Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 450/QĐ-BTP năm 2012 phê duyệt Kế hoạch thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 450/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 19/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 450/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN RÀ SOÁT QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 CỦA BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2011 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010;

Thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Mục tiêu và sản phẩm của Kế hoạch

1. Mục tiêu:

Rà soát 07 nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan theo Kế hoạch rà soát ban hành kèm theo Quyết định này để kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính của cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát kèm theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp trình Chính phủ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị thuộc Bộ (Vụ Hành chính tư pháp, Vụ Bổ trợ tư pháp, Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Bồi thường Nhà nước, Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia) chủ động phối hợp với các Bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; hoàn thành việc rà soát đáp ứng được mục tiêu đề ra và gửi báo cáo kết quả rà soát, đánh giá đối với các thủ tục hành chính, quy định có liên quan về Văn phòng Bộ trước ngày 01 tháng 8 năm 2012 để tổng hợp xây dựng Báo cáo Đơn giản hoá thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp trình Chính phủ.

2. Cục Công nghệ thông tin phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc đăng tải các Biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính (Biểu mẫu số 3, 3a, 3b) và phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính để lấy ý kiến của các cá nhân, tổ chức phục vụ cho công tác rà soát thủ tục hành chính của Bộ.

3. Giao Văn phòng Bộ:

a) Đôn đốc, phối hợp, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính, quy định có liên quan kèm theo Kế hoạch này; yêu cầu các đơn vị rà soát lại nếu kết quả không đạt mục tiêu đề ra, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ yêu cầu.

b) Chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ xem xét kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ để báo cáo Chính phủ; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sau khi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan đã được Chính phủ thông qua.

Điều 4. Kinh phí thực hiện Quyết định này được bố trí từ nguồn ngân sách của Bộ để thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan được huy động các nguồn lực tài chính khác để hỗ trợ hoạt động rà soát thủ tục hành chính kèm theo Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP (để tổng hợp);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Cục CNTT (để công bố trên Cổng TTĐT của Bộ);
- Lưu: VT, KSTTHC.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450 /QĐ-BTP ngày 19 tháng 03 năm 2012 của Bộ Tư pháp)

TT

Tên/nhóm quy định, thủ tục hành chính

Tổ chức thực hiện

Dự kiến sản phẩm

Thời gian thực hiện

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

I

Nhóm thủ tục hành chính, quy định trong lĩnh vực quốc tịch

 

 

 

 

1

Thủ tục, quy định có liên quan về Nhập quốc tịch Việt Nam

Vụ Hành chính tư pháp

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Phương án đơn giản hóa (đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quốc tịch)

Tháng 3/2012 - 8/2012

2

Thủ tục, quy định có liên quan về Trở lại quốc tịch Việt Nam

3

Thủ tục, quy định có liên quan về Thôi quốc tịch Việt Nam (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước và công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài)

4

Thủ tục, quy định có liên quan về Tước quốc tịch Việt Nam

5

Thủ tục, quy định có liên quan về Hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch tại Việt Nam;

6

Thủ tục, quy định có liên quan về Thông báo có quốc tịch nước ngoài

II

Nhóm thủ tục hành chính, quy định trong lĩnh vực chứng thực

 

 

 

 

1

Thủ tục, quy định có liên quan về Chứng thực bản sao từ bản chính

Vụ Hành chính tư pháp

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Phương án đơn giản hóa (phục vụ xây dựng Luật Chứng thực)

Tháng 3/2012 - 8/2012

2

Thủ tục, quy định có liên quan về Chứng thực chữ ký

3

Thủ tục, quy định có liên quan về Chứng thực hợp đồng, giao dịch

Phương án đơn giản hóa theo hướng phù hợp với quy định về công chứng hợp đồng, giao dịch (phục vụ xây dựng Luật Chứng thực)

III

Nhóm thủ tục hành chính, quy định trong lĩnh vực hộ tịch

 

 

 

 

1

Thủ tục, quy định về Đăng ký khai sinh

Vụ Hành chính tư pháp

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Phương án đơn giản hỏa (kiến nghị trong xây dựng Luật Hộ tịch)

Tháng 3/2012 - 8/2012

2

Thủ tục, quy định về Đăng ký khai tử

3

Thủ tục, quy định về Đăng ký kết hôn

4

Thủ tục, quy định về Đăng ký nhận cha, mẹ, con

5

Thủ tục, quy định về Đăng ký lại các sự kiện hộ tịch

6

Thủ tục, quy định về Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch

7

Thủ tục, quy định về Cấp lại các giấy tờ hộ tịch

IV

Thủ tục hành chính, quy định trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

 

 

 

 

1

Thủ tục, quy định có liên quan về Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Phương án đơn giản hóa (kiến nghị trong quá trình xây dựng các văn bản liên quan đến giao dịch bảo đảm)

Tháng 3/2012 - 8/2012

V

Nhóm thủ tục hành chính, quy định trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản

 

 

 

 

1

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá

Vụ Bổ trợ tư pháp

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Phương án đơn giản hóa (kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản)

Tháng 3/2012 - 8/2012

2

Thủ tục, quy định có liên quan Cấp về lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá

3

Thủ tục, quy định có liên quan về Thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá

VI

Nhóm thủ tục hành chính, quy định trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

 

 

 

 

1

Thủ tục, quy định có liên quan về Nộp đơn yêu cầu bồi thường

Cục Bồi thường nhà nước

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Phương án đơn giản hóa (kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính)

Tháng 3/2012 - 8/2012

2

Thủ tục, quy định về trả tiền cho người bị hại; hoàn trả của cán bộ, công chức; trả lại tài sản

Phương án đơn giản hóa (kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước)

VII

Nhóm thủ tục hành chính, quy định trong lĩnh vực lý lịch tư pháp

 

 

 

 

1

Thủ tục, quy định về cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam

Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan.

Phương án đơn giản hóa (kiến nghị xây dựng Đề án thực hiện thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ không bắt buộc phải trực tiếp tới Sở Tư pháp)

Tháng 3/2012 - 8/2012

2

Thủ tục, quy định về cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam

Phương án đơn giản hóa (kiến nghị xây dựng Đề án thực hiện thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ không bắt buộc phải trực tiếp tới Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 450/QĐ-BTP năm 2012 phê duyệt Kế hoạch thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.169

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172