Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 448/QĐ-UBND năm 2012 về Danh mục số 1 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 448/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Dương Minh Điều
Ngày ban hành: 27/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 448/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 27 tháng 02 n ăm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC SỐ 1 CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ CỦA TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia năm 2001;

Căn cứ Nghị định 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 70/TTr-SNV ngày 20 tháng 02 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử của tỉnh Tiền Giang (Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Tiền Giang).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Danh mục số 1 của Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục số 1 và số 2 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục số 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Minh Điều

 

DANH MỤC SỐ 1

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ CỦA TỈNH TIỀN GIANG (CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ TỈNH TIỀN GIANG)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

1. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang (kể cả Văn phòng)

2. Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang (kể cả Văn phòng)

3. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang

4. Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang

5. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

6. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

7. Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang

8. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

9. Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang

11. Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang

12. Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

13. Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

14. Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

15. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

16. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

17. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

18. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

19. Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

20. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang

21. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

22. Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang

23. Thanh tra tỉnh Tiền Giang

24. Kho bạc nhà nước tỉnh Tiền Giang

25. Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang

26. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang

27. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang

28. Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang

29. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang

30. Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Tiền Giang

31. Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tiền Giang

32. Bưu điện tỉnh Tiền Giang

33. Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang

34. Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

35. Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Tiền Giang

36. Công ty Điện lực Tiền Giang

37. Trường Đại học Tiền Giang

38. Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

39. Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

40. Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Tiền Giang

41. Ban Chỉ đạo tỉnh Tiền Giang về Phòng chống tham nhũng

42. Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang

43. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

44. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang

45. Trung tâm phát triển Quỹ đất và Đầu tư Xây dựng hạ tầng tỉnh Tiền Giang

46. Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Tiền Giang (Sở Nội vụ)

47. Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang (Sở Nội vụ)

48. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tiền Giang (Sở Nội vụ)

49. Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Tiền Giang (Sở Tài nguyên và Môi trường)

50. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang (Sở Công Thương)

51. Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Tiền Giang (Sở Khoa học và Công nghệ)

52. Chi cục Thú y tỉnh Tiền Giang (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

53. Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Tiền Giang (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

54. Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

55. Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

56. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tiền Giang (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

57. Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

58. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Tiền Giang (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

59. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tiền Giang (Sở Y tế)

60. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tiền Giang (Sở Y tế)

61. Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Tiền Giang (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

62. Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang

63. Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Tiền Giang

64. Công ty TNHH Một thành viên Công trình Đô thị Mỹ Tho

65. Công ty TNHH Một thành viên Công trình Đô thị thị xã Gò Công

66. Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Tiền Giang

67. Công ty TNHH Một thành viên Khai thác và Cấp nước sinh hoạt nông thôn

68. Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi Tiền Giang

69. Công ty Cổ phần Cảng Mỹ Tho

70. Công ty Cổ phần Cơ khí Tiền Giang

71. Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tiền Giang

72. Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Tiền Giang

73. Công ty Cổ phần Du lịch - Xây dựng Mỹ Tho

74. Công ty Cổ phần Du lịch Tiền Giang

75. Công ty Cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang

76. Công ty Cổ phần Dược phẩm TIPHARCO

77. Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy

78. Công ty Cổ phần In Tiền Giang

79. Công ty Cổ phần May Mỹ Tho

80. Công ty Cổ phần Rau quả Tiền Giang

81. Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tiền Giang

82. Công ty Cổ phần Thương mại Chợ Gạo

83. Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Cái Bè

84. Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ và Xây dựng Gò Công Tây

85. Công ty Cổ phần Thương mại Mỹ Tho

86. Công ty Cổ phần Thương mại Tiền Giang

87. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Giao thông - Thủy lợi Tiền Giang

88. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tiền Giang

89. Công ty Cổ phần Vận tải ôtô Tiền Giang

90. Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Tiền Giang

91. Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang

92. Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Tiền Giang

93. Công ty Cổ phần Xây dựng Tiền Giang

94. Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Tiền Giang

95. Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Tiền Giang

96. Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang

97. Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang

98. Hội Đông y tỉnh Tiền Giang

99. Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang

100. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang

101. Hội Người mù tỉnh Tiền Giang

102. Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang

103. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang

104. Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang

105. Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Tiền Giang

106. Hội Người cao tuổi tỉnh Tiền Giang

107. Hội Nạn nhân chất độc Da cam/DIOXIN tỉnh Tiền Giang

108. Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Tiền Giang

109. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 448/QĐ-UBND năm 2012 về Danh mục số 1 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.312
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180