Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4466/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án “Xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính” trực thuộc Sở Tài chính thành phố Hà Nội

Số hiệu: 4466/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 17/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4466/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG VÀ THÔNG TIN TƯ VẤN TÀI CHÍNH” TRỰC THUỘC SỞ TÀI CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 07/10/2008 của UBND Thành phố về việc thành lập Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vn tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3927/TTr-STC ngày 04/7/2016, Giám đốc Sở Nội vụ tại Báo cáo số 1733/BC-SNV ngày 19/7/2016 và Tờ trình số 4698/TTrLS:NV-TC ngày 05/8/2016 của Liên Sở: Tài chính, Nội vụ về việc phê duyệt Đề án xác định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vn tài chính trực thuộc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính” trực thuộc Sở Tài chính (Kèm theo Đề án).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Giám đc Trung tâm Mua sm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- VP UBNDTP: PCVP P.C.Công, T.V.Dũng; KT, NC, TH, TKBT;
- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

ĐỀ ÁN

XÁC ĐỊNH LẠI VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG VÀ THÔNG TIN, TƯ VẤN TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 446
6/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và mt s tnh có liên quan, Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính được thành lập lại theo Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 07/10/2008 của UBND Thành phố. Qua hơn 8 năm hoạt động, nhiệm vụ mua sm tài sản tập trung chưa thực hiện được có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân việc thực hin thí đim mua sm tài sản tập trung theo Quyết định s179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức mua sm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND Thành phố báo cáo BTài chính về việc thành phố Hà Nội chưa thực hiện mua sắm theo phương thức tập trung, khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định thực hiện mô hình mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung nhân diện rộng cả nước thì thành phố Hà Nội sẽ thực hiện mô hình này. Do vậy, Trung tâm chưa ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy; Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính, Quy chế mua sm tài sản tập trung chưa được phê duyệt.... Nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm là thông tin tư vấn tài chính và mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ kế toán trên địa bàn Thành phố. Hiện nay t chc bộ máy của Trung tâm chưa có phòng chuyên môn, biên chế có 03 người, gồm Giám đốc và 02 chuyên viên làm công tác kế toán, thủ quỹ.

Ngày 26/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung và Bộ Tài chính ban hành Thông tư s 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 hướng dẫn việc mua sm tài sản nhà nước theo phương thc tp trung. Theo đó, các tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ cho đơn vị mua sắm tập trung được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cung cp dch vụ công về tài chính, tài sản, y tế.

Hiện nay, trên cơ sở nhu cầu mua sắm tài sản, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và được giao trong dự toán từ đu năm; các cơ quan, đơn vị tự thực hiện việc mua sắm theo tiêu chuẩn, định mức và kinh phí được phân bổ, bên cạnh đó tư duy trong việc mua sm thuộc quyền tự ch của các cơ quan, đơn vị, vì liên quan đến trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong vic quyết toán kinh phí, chất lượng tài sản, chế độ bảo hành, bảo trì, công tác quản lý tài sản. Vì vậy, khi trin khai thực hiện nhiệm vụ mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố với chủng loại (12 danh mục tài sản), khối lượng lớn, phạm vi rộng và liên quan đến nhiều sở, ban, ngành, đơn vị... (Tổng stiền mua sm tài sản các loại của các cơ quan, đơn vị thuc Thành phgiai đoạn 2011-2015 là 5.939 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách nhà nước cấp là 3.827 tỷ đồng; dự toán năm 2016 là 1.051 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách nhà nước cấp là 717 tỷ đồng), đòi hỏi phải có một tổ chức đủ năng lực đthực hiện nhiệm vụ mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, tổ chức đó phi là đơn vị có sẵn (không thành lập mới), có chức năng, nhiệm vụ và có t chc b máy để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Công văn số 2464/VP-KT ngày 06/4/2016 của UBND Thành phố giao Sở Tài chính tham mưu, báo cáo UBND Thành phố triển khai thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thc tập trung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố và Thông báo s204/TB-UBND ngày 27/6/2016 của UBND Thành phố về việc thông báo kết luận của tập thlãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện mua sm tài sản nhà nước theo phương thức tp trung; trong đó giao Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vn tài chính trực thuộc Sở Tài chính là đơn vị mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung của thành phố Hà Nội.

Từ thực trạng hoạt động của Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính, để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung của Thành phố đi vào nề nếp, có hiệu quả, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, cần thiết xác định lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tp trung;

3. Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thc tp trung;

4. Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính;

5. Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 07/10/2008 của UBND Thành phố vviệc thành lp Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vn tài chính;

6. Căn cứ Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND Thành phố ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của thành phố Hà Nội;

7. Căn cứ Công văn số 2464/VP-KT ngày 06/4/2016 của UBND Thành phố giao Sở Tài chính tham mưu, báo cáo UBND Thành phố triển khai thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thc tập trung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố;

8. Căn cứ Thông báo số 204/TB-UBND ngày 27/6/2016 của UBND Thành phố về việc thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện mua sm tài sản nhà nước theo phương thức tp trung.

Phần II

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC

1. Mc tiêu:

Việc xác định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm nhằm phù hợp với thay đổi của các quy định pháp luật, phù hợp với thực tế xã hi và nhm đảm bảo sự bố trí khoa học, phân định cụ thể nhiệm vụ theo lĩnh vực chuyên môn, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của từng bộ phận công tác, đảm bảo và nâng cao chất lượng phục vụ các đi tượng, hiệu quả công tác, tạo đin kin thun lợi cho công tác quản lý, điu hành, nhm thực hiện tt nhim vụ được giao của đơn vị nói riêng, của Sở Tài chính nói chung.

2. Yêu cầu:

Việc thực hiện xác định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức b máy Trung tâm phải đảm bảo dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật đồng thời phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; bảo đảm ổn định hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của các phòng chức năng không bị gián đoạn, xáo trộn. Sau khi xác định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức đơn vị hoạt động tt hơn, hiu qucao hơn; tập trung huy động, phát huy tiềm năng đội ngũ cán bộ,và cơ sở vt cht, trang thiết bị hiện có của đơn vị.

3. Nguyên tắc:

Việc xác định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm phải đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng đang được quản lý tại đơn vị, không nh hưng đến quyền lợi của công chức, viên chức... đồng thời phải được tiến hành đng b, toàn diện từ việc rà soát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị với tình hình thực tin của đơn vị đến việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các phòng ban gn với việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp.

II. THỰC TRẠNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG VÀ THÔNG TIN TƯ VẤN TÀI CHÍNH

1. Vị trí

Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vn tài chính là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trung tâm chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Tài chính, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, Sở Tài chính và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Từ khi được thành lập (tháng 10/2008) đến nay, nhiệm vụ mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung chưa thực hiện như đã nêu ở trên, nên chưa được ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn của Trung tâm. Trong những năm qua, nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm là thông tin tư vn tài chính và mở các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ kế toán trên địa bàn Thành phố.

3. Tổ chức và biên chế

Do nhiệm vụ mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung chưa thực hiện, chưa được quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nên tổ chức bộ máy của Trung tâm chưa được thành lập, chưa có phòng chuyên môn. Năm 2008 khi thành lập, Trung tâm có 12 người; qua các năm, một scán bộ, viên chức của Trung tâm xin chuyển công tác sang các đơn vị khác.

Đến nay, biên chế được giao của Trung tâm là 04 người, trong đó biên chế viên chức là 03 người, lao động hợp đng theo NĐ 68 là 01 người; s có mt là 03 người, gồm Giám đốc và 02 chuyên viên làm công tác kế toán, thủ quỹ.

III. PHƯƠNG ÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM

1. Vtrí và chức năng

a) Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài chính, có chức năng thực hiện mua sm tài sn nhà nước (trừ thuốc phòng, chữa bệnh cho người) theo phương thức tập trung của thành phố Hà Nội và thực hiện thông tin, tư vấn tài chính.

b) Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, ngân hàng theo đúng quy định hin hành của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực mua sắm tài sản tập trung và các nhiệm vụ, quyn hạn cụ th sau:

a) Thực hiện mua sắm tập trung đi với các loại tài sản nhà nưc (hàng hóa, dịch vụ) thuộc danh mục mua sắm tập trung của thành phố Hà Nội theo đúng chế đ và quy đnh pháp luật hiện hành cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính tr - xã hi, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghnghiệp, Ban quản lý dự án thuộc thành phố Hà Nội (gọi tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị) trực tiếp sử dụng tài sản thuộc danh mục mua sm tập trung;

b) Tổng hợp nhu cầu mua sắm, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sm; tiến hành lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản thuộc danh mục mua sm tài sản tập trung hoặc thuê tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp để lựa chọn nhà thu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

c) Thực hiện ký hợp đồng thỏa thuận khung với nhà thu được lựa chọn cung cấp tài sản, phát hành tài liệu mô tả chi tiết các tài sản được lựa chọn; quy định mẫu hợp đng mua sắm làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản ký hợp đng mua sm với nhà cung cấp trong trưng hợp áp dụng mua sắm tập trung theo cách thức ký thỏa thuận khung; các cơ quan, t chc, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản ký hợp đng mua sm với nhà thu được lựa chọn cung cấp tài sản (trừ trường hợp mua sắm tập trung theo cách thức ký hợp đng trực tiếp theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ);

d) Thực hiện tư vấn về dịch vụ mua sắm tài sản Nhà nước và các dịch vụ có liên quan đến việc quản lý tài sản Nhà nước theo quy định của pháp luật;

đ) Được phép phối hợp với tổ chức trong nước, được mời các chuyên gia trong các đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực phù hợp với quy định của pháp luật;

e) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưng, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tài chính, kế toán, quản lý tài sản Nhà nước;

g) Tiếp nhận, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí và tài sản được giao, thực hiện các quy định quản lý của Nhà nước về mua sắm tài sản, trang thiết bị, hàng hóa, chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của hoạt động tài chính của Trung tâm;

h) Xây dựng kế hoạch hoạt động và sử dụng nguồn kinh phí hàng năm theo quy định;

i) Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định hiện hành;

k) Trung tâm được quyền quản lý, sử dụng vốn, tài sản và nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được UBND Thành phố, Sở Tài chính giao;

l) Phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp nhận, tổ chức mua sm tài sn công theo quy định hiện hành;

m) Chủ động trong việc sử dụng ngun kinh phí theo cơ chế quản lý tài chính hiện hành;

n) Khởi kiện đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết với Trung tâm;

o) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND Thành phố và Giám đốc Sở Tài chính giao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

3.1. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Trung tâm

- Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính có Giám đc và có không quá 02 (hai) Phó Giám đốc.

- Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

- Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đc Trung tâm theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

b) Các phòng chuyên môn:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Nghiệp vụ mua sắm tài sản.

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đc S Tài chính b nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đc Trung tâm.

3.2. Biên chế

Biên chế Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp được UBND Thành phố giao hàng năm cho Sở Tài chính.

- Chỉ tiêu biên chế được giao: 04, trong đó:

+ 03 chỉ tiêu biên chế viên chức

+ 01 chỉ tiêu Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP .

- Số viên chức hiện có 03 người, gồm: 01 Giám đốc và 02 chuyên viên

Biên chế đề nghị bổ sung để xây dựng bộ khung công chức, viên chức của Trung tâm theo vị trí vic làm như sau:

STT

V trí việc làm

Số lượng người làm việc

I

V trí việc làm gắn với quản lý điều hành

03

1

Giám đốc

01

2

Phó Giám đốc

02

3

Trưởng phòng

02

4

Phó Trưởng phòng

02

II

V trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp

 

1

Phòng Nghip vmua sắm tài sản

07

1.1

Quản lý mua sắm tài sản công

05

1.2

Tư vấn thông tin dch vmua sắm tài sản công

02

III

Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ

 

1

Phòng Hành chính - Tổng hợp

06

1.1

Hành chính - Tổng hợp

01

1.2

Kế toán

01

1.3

Thủ quỹ kiêm văn thư

01

1.4

Tạp vụ (LĐHĐ 68)

01

1.5

Lái xe (LĐHĐ 68)

01

1.6

Bảo vệ (LĐHĐ 68)

01

 

Tổng cộng:

20

Do vậy, theo Đề án vị trí việc làm, cần bổ sung 16 biên chế, gồm 14 chỉ tiêu biên chế viên chức và 02 chỉ tiêu lao động Nghị định số 68/2000/NĐ-CP .

- Tuy nhiên trước mắt, giữ nguyên chỉ tiêu biên chế được giao là 04 người, gồm 03 chỉ tiêu viên chức, 01 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định s 68 và điu động biệt phái một số cán bộ các phòng, ban của Sở Tài chính sang làm việc tại Trung tâm. Trong quá trình hoạt động, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc, Sở Tài chính báo cáo UBND Thành phố bổ sung đủ chỉ tiêu biên chế theo Đán vị trí việc làm nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm. Đồng thời, Sở Tài chính sẽ phi hp với Sở Nội vụ báo cáo, trình UBND Thành phố phê duyệt chủ trương điều động biệt phái cán bộ, công chức, viên chức của các Sở có khi lượng mua sắm lớn, tính chất tài sản đặc thù sang làm việc tại Trung tâm.

- Ngoài ra, đối với những gói sản phẩm, lô hàng có chủng loại, quy cách đặc thù, yêu cầu chuyên môn cao về lĩnh vực, ngành nghề, Sở Tài chính phi hp với Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân Thành phố chủ trương thành lập T tư vn mua sắm, gồm Lãnh đạo, chuyên viên của Trung tâm và Lãnh đạo phòng, ban, chuyên viên có trình độ chuyên môn của các sở, ngành, đơn vị khi thực hiện công tác mua sắm tài sản của đơn vị đó và các chuyên gia để thẩm định, cho ý kiến về tài sản dự kiến mua. Tổ tư vấn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ mua sm đi với gói sản phẩm hoặc lô hàng hóa, dịch vụ đó.

4. Cơ chế tài chính và nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm

4.1. Cơ chế tài chính

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện chế độ tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

4.2. Nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm bao gồm

- Ngân sách Thành phố hỗ trợ phần chi phí chênh lệch kết cấu trong giá dịch vụ sự nghiệp công.

- Thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công của Trung tâm.

- Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Nguồn ngân sách nhà nước cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên.

- Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

IV. PHƯƠNG ÁN KIỆN TOÀN NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM VÀ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Chức danh Giám đốc Trung tâm

- Đối với Giám đốc Trung tâm hiện tại là đồng chí Trần Văn Lường, sinh ngày 04/6/1960, Sở Tài chính đề xuất báo cáo UBND Thành phố quyết định miễn nhiệm, giao Giám đốc Sở Tài chính bổ nhiệm để giữ vị trí công việc khác phù hợp với trình độ chuyên môn.

- Đồng thời, Sở Tài chính dự kiến báo cáo UBND Thành phố bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm đối với 01 đồng chí Trưởng phòng thuộc Sở Tài chính. Nhân sự dự kiến có trình độ Thạc sĩ hành chính công, chuyên môn Đại học ngành kế toán, Cử nhân lý luận chính trị, trong nguồn quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt; có năng lực trình độ chuyên môn, có kiến thức và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, năng động, nhạy bén, am hiểu pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến tài chính, tài sản và công tác mua sắm tài sản, các hợp đồng kinh tế....

2. Chức danh Phó Giám đốc Trung tâm

Trước mắt khi đi vào hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ mới, chưa thực hiện kiện toàn vị trí Phó Giám đốc Trung tâm. Khi có yêu cầu nhiệm vụ công tác và sự cn thiết, Sở Tài chính sẽ kiện toàn, bổ sung Phó Giám đốc Trung tâm theo quy định.

3. Phòng Nghiệp vụ mua sắm tài sản

- Điều động biệt phái một đồng chí lãnh đạo phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở có năng lực, chuyên môn sang làm nhiệm vụ quản lý Phòng Nghiệp vụ mua sm tài sản và điều động biệt phái một số công chức của Sở Tài chính sang làm việc.

- Trong quá trình hoạt động, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và khối lượng công việc, Sở Tài chính phối hợp Sở Nội vụ và các Sở, ngành có liên quan báo cáo UBND Thành phố phê duyệt chủ trương điều động biệt phái cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, có khối lượng mua sắm tài sản nhiu, với ngun kinh phí lớn, tính chất tài sản đặc thù, như: Sở Y tế: 01 người, Sở Giáo dục và Đào tạo: 01 người, Sở Văn hóa và Thể thao: 01 người, Sở Lao động TBXH: 01 người, Sở Nông nghiệp và PTNT..:

Biểu tổng hợp khối lượng mua sắm của 05 Sở

Đ.V. T: Triệu đồng

STT

Tên đơn vị

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

1

Sở Y tế

110.739

60.357

47.290

 

Trong đó: Nguồn ngân sách

81.608

18.779

10.851

2

Sở Lao động TBXH

31.610

22.167

19.848

 

Trong đó: Nguồn ngân sách

31.116

19.079

14.724

3

Sở Văn hóa Thể thao

28.309

42.758

19.084

 

Trong đó: Nguồn ngân sách

27.097

35.740

15.708

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

33.788

35.345

43.688

 

Trong đó: Nguồn ngân sách

27.030

27.923

35.387

5

Sở Nông nghiệp và PTNT

17.539

20.485

24.068

 

Trong đó: Nguồn ngân sách

16.632

18.728

20.366

4. Phòng Hành chính Tổng hợp

Điều động biệt phái một đồng chí lãnh đạo phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở có năng lực, chuyên môn sang làm nhiệm vụ quản lý Phòng Hành chính Tổng hợp, bố trí 02 viên chức đang làm việc tại Trung tâm thực hiện nhiệm vụ của vị trí Kế toán và Thủ quỹ kiêm văn thư, điều động biệt phái một số công chức của Sở Tài chính sang làm việc tại Phòng Hành chính - Tổng hợp của Trung tâm. Đng thời, Sở Tài chính thực hiện điều động 01 lái xe đang làm việc tại Chi cục Quản lý công sản đến làm lái xe tại Trung tâm.

5. Tổ tư vấn mua sắm tài sản

Trong quá trình triển khai thực hiện mua sắm đối với những gói sản phẩm, lô hàng có chủng loại, quy cách đặc thù, yêu cầu chuyên môn cao về lĩnh vực, ngành nghề, Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân Thành phố cho ý kiến thành lập Tổ tư vấn mua sắm, gồm Lãnh đạo, chuyên viên của Trung tâm và Lãnh đạo phòng, ban, chuyên viên có trình độ chuyên môn của các sở, ngành, đơn vị khi thực hiện công tác mua sm tài sản của đơn vị đó và các chuyên gia đ thm định, cho ý kiến về tài sản dự kiến mua. Tổ tư vấn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ mua sắm đối với gói sản phẩm hoặc lô hàng hóa, dịch vụ đó.

6. Về thời gian công tác của công chức, viên chức tại Trung tâm

- Đối với chức danh Giám đốc: Thời gian công tác thực hiện theo thời gian bổ nhiệm (tối đa không quá 5 năm) để đảm bảo ổn định trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Trung tâm. Trong thời gian công tác, căn cứ tình hình thực tế có ththực hiện điều động, luân chuyển để thực hiện nhiệm vụ khác.

- Đối với cán bộ được điều động, biệt phái từ Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị theo ngành lĩnh vực, sau thời gian công tác 02 năm được điều động về cơ quan cũ và bố trí công việc phù hợp. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện biệt phái cán bộ, công chức, viên chức khác có trình độ, chuyên môn đến làm việc tại Trung tâm.

- Đối với kế toán, thủ quỹ: Sở Tài chính giao Giám đốc Trung tâm thực hiện ký hợp đồng làm việc theo quy định hiện hành.

- Đối với bảo vệ, lái xe, nhân viên tạp vụ (nếu có): Sở Tài chính giao Giám đốc Trung tâm ký hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

7. Về chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm

- Đối với viên chức thuộc biên chế của Trung tâm được hưởng lương, các khoản phụ cấp theo quy định của Nhà nước được hưởng thêm chế độ tin thưởng, thu nhập tăng thêm... theo quy chế và kết quả hoạt động của Trung tâm.

- Đối với cán bộ biệt phái và Tổ tư vấn: Tiền lương, các khoản phụ cấp (nếu có) và các chế độ, chính sách khác do cơ quan cử người biệt phái, tham gia Ttư vấn chi trả theo quy định và được hưởng các chế độ theo quy chếkết quả hoạt động của Trung tâm.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Giám đốc Sở Tài chính:

- Phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng và ban hành quyết định về việc quy định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính, vụ sp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự và cán bộ biệt phái từ các sở, ngành trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định và quyết định đi với cán bộ thuộc diện được phân cấp quản lý.

- Chỉ đạo Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính xây dựng Quy chế làm việc, Quy trình nghiệp vụ mua sắm tài sản và các Quy chế khác để sớm đưa Trung tâm đi vào hoạt động. Xây dựng điều kiện, tiêu chun các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, viên chức chuyên môn làm việc tại Trung tâm.

- Tổ chức thuê, mời các chuyên gia trong và ngoài nước thực hiện tư vấn, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm để nâng cao trình độ và kỹ năng thực hiện mua sắm tài sản.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Trung tâm.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính triển khai các nội dung của Đề án này.

3. Giám đốc các sở, ngành có trách nhiệm thực hiện điều động, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức có năng lực trình độ chuyên môn, am hiu lĩnh vực công tác của ngành, có trình độ hiểu biết các chủng loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ công tác của ngành, có kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện công tác mua sm của đơn vị mình đến công tác tại Trung mua sắm tài sản công và thông tin tư vn tài chính khi có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4466/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án “Xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính” trực thuộc Sở Tài chính thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


988
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116