức ủy quyền theo quy định của pháp luật

(Để đảm bảo thuận tiện trong việc liên hệ hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, cung cấp đủ số lượng hồ sơ, đề nghị các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện phải cung cấp đầy đủ thông tin về địa chỉ, số điện thoại liên hệ).

(Trong mọi trường hợp tiếp nhận hồ sơ đều phải đầy đủ theo quy định tại mục c, nếu không bộ phận một cửa sẽ thông báo trả lại hồ sơ)

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn (theo Mẫu 1 hoặc Mẫu 3 kèm theo).

+ Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;

+ Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị.

+ Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư.

+ Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư.

(Khi đến nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ phải xuất trình giấy Chứng minh thư nhân dân (bản gốc) để đối chiếu; đối với cơ quan, tổ chức và trường hợp thực hiện theo phương thức ủy quyền, cần có Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền theo quy định kèm theo).

- Số lượng hồ sơ:

+ 01 (một) bộ hồ sơ kèm theo đĩa CD số hóa các nội dung hồ sơ nêu trên để phục vụ công tác triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ hồ sơ.

+ Căn cứ vào nội dung hồ sơ và yêu cầu lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và đại diện cộng đồng dân cư về nội dung Giấy phép quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp đủ hồ sơ để gửi các cơ quan liên quan.

d. Thời gian giải quyết:

45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ tính hợp pháp và hợp lệ được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

g. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

- Đơn vị giải quyết trực tiếp: Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND quận, huyện, thị xã và đại diện cộng đồng dân cư tại khu vực liên quan đến khu đất cấp Giấy phép quy hoạch.

h. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép quy hoạch.

i. Lệ phí:

- Lệ phí cấp Giấy phép quy hoạch thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng về phí cấp giấy phép quy hoạch, chưa thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

k. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tùy theo dự án đầu tư xây dựng công trình, tổ chức, cá nhân điền một trong các mẫu đơn:

- Mẫu số 1: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung).

- Mẫu số 3: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ).

l. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

m. Cơ sở pháp lý:

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009.

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

MẪU SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

Kính gửi: ………………………………………..

1. Chủ đầu tư: .........................................................................................................

- Người đại diện: ………………………….. Chức vụ: ..............................................

- Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................................

- Số nhà: …………………………………. Đường: ...................................................

Phường (xã/thị trấn): ……………………. Quận (huyện, thị xã): .............................

- Số điện thoại: ........................................................................................................

2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: .................................................................

- Phường (xã) ………………………………… Quận (huyện, thị xã): ........................

- Thành phố: .............................................................................................................

- Phạm vi dự kiến đầu tư: ..........................................................................................

- Quy mô, diện tích: ...................................................................................................

- Hiện trạng sử dụng đất ...........................................................................................

3. Nội dung đầu tư: ...................................................................................................

- Chức năng dự kiến: ................................................................................................

- Cơ cấu sử dụng đất dự kiến: ..................................................................................

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: ....................................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Đơn đính kèm:

- Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất.
- …………..

………….., ngày … tháng … năm ……
Người làm đơn
đóng dấu (nếu là tổ chức), ký, ghi rõ họ tên

 

MẪU SỐ 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)

Kính gửi: ………………………………………..

1. Chủ đầu tư: ...........................................................................................................

- Người đại diện: ………………………….. Chức vụ: ................................................

- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................

- Số nhà: …………………………………. Đường: .....................................................

Phường (xã/thị trấn): ……………………. Quận (huyện, thị xã): ...............................

Tỉnh, thành phố: ........................................................................................................

- Số điện thoại: ...........................................................................................................

2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: ...................................................................

- Phường (xã, thị trấn) ………………………………… Quận (huyện, thị xã): .............

- Thành phố: ................................................................................................................

- Phạm vi ranh giới: .....................................................................................................

- Quy mô, diện tích: ...................................................................................................

- Hiện trạng sử dụng đất ............................................................................................

3. Nội dung đầu tư: ....................................................................................................

- Chức năng công trình: .............................................................................................

- Mật độ xây dựng: .....................................................................................................

- Chiều cao công trình: ..............................................................................................

- Số tầng: ....................................................................................................................

- Hệ số sử dụng đất: ...................................................................................................

- Dự kiến tổng diện tích sàn xây dựng: ......................................................................

4. Tổng mức đầu tư dự kiến xây dựng: .....................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

 

Đơn đính kèm:

- Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất.
- …………..

………….., ngày … tháng … năm ……
Người làm đơn
đóng dấu (nếu là tổ chức), ký, ghi rõ họ tên

 

3. Thủ tục: Cấp Giấy phép quy hoạch theo khoản 3 Điều 9 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND thành phố (thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất thành phố Hà Nội)

a. Trình tự thực hiện:

- Người nộp hồ sơ (tổ chức, cá nhân):

+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

+ Nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn; Nhận kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Thành phố Hà Nội - Tòa nhà 7 tầng, Khu đô thị Mộ Lao - quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: kiểm tra nội dung thành phần hồ sơ theo quy định tại mục c.

+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhận, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi ngày hẹn trả kết quả vào phiếu biên nhận.

+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện theo quy định đã niêm yết công khai, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh.

+ Bộ phận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính theo giấy hẹn.

b. Cách thức thực hiện:

- Nhận trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất thành phố Hà Nội.

- Nhận hồ sơ qua đường bưu điện (tính từ ngày có dấu bưu điện gửi tới);

- Qua phương thức ủy quyền theo quy định của pháp luật

(Để đảm bảo thuận tiện trong việc liên hệ hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, cung cấp đủ số lượng hồ sơ, đề nghị các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện phải cung cấp đầy đủ thông tin về địa chỉ, số điện thoại liên hệ).

(Trong mọi trường hợp tiếp nhận hồ sơ đều phải đầy đủ theo quy định tại mục c, nếu không bộ phận một cửa sẽ thông báo trả lại hồ sơ)

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn (theo Mẫu 1 hoặc Mẫu 3 kèm theo).

+ Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;

+ Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị.

+ Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư.

+ Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư.

(Khi đến nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ phải xuất trình giấy Chứng minh thư nhân dân (bản gốc) để đối chiếu; đối với cơ quan, tổ chức và trường hợp thực hiện theo phương thức ủy quyền, cần có Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền theo quy định kèm theo).

- Số lượng hồ sơ:

+ 01 (một) bộ hồ sơ kèm theo đĩa CD số hóa các nội dung hồ sơ nêu trên để phục vụ công tác triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ hồ sơ.

+ Căn cứ vào nội dung hồ sơ và yêu cầu lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và đại diện cộng đồng dân cư về nội dung Giấy phép quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp đủ hồ sơ để gửi các cơ quan liên quan.

d. Thời gian giải quyết:

45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ tính hợp pháp và hợp lệ được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất thành phố Hà Nội.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

g. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất thành phố Hà Nội

- Đơn vị giải quyết trực tiếp: Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất thành phố Hà Nội.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND quận, huyện, thị xã và đại diện cộng đồng dân cư tại khu vực khu, cụm công nghiệp được giao quản lý.

h. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép quy hoạch.

i. Lệ phí:

- Lệ phí cấp Giấy phép quy hoạch thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng về phí cấp giấy phép quy hoạch, chưa thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

k. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tùy theo dự án đầu tư xây dựng công trình, tổ chức, cá nhân điền một trong các mẫu đơn:

- Mẫu số 1: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung).

- Mẫu số 3: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ).

l. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

m. Cơ sở pháp lý:

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009.

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

MẪU SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

Kính gửi: ………………………………………..

1. Chủ đầu tư: ............................................................................................................

- Người đại diện: ………………………….. Chức vụ: .................................................

- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................

- Số nhà: …………………………………. Đường: ......................................................

Phường (xã/thị trấn): ……………………. Quận (huyện, thị xã): ................................

- Số điện thoại: ..........................................................................................................

2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: ..................................................................

- Phường (xã) ………………………………… Quận (huyện, thị xã): ..........................

- Thành phố: ..............................................................................................................

- Phạm vi dự kiến đầu tư: ..........................................................................................

- Quy mô, diện tích: ...................................................................................................

- Hiện trạng sử dụng đất ...........................................................................................

3. Nội dung đầu tư: ...................................................................................................

- Chức năng dự kiến: .................................................................................................

- Cơ cấu sử dụng đất dự kiến: ...................................................................................

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: .....................................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Đơn đính kèm:

- Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất.
- …………..

………….., ngày … tháng … năm ……
Người làm đơn
đóng dấu (nếu là tổ chức), ký, ghi rõ họ tên

 

MẪU SỐ 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)

Kính gửi: ………………………………………..

1. Chủ đầu tư: ..........................................................................................................

- Người đại diện: ………………………….. Chức vụ: ................................................

- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................

- Số nhà: …………………………………. Đường: .....................................................

Phường (xã/thị trấn): ……………………. Quận (huyện, thị xã): ...............................

Tỉnh, thành phố: .......................................................................................................

- Số điện thoại: ..........................................................................................................

2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: ..................................................................

- Phường (xã, thị trấn) ………………………………… Quận (huyện, thị xã): ............

- Thành phố: ..............................................................................................................

- Phạm vi ranh giới: ...................................................................................................

- Quy mô, diện tích: ....................................................................................................

- Hiện trạng sử dụng đất ............................................................................................

3. Nội dung đầu tư: .....................................................................................................

- Chức năng công trình: ..............................................................................................

- Mật độ xây dựng: ......................................................................................................

- Chiều cao công trình: ................................................................................................

- Số tầng: .....................................................................................................................

- Hệ số sử dụng đất: ....................................................................................................

- Dự kiến tổng diện tích sàn xây dựng: .......................................................................

4. Tổng mức đầu tư dự kiến xây dựng: ......................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

 

Đơn đính kèm:

- Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất.
- …………..

………….., ngày … tháng … năm ……
Người làm đơn
đóng dấu (nếu là tổ chức), ký, ghi rõ họ tên

 

4. Thủ tục: Cấp Giấy phép quy hoạch theo khoản 4 Điều 9 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND thành phố (thuộc thẩm quyền của UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội)

a. Trình tự thực hiện:

- Người nộp hồ sơ (tổ chức, cá nhân):

+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

+ Nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn; Nhận kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại khu vực có khu đất đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: kiểm tra nội dung thành phần hồ sơ theo quy định tại mục c.

+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhận, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi ngày hẹn trả kết quả vào phiếu biên nhận.

+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện theo quy định đã niêm yết công khai, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh.

+ Bộ phận trả kết quả: Trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính theo giấy hẹn.

b. Cách thức thực hiện:

- Nhận trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại khu vực có khu đất đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch.

- Nhận hồ sơ qua đường bưu điện (tính từ ngày có dấu bưu điện gửi tới);

- Qua phương thức ủy quyền theo quy định của pháp luật

(Để đảm bảo thuận tiện trong việc liên hệ hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, cung cấp đủ số lượng hồ sơ, đề nghị các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện phải cung cấp đầy đủ thông tin về địa chỉ, số điện thoại liên hệ).

(Trong mọi trường hợp tiếp nhận hồ sơ đều phải đầy đủ theo quy định tại mục c, nếu không bộ phận một cửa sẽ thông báo trả lại hồ sơ)

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn (theo Mẫu 1 hoặc Mẫu 3 kèm theo).

+ Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;

+ Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị.

+ Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư.

+ Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư.

(Khi đến nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ phải xuất trình giấy Chứng minh thư nhân dân (bản gốc) để đối chiếu; đối với cơ quan, tổ chức và trường hợp thực hiện theo phương thức ủy quyền, cần có Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền theo quy định kèm theo).

- Số lượng hồ sơ:

+ 01 (một) bộ hồ sơ kèm theo đĩa CD số hóa các nội dung hồ sơ nêu trên để phục vụ công tác triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ hồ sơ.

+ Căn cứ vào nội dung hồ sơ và yêu cầu lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và đại diện cộng đồng dân cư về nội dung Giấy phép quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp đủ hồ sơ để gửi các cơ quan liên quan.

d. Thời gian giải quyết:

45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ tính hợp pháp và hợp lệ được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

g. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã (tại khu vực có khu đất đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch).

- Đơn vị giải quyết trực tiếp: Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố; cơ quan, đơn vị liên quan và đại diện cộng đồng dân cư tại khu vực liên quan đến khu đất cấp Giấy phép quy hoạch.

h. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép quy hoạch.

i. Lệ phí:

- Lệ phí cấp Giấy phép quy hoạch thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng về phí cấp giấy phép quy hoạch, chưa thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

k. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tùy theo dự án đầu tư xây dựng công trình, tổ chức, cá nhân điền một trong các mẫu đơn:

- Mẫu số 1: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung).

- Mẫu số 3: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ).

l. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

m. Cơ sở pháp lý:

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009.

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

MẪU SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

Kính gửi: ………………………………………..

1. Chủ đầu tư: ..........................................................................................................

- Người đại diện: ………………………….. Chức vụ: ...............................................

- Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................................

- Số nhà: …………………………………. Đường: .....................................................

Phường (xã/thị trấn): ……………………. Quận (huyện, thị xã): ...............................

- Số điện thoại: ..........................................................................................................

2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: .................................................................

- Phường (xã) ………………………………… Quận (huyện, thị xã): .........................

- Thành phố: ..............................................................................................................

- Phạm vi dự kiến đầu tư: ..........................................................................................

- Quy mô, diện tích: ...................................................................................................

- Hiện trạng sử dụng đất ............................................................................................

3. Nội dung đầu tư: ....................................................................................................

- Chức năng dự kiến: .................................................................................................

- Cơ cấu sử dụng đất dự kiến: ...................................................................................

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: ......................................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Đơn đính kèm:

- Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất.
- …………..

………….., ngày … tháng … năm ……
Người làm đơn
đóng dấu (nếu là tổ chức), ký, ghi rõ họ tên

 

MẪU SỐ 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)

Kính gửi: ………………………………………..

1. Chủ đầu tư: ............................................................................................................

- Người đại diện: ………………………….. Chức vụ: .................................................

- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................

- Số nhà: …………………………………. Đường: .....................................................

Phường (xã/thị trấn): ……………………. Quận (huyện, thị xã): ................................

Tỉnh, thành phố: .........................................................................................................

- Số điện thoại: ...........................................................................................................

2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: ...................................................................

- Phường (xã, thị trấn) ………………………………… Quận (huyện, thị xã): .............

- Thành phố: ..............................................................................................................

- Phạm vi ranh giới: ....................................................................................................

- Quy mô, diện tích: ....................................................................................................

- Hiện trạng sử dụng đất ............................................................................................

3. Nội dung đầu tư: ....................................................................................................

- Chức năng công trình: .............................................................................................

- Mật độ xây dựng: .....................................................................................................

- Chiều cao công trình: ...............................................................................................

- Số tầng: ....................................................................................................................

- Hệ số sử dụng đất: ...................................................................................................

- Dự kiến tổng diện tích sàn xây dựng: ......................................................................

4. Tổng mức đầu tư dự kiến xây dựng: .....................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

 

Đơn đính kèm:

- Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất.
- …………..

………….., ngày … tháng … năm ……
Người làm đơn
đóng dấu (nếu là tổ chức), ký, ghi rõ họ tên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4525/QĐ-UBND ngày 29/09/2011 công bố thủ tục hành chính cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.901
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60