Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 45/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 45/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 19/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 45/2007/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm;
Căn cứ Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa - thông tin;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tại Công văn số 3805/CV-SVHTT ngày 14 tháng 12 năm 2006, của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 7494/LĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2006, của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 196/STP-VB ngày 19 tháng 01 năm 2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 96/TTr-SNV ngày 01 tháng 02 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn và Trưởng Ban Chỉ đạo quản lý hoạt động văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài 

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (GỌI TẮT LÀ ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp trên địa bàn thành phố là lực lượng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, gồm các Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội cấp thành phố, quận, huyện và phường, xã, thị trấn được thành lập theo quy định tại Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ; Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ, Chỉ thị số 814/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 149/QĐ-UB-NC ngày 16 tháng 01 năm 1996 của Ủy ban nhân dân thành phố; trên cơ sở phối hợp các ngành Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Thương mại, Y tế, Du lịch và các Sở - ngành có liên quan để phòng, ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội, nhằm thiết lập trật tự kỷ cương, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức và công dân, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước.

Điều 2. Phạm vi hoạt động

Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp trên địa bàn thành phố có trách nhiệm chủ động kiểm tra và phối hợp với các ngành, các cấp trong việc kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy, đánh bạc và các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội.

Chương 2

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp có chức năng kiểm tra, phát hiện và xác lập hồ sơ vi phạm pháp luật, đề xuất xử lý kịp thời trong các hoạt động văn hóa; dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội.

Điều 4. Nhiệm vụ

Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp có nhiệm vụ:

1. Thường xuyên theo dõi, khảo sát nắm tình hình, tổ chức kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa thông tin, kinh doanh dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn để tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo Liên ngành văn hóa - xã hội cùng cấp chỉ đạo các biện pháp nhằm ngăn chặn, đấu tranh với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

2. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật phải yêu cầu đương sự đình chỉ ngay hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, xác lập đầy đủ hồ sơ vi phạm và chuyển vụ việc cho cơ quan hoặc người có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Chuyển vụ việc vi phạm đến cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền đối với những trường hợp có dấu hiệu tội phạm.

Điều 5. Quyền hạn

Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp có quyền hạn:

1. Yêu cầu cơ quan, các tổ chức, cá nhân và các tổ chức đoàn thể các cấp phối hợp, hỗ trợ thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

2. Yêu cầu chủ cơ sở hoạt động kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh chấp hành quyết định kiểm tra, xuất trình các giấy tờ liên quan, cung cấp đầy đủ các vấn đề có liên quan đến việc kiểm tra; đồng thời đề nghị chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải hợp tác, hỗ trợ Đoàn Kiểm tra thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

3. Lập biên bản khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính; thực hiện các quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; thực hiện quyết định khám người, khám phương tiện, đồ vật theo thủ tục hành chính, quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (nếu có); đồng thời phải tiến hành theo đúng quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. Đối với hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của Đoàn Kiểm tra hoặc hành vi có dấu hiệu của tội phạm thì phải lập biên bản, chuyển tài liệu liên quan, tang vật, phương tiện vi phạm (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Chương 3

CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Điều 6. Cơ cấu của Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội

Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội trên địa bàn thành phố được tổ chức ở 3 cấp: thành phố, quận - huyện và phường, xã, thị trấn.

1. Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội thành phố

Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội thành phố có 02 Đoàn, mỗi Đoàn có 01 Trưởng Đoàn và 01 đến 02 Phó Trưởng Đoàn do Sở Văn hóa và Thông tin và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Đoàn và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Liên ngành văn hóa - xã hội thành phố.

Các thành viên trong Đoàn do các Sở - ngành phân công ít nhất từ 1 đến 2 người (Sở Văn hóa và Thông tin, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an thành phố (Phòng PC 13), Sở Y tế, Sở Thương mại, Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục Quản lý thị trường thành phố).

2. Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận - huyện

Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận - huyện có 01 Đoàn gồm: 01 Trưởng Đoàn và 02 Phó Trưởng Đoàn do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc ngành Văn hóa - Thông tin làm Trưởng Đoàn và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Các thành viên trong Đoàn do các ngành và các phòng, ban thuộc quận - huyện cử ra mỗi đơn vị ít nhất từ 1 đến 2 người (Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thông tin, Nội vụ, Công an, Y tế, Phòng Kinh tế, Phòng Tư pháp, Quản lý thị trường, cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội).

3. Tổ Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội phường, xã, thị trấn

Tùy theo tình hình tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xem xét quyết định số lượng, cơ cấu nhân sự Tổ Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội phường, xã, thị trấn; phân công cán bộ có đủ năng lực và uy tín làm Tổ trưởng chỉ huy điều hành Tổ Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội để kiểm tra và xử lý, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm tại địa phương, đồng thời phối hợp với Đoàn Kiểm tra của thành phố, quận - huyện khi có yêu cầu.

Điều 7. Thẩm quyền thành lập

1. Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm ký quyết định thành lập, bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn và các thành viên trong Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin (kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Liên ngành văn hóa - xã hội).

2. Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận - huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm ký quyết định thành lập, bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn và các thành viên trong Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin (kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Liên ngành văn hóa - xã hội quận - huyện).

3. Căn cứ vào tình hình tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xem xét quyết định thành lập, bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên trong Tổ Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội theo đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo Liên ngành văn hóa - xã hội phường, xã, thị trấn (đối với phường, xã, thị trấn là địa bàn không phức tạp về văn hóa - xã hội có thể không thành lập Tổ Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội).

Điều 8. Hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp

1. Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội làm việc theo cơ chế phối hợp do Trưởng Đoàn điều hành mọi hoạt động chung của Đoàn và chịu trách nhiệm trước người có thẩm quyền bổ nhiệm được quy định tại Điều 7 của Quy chế này.

Trưởng Đoàn có trách nhiệm thông báo cho các thành viên tham gia Đoàn lịch công tác trước 3 - 5 giờ đồng hồ hoặc đột xuất (khi cần thiết) và nhận xét định kỳ 06 tháng, 01 năm về kết quả công tác của từng thành viên.

Phó Trưởng Đoàn có trách nhiệm giúp Trưởng Đoàn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Quy chế này và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Đoàn.

Các thành viên trong Đoàn chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoàn hoặc Phó Trưởng Đoàn về những công việc đã được phân công theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình đang công tác.

2. Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội cấp nào do Ban Chỉ đạo Liên ngành văn hóa - xã hội cấp đó chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp. 

3. Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội chỉ được tiến hành kiểm tra khi có ít nhất quá bán thành viên Đoàn Kiểm tra liên ngành trở lên tham gia, trong đó phải có Trưởng Đoàn hoặc Phó Trưởng Đoàn và phải xuất trình quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra, thẻ kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này.

Chương 4

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Mối quan hệ công tác

1. Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội thành phố

a) Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quyết định, tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Thường trực Ban Chỉ đạo Liên ngành văn hóa - xã hội thành phố (theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố). 

b) Phối hợp thực hiện nghiệp vụ đối với các Sở, ban ngành liên quan và hướng dẫn Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận - huyện thực hiện tốt công tác kiểm tra trên địa bàn.

c) Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chung, chương trình, kế hoạch kiểm tra liên ngành (định kỳ, đột xuất); đầu mối chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện giao ban và chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, 03 tháng, 06 tháng và cuối năm; đồng thời báo cáo nhanh các vụ việc lớn, phức tạp hoặc báo cáo theo yêu cầu đột xuất của Ủy ban nhân dân thành phố, của Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận - huyện

a) Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố và chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Thường trực Ban Chỉ đạo Liên ngành văn hóa - xã hội quận - huyện (theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện).

b) Phối hợp thực hiện nghiệp vụ đối với các phòng ban chức năng liên quan và Tổ Kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn xã hội phường, xã, thị trấn.

c) Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chung, kế hoạch tổ chức kiểm tra liên ngành (định kỳ, đột xuất); đồng thời báo cáo nhanh các vụ việc lớn, phức tạp và kết quả xử lý trên địa bàn quận - huyện hoặc báo cáo theo yêu cầu đột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Tổ Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội phường, xã, thị trấn

a) Chấp hành chủ trương, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Thường trực Ban Chỉ đạo Liên ngành văn hóa - xã hội phường, xã, thị trấn (theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn).

b) Chủ động thực hiện kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn, phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội thành phố, quận - huyện trong việc kiểm tra ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm trên địa bàn.

c) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, 6 tháng và 1 năm, báo cáo nhanh các vụ việc lớn và phức tạp, báo cáo vụ việc vi phạm và kết quả xử lý trên địa bàn.

4. Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp có nhiệm vụ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn Kiểm tra hoạt động có hiệu quả, chịu trách nhiệm về tình hình, diễn biến vi phạm và kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn mình quản lý.

5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Đoàn Kiểm tra chịu sự chỉ đạo, phân công của Trưởng Đoàn; đề xuất các vấn đề có liên quan để Trưởng Đoàn kịp thời có biện pháp giải quyết, xử lý hoặc báo cáo cơ quan cấp trên có thẩm quyền giải quyết.

Điều 10. Cơ chế phối hợp hoạt động

1. Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội ở các cấp trên cùng một địa bàn phải thống nhất xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng tháng, quý và cả năm nhằm hạn chế việc chồng chéo và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật.

3. Mọi kế hoạch, thông tin về công tác kiểm tra được bảo mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Chương 5

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điều 11. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của công tác kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội thành phố chi từ nguồn ngân sách của thành phố và các khoản thu nộp phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội.

Sở Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm quản lý kinh phí và duyệt chi theo kế hoạch hàng năm đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt (công tác phí, bồi dưỡng, phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ trong quá trình kiểm tra…) nhằm đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội trên địa bàn thành phố.

2. Kinh phí hoạt động của công tác kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận - huyện, phường, xã, thị trấn do ngân sách quận - huyện, phường, xã, thị trấn cấp từ ngân sách địa phương và các khoản thu nộp phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn địa phương quản lý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm bố trí ngân sách, quản lý kinh phí và duyệt chi công tác phí, bồi dưỡng, phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ trong quá trình kiểm tra… nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội trên địa bàn quận - huyện, phường, xã, thị trấn.

Điều 12. Phụ cấp, phương tiện hoạt động

1. Chế độ phụ cấp

Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội được hưởng tiền làm thêm giờ, làm đêm theo quy định của Bộ Luật Lao động; được bồi dưỡng ăn đêm nếu làm việc trong thời gian từ 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau theo quy định của Nhà nước.

2. Phương tiện hoạt động

Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ cần thiết như: thẻ kiểm tra, được trang bị công cụ hỗ trợ… để thực hiện chức trách của mình; có trách nhiệm trong việc sử dụng và bảo quản tốt phương tiện được cấp.

Chương 6

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 13. Chế độ khen thưởng

1. Khen thưởng đột xuất do đạt thành tích xuất sắc trong các đợt công tác cao điểm, hàng năm theo quy định chung của Nhà nước.

2. Thành viên của Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu bị thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng thì được hưởng chế độ trợ cấp, đền bù theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ.

Điều 14. Xử lý vi phạm

1. Sau khi lập biên bản thống nhất các hành vi vi phạm của cơ sở kinh doanh dịch vụ, Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội thành phố, quận - huyện, phường, xã, thị trấn chuyển giao biên bản, hồ sơ có liên quan về cho Thanh tra Sở Văn hóa và Thông tin (nội dung vi phạm về lĩnh vực văn hóa và thông tin); Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nội dung vi phạm về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội); và Phòng Văn hóa và Thông tin quận - huyện (đối với Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận - huyện) để tham mưu hình thức xử lý trước khi trình cho Hội đồng xử lý vi phạm về lĩnh vực văn hóa - thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội của thành phố và quận - huyện xem xét, quyết định.

2. Trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu thành viên của Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội có hành vi vi phạm hoặc lạm dụng quyền hạn, vi phạm pháp luật thì Trưởng Đoàn có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp thành viên đó và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp để tùy theo mức độ vi phạm của người đó mà xử lý kỷ luật. Việc xử lý hành vi vi phạm được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Chương 7

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

1. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thông tin

Sở Văn hóa và Thông tin là cơ quan thường trực về công tác kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội có trách nhiệm:

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố điều hành hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội thành phố, quận - huyện; phường, xã, thị trấn. Chủ trì các cuộc họp giao ban định kỳ, đột xuất; tổng hợp và dự thảo báo cáo, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội trình Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Thành lập Tổ công tác thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo Liên ngành văn hóa - xã hội thành phố gồm 05 cán bộ trong định biên của Sở Văn hóa và Thông tin và do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo.

c) Chủ động đề xuất nhân sự của Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội thành phố và đảm bảo bố trí đủ cán bộ theo Quy chế đề ra. 

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính dự trù kinh phí hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội thành phố hàng năm và quyết toán kinh phí theo quy định của tài chính. 

2. Trách nhiệm của Giám đốc các Sở - ngành liên quan

Giám đốc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thương mại, Y tế, Du lịch, Công an thành phố có trách nhiệm cử cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực tham gia Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội thành phố và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ tham gia Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường, xã, thị trấn có trách nhiệm thành lập, bảo đảm về nhân sự và chế độ, chính sách, kinh phí hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội cùng cấp thực hiện đúng quy định của Quy chế này.

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình quản lý có biện pháp tổ chức, phối hợp thực hiện nghiêm túc nội dung Quy chế này.

2. Giao cho Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

3. Việc bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh Quy chế do Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Liên ngành văn hóa - xã hội thành phố./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 45/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.200
DMCA.com Protection Status